Klagerett

Ut i fra de valgene du har foretatt deg i spørreskjemaet, virker det som du har klagerett til parkeringsklagenemnda.

Merk at saken likevel kan bli avvist dersom:

  • Saken tidligere har vært behandlet av nemnda.
  • Du ikke er fører eller eier av kjøretøyet
  • Du har fått fullt medhold av virksomheten
  • Klagefristen er oversittet.
  • Saken er endelig avgjort ved dom, rettsforlik eller bindende voldgiftsavgjørelse.
  • Saken er til behandling ved de alminnelige domstolene og ikke er besluttet stanset etter parkeringsforskriften § 45 fjerde ledd.
  • Saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under saksbehandlingen
  • Saken ikke egner seg for behandling i nemnda.

Se vårt presedensregister under «Klageadgang» for eksempler på saker som har blitt avvist.

MERK

Merk at du kun kan klage på en kontrollsanksjon eller fjerning per registrering. Dersom du skal klage på flere kontrollsanksjoner, må du registrere de hver for seg.