Prinsippavgjørelser

Dette dokumentet inneholder utsnitt fra presedenssaker og fast praksis fra Parkeringsklagenemnda. En presedenssak er en sak som har definert tydelig hvordan nemnda har funnet at en regel for parkering skal forstås. Vedtakene er enstemmige der ikke annet er spesifisert.

Man kan søke i dokumentet ved å bruke søkefunksjonen i nettleseren, eller ved å trykke CTRL+F. Dette kan være nyttig om man leter etter et spesifikt saksnummer, eller en sak som gjelder for eksempel «Bakkeoppmerking»

Adskillelse/Avgrensning av parkeringsområder

Automatfeil

Aktsomhetsplikt, førers

Betaling

Billett, gyldighet

Billett, synbarhet

Billett, utløpstid

EL-kjøretøy

Elektronisk betaling / registrering / registrering i resepsjon

Feilinformasjon

Fem-minutters regelen

Gjesteparkering

Gratisbillett

Havari

HC

Henger

Kjøretøygruppe

Klageadgang

Kontakt med betjent / Kontakt med parkeringsvakt

Kontrollsanksjon, utførelse. Ettersendelse av kontrollsanksjon

Kundeparkering

Likebehandling / Forskjellsbehandling

Maks P-tid

MC

Nødrett / Akuttsituasjon

Oppstilling / Oppmerking

Ordensregler vs. Parkeringsregler

Parkering forbudt

Parkeringsskive / Parkeringsur

P-hus

P-tillatelse

Rettsvillfarelse

Håndheving

Rimelighet

Satser etter parkeringsforskriften § 36

Skilting

Stans forbudt

Tid

Tilbakesøkning / Tilbakebetaling av innbetalt parkeringsavgift

Tredjepart

Virksomhetens bevisbyrde

Konkrete områder

Adskillelse/Avgrensning av parkeringsområder

Dersom områdene er tilstrekkelig adskilt, er ikke automatfeil avgjørende.

Sak 1176

Kontrollsanksjonen var ilagt ved Gotaasalleen 7 i Ullensaker.

Klager anførte at hun parkerte utenfor banken rett ved automaten. Denne lyste gult og fungerte i følge klager ikke. Klager forklarte at hun da gikk til nærmeste automat hun kunne finne. Hun tok lapp i god tro, og tenkte ikke på at det var to ulike selskap på samme område. Klager anførte at hun trodde hun kunne stå parkert til kl. 19.04, og at automaten fortsatt lyste gult kl. 19. Hun anførte at kontrollsanksjonen var urimelig.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag, at bilfører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert. Dette innebærer at bilfører aktivt må undersøke hvorvidt det er parkeringsregulerende skilt på stedet og følge anvisningene og vilkårene som er gitt for å kunne parkere lovlig. Nemnda fant at bilfører burde ha forstått at hun hadde betalt avgift for feil parkeringsområde, all den tid hun betalte via EasyPark, og fikk kvittering på betalingen. Nemnda uttalte at det er førers ansvar å kontrollere at mottatte kvittering stemmer overens med ønsket registrering.

Fysisk avgrensning vil normalt være tilstrekkelig.

Sak 1354 og sak 2275

Kontrollsanksjonen var ilagt ved Union Grønland, Drammen

Nemnda fant at parkeringsområdet var tydelig skiltet og avgrenset fra kommunens område. Nemnda viste til at det var satt opp kjetting som adskilte områdene fysisk, og at det ved innkjøringen var skiltet tydelig med virksomhetens skilter. Nemnda bemerket at førers aktsomhetsplikt skjerpes ved passering av et skilt som anmoder om å være forsiktig med å betale til riktig automat.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at to parkeringsområder normalt vil være tilstrekkelig adskilt dersom de er fysisk adskilt. Fysisk adskillelse kan være for eksempel kjetting, hekk, gjerde eller liknende.

Automatfeil

Se også «Kvittering» under «Betaling», og «Kunne ikke bruke automaten» under «HC».

Førers plikter ved automatfeil

Hovedprinsipp

Sak 1485

Nemnda påpekte at det av klagers innsendte kvittering fremkom at betalingen ble påbegynt og stanset i samme minutt (kl. 22:55).

Nemnda uttalte at det av virksomhetens transaksjonshistorikk fra automaten ikke så ut til å være feil på automaten. Nemnda viste også til at det på automaten står at man ved feil eller behov for hjelp kan ringe selskapet. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det må være et hovedprinsipp for eventuelt betalingsfritak ved automatfeil, at bilfører har forsøkt å varsle virksomheten om feilen.

Sak 152

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at fører ved automatfeil skal undersøke om det finnes annen alternativ automat i rimelig nærhet som fungerer, eller kontakte virksomheten og melde fra om feil på automaten. Nemnda la til grunn at klager ikke meldte fra om feil på automaten.

Sak 167

I saker som den foreliggende, uttalte nemnda at bilfører ved automatfeil også enkelt kan kontakte selskapet, der kontaktinformasjon fremgår av automaten eller skilting på stedet.  Om betalingsautomaten ikke fungerer og bilfører ikke ønsker å benytte seg av andre betalingsløsninger, kan ikke bilfører fritas for betalingsplikten.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det må være et hovedprinsipp for eventuelt betalingsfritak ved automatfeil, at bilfører har forsøkt å varsle virksomheten om feilen. 

Nemnda uttalte endelig at det er en fordel om virksomheten informerer om førers plikter på automaten.

Sak 268

Videre fant nemnda det dokumentert at det var mulig å trekke billett på en av de to automatene på området, og at det var kort avstand mellom automatene. Nemnda uttalte at fører ved feil på automat skal undersøke om det finnes annen automat eller alternativ registreringsmulighet i rimelig nærhet som fungerer.

Alle mulige betalingsløsninger må ha vært forsøkt.

Sak 1711

Klagers anførsel om at en annen på stedet ringte inn og angivelig hadde fått beskjed om at han kunne stå hensatt, kunne etter nemndas syn ikke legges til grunn, all den tid klager selv ikke hadde ringt inn til selskapet.  Nemnda viste til at bilfører har en plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de regulerende skilt og vilkår som følger av området. Det er på begge automatene på stedet tydelig merket hvilket nummer man skal benytte ved eventuelle feil, og en normal aktsom bilfører burde ha oppdaget dette.

Nemnda viste til at det må være et hovedprinsipp for eventuelt betalingsfritak ved automatfeil, at bilfører har forsøkt å varsle virksomheten om feilen.  Nemnda la til grunn at alle andre mulige betalingsløsninger må ha vært forsøkt, før slik varsling kan gi grunnlag for et eventuelt betalingsfritak. Nemnda kunne ikke se at dette hadde blitt gjort i foreliggende sak.

Aktsomhetsplikt, førers

For tilfeller hvor skiltingen ikke er ansett tilstrekkelig, se skilting.

Adskillelse mellom forskjellige parkeringsområder

Billett fra feil automat, eller ikke trukket billett fordi man ikke fant automaten

Sak 367

Nemnda uttalte generelt at hovedregelen er at bilfører ikke kan fritas for kontrollsanksjon dersom det betales til feil automat og at det samme må gjelde dersom bilfører ikke finner betalingsautomaten og som følge av dette ikke trekker billett.

Nemnda fant det dokumentert at parkeringsbilletten som var løst av klager stammer fra et privat parkeringsselskap, og at området fremsto på en slik måte at klager burde ha forstått at denne automaten ikke gjaldt for gateparkeringen.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at bilfører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert, jf. vegtrafikkloven § 5 første ledd. Dette innebærer at bilfører aktivt må undersøke hvorvidt det er parkeringsregulerende skilt på stedet og følge anvisningene og vilkårene som er gitt for å kunne parkere lovlig. Bestemmelsen angir en streng aktsomhetsnorm, og dette innebærer at aktsomhetsplikten ikke er begrenset til å omfatte det bilfører ser fra førersetet eller stående ved kjøretøyet. Dersom bilfører er ukjent på stedet og/eller det er mørkt, regn, snø eller lignende skjerpes aktsomhetsplikten ytterligere.

Sak 335

Generelt fant nemnda, at når flere områder med forskjellige operatører ligger tett til hverandre, må det foreligge en tydelig avgrensning mellom områdene. Avgrensingen av områdene bør være fysisk eller ekstra tydelig skiltet, og det kan med fordel presiseres på automatene hvilket område de gjelder for.

Aktsomhetsplikt på offentlig strekning / område

Sak 737

Nemnda viste, på generelt grunnlag, til at bilfører har en plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de regulerende skilt og vilkår som følger av området. Dette innebærer at bilfører aktivt må undersøke hvorvidt det er parkeringsregulerende skilt på stedet ved parkering.

Det følger av fremlagt dokumentasjon at klager sto hensatt på en strekning skiltet med skilt 552 «parkering» med underskilt «08-18 (08-15) mot avgift» og underskilt 828.2 «gjelder mot kjøreretning».

Sak 2035

Nemnda uttalte prinsipielt at en parkerende fører har en plikt til å gjøre seg kjent med skilt både i umiddelbar avstand fra motorvognen og ved strekningens innkjøringer.

Aktsomhetsplikt på privat område.

Sak 53

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at fører har en aktsomhetsplikt ved parkering også på privat område, og fant at reguleringen var tilstrekkelig skiltet da klager parkerte.

Sak 216

Nemnda uttalte prinsipielt at det er førers ansvar til enhver tid å sørge for at kjøretøyet plasseres riktig i henhold til skilting og gjeldende vilkår.

Sak 225

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at bilfører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de regulerende skilt og vilkår som følger av området. Nemnda fant det dokumentert at skiltet som angir at parkering er reservert ansatte mot gyldig parkeringstillatelse var satt opp ved innkjøringen til parkeringsområdet, og at skiltingen på stedet var tydelig på en slik måte at bilfører burde ha sett denne.

Sak 244

I den sammenheng uttalte nemnda prinsipielt at det er bilførers ansvar å påse at man til enhver tid følger de gitte vilkår ved parkering, og at bilfører etter dette pålegges en streng aktsomhetsplikt.

Sak 755

Kontrollsanksjonen var ilagt ved Havnelageret i Oslo.

Nemnda uttalte generelt at en betalingsautomat i seg selv ikke har parkeringsregulerende virkning, idet bilfører alltid må forholde seg til gjeldende skilt og vilkår på stedet hvor man parkerer og ikke en tildekket betalingsautomat. Nemnda fant at området var skiltet ved den ene lovlige innkjøringen til området.

Områder med to reguleringsformer.

Sak 821

Nemnda uttalte prinsipielt at bilfører har en plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de regulerende skilt og vilkår som følger av området. Dette innebærer at bilfører aktivt må undersøke hvorvidt det er parkeringsregulerende skilt på stedet ved parkering. Det fremgår klart av betjentens fotografier fra ileggelsen at plassen klager har stått på er merket som reservert. Vilkårene for å stå på slik reservert plass er skiltet på hovedskilt på området. Nemnda bemerket i den anledning at bilfører burde utvist særlig aktsomhet ved parkering, idet det på hovedskiltet går frem at området reguleres både mot avgift og mot p-tillatelse på anviste plasser.

Betaling til feil automat

Sak 658

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at bilfører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de regulerende skilt og vilkår som følger av området. Dette innebærer at bilfører aktivt må undersøke hva vilkårene er og følge de anvisningene som er gitt for å kunne parkere lovlig.

Nemnda fant det dokumentert at parkeringsbilletten som var løst av klager stammer fra et annet parkeringsselskap, og at området fremsto på en slik måte at klager burde ha forstått at denne automaten ikke gjaldt for parkering inne på plassen. Nemnda viste spesielt til at det tydelig fremgår av oppslag på automaten klager har benyttet at denne ikke må benyttes ved parkering inne på plassen.

Nemnda la til grunn at en normalt aktsom bilfører burde fått med seg oppslaget om at denne automaten ikke gjaldt for området hvor han sto parkert. Nemnda påpekte også at det fremgikk av kvitteringen/billetten klager fikk at denne var gitt av et annet selskap enn det som drifter den aktuelle plassen og at dette fremgår av skilt på stedet.

Nemnda uttalte generelt at det er bilførers ansvar å kontrollere mottatt kvittering og undersøke at denne stemmer overens med både ønsket registrering og gjeldende område. Idet det i de fleste tilfeller fremkommer av kvittering/billett hvor denne er gyldig eller hvilket selskap den er utstedt fra, må bilfører undersøke at dette faktisk stemmer.

Sak 695

Nemnda fant det dokumentert at parkeringsbilletten som var løst av klager stammer fra et annet parkeringsselskap, og at området fremsto på en slik måte at klager burde ha forstått at denne automaten ikke gjaldt for parkering inne på plassen. Nemnda viste spesielt til at det tydelig fremgår av et stort oppslag ved automaten klager har benyttet at denne kun skal benyttes for parkering på gategrunn. Nemnda bemerket at ordet «gategrunn» i denne sammenheng fremstår som tydelig, idet området hvor klager har stått klart er avgrenset som en parkeringsplass.

Nemnda la til grunn at en normalt aktsom bilfører burde fått med seg oppslaget om at denne automaten ikke gjaldt for området hvor hun sto parkert. Nemnda påpekte også at det fremgikk av kvitteringen/billetten klager fikk at denne var gitt av et annet selskap enn det som drifter den aktuelle plassen og at dette fremgår av skilt på stedet.

Nemnda uttalte generelt at det er bilførers ansvar å kontrollere mottatt kvittering og undersøke at denne stemmer overens med både ønsket registrering og gjeldende område. Idet det i de fleste tilfeller fremkommer av kvittering/billett hvor denne er gyldig eller hvilket selskap den er utstedt fra, må bilfører undersøke at dette faktisk stemmer.

Sak 739

Nemda uttalte at virksomheten i tilstrekkelig grad hadde dokumentert hvor den aktuelle betalingsautomaten befant seg og at området fremsto som både tilstrekkelig skiltet og avgrenset. Nemnda bemerket etter dette at automaten ikke var vanskelig å finne og at en normalt aktsom bilfører burde ha avdekket at betalingsinformasjon var hentet fra en automat fra et annet selskap.

Nemnda uttalte generelt at bilfører plikter å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de regulerende skilt og vilkår som følger av området. Dette innebærer at bilfører også må sørge for at man enten trekker billett fra korrekt automat eller registrerer korrekt informasjon elektronisk, herunder både takstsone og registreringsnummer, der dette kan benyttes. I tillegg er det viktig at bilfører  kontrollerer at eventuell billett eller elektronisk kvittering stemmer overens med ønsket registrering.

Flere typer regulering på området – må følge med og parkere riktig.

Sak 2224

Nemnda fant at klager ikke hadde oppfylt sin aktsomhetsplikt ved parkering på området. Nemnda viste til at området i utgangspunktet var skiltet parkering mot betaling, og at dette også fremkommer på skiltet foran bilen til klager. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at man ved bruk av p-tillatelser på områder som er regulert til avgiftsparkering plikter å gjøre seg kjent med hvorvidt det finnes p-plasser på området som er avsatt til parkering mot tillatelse.

Må kontrollere både skilt ved innkjøringen og inne på plassen.

Sak 1530 og sak 1789

Nemnda påpekte på generelt grunnlag at fører må lese skilt både ved innkjøringen og inne på plassen, da det er førers ansvar at kjøretøyet plasseres riktig i henhold til skilting og gjeldende vilkår.

Må kontrollere skilt på samme parkeringsrekke og ved innkjøring til området.

Sak 347        

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at fører ved parkering plikter å gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilt passert ved innkjøring, og skilt plassert på samme parkeringsrekke som kjøretøyet blir hensatt på. Dersom teksten på skiltet ikke er leselig ved forbikjøring må fører gå tilbake for å forvisse seg om at kjøretøyet står hensatt i tråd med vilkårene for parkering på området.

Sak 352

Nemnda fant det dokumentert at det ved innkjøringen til området var skiltet med parkering reservert for kunder og uttalte prinsipielt at det ikke er nødvendig å skilte hver enkelt plass spesielt, dersom hovedvilkår er skiltet ved innkjøringen. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at bilfører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de regulerende skilt og vilkår som følger av området og fant at dette også innebærer at fører aktivt må undersøke hvorvidt det er parkeringsregulerende skilt på stedet ved parkering. Nemnda fant det sannsynliggjort at det var mulig for fører å se skiltet fra vinkelen han kjørte inn fra og uttalte prinsipielt at dersom fører ikke kunne se teksten på skiltet fra denne vinkelen må det legges til grunn at det ligger innenfor klagers aktsomhetsplikt å gjøre seg kjent med skiltets innhold.  

Må kontrollere rekken – Ikke relevant om andre biler sto i veien

Sak 1912

Nemnda uttalte prinsipielt at fører ved parkering plikter å gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilt passert på samme parkeringsrekke som kjøretøyet blir hensatt på. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det ikke er unormalt at kjøretøy blir hensatt på parkeringsrekker. Nemnda fant at dette forhold ikke kan frita fører fra plikt til å kontrollere skiltingen på rekken hans kjøretøy er hensatt på.

Må kontrollere både skilt ved innkjøringen og skilt inne på plassen

Sak 626

Nemnda påpekte på generelt grunnlag at fører må lese skilt både ved innkjøringen og inne på plassen, da det er førers ansvar at kjøretøyet plasseres riktig i henhold til skilting og gjeldende vilkår.

Snø, mørkt, regn eller liknende – Skjerpet aktsomhetsplikt.

Sak 115 – Prinsipp stadfestet på nytt i sak 141. Se også sak 367.

Nemnda fant at klager hadde parkert i strid med parkeringsforskriften § 31 andre ledd, idet området var tilstrekkelig skiltet da parkeringen fant sted.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at bilfører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de regulerende skilt og vilkår som følger av området. Dette innebærer at bilfører aktivt må undersøke hvorvidt det er parkeringsregulerende skilt på stedet ved parkering. Dersom bilfører er ukjent på stedet eller det er mørkt, regn, snø eller lignende skjerpes kravet til bilførers aktsomhet ytterligere. Nemnda viste til grunnregelen i Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) av 18.06.1965 nr. 4 jfr. § 3.

Sak 597- generell uttalelse om skjerpet aktsomhetskrav

Nemnda uttalte generelt at det forhold at det er anleggsvirksomhet på området eller at det er mørkt gjør at kravet til bilførers aktsomhet i forhold til reguleringen ytterligere skjerpes. Dette vil spesielt være aktuelt der bilfører er kjent og normalt parkerer på samme plass.

Sak 557 – skilt i taket

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det må være førers plikt å undersøke skiltingen på plassen, også dersom denne er i taket.

Sak 2103 – Skilt på veggen

Nemnda uttalte prinsipielt at fører ved parkering plikter å gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilting plassert på samme parkeringsrekke som motorvognen blir hensatt på, og viste til at dette inkluderer det umiddelbare området og eventuell skilting på veggen foran plassen motorvognen blir hensatt på. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at fører ikke blir fritatt fra denne aktsomhetsplikten dersom flyttbare gjenstander eller personer utenfor parkeringsvirksomhetens kontroll ved parkering står foran skiltingen.

Sak 2153 – Skilt skjult delvis bak gren

Nemnda uttalte på at fører har en aktsomhetsplikt ved parkering også på privat område, og fant at reguleringen var tilstrekkelig skiltet da klager parkerte. Nemnda uttalte prinsipielt at der deler av skiltet, for eksempel skiltstolpen er synlig ved innkjøring, er det førers ansvar å gå tilbake for å forvisse seg om at motorvognen står hensatt i tråd med vilkårene for parkering på området.

Betaling

Generelt

Sak 1540

Nemnda uttalte generelt at det er bilførers ansvar å påse at man innehar gyldig billett eller elektronisk registrering all den tid kjøretøyet står parkert på avgiftsplass.

Sak 2092

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det er førers ansvar å sørge for at gyldig betaling foreligger ved parkering på avgiftsplass.

Betaling med kort

Sak 31

Etter sentralbankloven av 24.05.1985 nr. 28, jfr. § 14, er mynt tvungent betalingsmiddel i Norge. Det er derimot ingen regel om at en plikter å ta imot bankkort. Nemnda kom til at dersom det ikke er mulig å betale med kort, må fører betale med mynt eller annen betalingsløsning som nevnt i parkeringsforskriften § 32.

Nemnda uttalte prinsipielt at fører ikke kan kreve å betale med kort der det er andre betalingsmuligheter på området.

Kan ikke forlate parkeringsplassen / Kan ikke forlate området før betaling.

Se her også sak 235 som gjelder veksling.

Sak 43

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at fører ved automatfeil skal undersøke om det finnes annen alternativ betalingsautomat i rimelig nærhet som fungerer.

Nemnda bemerket at betaling/registrering etter § 31 skal skje umiddelbart etter parkering, og fant at betaling må være foretatt før man forlater parkeringsplassen.

Nemnda fant også avgjørelsen om betaling før man forlater parkeringsplassen av prinsipiell betydning, og at denne forståelsen av § 31 andre ledd kan legges til grunn av sekretariatet i fremtidige saker.

Sak 420

Nemnda fant at virksomheten hadde sannsynliggjort at klager må ha parkert og forlatt området før betalingen fant sted. Nemnda fant derfor at vilkåret om at det skal betales umiddelbart etter parkeringen, ikke var oppfylt ved oppstarten av ileggelsen.

Det hadde derfor ikke betydning for utfallet av saken at klager hadde betalt for parkeringen før selve kontrollsanksjonen var ferdig utstedt. Nemnda bemerket at når en bilfører forlater området før betalingen er registrert, må bilfører bære risikoen for eventuelle forsinkelser i registreringen eller at ileggelse foretas før betaling blir registrert. Dersom fører ikke forlater området, vil fører og eventuell kontrollør kunne oppdage hverandre.

Nemnda uttalte prinsipielt at bilfører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert og at dette blant annet innebærer at fører ikke kan forlate området før det er betalt for kjøretøyet.

