SAKSGANG

Har du blitt ilagt en kontrollsanksjon etter § 36 eller fått ditt kjøretøy fjernet etter § 38 i parkeringsforskriften og du ikke har fått medhold i din klage hos parkeringsvirksomheten, kan du sende klage til Parkeringsklagenemnda.

Du kan fremlegge klagen via våre nettsider. Dersom du ikke får til dette, kan du sende en skriftlig klage i post eller på e-post, bruk i så fall skjema. Vi gjør oppmerksom på at saksbehandlingen da vi ta noe lengre tid. Det er viktig at du legger ved bevis for dine påstander dersom du har det. Du velger selv hva du mener er viktig å legge ved for å vinne frem. Du kan skrive klagen både på engelsk og på norsk, men nemndas avgjørelse vil være på norsk.

Det er kun eier eller fører av kjøretøyet som har klagerett til Parkeringsklagenemnda. Dersom du klager på vegne av andre må det derfor fylles ut et fullmaktsskjema. I selve klageskjemaet/nettskjemaet må du fylle ut dine egne opplysninger som klager, mens det i fullmaktsskjemaet må fylles ut informasjon om eier eller fører av kjøretøyet.

Saksbehandlingstiden er normalt innen fire måneder fra klagen ble registrert. Både klager og parkeringsvirksomheten kan trekke saken frem til saken er avgjort dersom partene har kommet til enighet.

Parkeringsklagenemnda har for enkelte sakstyper/anførsler prinsipielt avgjort at en klage åpenbart ikke vil føre frem. I tilfeller der det er snakk om helt spesielle situasjoner som for eksempel i en akutt nødsituasjon, kan fører likevel vinne frem med klagen. Situasjonen bør i såfall dokumenteres.

Disse sakstypene er det altså nytteløst å klage over (trykk på knappen for mer informasjon):

Det nytter ikke å klage på en kontrollsanksjon hvis billetten eller parkeringstillatelsen ikke lå godt synlig i frontruten. Har billetten /tillatelsen falt ned på gulvet, eller den kun ligger delvis synlig, nytter det ikke å dokumentere at det er betalt/ at en har tillatelse i ettertid.
Hovedregelen ved elektronisk betaling og registrering er at fører selv er ansvarlig for å taste inn korrekt informasjon, herunder kjennemerke og takstsone. Dette gjelder der applikasjonen eller nettsiden som benyttes gir en kvittering, bekreftelse eller anledning til å kontrollere at informasjonen som er tastet inn stemmer.  Dette innebærer at en anførsel om slike tilfeller ikke vil føre frem. Motsetningsvis, er de tilfellene der det ikke gis en anledning til å kontrollere at informasjonen man tastet inn stemmer. Her har nemnda funnet at virksomheten må ta risikoen for eventuelle feil.
En misforståelse som har vært vanlig, er at alle har et visst antall minutter på seg før kontrollsanksjon kan ilegges. Dette er ikke korrekt. Du får en rimelig frist til å betale og sette deg inn i parkeringsvilkårene. Denne fristen kan således variere fra noen sekunder til noen minutter, avhengig av avstanden til automat, førers førlighet og liknende.
Det nytter heller ikke å klage dersom du har stått parkert utenfor oppmerket felt, eller har parkert med ett hjul utenfor feltet / inn i neste felt. Dette gjelder selv om årsaken til at du parkerer feil er at de andre bilene på rekka har slurvet med sin parkering.
Etter parkeringsforskriften kan det ilegges sanksjon tidligst 5 minutter etter utløpt parkeringstid. Klager som begrunnes med at du finner det urimelig å bli ilagt kontrollsanksjon etter disse 5 minuttene er gått fordi du kun var noen minutter for sen etter disse, gis ikke medhold.

Prosessen

 1. Når din klage er mottatt vil den bli gjennomgått av en saksbehandler. Det vil bli vurdert om saken skal behandles av nemnda, om det er klaget innen fristen eller om klagen skal avvises.
 2. Det bes om uttalelse og dokumentasjon fra parkeringsselskapet og eventuelt også om mer informasjon fra deg dersom det er behov for det. Sakens dokumenter er alltid tilgjengelige for både klager og virksomheten på våre nettsider. Du får tilsendt innloggingskode til din sak.
 3. Dokumentasjonen vil foreligge i saken innen 3 uker fra saken er registrert. Dersom du ønsker å kommentere dokumentasjonen, må dette skje senest innen 5 uker fra saken er registrert. Du kan selv laste opp dokumentasjon og kommentar til saken via våre nettsider.
 4. Dersom utfallet i saken er åpenbart, kan sekretariatet treffe vedtak i saken. Sekretariatets avgjørelser skal være i tråd med nemndspraksis og sekretariatets avgjørelser kan derfor bes fremlagt for nemnda. Finner nemndsleder at saken ikke skal behandles i nemnda, avvises den.
 5. Dersom utfallet i saken ikke er åpenbart, vil saken bli fremlagt for nemnda. Nemnda behandler klagen og kommer frem til en avgjørelse (vedtak).
 6. Vedtaket blir sendt i posten sammen med en mottakskvittering om at vedtaket er forkynt. Mottakskvitteringen må signeres og sendes tilbake i en ferdig frankert konvolutt innen fristen. Dersom mottakskvittering ikke returneres, vil et stevnevitne oppsøke deg hjemme eller på jobb for å forkynne vedtaket. Dersom vi ikke får forkynt på denne måten, kan avgjørelsen også forkynnes ved oppslag i Norsk Lysningsblad. For å finne kunngjøringer om klager og avgjørelser i saker hos Parkeringsklagenemnda, kan du på nettsiden Norsk Lysingsblads kunngjøringer i klagesaker i «Fritekstsøk» skrive; «Parkeringsklagenemnda» og så trykke på knappen «Søk».
  Fra ca. 01.09.2022 vil avgjørelsene primært bli forkynt elektronisk. Du får epost om at saken er avgjort med informasjon om å logge inn og bekrefte mottak av vedtak.
 7. Når vedtaket er forkynt/bekreftet mottatt og ingen av partene har brakt saken inn for tingretten ved stevning, vil vedtaket få samme virkning som rettskraftig dom.
 8. Dersom du ikke er enig i avgjørelsen kan du ta ut stevning for tingretten senest innen fire uker. Stevningen sendes direkte til tingretten. Det påløper et behandlingsgebyr for å få saken behandlet i tingretten i henhold til rettsgebyrloven. Kontakt tingretten i din rettskrets dersom du har spørsmål vedrørende domstolsbehandling av saken. En nemndsavgjørelse som ikke bringes inn for tingretten ved stevning innen fire uker, har samme virkning som en rettskraftig dom.
 9. Parkeringsklagenemnda bistår ikke i oppgjøret mellom partene. Partene må selv ta kontakt med hverandre for å få vedtaket gjennomført. Hvis vedtaket ikke oppfylles innen fristen, kan kravet inndrives ved hjelp av namsmyndighetene. Se også vår informasjonsside om når saken er avgjort.