Parkeringsklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, som søker å løse tvister mellom bilfører og parkeringsoperatører. Parkeringsklagenemnda er nøytral og fungerer ikke som representant for noen av partene.

Parkeringsklagenemnda behandler klager på kontrollsanksjoner og fjerning etter parkeringsforskriften.
(FOR-2016-03-18-260). Parkeringsklagenemnda er organisert som en uavhengig juridisk enhet med delegert forvaltningsmyndighet og avgjørelsene er bindende. Nemndsvedtakene kan ikke påklages, men kan bringes inn for de ordinære domstolene. Spørsmål vedrørende Parkeringsklagenemnda kan rettes til Sekretariatet.

Parkeringsklagenemnda består av tre organer: Nemnda, sekretariatet og styret.

Nemnda består av minst tre medlemmer ved behandling av den enkelte sak – en nøytral leder, en som representerer næringssiden og en som representerer forbrukersiden. Vegdirektoratet godkjenner nemndsleder/nestleder for to år etter forslag fra styret. En representant fra sekretariatet er tilstede på nemndas møter. Saksbehandlingen er skriftlig. Nemndas avgjørelser kan ikke påklages, men sak som nemnda har realitetsbehandlet kan innen fire uker etter at avgjørelsen er forkynt, bringes inn for tingretten ved stevning. Dersom sak ikke er reist, har nemndas vedtak samme virkning som rettskraftig dom.

Sekretariatet skal forberede innkomne saker for nemndsbehandling. Sekretariatet kan også treffe vedtak i klagesaker hvor det foreligger en fast nemndspraksis eller er truffet vedtak av prinsipiell betydning i tilsvarende saker. Vedtaket får virkning som slikt vedtak. Etter at vedtak er fattet sørger Sekretariatet for at vedtaket blir forkynt for partene. Sekretariatet skal også veilede partene i klageprosessen og gi veiledning i forkant av en eventuell klage.

Styret består av tre medlemmer -en nøytral leder som utpekes av Vegdirektoratet, og to representanter for forbrukerinteressene og næringsinteressene, som henholdsvis utpekes av Forbrukerrådet og Norpark. Styret fører tilsyn med sekretariatet og rapporterer til Vegdirektoratet.

Parkeringsklagenemnda finansieres ved at en andel av de kontrollsanksjoner som parkeringsvirksomhetene ilegger skal avsettes til dette. I tillegg skal innklaget virksomhet betale et gebyr for hver sak som trekkes eller tapes av virksomheten. Finansieringen av nemnda er hjemlet i parkeringsforskriften § 58 og regulert i forskrift om brukerfinansiering av Parkeringsklagenemnda.

 

Nemndsmedlemmer:

Leder: Bjørn Engstrøm

Nestleder: Yvonne Larssen
Nestleder til 31.12.17: Leif N.Olsen

Forbrukerrådet: Hege Sundby

Bransjerepresentanter:

Elin Greiff, Norpark & Tore Bentzen, Tromsø Parkering AS

 

Sekretariatet:

Sekretariatsleder: M. Horn-Eggestøl

Jurister: A-H. Solbraa, J. Elvbakken

Saksbehandlere: A. Jansen, A. Mir, F. Aurbakken, M. Tømmerberg

 

Styret:

Leder: Sigurd Olsen, Vegdirektoratet

Medlemmer: Lars Monsen, Norpark & Cecilie A. Oftebro, Forbrukerrådet

ODR

If your complaint is about a good or service you bought online, you can use EUs online dispute resolution platform. Note that penalty charges and towings of cars will rarely, if ever, be considered a good or service bought online. We suggest you send a complaint via e-mail or our online portal, as complaints about goods or services not bought online, will not be admissable on the online dispute resolution platform.