Sak 1545

Nemnda fant det sannsynliggjort at klager hadde forlatt området før betalingen var registrert og viste til at kjøretøyet var observert i 5 minutter før kontrollsanksjonen ble ilagt. Nemnda viste til bildene fra ileggelsen der klager ikke kan sees å være i nærheten av bilen eller plassens automat. Videre pekte nemnda på at betalingen først ble foretatt etter 5 minutter og at det ikke ville ha betydning for saken at betalingen ble registrert i samme minutt som kontrollsanksjonen ble ilagt. Dette da betaling ikke hadde blitt utført "umiddelbart".

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at bilfører må påse at gyldig betaling foreligger umiddelbart etter parkering, og at bilfører må vente på kvittering/bekreftelse på at betalingen er registrert før området kan forlates.  

Kortest mulig stans på avgiftsplass

Sak 2099

Nemnda viste til at det etter parkeringsforskriften § 31 andre ledd skal betales umiddelbart etter parkering. Nemnda uttalte prinsipielt at kortest mulig stans for av- eller pålessing ikke er å anse som parkering.

Nemnda fant at varene som ble levert ikke oppfylte kravet til størrelse, tyngde og mengde (sekr. merknad: for at stansen skulle kunne vurderes som kortest mulig), og viste til at disse kravene generelt vil være strengere ved kortest mulig stans for av- eller pålessing på avgiftsplass, da av- eller pålessing ikke forhindrer fører fra å betale avgift. På denne bakgrunn fant nemnda det sannsynliggjort at kontrollsanksjonen var rettmessig ilagt.

Klager ble ikke gitt medhold.

Kvittering

Sak 1571

Nemnda uttalte prinsipielt at bilfører på plasser hvor det er skiltet eller opplyst at kvittering skrives ut fra automaten, i etterkant av betaling må kontrollere at denne kvitteringen blir skrevet ut og at denne inneholder ønsket registrering. Nemnda bemerket at man på slike plasser har en oppfordring til videre kontroll, for eksempel en telefonsamtale til parkeringsvirksomheten, dersom kvittering ikke blir skrevet ut.

Må betale til riktig automat

Sak 157

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at fører selv er ansvarlig for å betale avgift på riktig automat ved parkering.

Må kontrollere billetten

Sak 105

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det er bilførers ansvar å påse at man har gyldig billett for hele parkeringstiden, herunder følger også et ansvar for å undersøke at den mottatte kvitteringen stemmer overens med ønsket parkeringstid. Ved bruk av tjenester der det mottas kvittering, enten fysisk eller elektronisk, vil det være enkelt for bilfører å kontrollere at man har betalt for ønsket tid.

Nemnda bemerket generelt at bilfører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de vilkår som gjelder på stedet og at dette innebærer en aktiv undersøkelsesplikt.

Sak 348

Nemnda uttalte prinsipielt at det er førers ansvar å kontrollere billetten og forholde seg til informasjonen som fremgår på denne.

Sak 1628

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det er bilførers ansvar å påse at man har gyldig billett for hele parkeringstiden, og at fører derfor har et ansvar for å undersøke at den mottatte kvitteringen stemmer overens med ønsket parkeringstid.  

Veksling

Sak 235

Nemnda uttalte at det følger av ovennevnte bestemmelse [parkeringsforskriften § 31 andre ledd] at bilfører på steder hvor det er innført avgiftsparkering, plikter å betale parkeringsavgift/registrere parkeringen umiddelbart etter at kjøretøyet er stilt på plass. Regelen forutsetter således at en bilfører som ønsker å benytte avgiftsplass, har de nødvendige mynter for hånden når parkering finner sted. Man kan ikke forlate kjøretøyet for å veksle. Avstanden til nærmeste vekslingsmulighet og pågangen i butikk/kiosk vil variere sterkt. Det vil vanskeliggjøre kontroll og bevissituasjon dersom veksling medfører fritak for kontrollsanksjon.

Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning. Sekretariatet kan i fremtidige saker legge til grunn at det på avgiftsplass ikke er tillatt å veksle før betaling foretas.

Sak 1995

Klager anførte at han av kundebehandleren hos parkeringsvirksomheten ble fortalt at han måtte betale med mynt, og at han derfor gikk inn på senteret for å få tak i noen mynter.

Nemnda uttalte prinsipielt at det kun er i de tilfeller man eksplisitt blir fortalt at man kan forlate området at dette er tillatt i forbindelse med veksling.

Billett, gyldighet

Trukket kortet to ganger

Sak 1642

Ved registrering av billett 2415 kunne klagers betalingskort maksimalt bli belastet kr. 260,-. I så tilfelle ville billetten ha vært gyldig til søndag den 26. mars, klokken 15.35. Det var derimot mulig å trekke kortet før denne tiden, og betale kun for den tiden motorvognen faktisk sto oppstilt på plassen. Nemnda fant på bakgrunn av den fremlagte betalingshistorikken det sannsynliggjort at kortet ved registrering av billett 2415 ble trukket på nytt umiddelbart etter billetten ble skrevet ut, slik at billetten ikke lenger var gyldig ved ileggelsen.

Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning, og fant at sekretariatet for fremtiden kan avgjøre saker hvor virksomheten har sannsynliggjort utlogging med betalingshistorikk eller annen logg, og det ut fra sammenhengen på informasjonen på automaten fremgår at man ved å trekke kortet på nytt etter registrering avslutter sin betaling.

Sak 1339

Nemnda bemerket at klager anførte at han hadde betalt med kontanter, men at virksomhetens transaksjonsutskrift viste at det ble benyttet kort. Nemnda viste til at betalingsløsningen på stedet, som også klager har benyttet, legger opp til at bilfører ved betaling med kort kan ta høyde for eventuelle forsinkelser uten å bli belastet over den tid man faktisk står hensatt.

Nemnda uttalte generelt at det er bilførers ansvar å påse at man innehar gyldig billett eller elektronisk registrering all den tid kjøretøyet står parkert på avgiftsplass.

Fått billetten av en annen person

Sak 2096

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at der en mottar en billett fra en tredjepart, vil fører ikke ha like god mulighet til å ha kontroll av billettens gyldighet. Nemnda uttalte prinsipielt at det er bilfører som er ansvarlig for at gyldig billett foreligger hele den tiden motorvognen er parkert, selv der billetten er mottatt av en tredjepart.

Billett, synbarhet

Billett snudd eller ikke kontrollerbar.

Se også sak 2016

Sak 11

Nemnda fant at klager har parkert i strid med parkeringsforskriften § 31, 2.ledd, som sier at eventuell kvittering for betalt avgift skal, om ikke annet framgår av kvitteringen, plasseres godt synlig bak frontruten.

Nemnda uttalte prinsipielt at det ikke er grunnlag for å gi medhold ved fremleggelse av gyldig billett i ettertid i saker hvor billetten ikke lå bak frontruten, godt synlig og kontrollerbar ved kontroll.

Sak 332

Sekretariatets merknad: Nemnda anser det ikke som urimelig at en virksomhet opprettholder kontrollsanksjonen der billetten var snudd, selv om det er billettnummer på baksiden.

Uenigheten mellom virksomheten og klager går på hvorvidt opprettholdelse av kontrollsanksjonen er urimelig, på bakgrunn av at klager anfører at det på baksiden av billetten er påført et kontrollnummer som virksomheten kunne ha undersøkt.

Nemnda uttalte prinsipielt at det forhold at en virksomhet ikke gir frafall i de tilfeller hvor vilkåret er brutt, men man senere kan bevise at man har betalt ikke kan sies å være urimelig. Nemnda bemerket i den anledning at dette vil være samme forståelse og grunnlag som ved senere fremvist billett, behandlet i tidligere prinsippavgjørelse, sak 11.

Billetten falt ned fra holderen / Billetten gled ned etter døren ble lukket

Sak 2021

Nemnda uttalte prinsipielt at det er bilførers ansvar å påse at den gyldige billetten ligger synlig for kontroll under hele tiden kjøretøyet er parkert. Herunder følger en plikt til å forsikre seg om at billetten er festet på en slik måte at den ikke under parkeringstiden faller ned eller på andre måter blir ukontrollerbar fra kjøretøyets frontrute. Nemnda uttalte at det ikke er unormalt at billetten kan flytte på seg om man slår igjen dørene og at man derfor plikter å påse at den ligger synlig for kontroll før man forlater kjøretøyet.

Billett i fordypning eller bak skjerm, eller bak skyggefelt

Sak 133

Nemnda viste avslutningsvis til prinsippavgjørelse, sak 11, hvor det ble slått fast at det ikke er grunnlag for å gi medhold ved fremleggelse av gyldig billett i ettertid i saker hvor billetten ikke lå bak frontruten, godt synlig ved kontroll.

Videre uttalte nemnda prinsipielt at kravet til at billetten skal plasseres godt synlig bak frontruten ikke kan sies å være oppfylt der billetten eksempelvis er lagt i en fordypning, bak en skjerm eller lignende, som gjør at denne ikke er synlig for kontrolløren ved kontroll av frontruten.

Sak 2259

Videre uttalte nemnda prinsipielt at kravet til at parkeringstillatelsen skal plasseres godt synlig bak frontruten ikke kan sies å være oppfylt der parkeringstillatelsen eksempelvis har sklidd ned bak skyggefeltet på frontruten, eller der det er lagt i en fordypning, bak en skjerm eller lignende, som gjør at denne ikke er synlig for kontrolløren ved kontroll av frontruten.

Hele billetten må ligge i frontruten

Sak 709

Klager anførte at en del av billetten lå synlig bak frontruten, og la ved bilde av dette. Problemet var at klager misforsto ved parkering idet det var en stiplet linje på billetten hans som indikerte at han skulle rive av delen og legge denne i frontruten.

Nemnda påpekte at en normalt aktsom bilfører burde ha forstått at hele billetten skulle legges synlig i frontruten, og at dette stort sett er den gjengse fremgangsmåten ved parkering  på avgiftsplasser.  Nemnda la spesielt vekt på at det i tillegg til informasjonsskilt oppsatt på stedet også fremgår tydelig av selve billetten at denne skulle «plasseres innenfor frontruten med denne siden fullt leselig utenfra».    

Nemnda uttalte prinsipielt at eventuelle tallkoder eller kontrollnummer og lignende som fremgår for øvrig av en billett, ikke har betydning for sakens utfall, all den tid vilkåret er at billetten i sin helhet skal ligge godt synlig bak frontruten for kontroll.

Krøllet billett

Sak 886

Klager anførte at billetten lå synlig bak frontruten, men at denne hadde krøllet seg grunnet høy luftfuktighet slik at den ikke var lesbar. Klager mente at han ikke kunne holdes ansvarlig for dette.

Nemnda fant det dokumentert at klager har parkert i strid med parkeringsforskriften § 31 andre ledd, idet billetten hadde krøllet seg slik at den i sin helhet var umulig å kontrollere for betjenten.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det, etter forskriftens ordlyd, er fører som må være ansvarlig for at billetten er lagt eller festet på en slik måte at den til enhver tid er fullt leselig for kontroll.

Avslutningsvis viste nemnda til at det ikke er grunnlag for å gi medhold ved fremleggelse av gyldig billett i ettertid i saker hvor billetten ikke lå bak frontruten, godt synlig for kontroll slik det følger av vilkår på stedet.

«Godt synlig bak frontruten» – Vilkår.

Sak 427

Nemnda uttalte prinsipielt at all viktig informasjon på billetten må være synlig og kontrollerbar, og bemerket at dette inkluderer blant annet området billetten er gyldig på, perioden billetten er gyldig og eventuelle kontrollnummer. Nemnda uttalte at det ikke er grunnlag for å gi medhold ved fremleggelse av gyldig billett i ettertid i saker hvor billetten ikke lå godt synlig og kontrollerbar ved kontroll.

Setet er ikke ansett som godt synlig

Sak 2020

Nemnda uttalte prinsipielt at kravet til at billetten skal plasseres godt synlig bak frontruten ikke kan sies å være oppfylt der billetten eksempelvis er lagt på setet.

Tranksaksjonskvittering

Sak 1883

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det klart fremgår at en transaksjonskvittering ikke er en billett, ettersom den kun viser kjøpstidspunktet, og ikke når p-tiden utløper. Nemnda påpekte i den forbindelse at det må være førers ansvar å kontrollere at lappen/billetten som legges bak frontruten har den tiltenkte gyldigheten.

Nemnda uttalte at det i parkeringsforskriften ikke gis grunnlag for å gi medhold ved fremleggelse av gyldig billett i ettertid i saker hvor gyldig billett ikke lå bak frontruten, godt synlig og kontrollerbar ved kontroll.

Vist frem billetten etter ileggelsen

Sak 1225

Klager anførte at han kom tilbake til bilen etter kort tid for å legge billetten i ruten. Da traff han betjenten som han snakket med, og viste billetten til. Klager viste til at vedkommende da skulle skrive/anmerke saken og gi inn forklaring sentralt.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at å fremvise billett til betjenten etter ileggelsen er påbegynt ikke gir grunnlag for å kunne gi medhold, ettersom overtredelsen av parkeringforskriften da allerede har funnet sted.

Nemnda uttalte også at sekretariatet i fremtiden kan gi ikke medhold i saker der klager anfører å ha fremvist billett til betjenten først etter ileggelsen er påbegynt, ettersom overtredelsen av parkeringforskriften da allerede har funnet sted.

Billett, utløpstid

Billetten angir utløpstiden – ikke noe annet

Sak 2060

Klager anførte at han trakk 1 times gratisbillett og at denne etter hans egen klokke ble trukket 08.56 og dermed skulle utløpe 9.56. Klager anførte videre at klokken på automaten gikk tre minutter feil slik at billetten ble trukket 8.53 og utløp 9.53. Klager var tilbake ved bilen 9.59.

Nemnda uttalte videre på prinsipielt grunnlag at det er utløpstiden på billetten/kvitteringen som det tas utgangspunkt i og at klager må forholde seg til denne utløpstiden og ikke egen klokke.

Diskusjon med betjent før ileggelse

Sak 727

Nemnda uttalte prinsipielt at bilfører umiddelbart må forlenge registreringen/betalingen om man ikke ønsker å flytte kjøretøyet etter utløpt tid. Om en bilfører eksempelvis velger å diskutere med betjenten på stedet istedenfor å forlenge parkeringstiden eller forlate stedet, vil bestemmelsen være overtrådt og kontrollsanksjon kan rettmessig ilegges. Videre presiserte nemnda at det ikke er satt en skranke for når kontrollsanksjonen kan påbegynnes av betjenten, det er kun fastsatt en begrensning med tanke på når sanksjon tidligst kan ilegges. Det er ileggelsestidspunktet på kontrollsanksjonen som viser at kontrollsanksjonen er ferdigstilt.

Klagers registrering utløp klokken 17:30 og kontrollsanksjonen ble ilagt klokken 17:37. Med bakgrunn i sakens dokumentasjon fant nemnda det etter det ovenstående dokumentert at klager har parkert i strid med parkeringsforskriften § 31 andre ledd.

Etterskuddsbetaling / Høyde for forsinkelser

Sak 1436

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det er bilførers ansvar å påse at man innehar gyldig billett eller elektronisk registrering all den tid kjøretøyet står parkert på avgiftsplass. På områder hvor det i tillegg tilbys en betalingsløsning hvor man kan registrere rikelig med tid og deretter avbryte denne om man skulle være tilbake før billetten utløper, er det ingen grunn til å gi klager medhold uavhengig av hva forsinkelsen skyldes. I slike tilfeller mente nemnda at bilfører kan sikre seg uten at det påløper unødige utgifter.

Sak 1541

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det er bilførers ansvar å påse at man innehar gyldig billett eller elektronisk registrering all den tid kjøretøyet står parkert på avgiftsplass. På områder hvor det i tillegg tilbys en betalingsløsning hvor man kan registrere rikelig med tid for så å avbryte denne om man skulle være tilbake før billetten utløper, er det ingen grunn til å gi klager medhold uavhengig av hva forsinkelsen skyldes. I slike tilfeller mente nemnda at bilfører kan sikre seg uten at det påløper unødige utgifter.

«Fem minutter etter at parkeringstiden er utløpt»

Se her overskrift «Fem-minutters regelen»

Legge sammen flere billetter – Ikke mulig / Kan ikke legge sammen

Sak 1512

Nemnda uttalte prinsipielt at det vil være utløpstiden på billetten som er gjeldende og at det ikke vil være mulighet til å legge sammen tiden på to billetter. Dette for å unngå misforståelser ved kontroll.

Sak 1752

Nemnda uttalte prinsipielt at det ikke vil være mulighet til å legge sammen tiden på to billetter. Dette for å unngå misforståelser ved kontroll.

Må forholde seg til utløpstiden som står på billetten

Sak 270

Nemnda la avgjørende vekt på utskrift av automatloggen og transaksjonskvitteringen, som viser at kjøpet av billetten ble foretatt den 11. januar 2017, dagen før kontrollsanksjon ble ilagt.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det er førers ansvar å kontrollere at billetten er korrekt når denne mottas.

Tilbudsordning / Rabatterte billetter for Elixia-kunder

Sak 412

Sekretariatets merknad: På den aktuelle parkeringsplassen fikk man for kr. 10 stå parkert i 3 timer, såfremt gyldig p-tillatelse fra Elixia var fremlagt sammen med billetten.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at dersom ikke forutsetningene for rabattert parkering er til stede, som her ved å ha gyldig p-bevis fra Elixia, er det utløpstiden på billetten som gjelder.

Ettersom gyldig p-bevis fra Elixia for 2017 ikke forelå bak frontruten, var kjøretøyet kun parkert med en billett som utløp kl. 13:32.

Egen plass opptatt

Sak 2094 – Man får ikke automatisk lov til å feilparkere dersom ens egen plass er opptatt.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at opptatte plasser ikke gir rett til parkering i strid med vilkårene et annet sted.

EL-kjøretøy

Generelt

Nemnda uttalte prinsipielt at EL-kjøretøy kun er kjøretøy som er registrert i motorvognregisteret som «elektrisk kjøretøy». I dag gjelder dette kjøretøy med kjennemerker som begynner med bokstavene «EL» og «EK».

Nemnda slo fast at vilkåret for parkering på plassen var at kjøretøyet var EL-bil, og fant at klagers ladbare hybrid ikke kan parkere på plass reservert for EL-biler.

Generelt – Lading som vilkår

Sak 2304

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at virksomheten kan stille krav om lading som selvstendig vilkår for parkering. Nemnda fant at det å ha ledningen tilkoblet strømstolpen er tilstrekkelig for at kjøretøyet skal anses å ha oppfylt kravet om lading.

Fritak for betaling – elbil må skiltes

Sak 322


Nemnda bemerket at parkeringsforskriften ikke gjør unntak for elbiler med hensyn til betalingsplikten og at et betalingsfritak derfor må være særskilt skiltet dersom det skal gjelde på området.

Krav om kontinuerlig lading

Sak 224

Nemnda la til grunn at virksomheten kan stille krav om lading som selvstendig vilkår for parkering. Nemnda uttalte imidlertid prinsipielt at en virksomhet ikke kan kreve at kjøretøyet blir flyttet umiddelbart etter at det er ferdigladet dersom virksomheten ikke kan varsle bilfører om dette på noen måte, for eksempel via sms eller via app. Nemnda påpekte at det er urimelig å kreve at fører må flytte kjøretøyet umiddelbart etter at dette er ferdig ladet, da dette innebærer at bilfører må holde kontinuerlig oppsyn med kjøretøyet. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det å ha ledning tilkoblet strømstolpen er tilstrekkelig for at kjøretøyet skal anses å ha oppfylt kravet om lading.

Elektronisk betaling / registrering / registrering i resepsjon

Betaling ikke fullført, må kontrollere kvittering.

Sak 1672

Klager anførte at parkeringsapplikasjonen ikke fungerte, og viste til at dette kunne være grunnet feil i applikasjonen eller en ustabil nett-dekning.

Nemnda uttalte prinsipielt at det er bilførers ansvar å påse at gyldig betaling eller registrering foreligger all den tid kjøretøyet står parkert. Der det i applikasjon, via SMS eller på annen måte gis bekreftelse, sammendrag, kvittering eller liknende, må bilfører i etterkant av registrering forsikre seg om at ønsket registrering er foretatt. På bakgrunn av dokumentasjonen fremlagt i saken, fant nemnda det sannsynliggjort at fører ved bruk av «EuroPark» applikasjonen mottar en bekreftelse i applikasjonen etter registrering.

Easypark – Betalt til feil takstsone

Se også sak 1107.

Sak 93

Nemnda bemerket generelt at bilfører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de vilkår som gjelder på stedet og at dette innebærer en aktiv undersøkelsesplikt.

Nemnda uttalte prinsipielt at det er bilførers ansvar å forsikre seg om at man benytter korrekt takstsone om man velger å anvende elektronisk registrering av betaling.  Det er videre førers ansvar å kontrollere at mottatte kvittering stemmer overens med ønsket registrering.  Ved bruk av EasyPark sin applikasjon er det mulig å kontrollere at det er betalt til riktig takstsone etter at registreringen er foretatt.

Sak 517

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det er bilførers ansvar å påse at man ved benyttelse av elektronisk registrering kontrollerer at man registrerer korrekt informasjon, herunder korrekt takstsone.  Nemnda uttalte at korrekt takstsone fremgikk av automaten på stedet og at bilfører enkelt kunne kontrollert at registreringen var korrekt. Nemnda viste i den anledning til tidligere prinsippavgjørelse, sak 115, om bilførers aktsomhetsplikt.

Sak 223

Sekretariatets merknad: Man kan ikke kreve å parkere gratis dersom man ikke får betalt med Easypark eller liknende betalingsmiddel. Bankens sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge, og en forbruker vil i noen tilfeller kunne kreve å betale med tvungent betalingsmiddel. Easypark er ikke tvungent betalingsmiddel, og man kan ikke kreve å kunne betale med Easypark.

