Her har vi samlet noen av problemstillingene vi ofte får spørsmål om.

Hva kan jeg klage på?

Du kan klage på en ilagt kontrollsanksjon eller fjerning av motorvogn foretatt med hjemmel i parkeringsforskriften.
Du kan ikke klage for eventuelt å få tilbakebetalt billettens beløp dersom du blir ilagt kontrollsanksjon, på innkrevingen av sanksjonen, på fjerning foretatt etter andre hjemler enn parkeringsforskriften, eller på parkeringsgebyr.

Hva slags parkeringssanksjoner kan jeg klage inn for nemnda?

Du kan klage på kontrollsanksjoner ilagt etter parkeringsforskriften. Dette inkluderer både kontrollsanksjoner ilagt av private parkeringsselskap og kontrollsanksjoner ilagt av kommuner. Du kan ikke klage på et parkeringsgebyr ilagt etter parkeringsgebyrforskriften.

Hvem kan klage?

Den som er blitt ilagt en kontrollsanksjon eller har fått sitt kjøretøy fjernet kan klage. (Både fører og eier av kjøretøyet på ileggelsestildspunktet kan klage på kontrollsanksjonen eller fjerningen.) Husk at du først må klage til selskapet før du eventuelt klager til nemnda. Både forbrukere og næringsdrivende kan klage. Dersom du ønsker å klage på vegne av en annen må skriftlig fullmakt fremlegges.

Hvordan kan jeg fremlegge en klage?

Klage kan sendes inn via våre nettsider. Du kan også sende en klage per post dersom du ikke har tilgang til internett / data. Merk at det da vil ta noe lengre tid å få behandlet klagen. Trenger du hjelp eller veiledning kan du kontakte sekretariatet.

Hva er klagefristen?

En kontrollsanksjon/fjerning må først klages inn til virksomheten som har ilagt kontrollsanksjonen/foretatt fjerningen. Fristen for dette er tre uker etter ileggelsen eller fjerningen.
Klagefristen til nemnda er ett år etter den dato det ble klaget til virksomheten.

Den ilagte sanksjonen må likevel betales dersom det ikke klages til nemnda innen tre uker etter at klager har klagemulighet. Se undertittel «Må jeg betale kontrollsanksjonen selv om jeg klager?» for mer informasjon om dette.

Klagerett/Klagemulighet?

Du må første klage til virksomheten som ga deg kontrollsanksjon eller som fjernet motorvognen. Du kan klage til nemnda dersom du har fått avslag på din klage hos virksomheten, eller dersom du ikke har mottatt svar innen åtte uker etter klagen er mottatt av virksomheten. Du kan også klage til nemnda dersom du ikke har mottatt foreløpig svar fra virksomheten innen tre uker.

Hva hvis jeg ikke har fått svar fra virksomheten?

Dersom du ikke har fått svar fra virksomheten innen åtte uker etter at klagen er mottatt av virksomheten, har du rett til å klage inn saken for Parkeringsklagenemnda. Virksomheten er pliktig å gi foreløpig svar innen tre uker etter klagen er mottatt. Dersom du ikke har mottatt foreløpig svar innen tre uker etter du klaget til virksomheten, kan du også klage.

Hvor finner jeg PIN-koden for å logge inn på saken min?

Ved registrering av saken vil du motta et orienteringsbrev, hvor ditt saksnr. og PIN-kode fremgår. Dette sendes automatisk til din e-postadresse dersom du registrerte dette i klagen din.

Kan jeg også klage til domstolene?

Så lenge en tvist er til behandling i nemnda, kan du ikke bringe den inn til behandling for domstolene. Er søksmål reist ved de alminnelige domstoler og en part ønsker tvisten avgjort av nemnda, kan vedkommende domstol stanse den videre behandling inntil nemndas vedtak foreligger

Kan en parkeringsoperatør klage til nemnda?

Nei, kun bilfører eller eier kan klage.

Hvem har bevisbyrden i tvisten?

Den som har ilagt kontrollsanksjonen eller fjernet kjøretøyet har i utgangspunktet bevisbyrden, men klager har bevisbyrden for egne anførsler og bør derfor også legge ved dokumentasjon som styrker anførslene dersom det er mulig.

