Alle virksomheter som ilegger kontrollsanksjoner skal rapportere om forventet antall for 2017 til Parkeringsklagenemnda.

Virksomhetene får tilsendt en faktura basert på denne rapporteringen.

I tillegg får virksomhetene tilgang til saksbehandlersystemet vårt slik at de kan komme med dokumentasjon og uttalelse til klagers anførsler.

Dersom din virksomhet ikke har rapportert, blitt fakturert eller fått tilganger til saksbehandlersystemet, ber vi om at  det tas kontakt med oss.

Som profesjonell part må selskapene selv vurdere hva som bør legges ved av dokumentasjon og uttalelser i forhold til klagers anførsler. Selve kontrollsanksjonen, bildene tatt ved ileggelsen, klagers brev og selskapets svarbrev må ligge i saken. Dokumentasjon som viser hvordan området er skiltet og informasjon om skiltplanen ligger i skiltregisteret må også legges i uttalelsen. I denne forbindelse minner vi om overgangsordninger, og midlertidig skilting.

Viktig for selskapene å huske på:

  • holde «min side» oppdatert i saksbehandlersystemet
  • uttalelse / dokumentasjon må legges inn innen 21 dager etter at sak er opprettet
  • følge med i selskapets saker
  • signere og returnere mottakskvittering når vedtak er mottatt

Forkynnelser av vedtak:

Alle saker som er realitetsbehandlet av nemnda får virkning som dom og skal derfor forkynnes partene. Dette innebærer at vedtakene må sendes per post og at vedlagte mottakskvittering må signeres og returneres. Selskapene kan også skanne inn og returnere mottakskvitteringen per e-post. Det er viktig at dette gjøres innen den oppgitte fristen for å slippe at forkynnelsen må formidles via stevnevitne. Dersom avgjørelsen ikke er bragt inn for tingretten innen fire uker og begge parter har signert og returnert mottakskvitteringen, er avgjørelsen rettskraftig.

Fakturering:

Selskapene blir fakturert et bestemt beløp per ilagte kontrollsanksjon. Antall kontrollsanksjoner skal derfor meldes inn.
I tillegg vil selskapene bli fakturert en sum for hver sak som tapes og en sum for hver sak som selskapet trekker. I saker der klager gis delvis medhold, ansees saken som tapt da det var nødvendig for klager å bringe saken inn for nemnda for å få justert beløpet på kontrollsanksjonen. Det antas at jo bedre saksbehandling som gjøres av selskapene i første omgang, desto færre saker vil selskapene tape eller måtte trekke i nemnda.
Saker som blir trukket utelukkende på grunn av forhold som skyldes klager, er ikke selskapene pliktig å betale for. Dersom selskapet anfører dette, må dokumentasjon på forholdet sendes sekretariatet sammen med meldingen om at saken trekkes.
Når skyldes forholdet utelukkende klager?  Dersom klager, i sin klage til nemnda, legger ved dokumentasjon på P-tillatelse eller på en akuttsituasjon som ikke har blitt forevist til selskapet i første omgang, vil forholdet skyldes klager kun der selskapet aktivt i sin behandling av klagen konkret har bedt klager om å legge ved dette. Det er ikke nok at selskapet ved sin behandling kun har informert klager om at eventuell dokumentasjon må legges ved.
Det stilles således krav til at selskapet aktivt må veilede klager underveis i behandlingen hos selskapene.

Forskrift om brukerfinansiering av Parkeringsklagenemnda kan du finne på Lovdata.