Klager anførte at hun ønsket å benytte Easypark, men at hun ikke kunne finne informasjon om hvilken takstgruppe hun skulle benytte ved automaten. Klager gikk derfor over veien hvor det sto et oppsatt skilt med takstsone som hun valgte å benytte.

Nemnda uttalte at en normalt aktsom bilfører enkelt kunne avdekket at det oppsatte skiltet tydelig var merket med et annet selskap enn det området hvor klager sto parkert. Dette fremkommer av dokumentasjonen i saken.

Videre uttalte nemnda på generelt grunnlag at dersom det er slik at bilfører ikke finner korrekt informasjon for å registrere sin parkering via applikasjonen, må man benytte andre betalingsalternativer der dette finnes, for lovlig å kunne stå parkert på stedet. Det ble i den anledning vist til sentralbankloven av 24.05.1985 nr. 28, § 14 som fastslår at mynt er tvungent betalingsmiddel.

Nemnda uttalte prinsipielt at bilfører ikke kan kreve å betale via applikasjon der det er andre betalingsmuligheter på området.

Feil takstsone i stresset situasjon / må bruke takstsonen på automaten

Sak 680

Klager anførte at han parkerte utenfor legevakten på Elverum sykehus rett før kl. 05 fordi hans kone var i gang med fødsel.

Nemnda hadde forståelse for at klager var i en stresset situasjon, men uttalte at han selv ikke var pasient og burde sjekket takstgruppen på automaten etter konen var kommet inn på sykehuset.

Nemnda påpekte i den forbindelse at klager angivelig ankom kl. 05, mens kontrollsanksjonen ble ilagt kl. 08:42. Nemnda fant at klager måtte bære risikoen for å ha brukt internett og ikke automaten til å finne takstgruppen.

Nemnda uttalte prinsipielt at det er bilførers ansvar å forsikre seg om at man benytter korrekt takstsone om man velger å anvende elektronisk registrering av betaling.

Takstsonen kan også være skiltet

Sak 2040

Nemnda uttalte prinsipielt at det er bilførers ansvar å forsikre seg om at det blir benyttet korrekt takstgruppe ved bruk av elektronisk registrering av betaling.

Nemnda fant på generelt grunnlag at et slikt ansvar innebærer at fører må kontrollere om den takstgruppen han/hun registrerer sin betaling til stemmer med den takstsonen som er oppgitt på skilting på området.

Easypark – GPS etter man har forlatt området

Sak 79

Korrekt informasjon fremgår av automaten på stedet. Bilfører kan ikke legge til grunn at en GPS-funksjon fungerer optimalt for å finne nøyaktig plassering for parkering idet man ikke lenger befinner seg på det aktuelle stedet.

Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning, og at forståelsen av bilførers ansvar ved elektronisk registrering kan legges til grunn av sekretariatet i fremtidige saker.

Easypark for dagparkering

Sak 961 og 963

Klager anførte at hun som ansatt ved Kysthospitalet kan parkere med parkeringskort i frontvinduet og med avgift på kr 10,- for dagsparkering.

Nemnda fant det dokumentert at klager hadde betalt kr 11,50 for parkering via EasyPark den aktuelle dagen. Det totale beløpet fremgår av klagers fremlagte skjermdump i appen. Klager hadde således betalt den pålagte avgiften for parkering med parkeringskort på stedet.

Nemnda bemerket at det fremgår av EasyParks nettside at det beregnes et påslag på 15% (minimum kr 4,-) i tillegg til parkeringstaksten på området. Nemnda fant at klager ikke kan bebreides for at det i etterkant av betalingen ble trukket kr 4,- i transaksjonsgebyr, all den tid dette ikke uttrykkelig fremkom av bekreftelse/kvittering klager mottok i appen umiddelbart etter betaling.

Nemnda uttalte prinsipielt at i tilfeller hvor den umiddelbare bekreftelsen som fører mottar kun angir summen av betalt avgift, og det ikke er spesifisert at deler av beløpet er et gebyr/påslag fra operatøren, anses totalbeløpet som betaling av parkeringsavgift.

Easypark – forlatt området / forsinket grunnet internettproblemer

Sak 2066

Videre uttalte nemnda på prinsipielt grunnlag at dersom elektronisk betalingsløsning/registreringsløsning ikke fungerer, for eksempel på grunn av manglende nettilgang, plikter bilfører å betale avgift/registrere seg på annen måte der det finnes alternativ løsning som for eksempel løse billett fra automat.

Elektronisk registrering på automat

Sak 1694

Nemnda uttalte prinsipielt at det er førers ansvar å registrere korrekt kjøretøy/korrekt kjennemerke om man ønsker å benytte elektronisk registrering av parkering, herunder ved registrering på automat. Om det mottas noen form for kvittering, eksempelvis i form av sammendrag av registreringen på en skjerm eller fysisk, må fører kontrollere at denne stemmer overens med ønsket registrering. Ved bruk av registrering på automat er det som oftest mulig å kontrollere at riktig kjøretøy/kjennemerke er tastet inn etter at registreringen er foretatt og det er bilfører som er nærmest til å bære risiko for at rett informasjon er oppgitt.

Det fremgår av billetten hvilket registreringsnummer betalingen er foretatt for, og bilfører hadde dermed anledning til å kontrollere at det var betalt for riktig kjøretøy. Nemnda fant etter dette at kontrollsanksjonen var rettmessig ilagt, jf. parkeringsforskriften § 36.

Elektronisk reg. på automat – må sjekke kvittering

Sak 1658

Nemnda uttalte prinsipielt at bilfører på plasser hvor han er blitt gjort kjent med at kvittering skrives ut, i etterkant av betaling må kontrollere at denne kvitteringen blir skrevet ut og at denne inneholder ønsket registrering. Nemnda bemerket at man på slike plasser har en oppfordring til videre kontroll, for eksempel en telefonsamtale til parkeringsvirksomheten, dersom kvittering ikke blir skrevet ut.

Elektronisk registrert parkeringsavtale

Sak 541

Nemnda fant det dokumentert at skiltet som angir at parkering kun er tillatt med elektronisk registrert parkeringsavtale eller gyldig parkeringstillatelse, var tydelig på en slik måte at bilfører burde ha sett dette ved parkering.

Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning. I saker hvor elektronisk registrert parkeringsavtale eller gyldig parkeringstillatelse ikke foreligger på kontrolltidspunktet, kan sekretariatet for fremtiden treffe avgjørelser  på bakgrunn av tilsvarende premisser.  

Elektronisk registrering med GPS-funksjon / må sjekke automaten.

Sak 1832

Nemnda uttalte prinsipielt at det er bilførers ansvar å forsikre seg om at det blir benyttet korrekt takstgruppe ved bruk av elektronisk registrering av betaling.

Nemnda fant på generelt grunnlag at et slikt ansvar innebærer at fører må kontrollere om den takstgruppen han/hun registrerer sin betaling til stemmer med den takstsonen som er oppgitt på automaten på området.

Nemnda påpekte at fører selv er ansvarlig for feil som skjer hvis man stoler på appens kartfunksjon, og ikke sjekker takstgruppen på automaten.

Elektronisk registrering på nett – Problemer med nettsiden

Sak 2025

Nemnda uttalte generelt at det ikke kan være sånn at man automatisk fritas for plikten til å registrere seg ved at man ikke kommer inn på nettsiden.  Det forventes at man ved parkering til enhver tid følger de gjeldende vilkår og bestemmelser som følger av områdets regulering. Nemnda viste i den anledning til at det må være et hovedprinsipp for eventuelt registreringsfritak ved systemfeil, at bilfører har forsøkt å varsle virksomheten om feilen på stedet, før man forlater kjøretøyet.  

Feil på betalingsløsning

Sak 120

Klager anførte hovedsakelig at virksomhetens app ikke fungerte den aktuelle dagen, og ba derfor om at kontrollsanksjonen ble opphevet.

Nemnda fant at klager hadde parkert i strid med parkeringsforskriften § 31, andre ledd. Videre fant nemnda det dokumentert at det var mulig å betale på automat på stedet.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at fører ved feil på elektronisk betalingsløsning skal undersøke om det finnes annen alternativ betalingsløsning i rimelig nærhet som fungerer.

Ved tilfeller der fører ikke får betalt å grunn av feil på betalingsløsning, men det finnes alternative betalingsløsninger i rimelig nærhet som fungerer, kan sekretariatet for fremtiden treffe avgjørelser på bakgrunn av tilsvarende premisser.

Feil på betalingsløsning – må betale på tilgjengelig automat

Sak 796

Nemnda bemerket at det er førers ansvar å sørge for at gyldig billett foreligger all den tid man parkerer. Dersom elektronisk betalingsløsning ikke fungerer, for eksempel på grunn av manglende nettilgang, plikter bilfører å betale avgift på annen måte.

I tilfeller der fører ikke får betalt avgift på grunn av feil ved elektronisk betalingsløsning, men det finnes alternative automater i rimelig nærhet som fungerer, kan sekretariatet for fremtiden treffe avgjørelser på bakgrunn av tilsvarende premisser.

Kvittering / Bekreftelsesmelding

Sak 619

Nemnda fant at klagers kjøretøy sto hensatt i strid med de skiltede vilkår, da det ved kontroll ikke forelå gyldig elektronisk registrering av kjøretøyet. Nemnda fant derfor at kontrollsanksjon rettmessig kunne ilegges etter parkeringsforskriften § 36 første ledd.

Nemnda fant å legge avgjørende vekt på at virksomheten har ført bevis for klagers registrering i form av kopi av loggen, og at det av denne går klart frem at klager har valgt en periode for fem timer ved registrering. Gyldigheten av registreringen utgikk klokken 11.53 og kontrollsanksjonen ble ilagt klokken 13.36. Videre påpekte nemnda at virksomheten per telefon opplyste om at man får opp en bekreftelse på skjermen etter registrering.  

Nemnda uttalte prinsipielt at det er bilførers ansvar å påse at gyldig tillatelse eller registrering foreligger under hele parkeringstiden, der dette kreves. Dette medfører at bilfører i etterkant må undersøke en eventuell kvittering, bekreftelse, sammendrag eller lignende for å forsikre seg om at man har foretatt ønsket registrering.

Kvittering – Ikke mottatt kvittering

Sak 1351

Klager anførte at han parkerte på Ås vgs, og oppga sitt registreringsnummer til de ansatte i resepsjonen på skolen. Han forklarte at registreringsnummeret ble skrevet i en bok, og at registreringsnummeret må ha blitt feil. Klager anførte at virksomhetens avslagsbrev viste til at det er hans ansvar å kontrollere kvitteringen for å se om den digitale registreringen er riktig. Klager anførte at han ikke mottok noen kvittering for registreringen, da registreringsnummeret ble skrevet ned i en bok. Han forklarte at han ikke kunne vise til dokumentasjon på at det ble skrevet feil tall, og at han ikke kan lastes for at det ble gjort en feil ved registreringen av hans kjøretøy.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at i tilfeller hvor det tastes feil ved elektronisk registrering/betaling og bilfører ikke mottar eller kan motta bekreftelse, kan bilfører heller ikke kontrollere registreringen og dermed ikke bebreides for ikke å ha rettet feilen.

Må betale for hele den tiden kjøretøyet er oppstilt / Må kontrollere betaling

 (Se her også sak 105)

Sak 247

Nemnda uttalte prinsipielt at bilfører plikter å sørge for at betaling foreligger all den tid kjøretøyet står parkert på område mot avgift. Dette medfører en plikt for bilfører til å kontrollere at gyldig betaling både er registrert korrekt og gjennomført i EasyPark sin applikasjon.  At betalingen ikke ble registrert i applikasjonen, er et forhold som klager må anses å være ansvarlig for.

Sak 623

Nemnda fant det dokumentert at kjøp via Easypark ble foretatt kl 09:47 den aktuelle dagen og at registrert parkering i appen ble avsluttet kl. 09:53. Nemnda fant det sannsynliggjort at kjøretøyet ved kontroll kl. 12:48-12:53, ikke hadde gyldig registrert betaling og at kontrollsanksjonen derfor var rettmessig ilagt.

Nemnda uttalte prinsipielt at det er førers ansvar å påse at registrering for gyldig betaling foreligger for hele den tiden kjøretøyet står parkert, og at dette også gjelder på plasser der det er faste dagsatser.

“Tagmaster”

Sak 2142

Nemnda uttalte prinsipielt at i tilfeller hvor det skjer en feilregistrering ved elektronisk registrering, og bilfører ikke har mulighet til å kontrollere dette ved mottak av feilmelding eller bekreftelse, kan bilfører heller ikke kontrollere registreringen og dermed ikke bebreides for ikke å ha rettet feilen.

Tastefeil i registreringsnummer

Sak 41

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at fører ved bruk av elektronisk betaling må kontrollere at mottatte kvittering stemmer med ønsket registrering/betaling.

Nemnda bemerket at det er førers ansvar å betale for korrekt kjøretøy samt å kontrollere kvitteringen når denne mottas.

Ved tilfeller der fører har tastet feil og kvittering er mottatt, kan sekretariatet for fremtiden treffe avgjørelser på bakgrunn av tilsvarende premisser.

Tastefeil i registreringsnummer – Registrering på terminal / Registrering på skjerm

Sak 510

Nemnda uttalte prinsipielt at det er førers ansvar å registrere korrekt kjøretøy/korrekt kjennemerke  om man ønsker å benytte elektronisk registrering av parkeringstillatelse. Om det mottas noen form for kvittering, eksempelvis i form av sammendrag av registreringen på en skjerm eller fysisk, må fører kontrollere at denne stemmer overens med ønsket registrering. Ved bruk av applikasjon er det som oftest mulig å kontrollere at riktig kjøretøy/kjennemerke er tastet inn etter at registreringen er foretatt.

Tastefeil i registreringsnummer – Fører tastet bilmodell i stedet for kjennemerke. / Europark-appen.

Sak 669

Nemnda uttalte generelt at det er førers ansvar å betale for korrekt kjøretøy ved bruk av elektronisk betaling. Videre må fører kontrollere at mottatte kvittering stemmer overens med ønsket registrering.

Ved bruk av Europark sin applikasjon er det mulig å kontrollere at det er betalt for riktig kjøretøy etter at registreringen er foretatt.

Nemnda la ved vurderingen vekt på at det ved registrering i appen, tydelig fremgår at man skal skrive inn «regnummer» i det aktuelle feltet og at dette neppe kan misforstås av bilfører. Biltype/merke er ikke en del av kjøretøyets registreringsnummer, og det legges av nemnda til grunn at dette er allment kjent.

Tastefeil ved bruk av SMS

Sak 1279

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det er bilførers ansvar å påse at man ved bruk av SMS-registrering kontrollerer at man registrerer korrekt informasjon. Nemnda uttalte at slik informasjon for eksempel er korrekt oblatnummer. Nemnda uttalte at bilfører enkelt kunne kontrollere at registreringen var korrekt ved å kontrollere den sendte SMS’en. Nemnda viste i den anledning til tidligere prinsippavgjørelse, sak 115, om bilførers aktsomhetsplikt.

Sak 1986

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det er bilførers ansvar å påse at man ved bruk av SMS-registrering kontrollerer at man registrerer korrekt informasjon. Nemnda uttalte at slik informasjon for eksempel er korrekt oblatnummer. Nemnda uttalte at bilfører enkelt kunne kontrollere at registreringen var korrekt ved å kontrollere den sendte SMS’en. Nemnda fant det ikke sannsynliggjort at klager har en type talldysleksi.

Tastefeil [Unntak] – Der man ikke får kvittering eller har mulighet til å sjekke registreringen.

Sak 1683

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at parkeringsvirksomheten må ta risikoen for eventuelle feil når det ikke gis en form for kvittering (i papirform eller en bekreftelse på skjermen) ved endt registrering som gjør at klager kan dokumentere å ha registrert kjøretøyet.

Tastefeil – Der klagers skiltplate er frastjelt og byttet

Sak 2293

Nemnda uttalte prinsipielt at bilfører plikter å sørge for at betaling foreligger all den tid kjøretøyet står parkert på område mot avgift. Dette medfører en plikt for bilfører til å kontrollere at gyldig betaling både er registrert korrekt og gjennomført i EasyPark sin applikasjon.  At kjøretøyet hadde fått nye skilter med nytt kjennemerke, er et forhold som klager må anses å være ansvarlig for.

Utløpstid ved bruk av elektronisk registrering / Easypark

Sak 158

Nemnda uttalte at det er førers ansvar å sørge for at mottatte bekreftelse stemmer overens med ønsket registrering. Ved bruk av Easypark sin applikasjon er det mulig å kontrollere at man har registrert korrekt slutt-tid etter at registreringen er foretatt. Nemnda la i saken vekt på at klager selv anfører at han benytter appen hver dag og således anses godt kjent med hvordan denne fungerer.

Nemnda uttalte prinsipielt at man ikke fritas fra dokumentasjonsplikten om det skulle være problemer med den elektroniske registreringen. Nemnda bemerket at klager, idet han oppdaget at den første registreringen ikke gikk som planlagt, kunne valgt å trekke en billett.

Feilinformasjon

Feilinformasjon gitt av tredjepart

Sak 1296

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at en parkeringsvirksomhet ikke kan hefte for feilinformasjon eller mangelfull informasjon gitt av tredjepart. Nemnda fant at skiltingen på området var tydelig, og at parkeringsselskapet hadde håndhevet i henhold til skiltingen på området. Feilinformasjonen gitt av Garderobemannen kunne ikke gi grunn til å frafalle kontrollsanksjonen som var korrekt ilagt av parkeringsvirksomheten.

Sak 1547

Klager anførte at kjøretøyet som var en turistbuss ble parkert på Quality Hotel og at billett ble lagt godt synlig bak frontruten for kontroll. Klager anførte at fører ble henvist av hotellets ansatte til å parkere der han gjorde. Klager viste til at dette er en hotellparkering, og at fører derfor stolte på instruksjonen han fikk fra de ansatte.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at en parkeringsvirksomhet ikke kan hefte for feilinformasjon eller mangelfull informasjon gitt av tredjepart, som hotellet i dette tilfellet.

Se også sak 1704 med omtrent samme utfall.

«Råd» gitt av en tredjepart

Sak 1732

Klager anførte at hun parkerte på stedet og snakket med en vaktmester som forsikret henne om at hun kunne parkere på den aktuelle plassen. Klager hadde sett at plassen var skiltet som reservert mot gyldig parkeringsbevis, men vaktmesteren hadde gjentatte ganger forsikret henne om at hun kunne stå der mot at hun betalte billett. Klager anførte at det var urimelig at hun ble ilagt kontrollsanksjon idet hun var i god tro fordi vaktmesteren, som fremsto som han arbeidet ved parkeringsplassen hadde sagt at det angjeldende skiltet ikke gjaldt.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at bilfører har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i skiltede reguleringer ved parkering og følge de angitte parkeringsbestemmelsene. Herunder følger at man kan ikke fritas fra ansvaret ved at man velger å følge råd eller informasjon gitt av en tredjepart.

Fem-minutters regelen

Generelt

Sak 234

Nemnda uttalte prinsipielt at det er bilførers ansvar å påse at man innehar gyldig billett i all den tid kjøretøyet står parkert på avgiftsplass. Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning. I saker der det er dokumentert at bilfører fem minutter etter billettens utløp, verken har flyttet kjøretøyet fra stedet eller kjøpt ny billett, kan sekretariatet fatte vedtak på samme premisser.

Fra da billetten utløp, ikke da parkeringsvakten ankom plassen

Sak 240

Nemnda uttalte prinsipielt at kravet til å vente fem minutter før ileggelse av kontrollsanksjon gjelder fra det tidspunkt billetten utløp, ikke fra det tidspunkt trafikkbetjenten ankom stedet.

I tilfeller der det er ilagt kontrollsanksjon tidligst fem minutter etter at parkeringstiden er utløpt, kan sekretariatet for fremtiden treffe avgjørelser på bakgrunn av tilsvarende premisser.

Fem hele minutter / utløp i minutter.

Sak 55

Sekretariatets merknad: Saken gjaldt ileggelse før fem minutter etter at parkeringstiden var utløpt, jf. parkeringsforskriften § 36 fjerde ledd andre punktum.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det ved kontroll i slike tilfeller må være snakk om fem hele minutter. Nemnda la spesielt vekt på at forskriftens ordlyd klart fastslår at fem minutter er et minimumskrav. Videre påpekte nemnda at forståelsen av en slik regel må være enkel for bilførere å forholde seg til.

Nemnda uttalte prinsipielt at dersom det på billetten ikke angis nøyaktig utløp i form sekunder, vil faktiske utløp først være ved overgang til neste minutt. Dette er basert på en naturlig forståelse av billettens gyldighet.

Sak 554

Nemnda påpekte på generelt grunnlag at plikten til å vente fem minutter før parkeringsvakten utsteder en kontrollsanksjon gjelder fra billettens utløp, ikke fra det tidspunktet parkeringsvakten ankom stedet eller fra det tidspunktet han bestemmer seg for å ilegge kontrollsanksjonen.

Sak 730

Nemnda uttalte prinsipielt at det ved utførelse av kontroll for overtredelse av makstid, minst må være snakk om fem hele minutter etter makstidens utløp før kontrollsanksjon kan ilegges. Nemnda la spesielt vekt på at forskriftens ordlyd klart fastslår at fem minutter er et minimumskrav. Videre påpekte nemnda at forståelsen av en slik regel må være enkel for bilførere å forholde seg til.

Nemnda viste til at det av dokumentasjonen på den elektroniske registreringen av klagers parkering fremgår at første observasjon av kjøretøyet var klokken 18:13:42, makstid på stedet løper etter dette frem til 20:13:42. Etter parkeringsforskriften § 36 fjerde ledd, andre punktum, kan ikke ileggelse utstedes før etter klokken 20:18:42.

