Parkeringsklagenemnda behandler klager på ilagte kontrollsanksjoner og fjerning av kjøretøy etter parkeringsforskriften

Andre relevante lover og forskrifter er:

VegtrafikklovenForvaltningslovenSkiltforskriften og Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Du finner også mer informasjon om parkering på;

Vegvesenet og Norges Parkeringsforening sine nettsider.


Parkeringsklagenemnda har tidligere også behandlet klager på kontrollavgifter ilagt i 2016 på privatrettslig regulerte parkeringsplasser.
Etter 1.januar 2017 var det ikke lengre mulig å ilegge kontrollavgifter på bakgrunn av disse.

Avtalen som lå til grunn for de tidligere standardvilkårene for privat parkeringsregulering, opphørte den 31.12.2016. Siste nemndsmøte for behandling av klager på kontrollavgifter ilagt etter standardvilkårene var 24.august 2017. Eventuelle klager på kontrollavgifter som ønskes behandlet bør derfor eventuelt vurderes fremmet for forliksrådet.


Spørsmål om parkeringsforskriften eller generelle klager på parkeringsvirksomheter som ikke følger forskriften,
kan rettes til Parkeringstilsynet pr. epost til: parkeringstilsynet@vegvesen.no.