Har du blitt ilagt en kontrollsanksjon etter § 36 eller fått ditt kjøretøy fjernet etter § 38 i parkeringsforskriften og du ikke har fått medhold i din klage hos parkeringsvirksomheten, kan du sende klage til Parkeringsklagenemnda.

Du kan fremlegge klagen via våre nettsider. Du kan også sende en skriftlig klage, bruk skjema. Det er viktig at du legger ved bevis for dine påstander dersom du har det. Du kan skrive klagen både på engelsk og på norsk, men nemndas avgjørelse vil være på norsk.

Både klager og parkeringsvirksomheten kan trekke saken frem til saken er avgjort.

Prosessen

  1. Når din klage er mottatt vil den bli gjennomgått av en saksbehandler. Det vil bli vurdert om saken skal behandles av nemnda, om det er klaget innen fristen eller om klagen skal avvises.
  2. Det bes om uttalelse fra parkeringsselskapet og eventuelt også om mer informasjon fra deg dersom det er behov for det. Sakens dokumenter er alltid tilgjengelige for både klager og virksomheten på våre nettsider
  3. Dersom utfallet i saken er åpenbart, kan sekretariatet treffe vedtak i saken. Sekretariatets avgjørelser skal være i tråd med nemndspraksis og sekretariatets avgjørelser kan derfor bes fremlagt for nemnda. Finner nemndsleder at saken ikke skal behandles i nemnda, avvises den.
  4. Dersom utfallet i saken ikke er åpenbart, vil saken bli fremlagt for nemnda. Nemnda behandler klagen og kommer frem til en avgjørelse (vedtak).
  5. Vedtaket blir sendt i posten sammen med en mottakskvittering om at vedtaket er forkynt. Mottakskvitteringen må signeres og sendes tilbake i en ferdig frankert konvolutt innen fristen. Dersom mottakskvittering ikke returneres, vil et stevnevitne oppsøke deg hjemme eller på jobb for å forkynne vedtaket. Dersom vi ikke får forkynt på denne måten, kan avgjørelsen også forkynnes ved oppslag i Norsk Lysningsblad. For å finne kunngjøringer om klager og avgjørelser i saker i Parkeringsklagenemnda, kan du på nettsiden Norsk Lysingsblads kunngjøringer i klagesaker i «Fritekstsøk» skrive «Parkeringsklagenemnda» og så trykke på knappen «Søk».
  6. Når vedtaket er forkynt (mottakskvittering er signert og sendt) og ingen av partene har brakt saken inn for tingretten ved stevning, vil vedtaket få samme virkning som rettskraftig dom.
  7. Dersom du ikke er enig i avgjørelsen kan du ta ut stevning for tingretten innen fire uker.
  8. Parkeringsklagenemnda bistår ikke i oppgjøret mellom partene. Partene må selv ta kontakt med hverandre for å få vedtaket gjennomført. Hvis vedtaket ikke oppfylles innen fristen, kan kravet inndrives ved hjelp av namsmyndighetene.