Idet det av kontrollsanksjonen ikke fremgår sekundvisning, slik som ved den elektroniske kontrollen, finner ikke nemnda det bevist at virksomheten faktisk hadde hjemmel til å ilegge kontrollsanksjonen.

Dersom det, som i dette tilfellet, ikke er samsvar med formen for tidsangivelse under kontrollen og på kontrollsanksjonen, ved å angi nøyaktig utløp i form sekunder, vil faktiske utløp først være ved overgang til neste minutt. Dette er basert på en naturlig forståelse av hensynet bak hjemmelen.

Gjesteparkering

Beboere kan ikke parkere på gjesteparkering

Sak 1701

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det følger av alminnelig tolkning av begrepet "gjesteparkering" at beboere ikke kan parkere der. Nemnda uttalte at klagers anførsel om å ha byttet plass med sin gjest ikke kunne være grunnlag for å gi medhold i saken.

Man er ikke «gjest» om man parkerer for å se seg omkring.

Sak 1764

Nemnda uttalte videre prinsipielt at man ikke anses som gjest, kunde eller besøkende om man velger å parkere på et slik skiltet område for å se seg rundt, gjøre seg kjent med nærområdet, utføre andre ærender i nærliggende omgivelser og lignende.

Gratisbillett

Automatfeil på gratisparkering

Sak 1587

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at fører ved automatfeil skal undersøke om det finnes annen alternativ automat i rimelig nærhet som fungerer, eller kontakte virksomheten og melde fra om feil på automaten. I de tilfeller hvor billett for gratisparkering ikke kan trekkes, er heller ikke vilkårene for parkering oppfylt.

Kan kun bruke en gratisbillett på en parkering

sak 556

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at å tillate bruk av flere gratisbilletter for samme parkering ville vært mot hensikten med reguleringen.

Selv om billetten er gratis må den allikevel trekkes.

Sak 648

Klager anførte at hun så at det ved innkjørselen til senteret var skiltet at kunder har gratis parkering i 3 timer. Klager viste blant annet til at hun handlet på Rema 1000 kl. 19:57, og at første kjøp var hos Din Sko butikk kl. 18:25. Klager viste til at hun ikke hadde misbrukt parkeringsplassen siden hun stod der mindre enn de 3 timene som ikke skulle betales. Klager anførte å ikke ha sett noen parkeringsautomat, og at det på skiltet ved inngangen ikke var noe info om hva som var prisen på en kontrollsanksjon var hvis man bryter reglene.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag, at kravet om billett er et selvstendig vilkår i avtalen, jfr. parkeringsforskriften § 24 tredje ledd, hvor billettplikten fremkommer. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at formålsbetraktninger ikke kan føre fram i en slik sammenheng, siden det tydelig fremkommer av de skiltede vilkårene på området at billett må trekkes for at gratis parkering skal være tillatt. Dette er et vilkår som ikke kan oppfylles på annen måte enn å løse billett*. Nemnda fant derfor at klagers fremlagte kvitteringer som skulle vise faktisk benyttet p-tid, ikke ga grunnlag for å kunne gi medhold.

* Sekretariatets kursivering

Kontrollsanksjonens størrelse ved utløp av gratistid.

Sak 1194

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at overtredelse av maksimal parkeringstid og parkering ut over parkeringsbillettens utløp medfører en kontrollsanksjon på kr..600,-, jf. parkeringsforskriften § 36 første ledd. Nemnda bemerket at kontrollsanksjonens størrelse er kr. 300,- ved brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset parkering, jf. parkeringsforskriften § 36 andre ledd bokstav a.

Havari

Må fjernes snarest mulig

Sak 1830

Nemnda uttalte prinsipielt at motorkjøretøy som pga. motor-, kollisjon- eller annen skade blir hensatt i strid med skilt eller oppmerking snarest mulig må fjernes av bilfører. Om nødvendig må serviceassistanse tilkalles for å fjerne kjøretøyet.

HC

Alle variable data må være synlig ved kontroll

Sak 575

Nemnda viste til at det fremgår av forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede av 18.03.2016 nr. 264 § 4 fjerde ledd at tillatelsen skal plasseres «…med forsiden godt synlig bak frontruten».

Nemnda uttalte prinsipielt at dette medfører at alle variable data som er påført tillatelsens forside i tråd med forskriftens § 4, må være synlig ved kontroll for at betjenten skal kunne fastslå at kortet er gyldig.

Avlessing eller pålessing på HC-plasser

Sak 2141

Det er i skiltforskriften kapittel 9 § 18, spesifikt fastslått at symbol 807.8 til skilt 552 «Parkering» betyr at det er forbud mot av- og pålessing.

Nemnda fant saken av prinsipiell betydning. I saker der klager hevder at det ble utført av- eller  pålessing på plass reservert for forflytningshemmede, kan sekretariatet fatte vedtak på samme premisser.

Bakkeoppmerking av HC-plasser er et supplement. Bakkeoppmerking av HC-plasser ikke nødvendig.

Sak 394, se også sak 407 under «Skilting»

Sekretariatets merknad: Merk at selv om bakkeoppmerking er et supplement for skilting, plikter man allikevel å hensette kjøretøyet innenfor oppmerket felt der disse finnes. Se her generell uttalelse fra nemnda, under «Bakkeoppmerking er et supplement» i kategorien «skilting».

Nemnda fant grunn til å bemerke, på prinsipielt grunnlag, at oppmerking som markerer biloppstillingsplass benyttes som et supplement til skilting og at bilfører som tidligere nevnt må følge skiltingen ved parkering. At en HC-plass mangler rullestolsymbol på bakken eller at dette på en eller annen måte er tildekket, vil ikke ha noen betydning da det uansett er skiltet man må følge. Det er for eksempel vanlig vinterstid at rullestolsymbolet forsvinner under snø og is. Nemnda bemerket at dersom det ble tillatt å stå på slike plasser når symbolet på bakken var tildekket eller manglet, ville dette fått svært uheldige konsekvenser for de forflytningshemmede trafikantene.

Sak 1430

Nemnda fant at det var tydelig skiltet på strekningen at plassene var reservert forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Nemnda bemerket at virksomheten med fordel kunne ha merket opp den aktuelle plassen med HC-symbol, men at bakkemerking uansett er å anse som tilleggsinformasjon.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at oppmerking i veibanen kun er et supplement til skilt. Oppmerking er således kun ment som veiledning for bilfører og gir ikke et selvstendig rettsgrunnlag for parkering. Dette følger av skiltforskriften § 21 om vegoppmerking. Nemnda viste generelt til at det er skiltingen på stedet og trafikkreglene som regulerer lovligheten av parkeringen, ikke oppmerkingen på bakken.

Førstegangsfrafallelse / Frafalles ikke første gang av rimelighetsårsaker.

Sak 288

Uenigheten mellom virksomheten og klager går på hvorvidt opprettholdelse av kontrollsanksjonen er urimelig, på bakgrunn av at klager anfører at dette var første gang hun brøt dokumentasjonsplikten. Det fremgår av parkeringsforskriften § 52 at nemnda helt eller delvis kan «sette til side en kontrollsanksjon dersom det vil virke urimelig» å opprettholde den.

Nemnda uttalte prinsipielt at det forhold at en virksomhet ikke gir såkalt førstegangsfrafall ved brudd på dokumentasjonsplikten for forflytningshemmede med parkeringstillatelse, ikke kan sies å være urimelig. Nemnda bemerket i den anledning at hensynet bak regelen i parkeringsforskriften § 36 tredje ledd i seg selv er ment som formildende for de som innehar gyldig tillatelse, men av ulike grunner ikke har lagt frem denne, synlig for kontroll.

Fremleggelse av HC-tillatelse i ettertid av ileggelsen

Se sak 893 under «Utløpt HC-tillatelse»

Kopi av HC-kort

Sak 58

Å benytte en kopi av en parkeringstillatelse for forflytningshemmet ved parkering er ikke tillatt.

Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning, og at sekretariatet i fremtidige saker kan opprettholde en sanksjon på kr. 900,-, i saker hvor kopi av en parkeringstillatelse for forflytningshemmede var benyttet ved parkering.

Kunne ikke bruke automaten

Sak 1852

Nemnda viste til at forskriften § 32 første ledd gir den parkerende en rett til å kunne betale på automaten eller med en betalingsløsning som ikke forutsetter bruk av automat eller annen fysisk innretning. Nemda uttalte prinsipielt at manglende mulighet til å benytte automaten eller annen betalingsløsning ikke automatisk gir bilfører en rett til å parkere uten å betale. Nemnda bemerket at man eventuelt kan kontakte selskapet dersom man ikke får benyttet automaten.

Må ha fysisk HC-kort i bilen

Sak 1454

Nemnda bemerket prinsipielt at det på plasser reservert for forflytningshemmede må fremlegges gyldig tillatelse ved parkering jfr. forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Det er ikke anledning til å benytte slik plass basert på egen oppfatning om at man har behov for dette. Dersom underskilt angir at parkering er forbeholdt bestemte kjøretøy- eller trafikantgrupper, er parkering forbudt for andre.

Nedjustering av  sanksjonsbeløp

Sak 137

Nemnda uttalte prinsipielt at en kontrollsanksjon fører er ilagt for manglende parkeringstillatelse  for forflytningshemmede, skal nedjusteres til kr. 600,- dersom fører kan fremlegge et slikt gyldig p-bevis, jfr. parkeringsforskriften § 36, 3.ledd, 2.pkt. jfr. 1.ledd.

Utløpt HC-tillatelse.

Sak 85

Klager anførte at hun hadde fremlagt en utgått tillatelse idet hun fortsatt ventet på vedtak på sin søknad om ny parkeringstillatelse.

Nemnda fant det bevist at klager ikke hadde gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede på ileggelsestidspunktet. Klagers kjøretøy sto hensatt i strid med den skiltede reguleringen, da det ved kontroll ikke forelå en gyldig parkeringstillatelse bak frontruten. Nemnda fant derfor at kontrollsanksjon rettmessig kunne ilegges etter parkeringsforskriften § 36 tredje ledd.

Nemnda bemerket at det ikke er noen automatikk i å få innvilget fornyet parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Hver søknad skal behandles selvstendig på bakgrunn av de opplysninger som foreligger på søknadstidspunktet, og det kan derfor ikke legges til grunn at man kan parkere på slike plasser i den tid man venter på utfall av fornyet søknad. Utgått parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan således ikke ansees som gyldig frem til eventuelt nytt vedtak om tildeling foreligger. Kortes gyldighetsdato følger direkte av kortets fremside.

Det forhold at klager valgte å betale avgift på en plass reservert for forflytningshemmede, virker ikke inn på resultatet.

Nemnda fant avgjørelsen om parkeringstillatelsens gyldighet av prinsipiell betydning, og kan legges til grunn av sekretariatet i fremtidige saker.

Sak 893

Klager forklarte at han kom i skade for å legge frem den utgåtte parkeringstillatelsen for forflytningshemmede, men at han har gyldig kort.

Klager har i ettertid fremlagt gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Nemnda uttalte at det som hovedregel ikke er grunnlag for å gi medhold ved fremleggelse av gyldig parkeringstillatelse i ettertid i saker hvor det er skiltet parkering mot tillatelse, og denne ikke lå godt synlig og kontrollerbar bak frontruten. Det fremgår imidlertid av parkeringsforskriften § 36 tredje ledd at fremleggelse av gyldig parkeringstillatelse i ettertid medfører en reduksjon av kontrollsanksjonen fra kr. 900 til kr. 600. Nemnda bemerket i den anledning at hensynet bak bestemmelsen er at den er ment som formildende for de som innehar gyldig tillatelse, men av ulike grunner ikke har lagt frem denne synlig for kontroll.

Nemnda fant at klager må gis delvis medhold i sin klage. Klager har i ettertid fremlagt gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede, og kontrollsanksjonen settes til kr. 600, jf. parkeringsforskriften § 36 tredje ledd.

Slutning: Klager ble gitt delvis medhold, og kontrollsanksjonen ble satt til kr. 600,-.

I tilfeller hvor innehaver av gyldig parkeringstillatelse fremlegger denne i ettertid, kan sekretariatet for fremtiden treffe avgjørelser på bakgrunn av tilsvarende premisser.

Henger

Sak 883

Nemnda fant det dokumentert at tilhengeren var hensatt i strid med parkeringsforskriften § 31 andre ledd. Idet det fremgår av parkeringsforskriften § 3 første ledd, at denne også gjelder ved vilkårsparkering av tilhenger, ansees kontrollsanksjonen rettmessig ilagt.

Nemnda fant grunn til å bemerke at «kjøretøy» er definert i vegtrafikkloven § 2 andre ledd: «Med kjøretøy forstås innretning som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner. Nemnda påpekte generelt at det er enhver bilførers ansvar å sette seg inn i de gjeldende lover og regler for bruk av kjøretøy. Det forhold at klager anførte at han ikke var kjent med at en henger regnes som kjøretøy kan etter det ovenstående ikke få betydning.

Sak 414

Sekretariatets merknad: Saken gjaldt parkering med henger.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at en kopiert p-tillatelse ikke er gyldig, og at kravet om at p-tillatelsen skal være godt synlig er det samme uansett hvilken type motorvogn det gjelder.

Henger må også betales for umiddelbart etter parkering

Sak 795

Klager anførte hovedsakelig at han prøvde å betale for hengeren i tillegg til bilen, men at parkeringsbetalingssystemet ikke aksepterte at han brukte samme kort.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlagt at kravet om at betaling skal skje umiddelbart etter parkering, er det samme uansett hvilken type kjøretøy det gjelder. Nemnda fant det dokumentert at klager ikke hadde betalt avgift for hengeren, og at hengeren derfor stod hensatt i strid med parkeringsforskriften § 31 andre ledd.

Nemnda fant at det ikke var av betydning at klager ikke kunne betale for to parkeringer med kort, all den tid mynt er tvungent betalingsmiddel.

Må legge billetter eller parkeringsbevis godt synlig også i henger.

Sak 1539

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at man normalt ikke fritas fra å fremlegge gyldig billett eller parkeringsbevis der dette kreves, selv om kjøretøyet ikke har frontrute, som for eksempel på en tilhenger.

Kjøretøygruppe

Bruker motorvognregisteret

Sak 200

Klager anførte hovedsakelig at kjøretøyet var registrert som kjøretøygruppe M1 personbil iht. kjøretøyforskriften, og kjøretøygruppe 313 camping iht. forskrift om engangsavgift.

Nemnda uttalte på et prinsipielt grunnlag at registreringen av kjøretøygruppe i motorvognregisteret må være det avgjørende for hvilken type kjøretøy motorvognen defineres som.

Nemnda fant at plassen kjøretøyet sto parkert på var skiltet for personbil.

Nemnda uttalte generelt at dersom underskilt angir at parkering er forbeholdt for bestemte kjøretøy- eller trafikantgrupper, er det parkering forbudt for andre.

Klageadgang

Klager må være fører eller eier.

Sak 486

Nemnda uttalte generelt at parkeringsforskriftens § 45 i sin ordlyd er klar på at det kun er eier eller fører av motorvogn som kan klage en sak inn for Parkeringsklagenemnda.

Nemnda fant det dokumentert at klager ikke var eier eller fører. Klager har heller ikke fremskaffet fullmakt fra partene og saken må derfor avvises fra å bli behandlet av Parkeringsklagenemnda.

Nemnda uttalte at sekretariatet i fremtidige saker kan avvise en klage der klager verken er eier eller fører av angjeldende motorvogn og det ikke foreligger gyldig fullmakt fra part med klagerett.

Man må samtykke til nemndas personvernvilkår og at saken registreres elektronisk.

Saken ble ikke registrert elektronisk, og mangler derfor saksnummer.

Parkeringsklagenemnda behandler klagesaker elektronisk. Der en klager av ulike grunner ikke har mulighet til å registrere sin sak elektronisk, vil sekretariatet veilede og eventuelt også forestå nødvendig bistand med registreringen. Klager kan selv velge hvilke personlige opplysninger som legges frem i saken. Både klager og innklaget virksomhet skal etter forskriftens § 50, få anledning til å uttale seg før nemnda kan avgjøre om kontrollsanksjon er rettmessig ilagt. Virksomheten får forelagt saken elektronisk til uttalelse.

I tillegg til sakens parter, vil også sekretariatet og nemnda ha tilgang til sakens dokumenter. Dette er nødvendig for å kunne sikre en forsvarlig behandling av en klage. Saker som behandles av nemnda skal etter forskriftens § 57, publiseres på nemndas nettside.

Det å godta vilkårene for registrering av en klage er derfor en forutsetning for å få behandlet saken i Parkeringsklagenemnda.

Dersom klager motsetter seg at saken registreres, eller ikke godtar personvernvilkårene, vil derfor saken ikke egne seg for behandling og nemnda kan etter forskriftens § 53 tredje ledd bokstav a, avvise den.

Kontakt med betjent / Kontakt med parkeringsvakt

Kontakt etter ileggelse

Sak 211

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det i ettertid er vanskelig å ta stilling til hva som ble sagt av fører og betjent ved ileggelsestidspunktet, og at nemnda uansett kun tar stilling til om det er sannsynliggjort at kontrollavgiften juridisk sett er rettmessig ilagt.

Kontrollsanksjon, utførelse. Ettersendelse av kontrollsanksjon

Ettersendt kontrollsanksjon

Sak 714

Nemnda viste generelt til at der overtredelsen er et faktum og bilfører eksempelvis forlater området før kontrollsanksjonen er ferdigstilt, og plassert på kjøretøyet eller gitt til bilfører, kan virksomheten ettersende denne i posten. Denne forståelsen av ettersendelse følger også av rettspraksis.

Nemnda uttalte prinsipielt at muligheten til å ilegge en kontrollsanksjon heller ikke blir borte ved at kjøretøyet forlater stedet før en kontrollsanksjon er ferdigstilt, idet en annen forståelse ville medføre at en slapp ileggelse hvis man umiddelbart kjørte fra stedet. Dette ville kunne medføre både uheldige og potensielt farlige situasjoner etter nemndas mening.

Sak 692

Nemnda viste videre til parkeringsforskriften § 37 tredje ledd: ”Blanketten for sanksjonen skal normalt festes på motorvognen sammen med nødvendig informasjon om innbetaling eller leveres føreren. I særlige tilfeller kan den likevel sendes fører eller eier i posten.” Nemnda fant å legge vekt på virksomhetens anførsel om at klager forlot stedet før ileggelsen var ferdigstilt og at dette må regnes som et «særlig tilfelle» hvor ettersendelse er tillatt. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at muligheten til å ilegge kontrollsanksjon ikke bortfaller ved at bilen kjører fra stedet før ileggelsen er ferdigstilt eller varslet bilfører. En annen forståelse ville medføre at bilfører slapp kontrollsanksjon hvis vedkommende umiddelbart forlot stedet.  

Sak 2083

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at muligheten til å ilegge kontrollsanksjon ikke bortfaller ved at bilen kjører fra stedet før ileggelsen er ferdigstilt eller varslet bilfører. En annen forståelse ville medføre at bilfører slapp kontrollsanksjon hvis vedkommende umiddelbart forlot stedet.

Feil i utførelsen av kontrollsanksjonen.

Sak 1462

Klager forklarte at kontrollsanksjonen var uriktig, da han parkerte i en lukket garasje i bygg B2, ikke B1. Han forklarte at parkeringen kun er tilgjengelig med et tilgangskort fra Posten, noe han innehar fordi han jobber på stedet. Videre anførte klager at han ikke var klar over at han måtte registrere bilens kjennemerke for parkering på stedet. Klager har fremlagt kopi av virksomhetens avslagsbrev.

Nemnda fant at kontrollsanksjonens faktiske grunnlag er feilaktig idet virksomheten har angitt feil sted for ileggelse av kontrollsanksjonen. Nemnda bemerket at feilen heller ikke var rettet i ettertid, og at virksomheten i sin uttalelse til nemnda fortsatt anførte uriktig sted for ileggelsen. Nemnda fant etter en konkret vurdering at angivelse av feilaktig sted kan ha virket inn på vedtaket, jfr. prinsippet i forvaltningsloven § 41. Dette da det ikke er opplyst tydelig i saken om de samme registreringskravene også gjelder for område B2. Virksomheten har ikke gjort noe for å sannsynliggjøre at parkeringen fant sted på B1, og ikke på B2 slik klager anfører. Nemnda fant derfor at virksomheten ikke har oppfylt sin bevisbyrde på dette punkt. Nemnda la også vekt på manglende retting av feilen i ettertid.

Nemnda fant saken av prinsipiell betydning. Sekretariatet kan i fremtidige saker gi klager medhold der det foreligger feil i det faktiske grunnlaget for sanksjonen, feilen ikke er rettet i ettertid og feilen åpenbart har virket inn på vedtaket.

Utførelse av kontrollsanksjon på område med kombinert regulering

Sak 1553

Nemnda fant at området er skiltet med avgiftsparkering/gyldig tillatelse. Det følger av informasjonsskilt på stedet at billett eller eventuell tillatelse skal ligge godt synlig bak frontruten.

Nemnda uttalte prinsipielt at på områder regulert med avgiftsparkering hvor det også er tillatt å parkere med parkeringstillatelse uten å betale avgift, kan kontrollsanksjonen også ilegges for ikke å ha betalt avgift/ikke synlig billett.

Nemnda viste til at dersom gyldig parkeringstillatelse ikke lå godt synlig bak ruten ved kontroll, gjelder det andre skiltede vilkåret på stedet, som er parkering mot avgift. Betaling/registrering etter parkeringsforskriften §31 skal skje umiddelbart etter parkering, og at betaling må være foretatt før man forlater parkeringsplassen.

Kundeparkering

Andre ærender / Ble satt ned til kr. 300,-.