Innhenter nemnda egne bevis?

Nei, partene må selv legge fram all relevant informasjon/dokumentasjon. Saksbehandlingen og avgjørelsen baseres på de skriftlige dokumentene i saken. Parter og vitner har ikke anledning til å møte og gi muntlig forklaring.

Hvordan vet jeg at min klage til parkeringsklagenemnda er kommet frem?

Du skal motta en e-post på adressen som blir oppgitt under utfylling av vårt elektroniske skjema. Sjekk at du har mottatt denne etter din klage er registrert. Om den ikke ligger i din innboks, kan det være at den ligger i spam-mappen. Om du ikke har mottatt e-posten, ta kontakt med oss.

Hvor lang saksbehandlingstid har nemnda?

Saken må etter parkeringsforskriften være ferdigbehandlet senest innen 90 dager etter at den fullstendige klagesaken ble mottatt av nemnda (etter all dokumentasjon er mottatt). I særlig komplekse saker kan fristen forlenges. Partene blir da informert om forlengelsen og forventet saksbehandlingstid. Du må normalt forvente en saksbehandlingstid på opptil 6 måneder fra saken er mottatt.

Hvorfor avgjøres noen av klagene av sekretariatet?

Det er svært mange like klager. Sekretariatet kan treffe vedtak/avgjørelser i klagesaker hvor det foreligger en fast nemndspraksis eller der det er truffet vedtak av prinsipiell betydning i tilsvarende saker. Sekretariatet kan avvise en klage dersom den tidligere er avgjort i nemnda eller ved dom eller dersom saken ikke har vært klaget inn til virksomheten eller klagefristen er oversittet.

Hva gjør jeg når jeg har fått vedtaket / avgjørelsen?

Alle vedtak/avgjørelser skal forkynnes og er rettskraftige først når begge parter har bekreftet at vedtaket er mottatt. Det er derfor viktig at du enten signerer og returnerer den vedlagte mottakskvitteringen dersom vedtaket er forkynt per post, eller bekrefter mottak elektronisk i saken din. Du har også anledning til å bringe saken inn for tingretten ved stevning dersom du ikke er enig i nemndas avgjørelse. Dette må gjøres innen fire uker etter at avgjørelsen er forkynt. Dersom sak ikke er reist, har nemndas vedtak samme virkning som rettskraftig dom.

Koster det noe å få behandlet en klage / saksomkostninger?

Nei, klagebehandlingen er i utgangspunktet gratis for klager/fører. Saksomkostninger tilkjennes kun i svært spesielle tilfeller, for eksempel ved åpenbar sjikane, trakassering eller forsøk på svindel. Sekretariatet kan veilede klager både i forkant og underveis i prosessen og ordningen er tilrettelagt slik at det ikke skal være behov for klager å måtte innhente bistand.

Hvordan finansieres nemnda?

Parkeringsklagenemnda finansieres ved at en andel av de kontrollsanksjoner som parkeringsvirksomhetene ilegger skal avsettes til dette. I tillegg skal innklaget virksomhet betale et gebyr for hver sak som registreres, trekkes eller tapes av virksomheten.

Må jeg betale kontrollsanksjonen selv om jeg klager?

Dersom du har klaget til nemnda innen tre uker etter at du har fått avslag av virksomheten trenger du ikke betale kontrollsanksjonen før kravet er endelig avgjort. Dersom virksomheten ikke har besvart din klage innen åtte uker eller sendt deg foreløpig svarbrev innen tre uker, regnes fristen på tre uker fra disse tidspunktene.

Er eier og fører solidarisk ansvarlige for betaling av kontrollsanksjonen?

Kontrollsanksjon skal ilegges fører av motorvognen på stedet. Dersom føreren er en annen enn den som var registrert som eier ved tidspunktet for overtredelsen, er de solidarisk ansvarlig for betalingen, med mindre motorvognen var fratatt eieren ved et lovbrudd med en strafferamme på mer enn ett år. Der føreren er kjent, må føreren først kreves for beløpet. Dersom kontrollsanksjon ikke er betalt 30 dager etter at betalingsoppfordring er sendt fører, kan beløpet kreves inn fra registrert eier av motorvognen.