Sak 196

Nemnda vurderte om klager hadde anledning til å utføre andre ærend/besøk mens kjøretøyet var hensatt på parkering reservert for kunder til apoteket. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det ikke er anledning til å utføre andre ærend eller besøke andre firma all den tid kjøretøyet står parkert på kundeparkeringen til en bestemt bedrift.

Nemnda fant at bilfører må gis delvis medhold i sin klage. Klager har overtrådt reservert parkering til kunde på stedet, og kontrollsanksjonens størrelse skal etter dette være kr 300, jf. parkeringsforskriften § 36, andre ledd, bokstav b.

I tilfeller der fører parkerer på kundeparkeringen til en bestemt bedrift, men besøker andre firma eller utfører andre ærend, kan sekretariatet for fremtiden treffe avgjørelser på bakgrunn av tilsvarende premisser.

Sak 2001 og sak 2003

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det ikke er anledning til å utføre andre ærend eller besøke andre etablissementer all den tid kjøretøyet står parkert på en konkret kundeparkeringsplass. Om et område er spesifikt reservert for kunde, besøkende eller gjest må området eller strekningen ansees utilgjengelig for andre.  

Andre ærender etter handel

Sak 1802

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det ikke er anledning til å utføre andre ærend eller besøke andre firma den tid kjøretøyet står parkert på kundeparkeringen til en bestemt bedrift. Dette gjelder selv om man kan fremlegge kvittering for handelen i butikken det var kundeparkering for, og fører overholder p-tiden.

Sak 1982

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det ikke er anledning til å utføre andre ærend eller forlate området all den tid kjøretøyet står parkert på kundeparkeringen til en bestemt bedrift.

Ettersendelse av kontrollsanksjon på kundeparkeringsplass.

Se her sak 301 under «Virksomhetens bevisbyrde».

Forlate området

Sak 2205

Nemnda bemerket at det ikke er anledning til å utføre andre ærend all den tid motorvognen står parkert på kundeparkeringen til en bestemt bedrift eller bestemt krets av bedrifter. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det å forlate området vil være å anse som å utføre annet ærend enn det å være kunde eller besøkende.

Kunde som ikke handler / «Vindusshopping»

Sak 902

Klager anførte at han var i butikken, men at han ikke handlet noe, og derfor ikke har mulighet til å bevise det ved å legge fram kvittering.

Nemnda bemerket at klager ikke har kunnet dokumentere at han handlet i den aktuelle butikken. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at dersom man ikke er betalende kunde, kan det likevel være mulig å få en bekreftelse fra butikken på at man var der.

Nemnda la også vekt på at betjenten hadde forhørt seg inne i butikken og at det var en liten og oversiktlig butikk for en slik type kontroll.

Kvittering kan oppdrives

2088

Nemnda bemerket at klager ikke har kunnet dokumentere at han handlet på bensinstasjonen, Nemnda uttalte på generelt grunnlag at dersom man er betalende kunde, er det mulig å få en bekreftelse fra butikken på at man var der, for eksempel ved utskrift av kvittering.

Parkering utenfor butikkens åpningstid.

Sak 818

Sekretariatets merknad: For å kunne oppfyllet vilkåret om å være kunde på en kundeparkeringsplass må man kunne være kunde, altså må man parkere i butikkens åpningstid.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at der vilkåret for gratisparkering er at man er kunde et spesifikt sted, må det legges til grunn at reguleringen kun gjelder under butikkens åpningstid, idet man ikke fyller vilkåret om å være kunde utover dette.

Parkering skjedde utenom butikkens åpningstid uten fremlagt parkeringsbevis. Kontrollsanksjonen anses etter det ovenstående som rettmessig ilagt. Klager ble ikke gitt medhold.

Likebehandling / Forskjellsbehandling

Sak 1349

Klager mente at det var mange andre på stedet som også parkerte på grusen som ikke hadde fått kontrollsanksjon og at dette var forskjellsbehandling.

Nemnda uttalte at plassmangel ikke gir adgang til å fravike vilkårene for parkering. Nemnda bemerket videre at det forhold at man parkerer ulovlig som en følge av at andre gjør det, ikke gjør parkeringen mindre ulovlig. Som bilfører må man rette seg etter de til enhver tid gjeldende parkeringsbestemmelser og skiltede vilkår.

Nemnda viste på generelt grunnlag til at virksomhetene håndhever parkeringsbestemmelsene med grunnlag av de ressurser de har til rådighet. Det at en virksomhet ikke kan reagere på enhver overtredelse, og den forskjellsbehandling dette måtte innebære var etter nemndas syn ikke urimelig.

Nemnda fant saken av prinsipiell betydning. I saker der kjøretøy åpenbart har parkert utenfor anvist plass i strid med parkeringsforskriften § 24 første ledd, kan sekretariatet for fremtiden fatte vedtak på samme premisser.

Maks P-tid

Må dokumenteres at kjøretøyet sto hensatt over maks p-tid.

Sak 111

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det er virksomhetens ansvar å sørge for at kjøretøyet holdes under oppsikt under hele tidskontrollen. Det er virksomheten som har bevisbyrden for at kjøretøyet faktisk har stått parkert ut over maks p-tid. Dette kan enkelt dokumenteres av virksomheten ved bruk av foto, ventilstillingskontroll eller lignende.

Ventilstillingskontroll

Sak 1342

Nemnda uttalte  på prinsipielt grunnlag at ventilstillingskontroll er en anerkjent metode for å kontrollere kjøretøyet ved parkeringsplasser med maksimal tillatt parkeringstid, og at denne type kontroll har stor pålitelighet da rettspraksis har vist at det er lite sannsynlig at kjøretøyet kan ha vært i bevegelse dersom ventilstillingen er den samme ved neste kontroll.

MC

Billettkrav også på MC / P-bevis må ligge godt synlig også på MC

Sak 837

Klager forklarte at hun kjører scooter, og at der var mye vind og regn den aktuelle dagen, slik at hun valgte å ta med seg parkeringsbeviset inn, i stedet for å prøve å feste det på scooteren.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at man normalt ikke fritas fra å fremlegge gyldig billett eller parkeringsbevis der dette kreves, selv om kjøretøyet ikke har frontrute, som for eksempel på en motorsykkel, scooter eller moped.

Nødrett / Akuttsituasjon

Akuttsituasjoner må dokumenteres tilstrekkelig.

Sak 488

Klager anførte at det var tale om en akuttsituasjon, og at han derfor parkerte slik han gjorde. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at straffelovens vurdering av nødrett legges til grunn ved vurderingen av om det forelå en nødsituasjon. Etter straffeloven er det et krav for at nødrett skal kunne påberopes, at den fare som truer, ikke kan avverges på annen rimelig måte. Dette innebærer at det må foreligge en ekstraordinær eller akutt situasjon.

Hvis nødrett kan dokumenteres, må vurderingen av om kontrollsanksjonen skal kunne frafalles med grunnlag i nødretten, være en avveining mellom blant annet andre handlingsalternativer, alvorlighetsgraden av situasjonen og tidsperspektivet for bilfører. Det er bilfører som må sannsynliggjøre dette.

Sak 206

Nemnda påpekte at bilfører ved parkering på avgiftsbelagt parkeringsplass plikter å ta tilbørlig hensyn til forventet parkeringstid. Besøk hos lege, tannlege og lignende er i de fleste tilfeller tidkrevende, og medfører ofte forsinkelser og ventetid.

I klagen anføres det at det forelå en nødsituasjon som medførte at parkeringstiden ikke ble overholdt. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at straffelovens vurdering av nødrett legges til grunn ved vurderingen av om det forelå en nødsituasjon. Etter straffeloven er det et krav for at nødrett skal kunne påberopes, at den fare som truer ikke kan avverges på annen rimelig måte. Dette innebærer at det må foreligge en ekstraordinær eller akutt situasjon.

Hvis nødrett kan dokumenteres, må vurderingen av om kontrollsanksjonen skal kunne frafalles med grunnlag i nødretten, være en avveining mellom andre handlingsalternativer, alvorlighetsgraden av situasjonen og tidsperspektivet for bilfører. Det er bilfører som må sannsynliggjøre dette.

Nemnda påpekte at bekreftelsen klager hadde fremlagt fra sykehuset ikke dokumenterer at han var forhindret fra å forlenge den aktuelle parkeringen, og at det heller ikke forelå noen dokumentasjon eller annet bevis som underbygger klagers anførsel om at det var tale om en nødsituasjon.

Nødrett – praksis.

Sekretariatets meknad: Sakene under «praksis» er ikke prinsippavgjørelser, men konkrete saker som gir uttrykk for hva nemnda vurderer ved anførsler om nødrett.

Sak 256

Klager anførte at hun hadde sykt barn og måtte på Jessheim helsestasjon. Hun nødparkerte på parkeringsplassen foran inngangen til helsestasjonen på grunn av stress og fordi barnet gråt. Hun anførte at hun kun stanset på stedet i omkring 4 minutter, fordi hun fulgte barnet og ektefellen inn. Klager ba endelig om at kontrollsanksjonen ble opphevet på grunn av nødsituasjon og at virksomheten hadde fotografert en annen bil enn hennes.

Nemnda uttalte at det å følge mann og sykt barn inn på helsestasjonen ikke anses å være en nødsituasjon, og at dette ikke kan medføre at klager fritas fra å følge parkeringsreguleringen på stedet. Nemnda fant at det ikke forelå noen dokumentasjon eller annet bevis som underbygger klagers anførsel om at det var tale om en nødsituasjon.

Sak 426

Klager anførte at hennes sønn plutselig ble syk og begynte å kaste opp. Sønnen måtte på do, og hun måtte stoppe på et egnet sted. Da det regnet og var mørkt, så hun ikke skilt som opplyste om reguleringen. Hun anførte endelig at de var hos legen neste dag og fikk påvist norovirus.

Nemnda uttalte at det å følge sykt barn inn på et toalett vanligvis ikke kan anses å være en nødsituasjon, og at dette ikke kan medføre at klager fritas fra å følge parkeringsreguleringen på stedet.

Sak 359

Klager anførte i sin klage til parkeringsvirksomheten at han ble henvist til sykehuset av fastlegen, da hans barn på 2 måneder var veldig sykt. Klager anførte videre at han kjørte til nærmeste plass ved døren, og at han betalte avgift og gikk inn på sykehuset. Klager viste til at han fikk avslag på klagen fordi han ikke hadde dokumentert at barnet var sykt, og at det var tale om en akutt situasjon. Klager har vedlagt bekreftelse fra sin fastlege om at sønnen ble innlagt på sykehuset, og at klager måtte kjøre pasienten dit.

Nemnda uttalte generelt at i de tilfelle der en fører ved parkering er i en akutt nødsituasjon, kan en kontrollsanksjon etter parkeringsforskriften § 52, helt eller delvis kan sette til side dersom det vil virke urimelig å opprettholde den. Nemnda fant etter en konkret helhetsvurdering at det ikke var tale om en nødsituasjon i dette tilfellet. Nemnda la vekt på at klager hadde tatt seg tid til å betale avgift, noe som talte imot at han så på forholdet som en nødrettslignende situasjon.

Straffelovens regler legges til grunn

Sak 729

Klager anførte at det var tale om en akuttsituasjon, og at han derfor parkerte slik han gjorde. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at straffelovens vurdering av nødrett legges til grunn ved vurderingen av om det forelå en nødsituasjon. Etter straffeloven er det et krav for at nødrett skal kunne påberopes, at den fare som truer ikke kan avverges på annen rimelig måte. Dette innebærer at det må foreligge en ekstraordinær eller akutt situasjon.

Hvis nødrett kan dokumenteres, må vurderingen av om kontrollsanksjonen skal kunne frafalles med grunnlag i nødretten, være en avveining mellom andre handlingsalternativer, alvorlighetsgraden av situasjonen og tidsperspektivet for bilfører. Det er bilfører som må sannsynliggjøre dette.

Nemnda påpekte at det ikke forelå noen dokumentasjon eller annet bevis som underbygger klagers anførsel om at det var tale om en akuttsituasjon.

Sak 1183

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at straffelovens vurdering av nødrett legges til grunn ved vurderingen av om det forelå en nødsituasjon. Etter straffeloven er det et krav for at nødrett skal kunne påberopes, at den fare som truer ikke kan avverges på annen rimelig måte. Dette innebærer at det må foreligge en ekstraordinær eller akutt situasjon.

Hvis nødrett kan dokumenteres, må vurderingen av om kontrollsanksjonen skal kunne frafalles med grunnlag i nødretten, være en avveining mellom andre handlingsalternativer, alvorlighetsgraden av situasjonen og tidsperspektivet for bilfører. Det er bilfører som må sannsynliggjøre dette.

Nemnda påpekte at det ikke forelå noen dokumentasjon eller annet bevis som underbygger klagers anførsel om at det var tale om en akuttsituasjon.

Oppstilling / Oppmerking

Sekretariatets merknad: Noen uttalelser om oppmerking, finner du også under overskriften «Skilting».

Generelt om oppmerking

Sak 1386

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at hva som blir ansett som et oppmerket felt vil variere fra plass til plass. Ved vurderingen av hva som er oppmerket felt, vil det være naturlig å se dette i lys av hvordan parkeringsplassen for øvrig er oppmerket. Ved vurdering av om et kjøretøy står innenfor oppmerket felt, vil man måtte vurdere om den plassen kjøretøyet sto hensatt på skiller seg i den grad fra plasser som er oppmerket, at en normalt oppmerksom fører vil forstå at kjøretøyet er plassert utenfor oppmerket felt.

I den foreliggende saken fremgår det av parkeringsvirksomhetens dokumentasjon at parkeringsplassen innehar felter i form av to til tre hvite linjer på asfaltert dekke som angir feltene det er tillatt å parkere innenfor. Parkering på gresset vil på en slik parkeringsplass klart være parkering utenfor oppmerket felt.

Alle fire dekkene må stå innenfor

Sak 809

Klager anførte at plassen han sto på er så liten at det er umulig å parkere med alle dekkene innenfor feltet.

Nemnda uttalte prinsipielt at der kjøretøyet er plassert på en slik måte at det oppstår luft mellom dekket og oppmerkingens ytterside, er det klart at kjøretøyet ikke er parkert innenfor det oppmerkede felt. Nemnda uttalte at en normalt aktsom bilfører burde forstått at kjøretøyet ikke kunne plasseres slik og at feltet var forbeholdt mindre kjøretøy.

Andre parkerende / følgefeil

Se også sak 1349 under «likebehandling»

Sak 25

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det forhold at det ikke er ledige plasser på et parkeringsområde ikke gir grunnlag for å parkere i strid med skilt eller oppmerking.

Nemnda uttalte også prinsipielt, at det ikke er grunnlag for å oppheve en kontrollsanksjon på bakgrunn av anførsler om at andre, angivelig også har brutt bestemmelsene uten å ha blitt ilagt sanksjon.

Sak 602 – det forhold at man ikke har blitt ilagt tidligere har ingen betydning

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det forhold at man parkerer ulovlig som en følge av at andre gjør det, ikke gjør parkeringen lovlig. Som bilfører må man rette seg etter de til enhver tid gjeldende parkeringsbestemmelser.

Nemnda uttalte prinsipielt at det forhold at man tidligere har stått parkert på samme sted, uten å bli ilagt kontrollsanksjon, ikke har betydning for lovligheten av kontrollsanksjonen. Nemnda viste til at de som håndhever parkeringsbestemmelsene som oftest kontrollerer ulike områder og må vurdere hver enkelt situasjon, det foreligger heller ingen plikt til å utferdige kontrollsanksjon på samtlige feilparkerte kjøretøy. Det kan etter dette være mange grunner til at man ikke har blitt ilagt kontrollsanksjon for den samme overtredelsen ved tidligere anledninger.

Sak 329 – generell uttalelse

Nemnda fant det dokumentert at klagers kjøretøy var hensatt utenfor oppmerket felt, og derfor stod i strid med parkeringsforskriften § 24 første ledd første punktum.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at plassmangel med hensyn til parkering ikke gir adgang til å fravike vilkårene for parkering. Plassmangel, eller det forhold at andre bilister parkerer i strid med vilkårene på stedet, er i seg selv ikke et grunnlag for frafall/opphevelse av kontrollsanksjon.

Sak 540- Plassering av kjøretøy innenfor feltet – prinsipp

Nemnda uttalte prinsipielt at det forhold at man parkerer ulovlig som en følge av at andre gjør det, ikke gjør parkeringen mindre ulovlig. Som bilfører må man rette seg etter de til enhver tid gjeldende parkeringsbestemmelser.

Det følger av parkeringsforskriften § 24 første ledd at kjøretøyet skal plasseres «innenfor oppmerket felt der dette finnes». Nemnda uttalte prinsipielt at der kjøretøyet er plassert på en slik måte at det oppstår luft mellom dekket og oppmerkingens ytterside, er det klart at kjøretøyet ikke er parkert innenfor det oppmerkede felt.

Bil flyttet etter parkering / Bil sklidd på isen.

Sak 816

Klager anførte at han hadde parkert lovlig og trukket billett, men at det var så glatt på stedet at kjøretøyet hans hadde sklidd ned på plassen skiltet med parkering forbudt. Klager vedla en video fra stedet samt fire bilder som viste kjøretøyets plassering i alle vinkler.

Nemnda fant det ikke sannsynliggjort, ut ifra sakens dokumentasjon, at klagers kjøretøy skulle ha sklidd flere meter frem på grunn av is og dårlig vedlikehold på stedet. Nemnda bemerket tvert imot at det fremgår av bildene som er lagt frem fra begge parter at det er grus på bakken, noe som indikerer at plassen var vedlikeholdt/strødd.

Nemnda fant grunn til å påpeke at det er bilfører som har en plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de regulerende skilt og vilkår som følger av området og hensette kjøretøyet slik at det ikke kan oppstå fare eller volde skade. Nemnda uttalte generelt at dersom kjøretøyet hadde flyttet på seg, er det uansett fører som er nærmest til å bære risikoen for dette.

For stort kjøretøy

Sak 57

Nemnda fant at det av selskapets informasjonsskilt på området, fremkom at parkering er forbudt utenfor anviste plasser. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det forhold at kjøretøyet er for stort for det oppmerkede feltet, ikke gir grunnlag for å parkere i strid med skilt eller oppmerking.

Kan heller ikke stå utenfor oppmerket felt der plassen man står ut over er på enden av en parkeringsrekke

Sak 1651

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at der kjøretøyet er plassert på en slik måte at det oppstår luft mellom dekket og oppmerkingens ytterside, er det klart at kjøretøyet ikke er parkert innenfor det oppmerkede felt. Dette prinsippet gjelder også der det er parkert på enden av en parkeringsrekke og det ikke er noen oppstillingsplass ved siden av.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at plassmangel med hensyn til parkering ikke gir adgang til å fravike vilkårene for parkering. Plassmangel, eller det forhold at andre parkerer i strid med vilkårene på stedet, er i seg selv ikke et grunnlag for frafall/opphevelse av kontrollsanksjon.

Ladestolper har ikke parkeringsregulerende virkning.

Sak 1370

Klager anførte at det på stedet er to ladestolper med fire ladeuttak noe som indikerer at han kan stå parkert slik han gjorde.

Nemnda uttalte prinsipielt at en oppsatt ladestolpe ikke har parkeringsregulerende virkning og at bilfører må forholde seg til oppmerking og anvisninger ved parkering på stedet. Nemnda bemerket at det forhold at det er tilgjengelige lademuligheter på de oppsatte ladestolpene, ikke gir grunnlag for å parkere i strid med gjeldende skilt eller oppmerking.

Oppmerking


Sak 547 – generell uttalelse; oppmerking alene ikke regulerende – dekket av snø

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det ikke kan ilegges kontrollsanksjon kun basert på kjøretøyets plassering i forhold til andre biler, dersom skilting eller oppmerking ikke klart viser hvor man kan parkere.

Plassmangel

Sak 199

Nemnda presiserte på generelt grunnlag at det er virksomheten som har bevisbyrden for at vilkårene på stedet er overtrådt. Da det ikke foreligger dokumentasjon/foto av gjeldende skilt med vilkår, fant nemnda at virksomheten ikke hadde oppfylt sin bevisbyrde, og derfor ikke har sannsynliggjort at ileggelsen av kontrollsanskjonen var rettmessig.

Nemnda fant likevel grunn til å bemerke at plassmangel med hensyn til parkering ikke gir adgang til å fravike vilkårene for parkering. Plassmangel er i seg selv ikke et tilstrekkelig grunnlag for frafall/opphevelse av kontrollsanksjon, fordi følgen da ville bli at det ble lov å feilparkere i det øyeblikket det ikke lenger er flere lovlige parkeringsplasser på stedet.

Nemnda fant at forståelsen av selskapets bevisbyrde, samt bilførers plikt til å parkere i henhold til vilkår på stedet, er av prinsipiell betydning, og at dette kan legges til grunn av sekretariatet i fremtidige saker.

Sak 378

Nemnda uttalte prinsipielt at plassmangel med hensyn til parkering ikke gir adgang til å fravike parkeringsvilkårene på området. Plassmangel er i seg selv ikke et skjellig argument for frafall av kontrollsanksjon.

Sak 896

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at plassmangel med hensyn til parkering ikke gir adgang til å fravike parkeringsbestemmelsene på et område. Plassmangel er i seg selv ikke et skjellig argument for frafall av ileggelse, fordi følgen da ville bli at det ble lov å feilparkere i det øyeblikket det gikk tomt for lovlige parkeringsplasser.

Nemnda bemerket også at man som bilfører heller ikke kan fritas fra regelverket ved å legge igjen en lapp med kontaktinformasjon. Det forventes at man ved parkering til enhver tid følger de gjeldende vilkår og bestemmelser som følger av områdets regulering.

Sak 1563

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det forhold at det ikke er ledige plasser på et parkeringsområde, ikke gir grunnlag for å parkere i strid med skilt eller oppmerking. Nemnda kommenterte prinsipielt at fører bør være oppmerksom på å parkere i henhold til bestemmelsene, selv om man overtar en plass fra et annet kjøretøy.

Nemnda uttalte også at det i ettertid er vanskelig å vite hva betjenten kan ha sett, men at det uansett må være førers ansvar å parkere i henhold til regelverket.

Redd for å skade bilen / individuell vurdering av oppstillingsregler

Sak 1827

Klager anførte at bilen ved siden av hadde parkert over i hans felt og at han var redd for å skade bilen. Videre anførte fører at han parkerte etter den gamle oppmerkingen som vises og at denne er logisk.

Nemnda påpekte at bilfører plikter å følge de vilkår og anvisninger som følger på stedet hvor man parkerer. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at dette medfører at det ikke er rom for bilførers individuelle vurdering av eventuell hindring relatert til parkeringen. Der det åpenbart er oppmerket eller anvist hvordan kjøretøyet skal plasseres er ikke dette overlatt til førers skjønn.

Ordensregler vs. Parkeringsregler

Sak 1378

Nemnda fant at kontrollsanksjonens faktiske grunnlag er feilaktig idet virksomheten har påført at kjøretøyet sto hensatt i strid med parkering forbudt. Vilkåret virksomheten mener at bilfører har brutt er at det er forbudt å lade på stedet, ikke at det er forbudt å parkere.

Nemnda fant likevel grunn til å bemerke at forbudet som er gitt mot lading på området ikke er et parkeringsvilkår som kan benyttes som grunnlag for ileggelser gitt med hjemmel i  parkeringsforskriften. Informasjonen om forbudet mot lading er en skiltet ordensbestemmelse for borettslaget og ikke et parkeringsvilkår.  

Sekretariatet kan i fremtidige tilsvarende saker oppheve en kontrollsanksjon når det klart fremgår at ileggelsen er gjort på bakgrunn av en ordensbestemmelse og ikke et parkeringsvilkår.

Parkering forbudt

Av- eller påstigning

Sak 724

Parkeringsvirksomheten anførte at klager parkerte på område regulert med parkering forbudt.

Klager anførte at hans barn var sykt og hadde time hos lege. Han måtte kjøre til inngangen for å hente barnet, og deretter kjøre barnet videre til legesenteret. Klager fremla bekreftelse på legetime og avslagsbrevet fra virksomheten.  I e-post av 13.05.2017 forklarte klager at hans sønn på 14 år hadde soverom i andre etasje. Klager måtte hjelpe ham med å stå opp, gå ned trappen, og deretter ta på sko og jakke ved inngangen. Klager anslo at dette tok omtrent 10 minutter.

Nemnda la definisjonen av parkering i trafikkreglene § 1 bokstav k til grunn, hvor det fremgår at kortest mulig stans for av- eller påstigning er unntatt parkeringsbegrepet, og bemerket at lovlig av- eller påstigning kan foretas på område skiltet med «parkering forbudt».

Nemnda uttalte prinsipielt at en naturlig språklig forståelse av «kortest mulig» medfører at det ikke er rom for å utføre andre gjøremål enn den konkrete av- eller påstigningen. Nemnda fant det ikke sannsynliggjort at klager i dette tilfellet hadde stanset «kortest mulig», da det ikke forelå opplysninger om at barnet hadde behov for ekstra assistanse og at barnet var 14 år. Nemnda bemerket at parkeringen gikk ut over det som etter en naturlig forståelse kan anses som av- eller påstigning.

Sak 1714

Nemnda fant derfor å måtte vurdere hvorvidt klagers stans kunne anses å være kortest mulig stans for påstigning. Nemnda uttalte prinsipielt at så lenge passasjeren ikke har behov for assistanse, tillates ingen ventetid. I denne saken var det ikke dokumentert behov for slik assistanse.

Formålet med stansen

Sak 61

Nemnda la til grunn samme forståelse av parkeringsbegrepet som følger av trafikkreglene § 1, bokstav k. Unntatt fra begrepet parkering er kortest mulig stans for av- eller pålessing.

Nemnda la til grunn at formålet med stansen av bilen var å handle. Handel går ikke under unntaket for kortest mulig stans for av- eller pålessing, da tid benyttet til handel går utover det å tømme eller fylle bilen. Nemnda fant derfor at stansen av bilen måtte regnes som parkering, og at kontrollsanksjon rettmessig kunne ilegges etter parkeringsforskriften § 36 første ledd.

Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning, og at sekretariatet kan avgjøre fremtidige saker hvor det klart går frem at formålet ved stansen går utover det å tømme eller fylle bilen. Nemnda uttalte at formålet ved stans for handel alltid klart vil gå utover det å tømme eller fylle bilen.

Kan ikke begrenses

Sak 772

Nemnda uttalte prinsipielt at det ikke er anledning til å begrense parkering forbudt -symbolets betydning ved å skilte en maksimal tillatt tid for av- og pålessing i tillegg til symbolet eller å utelate av- og påstigning.

Lessing. Utgangspunktet. Nødvendig størrelse, tyngde eller mengde.

Sak 112.

Nemnda la forståelsen av begrepet «parkering» som fremgår av trafikkreglene § 1, bokstav k, til grunn. Kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing er etter denne definisjonen ikke regnet som parkering. Nemnda presiserte at begrepet "kortest mulig" medfører at det ikke er rom for å utføre andre gjøremål enn den konkrete lessingen eller av-/påstigningen under samme tid.

Nemnda uttalte prinsipielt at det ligger begrensninger i uttrykket "lessing". De kolli som skal håndteres må ha en viss tyngde, mengde eller størrelse for at det skal være naturlig å snakke om lessing. Det å hente eller levere en letthåndterlig pakke, gjenstand brev eller lignende, falt etter nemndas syn utenfor det lovlige. Nemnda viste til at hensynet med å kunne stå hensatt på parkeringsforbud i forbindelse med lessing, må naturlig kunne forklares i at tyngden, mengden eller størrelsen på det som skal lesses er av et slikt omfang at det er nødvendig å stå på stedet. Eksempelvis for å ha nærhet til destinasjon og slik forenkle prosessen. En slik forståelse av uttrykket lessing er også lagt til grunn i rettspraksis.

Lessing – praksis størrelse og tyngde

Sekretariatets meknad: Sakene under «praksis» er ikke prinsippavgjørelser, men konkrete eksempler på hvilke ting som oppfyller eller ikke oppfyller krav til tyngde, mengde eller størrelse

Jakke ikke tung nok

Sak 20

Nemnda vurderte hvorvidt klagers stans kunne vurderes å være kortest mulig stans for av- eller pålessing. Nemnda fant det ikke sannsynliggjort at klager hadde foretatt kortest mulig stans for lessing, og la til grunn at en jakke ikke er stor eller tung nok til at det er behov for å hensette bilen på et område regulert med parkering forbudt. Nemnda fant at bæring av denne ikke var å anse som av- eller pålessing og tidsbruken vil da ikke har noen betydning.

Tollpapirer ikke store eller tunge nok

Sak 174

Nemnda vurderte hvorvidt klagers stans kunne vurderes å være kortest mulig for av- eller pålessing, slik klager anførte. Nemnda fant det ikke sannsynliggjort at klager hadde foretatt kortest mulig stans for lessing. Nemnda viste blant annet  til langvarig rettspraksis, hvor det er lagt til grunn at gjenstanden som skal lesses må ha en viss tyngde, vekt og størrelse for at det kan anses som lessing. Nemnda la til grunn at tollpapirer ikke er en stor eller tung gjenstand som medfører at bilfører må parkere på område regulert med parering forbudt. Nemnda fant at levering av tollpapirer ikke var å anse som av- eller pålessing, og at det derfor ikke var nødvendig å vurdere om stansen var kortest mulig.

Liten eske uten vesentlig vekt ikke stor eller tung nok

Sak 1294

På bakgrunn av en helhetsvurdering fant nemnda at stansen ikke fremstod som kortest mulig for pålessing. Nemnda la ved vurderingen vekt på at det klager anførte å ha lesset, i all hovedsak en forholdsvis liten mengde neglfiler og neglelakk, ikke oppfylte kravet til nødvendig størrelse, tyngde eller mengde.

Fire stoler kan være tunge nok til å være lessing

Sak 817

Nemnda la ved vurderingen vekt på klagers forklaring om at hun losset/lesset fire stoler, og at disse ikke var lett håndterlige. Videre la nemnda vekt på at virksomheten hadde tatt en tidskontroll på kun fem minutter, og ikke hadde kommentert klagers anførsel om lossing/lessing. Nemnda fant at klager ikke hadde parkert i strid med den skiltede reguleringen på stedet, da det ble foretatt lovlig av- og pålessing.  

Lessing – praksis tidsperspektiv

Sak 1268

Klager anførte hovedsakelig at han ble ilagt en kontrollsanksjon mens han bedrev av-/pålessing sammen med sin kone og sønn. Klager anførte at hans sønn trengte hjelp med å få kjørt vekk store mengder papp etter kjøp av ny sofa og bord. Klager anførte at han parkerte omtrent kl. 17.33, og at arbeidet ble avsluttet omtrent kl. 18.25. Klager forklarte at presenningen ble lagt på hengeren rundt kl. 18.10 for å forhindre at pappen blåste vekk.

Nemnda fant at klager hadde parkert i strid med den skiltede reguleringen på stedet, og kontrollsanksjonen var etter dette rettmessig ilagt, jf. parkeringsforskriften § 36 første ledd.

Nemnda la ved vurderingen vekt på anvendt tid, klagers forklaring om at han lesset papp etter kjøp av ny sofa og nytt bord, samt distansen fra bilen til leiligheten. På bakgrunn av en helhetsvurdering fant nemnda at stansen ikke fremstod som kortest mulig for pålessing.

Venting er ikke tillatt

2116

Nemnda uttalte prinsipielt at de gjenstander som skal lesses av eller på, må være klare for opplessing for at vilkåret om kortest mulig stans skal ansees oppfylt. Etter en naturlig forståelse av ordlyden, fant nemnda at det eksempelvis ikke kan gis tid til å «finne varer» slik som klager anfører, idet dette ikke innebærer at man har foretatt kortest mulig stans for selve av- eller pålessingen.

Parkeringsskive / Parkeringsur

Generelt om vilkår om parkeringsskive / Ble satt ned til kr. 300,-.

Sak 192

Nemnda fant at klager parkerte i strid med parkeringsforskriften § 24, annet ledd. Det følger av bestemmelsen at på plass med tidsbegrenset parkering, hvor det er innført påbud om bruk av parkeringsskive, skal fører umiddelbart etter at motorvognen er parkert stille viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt motorvognen ble parkert.

Nemnda fant at klager må gis delvis medhold i sin klage. Klager har brutt dokumentasjonsplikten for tidsbegrenset gratisparkering på stedet, og kontrollsanksjonens størrelse skal etter dette være kr 300, jf. parkeringsforskriften § 36, andre ledd, bokstav a.

Slutning: Klager ble gitt delvis medhold, og kontrollsanksjonen ble satt til kr. 300

I tilfeller der fører ikke har stilt parkeringsskive på plass med tidsbegrenset parkering hvor det er innført påbud om bruk av parkeringsskive, kan sekretariatet for fremtiden treffe avgjørelser på bakgrunn av tilsvarende premisser.

Kan ikke bruke parkeringsur / parkeringsskive der det er vilkår om billett

Sak 227

Hva som anses som tilstrekkelig dokumentasjon for den tidsbegrensede gratisparkeringen fremgår av vilkårene som er skiltet på stedet. I foreliggende sak var vilkåret for parkering at det trekkes billett.  Å benytte parkeringsur var ikke angitt som et alternativ for å dokumentere tidsbegrenset gratisparkering.  

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at man plikter å følge de oppsatte vilkår ved parkering, og at man dermed ikke kan benytte andre metoder for å dokumentere parkeringstiden enn det som er angitt.

Sak 1557

Nemnda uttalte at hva som anses som tilstrekkelig dokumentasjon for den tidsbegrensede gratisparkeringen fremgår av vilkårene som er skiltet på stedet. I foreliggende sak var vilkåret for gratis parkering  i 2 timer at det trekkes billett.  Å benytte parkeringsur var ikke angitt som et alternativ for å dokumentere tidsbegrenset gratisparkering.  

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at man plikter å følge de oppsatte vilkår ved parkering, og at man dermed ikke kan benytte andre metoder for å dokumentere parkeringstiden enn det som er angitt.

Urskive

Skilting av krav om urskive

Sak 2118

Nemnda fant at den aktuelle strekningen var skiltet med skilt 552 «Parkering», med underskilt 0800-1800 (0800-1800) og påbud om parkeringsskive. Nemnda fant etter dette det bevist at bilfører hadde parkert i strid med den skiltede reguleringen av området, og at kontrollsanksjon var rettmessig ilagt jfr. parkeringsforskriften § 36, andre ledd, bokstav a).

Nemnda fant saken av prinsipiell betydning. I saker der det er skiltet et påbud om bruk av urskive og urskive ikke er benyttet eller er plassert godt synlig for kontroll bak frontruten, kan sekretariatet fatte beslutninger på samme premisser.

Parkeringsskiven må stilles riktig. / urskiven må stilles riktig.

Sak 1335

Nemnda slo fast at det er bilfører som er ansvarlig for å sørge for at parkeringsskiven stilles korrekt ved parkering slik at kjøretøyet er lovlig parkert.

Idet urskiven var feilstilt, var kjøretøyet hensatt i strid med parkeringsforskriften § 24 andre ledd.

Nemnda uttalte prinsipielt at det ikke er grunnlag for å gi medhold i saker hvor det er skiltet påbud om bruk av urskive, og denne umiddelbart ikke blir stilt på det tidspunkt motorvognen ble parkert.

P-hus

P-hus stengt, kunne ikke fornye billetten

Sak 1904

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at bilfører selv må bære risikoen for å kunne få en kontrollsanksjon dersom kjøretøyet ikke hentes ut før et p-hus eller p-anlegg stenger.

Port på p-hus i ustand, parkert på annen plass reservert kunde

Sak 2084

I foreliggende sak varslet klager ikke virksomheten om feilen på portløsningen, men valgte å parkere på tidsbegrenset kundeparkering uten å forlenge betalingen ved utløpt tid. Nemnda uttalte at bilfører ved feil på porten enkelt kan kontakte selskapet, der kontaktinformasjon fremgår av automaten eller skilting på stedet.  Nemnda bemerket at det må være et hovedprinsipp for eventuelt betalingsfritak ved feil på teknisk løsning, at bilfører har forsøkt å varsle virksomheten om feilen.

P-tillatelse

All relevant informasjon på P-tillatelsen må være godt synlig.

Sak 418

Klager anførte at p-tillatelsen var plassert i frontruten, og at all nødvendig informasjonen for å identifisere parkeringstillatelsen var godt synlig.

Parkeringsvirksomheten anførte i hovedsak at man ved parkering på reservert plass må plassere p-tillatelsen godt synlig for kontroll, og at den aktuelle p-tillatelsen var tildekket av en billett, noe som hindret betjenten fra å kontrollere hvor tillatelsen var gyldig.

Nemnda fant at klagers kjøretøy sto hensatt i strid med vilkårene for området, da p-tillatelsen som lå i frontruten ikke var godt nok synlig og kontrollerbar. Nemnda la i denne sammenheng vekt på at tillatelsens gyldighetsperiode og området kortet var gyldig på var skjult bak en billett.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at all relevant informasjon på parkeringstillatelsen må fremgå for at denne skal anses godt synlig, og bemerket at relevant informasjon inkluderer blant annet kortets gyldighetsperiode, området og plassen kortet er gyldig på og eventuelle kontrollnummer.

Sak 530

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at all relevant informasjon på parkeringstillatelsen må fremgå for at denne skal anses godt synlig, og bemerket at relevant informasjon inkluderer blant annet kortets gyldighetsperiode, området og plassen kortet er gyldig på og eventuelle kontrollnummer. Nemnda fant etter dette at kontrollsanksjon rettmessig kunne ilegges etter parkeringsforskriften § 36, første ledd.

Anskaffet p-tillatelse etter ileggelsen

Sak 106

Nemnda fant det dokumentert at kjøretøyet ved kontroll ikke hadde gyldig fremlagt parkeringstillatelse for området. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at parkeringstillatelse anskaffet etter ileggelsen ikke kvalifiserer til frafall.

Beboerkort / boligsonekort / beboerparkering / boligsoneparkering.

Sekretariatets merknad: Ikke alle sakene om beboerparkering/boligsoneparkering er prinsippavgjørelser, men gir uttrykk for en fast praksis. Den faste praksisen slår fast at man selv er ansvarlig for å fornye og betale for ny parkeringstillatelse for beboerparkering/boligsoneparkering, så lenge dette er opplyst av parkeringsvirksomheten, for eksempel på deres nettsider.

Sak 793

Nemnda la til grunn at klagers kjøretøy ved kontroll sto hensatt på strekning skiltet parkering mot avgift eller beboerkort. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at brukere av beboerparkering burde være kjent med at det stilles krav til forhåndsbetaling for at tillatelsen skulle være gyldig, da det fremgår av nettsiden til virksomheten at beboerkortet må fornyes hvert år, og at man selv er ansvarlig for at man har gyldig beboerkort. Det fremgår også i forskrift om beboerparkering i Oslo kommune at innehaver plikter å ha gyldig tillatelse til enhver tid.

Nemnda uttalte at sekretariatet i fremtiden kan avgjøre saker der det klages på manglende informasjonsbrev om fornyelse av beboerkort og utsendelse av giro.

Sak 82

Nemnda kom til at vilkåret om forskuddsbetaling fremkommer tydelig nok, og at en normalt oppmerksom fører burde forstått at kjøretøyet ikke kan parkeres på området før betaling er gjennomført.

Sak 651. Samme tekst og utfall i sak 489

Nemnda la til grunn at klagers kjøretøy ved kontroll sto hensatt på strekning skiltet parkering mot avgift eller beboerkort. Nemnda fant at klager burde være kjent med at det stilles krav til forhåndsbetaling for at tillatelsen skulle være gyldig, da det fremgår av nettsiden til virksomheten at beboerkortet må fornyes hvert år, og at man selv er ansvarlig for at man har gyldig beboerkort. Det fremgår også i forskrift om beboerparkering i Oslo kommune at innehaver plikter å ha gyldig tillatelse til enhver tid.

Sak 19 og 21

Nemnda la til grunn at klager var kjent med at det stilles krav til forhåndsbetaling for at tillatelsen skulle være gyldig, og at klager ved kontroll ikke hadde gyldig tillatelse, da han ikke hadde betalt. I denne sammenhengen likestilles elektronisk p-kort med fysisk p-kort.

Definisjoner / En billett er ikke et p-bevis / Kan ikke kjøpe billett til reservert plass.

Sak 899

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at ordet "reservert" utfra en alminnelig språklig forståelse tilsier at plassen er reservert en konkret gruppe, og at plassen således ikke er tilgjengelig for allmenheten ved å betale på p-automaten.

Nemnda fant det dokumentert at klager hadde parkert på reservert plass uten gyldig parkeringstillatelse, og at kontrollsanksjonen var å anse som rettmessig ilagt, jf. parkeringsforskriften § 36, første ledd.

En billett er ikke en p-tillatelse

Sak 1747

Nemnda uttalte prinsipielt at et parkeringsbevis eller en parkeringstillatelse ikke er det samme som en parkeringsbillett. Nemnda bemerket at en naturlig språklig forståelse av «Reservert parkering mot gyldig p-bevis» ikke kan medføre at billett fra automat eller en betaling til Easypark vil være et gyldig p-bevis.

Sak 1676

Nemnda uttalte prinsipielt at et parkeringsbevis eller en parkeringstillatelse ikke er det samme som en parkeringsbillett. Nemnda bemerket at en naturlig språklig forståelse av «Reservert parkering mot gyldig p-bevis» ikke kan medføre at billett fra automat vil være et gyldig p-bevis.

P-tillatelsens synbarhet

Sak 63

Nemnda uttalte prinsipielt at det i saker hvor godt synlig p-tillatelse er et vilkår for parkering, og parkeringstillatelsen ikke er godt synlig ved kontroll, er det ikke grunnlag for å gi medhold ved fremleggelse av parkeringstillatelsen i ettertid.

Sak 22

Nemnda fant at det fremgikk av selskapets fremlagte informasjonsskilt at gyldig p-tillatelse må plasseres godt synlig bak frontruten for kontroll. Nemnda fant at klagers kjøretøy ved kontroll sto hensatt i strid med den skiltede reguleringen, da kjøretøyet ved kontroll ikke hadde gyldig p-tillatelse godt synlig bak frontruten. Nemnda fant derfor at kontrollsanksjon rettmessig kunne ilegges etter parkeringsforskriften § 36 første ledd. Tidligere standardvilkår om frafall for første gangs ileggelse, opphørte fra 01.01.2017.

Nemnda uttalte prinsipielt at det ikke er grunnlag for å gi medhold ved fremleggelse av gyldig p-tillatelse i ettertid, i saker hvor det er skiltet parkering mot p-tillatelse, og tillatelsen ikke lå godt synlig og kontrollerbar ved kontroll.

Sak 265

Nemnda fant at det fremgikk av selskapets fremlagte dokumentasjon at parkering på stedet enten forutsetter gyldig billett eller gyldig p-tillatelse, plassert godt synlig bak frontruten for kontroll.

Nemnda uttalte prinsipielt at der det av områdets regulering klart fremgår hvor billett eller parkeringstillatelse skal plasseres i kjøretøyet, må bilfører forholde seg til dette om det er ønskelig å benytte plassen. Det anses ikke tilstrekkelig at bilfører anførte at tillatelsen var plassert synlig i sidevinduet, idet denne plasseringen var et brudd på vilkårene.

Nemnda bemerket på generelt grunnlag at bilfører plikter å legge frem parkeringstillatelse/bevis eller lignende på en slik måte at det er enkelt for eventuelt håndhevingspersonell å kontrollere gyldigheten av dette.

Kommunal p-tillatelse

Sak 2017

Nemnda uttalte at reglene for parkering på reserverte kommunale vilkårsparkeringsplasser fremgår i parkeringsforskriften kapittel 6. Nemnda uttalte prinsipielt at kommunale p-tillatelser etter parkeringsforskriften § 30 fjerde ledd må plasseres godt synlig bak frontruten.

Kopi av p-tillatelse

Sak 878

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at der det klart fremkommer at det er foretatt en kopiering av en gyldig parkeringstillatelse og kopien legges i kjøretøyet som parkeringsbevis, må denne anses ugyldig så fremt ikke annet er bestemt av vilkår på stedet. En konsekvens av å godta slike kopier av tillatelse, vil være at systemet med bruk av parkeringstillatelser kan undergraves.

Sak 609

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at en kopiert parkeringstillatelse ikke er gyldig, og fant det sannsynliggjort at parkeringen var et brudd på parkeringsforskriften § 31 andre ledd.

Se også sak 414 under «Henger».

Oblatens synbarhet

Sak 33

Nemnda uttalte prinsipielt at det ikke er grunnlag for å gi medhold ved fremleggelse av gyldig p-tillatelse/oblat i ettertid i saker hvor tillatelsen ikke lå bak frontruten, godt synlig og kontrollerbar ved kontroll.

Sak 1962

Nemnda uttalte at det er bilførers ansvar å forsikre seg om at man oppgir korrekt informasjon ved registrering av oblat.  Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at brukeren må kontrollere at mottatte kvittering stemmer overens med ønsket registrering.  Nemnda påpekte at klager ved registrering mottok en kvittering på SMS hvor det var mulig å kontrollere at det var registrert riktig oblatnummer etter at registreringen er foretatt.

Nemnda uttalte generelt det ikke er grunnlag for å gi medhold i saker hvor gyldig oblat ikke foreligger på kontrolltidspunktet, der dette er påkrevet.

Overskriving på p-tillatelse

Sak 217

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at der det klart fremkommer at det er foretatt endringer, overstrykninger eller annen form for resirkulering av parkeringstillatelse, må denne anses ugyldig så fremt ikke annet er bestemt av vilkår på stedet.

P-tillatelsen må legges godt synlig bak frontruten, det er ikke nok å ha en p-tillatelse.

Sak 718

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at der det av områdets regulering klart fremgår at det kreves gyldig tillatelse/bevis/oblat eller lignende for å stå hensatt på området, må bilfører forholde seg til dette om det er ønskelig å benytte plassen. I motsatt fall må bilfører finne annen lovlig parkering.

Sak 1641

Nemnda uttalte prinsipielt at det er bilførers ansvar å påse at man innehar slik gyldig bevis som reguleringen på stedet krever ved parkering, og bemerket at man i tilfeller der man har betalt for parkeringsbevis, men ikke mottatt dette, må ta kontakt med virksomheten før man parkerer.

Sak 1791

Nemnda uttalte prinsipielt at det forhold at en forhåndsbetaler leie for parkeringen ikke gjør at det er urimelig å ilegge eller opprettholde en kontrollsanksjon som er ilagt for at gyldig p-tillatelse ikke lå godt synlig bak frontruten.

Sak 1928

Nemnda uttalte prinsipielt at det forhold at en i utgangspunktet har tillatelse til å parkere på et område, ikke gjør at det er urimelig å ilegge eller opprettholde en kontrollsanksjon dersom en parkeringsbestemmelse er brutt.

Påminnelse på SMS, e-post eller liknende.

Sak 708

Nemnda uttalte prinsipielt at det ikke har noen betydning hvorvidt en virksomhet sender ut varsel om utløp eller påminnelse om fornyelse av bevis/oblat/tillatelse og lignende, all den tid det er bilførers ansvar å påse at man innehar slik gyldig bevis som reguleringen på stedet krever ved parkering. Slike former for varsler er etter nemndas syn kun ment som en service og har ingen betydning for sakens utfall.

Registreringsnummeret på p-tillatelsen må stemme / feil reg.nr på tillatelse

Sak 1851

Nemnda viste til at det av skiltingen fremgikk at parkering kun var tillatt for motorvogn med gyldig tillatelse. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at en p-tillatelse påført et annet registreringsnummer ikke kan sies å være gyldig.

Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning. I liknende saker, hvor bilfører parkerer med et kjøretøy med annet registreringsnummer enn det som er påført p-tillatelsen, kan sekretariatet for fremtiden fatte vedtak på samme premisser.

«Reservert» betyr «forbeholdt»

Sak 2109

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at ordet "reservert" etter en alminnelig språklig forståelse tilsier at plassen er reservert en konkret gruppe, og at plassen således ikke er tilgjengelig for allmenheten ved å betale på p-automaten.

Rekvisisjon for utstedelse av parkeringsbevis er ikke et parkeringsbevis

Sak 286

Nemnda uttalte at det fremgikk av arket bak frontruten at selve p-beviset utstedes i resepsjonen, og at det koster kr. 50,-. Det fremkommer også at man utenfor resepsjonens åpningstider må ringe telefonnummer 2383 og ha eksakt kontantbeløp tilgjengelig for betaling.  

Nemnda fant prinsipielt at en rekvisisjon for utstedelse av parkeringsbevis ikke kunne anses som et p-bevis.

Vilkår om elektronisk registrering må skiltes.

Sak 1520

Det fremgår av oppsatt skilting at området er reservert mot gyldig parkeringstillatelse godt synlig i kjøretøyets frontvindu. På skiltet er det med undertekst påskrevet at kunder til EVO kan parkere på anviste/merkede plasser i gitte tidsrom. Nemnda bemerket at det ikke fremkommer av skiltene på stedet at parkering på de reserverte plassene for kunder til EVO krever elektronisk registrering eller parkeringstillatelse i frontruten. Dette vilkåret må i så tilfelle skiltes/informeres om spesifikt på området.

Nemnda bemerket på generelt grunnlag at det er selskapets ansvar å skilte tydelig med de vilkår de mener skal gjelde på et område som dette. Dersom man ønsker at parkering kun skal tillates med elektronisk registrering, må dette fremgå av skilt eller lignende.

Vilkår om p-tillatelse må skiltes.

Sak 1631

På dette området er det ikke skiltet som vilkår for parkering at tillatelsen må ligge godt synlig bak frontruten. Av skiltet på området fremkommer det at vilkåret er «med gyldig tillatelse». På selve tillatelsen står det heller ikke opplyst om at tillatelsen må ligge godt synlig bak frontruten.

Nemnda bemerket på generelt grunnlag at det er selskapets ansvar å skilte tydelig med de vilkår de mener skal gjelde på et område som dette. Dersom man ønsker at parkeringstillatelse skal legges frem på et spesifikt sted i kjøretøyet, må dette fremgå av informasjonsskilt eller lignende. Såfremt skiltingen ikke opplyser om at gyldig tillatelse må ligge godt synlig bak frontruten, er det nok at man har gyldig tillatelse.

Sak 1231

Det fremgår av oppsatt skilting at området er reservert, og at det gjelder alle nummererte P-plasser og områder. Det er ikke skiltet vilkår om at man må inneha gyldig leieavtale for å kunne parkere på plassen. Kontrollsanksjonen er ilagt på bakgrunn av «Gyldig p-tillatelse ikke synlig i frontruten/ingen gyldig elektronisk p-avtale registrert».

Etter en naturlig tolkning av hensynet bak vilkåret for parkering fant nemnda at elektronisk registrert avtale, eller en fysisk parkeringstillatelse, naturligvis bør ligge synlig fremme for kontroll for at man skal ha mulighet til å etterse at vedkommende fyller vilkårene for å stå på stedet. Nemnda bemerket likevel at det ikke fremkommer av skiltene på stedet at det et krav om tillatelse eller gyldig leieavtale for parkering på stedet.

Nemnda uttalte at dersom virksomheten ønsker at dette skal være et vilkår, må det skiltes/informeres spesifikt om vilkåret på området. Det forhold at klager ikke hadde fremlagt parkeringstillatelse eller elektronisk registrert p-avtale, kan derfor ikke sies å være et brudd på den fremlagte skiltingen på stedet.

Nemnda bemerket, på generelt grunnlag, at det er selskapets ansvar å skilte tydelig med de vilkår de mener skal gjelde på et område som dette. Nemnda fant etter dette at bilfører ikke hadde handlet i strid med den skiltede reguleringen av området.

Utfylling av p-tillatelse

Sak 735

Klager anførte hovedsakelig at hun skulle på Blodbanken i Gjøvik og hadde p-bevis i bilen. Klager viste derimot til at hun hadde dårlig tid og måtte veldig på toalettet. Da hun stoppet bilen, fant hun ingen kulepenn eller lignende så hun måtte bare forte seg å legge lapp fra Blodbanken, dessverre uten dato og klokkeslett på dashbordet. Klager viste til at hun hadde full rett på gratis parkering siden hun hadde vært i Blodbanken og at hun har hatt stor utgift på å kjøre dit for å gjøre sin samfunnstjeneste.

Nemnda viste til at klagers p-tillatelse ikke var utfylt, og uttalte på prinsipielt grunnlag at det er en åpenbar forutsetning for at den skal være gyldig. Nemnda hadde forståelse for klagers situasjon, men fant at kjøretøyet sto hensatt i strid med den skiltede reguleringen, da det ved kontroll ikke var en utfylt gyldig p-tillatelse godt synlig bak frontruten

Rettsvillfarelse

Fremmedspråklig fører

Sak 135.

Nemnda uttalte prinsipielt at det forhold at man ikke snakker norsk ikke er grunnlag for at en eventuell rettsvillfarelse ved parkering skal være unnskyldelig og at det er førers ansvar å kjenne til norske parkeringsregler ved parkering i Norge.

Sak 441

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det er bilførers ansvar å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende regler for parkering i det landet man besøker. Det forhold at det ikke skiltes på andre språk har således ingen betydning.

En opprettholdelse av kontrollsanksjonen i slike tilfeller var etter nemndas oppfatning ikke urimelig, idet det i motsatt fall ville fått som konsekvens at ingen skilt eller reguleringer gjaldt så snart en person ikke behersker språket. En slik tolkning ville få svært uheldige konsekvenser for opprettholdelse av trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Sak 446

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det er bilførers ansvar å kjenne til norske parkeringsregler ved parkering i Norge, herunder å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende vilkår.

Rettsvillfarelse om de nye reglene for parkering av el-biler / Rettsvillfarelse om kunngjorte lover og forskrifter.

Sak 94

Nemnda fant at det forhold at forskriften blant annet ble publisert og kunngjort i tråd med Lov om Norsk Lovtidend av 19. juni 1969 nr. 53 er tilstrekkelig for at bilførere skal ansees kjent med regelverket. I tillegg har forskriftsendringen i denne saken blitt gjort tilgjengelig på kommunens egen nettside samt via lokal og sentral presse.

Nemnda bemerket at det er bilførers eget ansvar å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende regler. 

Nemnda uttalte prinsipielt at det ikke er grunnlag for å gi medhold i saker der klager hevder å være i god tro på bakgrunn av at man ikke var kjent med gjeldende lover og forskrifter.

Håndheving


Forskjellsbehandling

Sak 584

Nemnda bemerket at parkeringsvaktene kontrollerer ulike områder, og at dersom andre kjøretøy har parkert på angjeldende sted i ettertid vil de ikke bli ilagt kontrollsanksjon før parkeringsvakten eventuelt returnerer til stedet.  Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det forhold at andre kjøretøy ikke blir ilagt kontrollsanksjon ikke endrer vilkårene for parkering på stedet. Det er bilførers ansvar å påse at gyldig tillatelse til enhver tid foreligger godt synlig for kontroll.

Ventilstillingskontroll

Sak 450

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at ventilstillingskontroll er en vel anerkjent metode for å kontrollere parkeringsplasser med maksimal tillatt parkeringstid og at denne type kontroll har stor pålitelighet da rettspraksis har vist at det er lite sannsynlig at kjøretøyet kan ha vært i bevegelse dersom ventilstillingen er den samme ved neste kontroll.

Nemnda fant at sekretariatet i fremtidige saker der det er foretatt ventilstillingskontroll, kan legge denne til grunn såfremt det ikke er åpenbart at det er foretatt en feil ved kontrollen.

Ikke krav om å varsle om ileggelse


Sak 551 – ikke krav om at bilfører må varsles om ileggelse

Nemnda viste på generelt grunnlag til at bilfører har en plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de regulerende skilt og vilkår som følger av området.

Nemnda uttalte prinsipielt at det forhold at bilfører ikke har blitt advart eller varslet av en kontrollør før ileggelsen ikke har betydning, idet overtredelsen allerede er et faktum.

Rimelighet

Mistet bilnøkler

Sak 389

Nemnda vurderte videre om det var urimelig å opprettholde kontrollsanksjonen, da klager hadde mistet bilnøklene og anførte at han hadde vært i kontakt med senteret for å varsle om forholdet. Nemnda la ved vurderingen avgjørende vekt på at bilfører først dagen etter at han mistet bilnøklene kontaktet senteret per e-post. Nemnda bemerket at det er bilførers ansvar å kontakte virksomheten ved feil eller andre forhold og at dette burde ha vært gjort før billettens utløp. I prinsippet er det bilfører som må bære risikoen for mistede bilnøkler.

Satser etter parkeringsforskriften § 36

Satsen avgjøres av hvilket vilkår for parkering som er brutt ved kontrolltidspunktet

Sak 1388

Nemnda fant at klager i denne saken i utgangspunktet hadde rett til gratis parkering. Klager sto på en plass skiltet «kundeparkering», og «2 timer gratis parkering mot gyldig billett i senterets åpningstid». Klager hadde anført å ha besøkt butikken, og dette var ikke bestridt av selskapet.

Nemnda fant videre at motorvognen på det tidspunktet kontrollsanksjonen ble ilagt, kunne stå hensatt på det vilkår at det ble trukket gratisbillett. Det var ikke krav til betaling da kontrollsanksjonen ble ilagt. Overtredelsen var derfor et brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering, og sanksjonsstørrelsen skulle ha vært kr. 300,-, jf forskriften § 36 annet ledd bokstav a. Nemnda bemerket at en kontrollsanksjon på kr. 600,- rettmessig kunne blitt ilagt dersom kjøretøyet sto hensatt på plassen ut over de to gratistimene.

Nemnda fant at avgjørelsen var av prinsipiell betydning, og uttalte på generelt grunnlag at kontrollsanksjonens størrelse etter § 36 må avgjøres av hvilket vilkår for parkering som er brutt ved kontrolltidspunktet.

Sak 1246

Nemnda uttalte prinsipielt at kontrollsanksjonens størrelse etter § 36 må avgjøres av hvilket vilkår for parkering som er sannsynliggjort brutt ved kontrolltidspunktet. Nemnda fant i dette tilfellet det ikke sannsynliggjort at klagers motorvogn ved kontroll hadde stått på området ut over de tre første gratistimene. Sanksjonsstørrelsen skulle derfor ha vært kr. 300,-, da overtredelsen var brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering. Nemnda bemerket at en kontrollsanksjon på kr. 600,- rettmessig kunne blitt ilagt dersom motorvognen sto hensatt på plassen ut over gratistiden uten gyldig billett.

Sak 1774

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at kontrollsanksjonens størrelse etter § 36 må avgjøres av hvilket vilkår for parkering som er brutt ved kontrolltidspunktet. Nemnda fant at området ved kontroll var underlagt en parkeringsrestriksjon i sin helhet, og fant derfor at området ved kontroll ikke kunne anses som kundeparkering.

Skilting

Virksomheten må skilte med de vilkår som skal gjelde.

Sak 612 Generell uttalelse fra nemnda

Sekretariatets merknad: bilfører hadde ikke synlig parkeringstillatelse, men virksomheten har ikke skiltet spesifikt vilkår. 

Nemnda bemerket på generelt grunnlag at det er selskapets ansvar å skilte tydelig med de vilkår de mener skal gjelde på et område som dette. Dersom man ønsker at parkeringstillatelse/oblat skal legges frem på et spesifikt sted i kjøretøyet, eventuelt sidestilles med kravet for billett må dette fremgå av informasjonsskilt eller lignende.

Sak 610 – generell uttalelse

Nemnda bemerket på generelt grunnlag at det er selskapets ansvar å skilte tydelig med de vilkår de mener skal gjelde på et område som dette. Dersom man ønsker at parkeringstillatelse/oblat skal legges frem på et spesifikt sted i kjøretøyet, eventuelt sidestilles med kravet for billett må dette fremgå av informasjonsskilt eller lignende.

Sak 2169 – Stort område

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det på skilter som gjelder et større område/sone, kreves at reguleringen er enkel å forstå for bilfører. Videre bør den ha en rimelig størrelse og være avgrenset på en naturlig og oversiktlig måte slik at bilfører kan klare å orientere seg i forhold til grensen.

Bakkeoppmerking er et supplement.

Sak 407, se også sak 394 under «HC»

Sekretariatets merknad: Merk at selv om bakkeoppmerking er et supplement for skilting, plikter man allikevel å hensette kjøretøyet innenfor oppmerket felt der disse finnes. Se her generell uttalelse fra nemnda, under.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at oppmerking i veibanen kun er et supplement til skilt. Oppmerking er således kun ment som veiledning for bilfører og gir ikke et selvstendig rettsgrunnlag for parkering. Dette følger av skiltforskriften § 21. Nemnda viste generelt til at det er skiltingen på stedet og trafikkreglene som regulerer lovligheten av parkeringen, ikke oppmerkingen på bakken. Nemnda uttalte avslutningsvis at bilfører har en plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de regulerende skilt og vilkår som følger av området. Dette innebærer at bilfører aktivt må undersøke hvorvidt det er parkeringsregulerende skilt på stedet ved parkering.

Generell uttalelse fra nemnda

Sekretariatets merknad: Nemnda har generelt også uttalt følgende:

På en strekning hvor det er regulert med skilt 552 – parkering og plassene er merket opp, er oppmerkingen gjort for å begrense parkeringen til kun de plassene som er oppmerket. Oppmerking begrenser ikke et skilts virkeområdet i utgangspunktet fordi skilt gjelder fra der det er satt opp til nytt parkeringsregulerende skilt eller kryss (dvs. 5 m før kryss). Parkeringsforskriften § 24 gir likevel mulighet for å ilegge kontrollsanksjon på kjøretøy plassert utenfor oppmerket felt, noe som i realiteten begrenser skiltets virkeområde.

Delvis innenfor nytt skilts virkeområde.

Sak 481, se også sak 10 under «Skilts virkeområde på strekning»

Klager viste til nemndas prinsippavgjørelse i sak 10 vedrørende skilt nr. 552 jfr. skiltforskriftens § 12. Klager vedla foto av det parkerte kjøretøyet.

Nemnda fant grunn til å bemerke at prinsippavgjørelsen klager viste til gjelder en offentlig strekning skiltet med skilt nr. 552 jfr. skiltforskriftens § 12. Avgjørelsen kan derfor ikke legges til grunn på angjeldende tilfelle. Nemnda bemerket at klager selv har forklart at hun sto delvis innenfor det oppmerkede området reservert for forflytningshemmede. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det ikke er slik at hele kjøretøyet må være parkert i strid med gjeldende skilt og vilkår for at kontrollsanksjon kan ilegges. Om kjøretøyet delvis er parkert i strid med vilkårene for parkering, vil forholdet fortsatt regnes som en overtredelse. Nemnda viste til parkeringsforskriften § 36.

Sak 481 – delvis på HC-plass 

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det ikke er slik at hele kjøretøyet må være parkert i strid med gjeldende skilt og vilkår for at kontrollsanksjon kan ilegges. Om kjøretøyet delvis er parkert i strid med vilkårene for parkering, vil forholdet fortsatt regnes som en overtredelse. Nemnda uttalte at bilfører plikter å følge de til enhver tid gjeldende vilkår, herunder eventuelle skilt, anvisninger og oppmerkinger som fremkommer på stedet man ønsker å parkere.

Klarhet / Skiltene må være forståelige.

Sak 698

Nemnda uttalte at det på bakgrunn av den fremlagte dokumentasjonen er uklart hvor sonen begynner og slutter. Virksomheten har vist til at det er satt opp hovedskilt ved to innkjøringer til området. På bakgrunn av den fremlagte dokumentasjonen fant nemnda at det var uklart om klager faktisk hadde kjørt forbi et av disse hovedskiltene. Nemnda la vekt på at en annen parkeringsvirksomhet har skiltet på området, og at dette kunne oppfattes som at soneskiltet ikke lengre gjaldt på stedet hvor klager parkerte.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det på skilter som gjelder et større område/sone, kreves at reguleringen er enkel å forstå for bilfører. Videre bør den ha en rimelig størrelse og være avgrenset på en naturlig og oversiktlig måte slik at bilfører kan klare å orientere seg i forhold til grensen.

Overgangsordning


Sak 17 –
Sekrerariatet bemerker: saken er behandlet av Asker og Bærum tingrett den 30.05.2017, saksnummer 17-036660TVI-AHER/1. Dommen stadfester parkeringsklagenemndas vedtak i sak 17.

Nemnda fant at virksomheten ikke hadde sannsynliggjort at de hadde hjemmel til lovlig håndheving på området. Etter parkeringsforskriften § 65 fjerde ledd siste punktum må det varsles om viktige endringer på parkeringsområdet før håndhevelse på plasser som ennå ikke er blitt omskiltet etter den nye forskriften. Nemnda la til grunn at hjemmelsgrunnlaget for parkeringshåndhevingen er nytt etter 01.01.2017, og at dette i seg selv er en viktig opplysning som må fremgå av skiltet. Nemnda bemerket at oppramsingen i parkeringsforskriften § 22 andre ledd kan gi anvisning på hva skiltet skal gi informasjon om.

Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning, og at i fremtidige saker hvor selskapet ikke har skiltet om etter ny forskrift eller varslet om viktige endringer, kan sekretariatet treffe avgjørelse.

Sak 18

Etter parkeringsforskriften § 65 fjerde ledd siste punktum må det, på plasser som ikke er omskiltet, varsles om viktige endringer på parkeringsområdet før håndhevelse. Nemnda fant at virksomheten ikke hadde sannsynliggjort at informasjon om viktige endringer var skiltet på området og at virksomheten derfor ikke hadde hjemmel til lovlig håndheving på området. Nemnda fant det derfor ikke nødvendig å vurdere øvrige forhold.

Skilting gjelder noen ganger foran kontrakter

Sak 1785

Nemnda fant derimot at klagers anførsel om at han hadde rett til å parkere på denne tomten uansett tid, måtte vurderes. Nemnda viste til at klagers kontrakt med Oslo kommune gjaldt leie av tomten, og at den ikke omtalte parkering. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at en kontrakt for leie av en tomt ikke automatisk gir klager rett til å parkere på området. Nemnda viste i denne sammenheng til at eksempelvis leie av bolig heller ikke automatisk medfører rett til parkering utover skiltede begrensninger.

Nemnda påpekte at skiltingen på området viste at Aker P-Drift regulerte området, men at klager ikke hadde fremlagt noen dokumentasjon på at det forelå noen avtale med virksomheten om parkering.

Skilts virkeområde på oppstillingsrekke

Sak 381

Nemnda viste til at skiltets virkeområde fremgår av parkeringsforskriftens vedlegg 1, punkt 1.2 om vilkårsparkering. Det følger av punkt 1.2 tredje ledd at skiltet gjelder fra der det er satt opp og frem til nytt skilt eller vegkryss. Nemnda fant at dette er en grunnleggende forståelse av skiltets virkeområde som også er lagt til grunn i rettspraksis.  På stedet hvor klager har parkert er det satt opp skilt med anvisningspil på stedet hvor reguleringen opphører, jfr. parkeringsforskriften vedlegg 1 punkt 4.

Nemnda fant det klart at det er først når hele kjøretøyet har passert nytt parkeringsregulerende skilt at kjøretøyet vil være omfattet av ny regulering uavhengig av eventuell oppmerking.

Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning, og at forståelsen av denne type skilts virkeområde kan legges til grunn av sekretariatet i fremtidige saker.

Skilts virkeområde på parkeringsplass

Sak 210

Nemnda fant det dokumentert at klagers kjøretøy var delvis hensatt på plass reservert mot gyldig tillatelse, i strid med vilkårene på stedet, og at kontrollsanksjonen var rettmessig ilagt, jf. parkeringsforskriften § 36, første ledd.

Nemnda uttalte prinsipielt at hele kjøretøyet må være plassert innenfor skiltets utstrekning.

Skilts virkeområde på strekning.

Sak 10, men se også sak 481 under «Delvis innenfor nytt skilts virkeområde».

Klagers kjøretøy var delvis plassert ulovlig på strekningen reservert for ambassaden. Nemnda viste til at skilt 552-Parkering, etter skiltforskriften § 12, gjelder i kjøreretningen frem til nytt parkeringsregulerende skilt eller veikryss. Nemnda fant det klart at det er først når hele kjøretøyet har passert nytt parkeringsregulerende skilt at kjøretøyet vil være omfattet av ny regulering uavhengig av eventuell oppmerking.

Nemnda fant at avgjørelsen er av prinsipiell betydning, og at forståelsen av denne type skilts virkeområde også kan legges til grunn av sekretariatet i fremtidige saker.

Sak 303

Nemnda fant på bakgrunn av den fremlagte dokumentasjonen at det parkeringsregulerende skiltet var godt synlig for bilfører, og bemerket at parkeringsregulerende skilt gjelder i kjøreretningen fra der de er oppsatt og frem til nytt parkeringsregulerende skilt eller vegkryss.

Nemnda uttalte at bilfører plikter å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert, og bemerket generelt at en billettautomat ikke har parkeringsregulerende virkning.

Nemnda fant at avgjørelsen er av prinsipiell betydning, og at forståelsen av denne type skilts virkeområde også kan legges til grunn av sekretariatet i fremtidige saker.

Sak 1474

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at parkeringsregulerende skilt gjelder i kjøreretningen fra der de er oppsatt og frem til nytt parkeringsregulerende skilt eller vegkryss. Videre viste nemnda til at bilfører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert, noe som medfører en aktiv undersøkelsesplikt, jf. vegtrafikkloven § 5 første ledd. Nemnda uttalte at dette innebærer at bilfører aktivt må undersøke hvorvidt det er parkeringsregulerende skilt på stedet ved parkering. Dersom bilfører er ukjent på stedet eller det er mørkt, regn, snø eller lignende skjerpes kravet til bilførers aktsomhet ytterligere. Nemnda fant at det var tilstrekkelig skiltet på stedet.

Soneskilting / Offentlig parkeringssone

Sak 277

Nemnda la til grunn av at gaten hvor klager parkerte ligger i et område som er regulert med skilt nr. 376.1 «Parkeringssone» med tekst «8-18 (8-16) med P-kort(avtale) eller maks 2 timer». Når trafikkskilt nr. 376.1 er oppsatt, er det overflødig med skilt på de enkelte gatestrekninger innenfor sonen. Skilt 376.1 «Parkeringssone» gjelder helt til skilt nr. 378 «Slutt på parkeringssone» er passert.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at bilfører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de regulerende skilt og vilkår som følger av området.  Dette innebærer at bilfører aktivt må undersøke hvorvidt det er parkeringsregulerende skilt på stedet ved parkering.

Nemnda fant at avgjørelsen er av prinsipiell betydning, og at forståelsen av denne type skilts virkeområde også kan legges til grunn av sekretariatet i fremtidige saker.

Sak 382

Nemnda fant det dokumentert at klagers kjøretøy sto hensatt innenfor beboerparkeringssone uten at gyldig tillatelse var fremlagt.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at bilfører plikter å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de regulerende skilt og vilkår som følger av området.  Dette innebærer at bilfører aktivt må undersøke hvorvidt det er parkeringsregulerende skilt som gjelder på området hvor man parkerer.  Nemnda viste til at denne aktsomhetsplikten kan utledes av vegtrafikklovens § 3 og § 5.

I foreliggende sak fant nemnda det dokumentert at bilfører måtte passere det aktuelle skiltet ved innkjøring til sonen og at dette burde vært oppdaget av ham.

Nemnda fant, etter det ovenstående, at kontrollsanksjonen var rettmessig ilagt jfr. parkeringsforskriften § 36 første ledd.

Sak 572

Klagers kjøretøy var hensatt på strekning regulert til maks 2 timer mot avgift, unntatt for de med beboerkort for sone A. Nemnda viste til at skilt 552-parkering, etter skiltforskriften § 12, gjelder i kjøreretningen frem til nytt parkeringsregulerende skilt eller veikryss. Nemnda fant at avgjørelsen er av prinsipiell betydning, og at forståelsen av denne type skilts virkeområde også kan legges til grunn av sekretariatet i fremtidige saker.

Sak 1684

Nemnda uttalte at det er parkeringsvirksomhetens ansvar å skilte tydelig, og uttalte på generelt grunnlag at skilting og oppmerking må utføres på en klar og tydelig måte, slik at en alminnelig aktsom fører vil forstå sine rettigheter og plikter på gjeldende område.

Soneskilting stiller ekstra store krav til førers oppfattelsesevne og orienteringsevne, og soneskilting må derfor være ekstra klar. Sonen må være avgrenset på en naturlig og oversiktlig måte.

Nemnda fant i denne saken at den aktuelle parkeringssonen ikke var tilstrekkelig tydelig til at en alminnelig aktsom fører skulle kunne forstå at skiltingen gjaldt der klager parkerte. Nemnda la i denne forbindelse vekt på at soneskiltingen kun var satt opp på høyre side av veien. Der sone skal skiltes på bred vei, bør skiltet også settes opp på venstre side av veien.

Veiens konstruksjon

Sak 2004

Nemnda vurderte den fremlagte dokumentasjonen. Nemnda fant det sannsynliggjort at motorvognen hadde passert skiltingen som regulerer veien til parkering forbudt. Nemnda viste til at skiltingen var satt opp ved siden av veien, og ikke direkte ved innkjøringen til det inngjerdede området.

Nemnda bemerket på generelt grunnlag at skilting regulerer reglene for parkering på hele veien, og bemerket i denne sammenheng at også veiens skulder og det som ellers er nødvendig for veiens konstruksjon, er å regne som en del av veien.

Vridde skilt / snudde skilt

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at vridde/snudde skilt eller liten skrift ikke fritar fører fra plikten til å forvisse seg om at kjøretøyet er parkert i henhold vilkårene.

Stans forbudt

Generelt om stanseforbud.

Sak 1647

Nemnda uttalte generelt at når et område er skiltet med all stans forbudt, vil all stans av motorvogn på området være i strid med den skiltede parkeringsrestriksjonen.

Det er uten betydning om motoren er i gang, at fører ikke forlater motorvognen, at motorvognen ikke hindrer andre motorvogner eller liknende. Unntaket for dette er nødvendig trafikal stans som bilfører selv ikke har herredømme over. Dette kan typisk være en stans i tråd med vikeplikt for en annen motorvogn, fotgjenger i gangfelt, rødt lys eller liknende.

Sak 204

Nemnda fant at klager hadde parkert i strid med stanseforbud på stedet. Skiltet angir at det er i strid med parkeringsvilkårene på stedet å stanse motorvogn der skilt «stans forbudt» er satt opp. Nemnda uttalte at det er uten betydning at klager kun stod parkert noen få minutter, all den tid all stans er forbudt.

Nemnda fant at avgjørelsen er av prinsipiell betydning, og at forståelsen av denne type skilts virkeområde også kan legges til grunn av sekretariatet i fremtidige saker.

Tid

Helligdag på plasser som ikke er skiltet med underskilt 806 – «Tid».

Sak 1715

Nemnda bemerket at det av parkeringsforskriften ikke fremgår en generell regel om at den angjeldende reguleringen ikke skal gjelde på helligdager. Klagers henvisning til forståelsen av tidsangivelse ved offentlig parkering viser til benyttelse av underskilt nr.806 «Tid» som ikke er benyttet på det angjeldende området.  

Nemnda uttalte prinsipielt at det ikke gjelder noe unntak for betalingsplikt på bevegelige helligdager så lenge dette ikke er spesifikt skiltet. Herunder gjelder også dokumentasjonsplikten for gratisparkering på bevegelige helligdager.

Helligdag på privatregulert plass

Sak 1888

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at bevegelige helligdager ved privatregulert skilting regnes som hverdager, så lenge noe annet ikke står skiltet.

Tilbakesøkning / Tilbakebetaling av innbetalt parkeringsavgift

Tilbakebetaling av innbetalt parkeringsavgift

Sak 44

Nemnda fant at klagers billett ikke var gyldig på oblatparkeringsplassene, og uttalte at fører må oppfylle vilkårene for parkering på det området kjøretøyet blir hensatt. En eventuell påstand om tilbakebetaling av innbetalt parkeringsavgift, er et spørsmål som ligger utenfor nemndas kompetanse etter parkeringsforskriften § 45.

Spørsmål om tilbakebetaling av innbetalt parkeringsavgift er ikke omfattet av nemndas kompetanse, og dette kan legges til grunn av Sekretariatet i fremtidige saker.

Tredjepart

Se også «Feilinformasjon gitt av tredjepart» under overskriften «Feilinformasjon».

Parkeringsvirksomheten kan ikke hefte for feil gjort av en tredjepart

Sak 1223

Klager anførte at han hadde kjøpt oblat over telefon, men at han som skulle registrere oblaten, har registrert feil oblatnummer.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at en parkeringsvirksomhet ikke kan hefte for feil gjort av en tredjepart.

Virksomhetens bevisbyrde

Se her også sak 199.

Bør oppgi grunnlag for ettersendelse av kontrollsanksjon / Ettersendt kontrollsanksjon / kontrollsanksjon ikke lagt under vindusviskeren

Sak 301

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at klagers rettsikkerhet svekkes når en virksomhet ettersender en kontrollsanksjon uten samtidig å vise til årsaken for ettersendelsen på ileggelsen. Nemnda viste i den forbindelse til hovedregelen i parkeringsforskriften § 37 første ledd første setning, hvor det fremgår at «Kontrollsanksjon skal ilegges fører av motorvogn på stedet». En ettersendelse skal videre kun forekomme i særlige tilfeller jfr. § 37 tredje ledd, andre punktum.

Nemnda uttalte prinsipielt at virksomheten må dokumentere hvilket særlig tilfelle som gjorde ettersendelse nødvendig. Formålet med bestemmelsen er blant annet at bilfører skal kunne dokumentere sin side av saken i en eventuell klageomgang.

Nemnda la etter dette til grunn at selskapet ikke har oppfylt sin bevisbyrde i saken, og klager gis medhold.

Nemnda fant grunn til å bemerke at overtredelse av parkering reservert for kunde medfører en kontrollsanksjon på kr. 300,-, mens en overtredelse av maksimal parkeringstid medfører en kontrollsanksjon på kr. 600,-, jf. parkeringsforskriften § 36 første og andre ledd.  

Dokumentasjon lagt frem fra feil ileggelse

Sak 1657

Nemnda uttalte i den sammenheng på generelt grunnlag at det må kreves at det i saken foreligger dokumentasjon fra riktig ileggelse. Nemnda bemerket at slik dokumentasjon kunne omfatte bilder fra ileggelsen eller området, kontrollsanksjon og liknende.

Dokumentasjon fremlagt i andre saker, men ikke i den aktuelle saken.

Sak 499

Sekretariatets merknad: Parkeringsvirksomheten anførte at de ved tidligere anledning hadde oversendt foto fra området.

Nemnda påpekte videre at virksomheten ikke hadde fremlagt dokumentasjon i saken, hverken kopi av kontrollsanksjonen eller bilder av skilt på stedet. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det ikke er tilstrekkelig å henvise til dokumentasjon som er sendt inn ved tidligere anledning i andre saker. Nemnda bemerket at det derfor heller ikke forelå tilstrekkelig dokumentasjon for å vurdere om kontrollsanksjonen var rettmessig ilagt.

Dokumentasjon i saker som gjelder berøringsbrett eller elektronisk p-bevis

Sak 1156

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det i saker som angår elektronisk registrering ved hjelp av for eksempel berøringsbrett eller automat, bør sannsynliggjøres at systemet fungerte som det skulle da kontrollsanksjonen ble ilagt. Slik sannsynliggjøring kan gjøres ved å fremlegge logg over registreringer den aktuelle dagen.

Nemnda bemerket at det er virksomhetens ansvar å fremlegge dokumentasjon som lar seg åpne og kontrolleres. Nemnda fant at selskapet ikke hadde dokumentert sitt krav tilstrekkelig, da det i saken manglet logg fra registreringsenheten. Det var heller ikke fremlagt bilder fra området som sannsynliggjør at det står noen plass at man skal ringe virksomheten ved problemer med registrering.

Ettersendelse – ikke ettersendt dokumentasjon til nemnda

Sak 1756

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at virksomheten ved å anføre at dokumentasjon ettersendes, ikke gis forlenget frist til å fremlegge dette.

Sak 1968

Nemnda presiserte på generelt grunnlag at det er virksomheten som har bevisbyrden for at vilkårene på stedet er overtrådt. Nemnda viste til at det ikke er fremlagt bilder av hovedskilt på området, og heller ikke bilder av informasjonsskilt, til tross for at klager har anført at skiltingen på området var uklar. Nemnda uttalte prinsipielt at virksomheten selv er ansvarlig dersom de ikke har fremlagt den nødvendige dokumentasjon i en sak. Saken kan ikke påregnes å bli sendt til ny uttalelse selv om virksomheten i sin første uttalelse viser til at dokumentasjon skal ettersendes.

Ikke fremlagt bilder av skilting / dokumentert vilkår for parkering

Sak 395

Virksomheten har ikke fremlagt dokumentasjon på oppsatt skilt på området, og heller ikke skilt med angivelse av vilkår for parkeringen. Nemnda fant på bakgrunn av dette at det ikke var tilstrekkelig dokumentert at klager hadde parkert i strid med gjeldende vilkår på stedet.

Nemnda presiserte på generelt grunnlag at det er virksomheten som har bevisbyrden for at vilkårene på stedet er overtrådt. Da det ikke foreligger dokumentasjon/foto av gjeldende skilt med vilkår, fant nemnda at virksomheten ikke hadde oppfylt sin bevisbyrde, og derfor ikke har sannsynliggjort at ileggelsen av kontrollsanksjonen var rettmessig ilagt.

Sak 320

Nemnda presiserte prinsipielt at det er virksomheten som har bevisbyrden for at vilkårene for parkering på stedet er overtrådt. Nemnda uttalte generelt at det må kreves at det i saken foreligger kopi av den ilagte kontrollsanksjonen, foto av skilt eller skiltplan, samt foto fra ileggelsen dersom dette finnes. Det er viktig at det av dokumentasjonen også fremkommer hvor kjøretøyet faktisk var plassert.

Ikke åpenbar sak hvor det ikke er mottatt tilsvar fra virksomheten

Sak 16

Dersom en virksomhet ikke benytter retten til å uttale seg, kan nemnda treffe vedtak på grunnlag av de opplysningene som foreligger.

Nemnda fant at virksomheten, både ved manglende uttalelse og dokumentasjon, ikke har oppfylt sin bevisbyrde i saken og derfor ikke sannsynliggjort at ileggelsen er rettmessig.

Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning, og at i saker hvor virksomheten ikke har kommet med tilsvar og det for øvrig ikke klart fremkommer i saken at klager har parkert i strid med parkeringsforskriften, så kan sekretariatet i fremtidige saker gi klager medhold.

Inntauing – hva må dokumenteres

Sak 201

Nemnda presiserte prinsipielt at det er fjerningsselskapet som har bevisbyrden for at vilkårene for fjerning av kjøretøy etter parkeringsforskriften § 38 eller § 42 er oppfylt.

Nemnda uttalte generelt at det må kreves at fjerningsselskapet fremlegger kopi av selve fjerningsvedtaket/fjerningsdokumentet og kopi av den skriftlige begjæringen som dokumenterer et eventuelt engasjement. Det bør også legges ved dokumentasjon på gjeldende skilt oppsatt på området, korrespondanse med klager, informasjon om kjøretøyet er utlevert. Eventuelle notater gjort under fjerningen eller under saksbehandlingen, samt uttalelse av betydning for saken kan være hensiktsmessig å fremlegge ved behandling i nemnda.

Nemnda fant at forståelsen av fjerningsselskapets bevisbyrde er av prinsipiell betydning, og at dette kan legges til grunn av sekretariatet i fremtidige saker.

Rekvisisjon

Sak 2200

Parkeringsvirksomheten anførte at de fulgte informasjon fra sin oppdragsgiver, og at de har bedt klager om å kontakte denne for å få klarhet i forholdet. Virksomheten anførte videre at de kun har gjort jobben etter instruks fra sin oppdragsgiver på området.

Nemnda uttalte prinsipielt at det i tilfeller der klager anfører å ha hatt rett til parkering, kreves noe mer enn en generell henvisning til oppdragsgiver for å sannsynliggjøre at parkeringen var i strid med vilkårene.

Sak 1974

Nemnda uttalte prinsipielt at det i tilfeller der klager anfører å ha hatt rett til parkering, kreves mer enn at virksomheten anfører at de ble rekvirert av sameiet, for å sannsynliggjøre at parkeringen var i strid med vilkårene.

Tagmaster

Sak 2140

Nemnda uttalte prinsipielt at det er virksomheten som har bevisbyrden for at vilkårene for parkering på stedet er overtrådt. Nemnda fant at virksomheten har unnlatt å opplyse saken om vesentlige punkter: Det fremgår ikke tydelig av skiltene at det er snakk om parkering mot avgift for ansatte, og heller ikke hvordan klager eventuelt kunne ha kontrollert at brikkenummeret var riktig registrert da hun foretok parkeringen. Nemnda finner på bakgrunn av dette at selskapet ikke har sannsynliggjort at klager har parkert i strid med de skiltede vilkårene på stedet. Nemnda bemerker at det heller ikke er ført tilstrekkelig bevis for at det er registrert feil brikkenummer og at den eventuelle feilen skyldes klager.

Konkrete områder

Sekretariatets merknad: Når nemnda i denne seksjonen uttaler at skiltingen er tilstrekkelig god, betyr dette at skiltingen var tilstrekkelig god slik den var da kontrollsanksjonen ble ilagt. Om skiltingen ikke er endret, vil sekretariatet kunne avgjøre saker fra området.

Saksnummer 1678 / Bratsbergvegen 5

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at skiltingen på Bratsbergvegen 5 var å anse som tilstrekkelig god, og at anførsler om ikke å ha fått om informasjon om ordningen på andre måter ikke har formildende effekt.

Saksnummer 1980 / Vestre Viken HF

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at ansattparkeringen på Vestre Viken HF er å anse som tilstrekkelig godt skiltet slik denne fremstår i denne saken.

Saksnummer 1887 / Brynsveien 3, 11-13 & 12

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at skiltingen på Brynsveien 3, 11-13 & 12 med «Parkering mot betaling eller gyldig p-bevis», og deretter «3d Radar/DNB» samlet sett ikke var tilstrekkelig klar til å vise at oppstillingsplassen var reservert mot p-bevis, og at det ikke kunne parkeres her med billett eller betaling via EasyPark.