Alle virksomheter som ilegger kontrollsanksjoner skal senest innen 1. desember rapportere om forventet antall for det kommende år til Parkeringsklagenemnda. Personer eller virksomheter som starter med å ilegge sanksjon i løpet av året skal innrapportere antall forventede sanksjoner for dette året så snart virksomheten begynner.

Virksomhetene får tilsendt en faktura basert på denne rapporteringen. Merk også at eventuelle avvik i rapporteringen for et år skal meldes inn senest 5. januar påfølgende år.

I tillegg får virksomhetene tilgang til saksbehandlersystemet vårt slik at de kan komme med dokumentasjon og uttalelse til klagers anførsler.

Dersom din virksomhet ikke har rapportert, blitt fakturert eller fått tilganger til saksbehandlersystemet, ber vi om at  det tas kontakt med oss.

Som profesjonell part må virksomhetene selv vurdere hva som bør legges ved av dokumentasjon og uttalelser i forhold til klagers anførsler. I saker vedrørende klage på kontrollsanksjon må kopi av kontrollsanksjonen, bilder tatt ved ileggelsen, dokumentasjon som viser hvordan området er skiltet, eventuelt link til den aktuelle plassen i parkeringsregisteret ligge i saken. I saker hvor det er skiltet med skiltforskriftskilt skal også kopi av skiltvedtak fremlegges. Ofte er det lurt å vise kjøretøyets plassering ift skiltingen hvis ikke dette fremkommer på bilder tatt ved ileggelsen. Klagers brev og virksomhetens svarbrev bør også ligge i saken. Dersom det er innvilget dispensasjoner fra forskriften, bør dette vurderes legges ved.

I saker vedrørende fjerning må virksomhetene dokumentere at vilkårene for å  fjerne etter § 38 er tilstede.

Viktig for virksomhetene å huske på:

  • dokumentèr kravet og kommenter anførsler.
  • uttalelse / dokumentasjon må legges inn innen 21 dager etter at sak er opprettet.
  • holde «min side» oppdatert i saksbehandlersystemet.
  • følge med i virksomhetens egne saker.
  • signere og returnere mottakskvittering når vedtak er mottatt (ev. elektronisk; ved e-post eller opplasting i saksbehandlingssystemet)

Parkeringsvirksomhetens bevisbyrde innebærer at virksomheten må dokumentere at:

  • Kontrollsanksjonen er lovlig ilagt, jf. parkeringsforskriften §§ 36, 37.
  • Det ikke er urimelig eller i strid med god forretningsskikk å opprettholde kontrollsanksjonen, jf. parkeringsforskriften § 52 første ledd.
  • Fører har vært uaktsom/ikke opptrådt tilstrekkelig aktsomt, vegtrafikkloven § 31 første ledd «Den som forsettlig eller uaktsom overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov (…)». Gi gjerne eksempel på hva bilfører kunne, ev. burde ha gjort.

Forkynnelser av vedtak:

Alle saker som er realitetsbehandlet av nemnda får virkning som dom og skal derfor forkynnes partene. Dette innebærer at vedtakene som forkynnes elektronisk må bekreftes mottatt under fanen «Forkynning» i saksbehandlingsprogrammet, og at vedtak som forkynnes per post må bekreftes mottatt ved å signere og returnere vedlagte mottakskvittering pr. post eller epost. Det er viktig at dette gjøres innen den oppgitte fristen for å slippe at forkynnelsen må formidles via stevnevitne. Dersom avgjørelsen ikke er bragt inn for tingretten innen fire uker og begge parter har bekreftet at vedtaket er mottatt, er avgjørelsen rettskraftig.

Innkreving av sanksjonen etter påklage til Parkeringsklagenemnda:

Dersom klager har påklaget kontrollsanksjonen rettidig til Parkeringsklagenemnda, må kraves anses omstridt, og kan dermed ikke sendes til inkasso. Se parkeringsforskriften § 37 fjerde ledd.

Fakturering:

Parkeringsvirksomheter blir fakturert et bestemt beløp per ilagte kontrollsanksjon. Antall kontrollsanksjoner skal derfor meldes inn innen gitt frist.
I tillegg vil alle innklagede virksomheter bli fakturert en sum for hver innklaget sak, for hver sak som tapes og en sum for hver sak som trekkes av andre grunner enn forhold som skyldes klager. I saker der klager gis delvis medhold, ansees saken som tapt da det var nødvendig for klager å bringe saken inn for nemnda for å få justert beløpet på kontrollsanksjonen. Det antas at jo bedre saksbehandling som gjøres av virksomhetene i første omgang, desto færre saker vil virksomhetene få til behandling, tape eller måtte trekke i nemnda.

Saker som blir trukket utelukkende på grunn av forhold som skyldes klager, er ikke virksomhetene pliktig til å betale et ekstra gebyr for «trukket sak» for. Dersom virksomheten anfører dette, må dokumentasjon på forholdet sendes sekretariatet sammen med meldingen om at saken trekkes.

Når skyldes forholdet utelukkende klager?

Dersom klager, i sin klage til nemnda, legger ved dokumentasjon på P-tillatelse eller på en akuttsituasjon som ikke har blitt forevist til virksomheten i første omgang, vil forholdet skyldes klager kun der virksomheten aktivt i sin behandling av klagen konkret har bedt klager om å legge ved dette. Det er ikke nok at virksomheten ved sin behandling kun har informert klager om at eventuell dokumentasjon må legges ved. Det samme gjelder også dersom virksomheten ved sin behandling både gir avslag på klagen, og opplyser om muligheten til å ettersende dokumentasjon. Det minnes om at virksomheten etter parkeringsforskriften § 44 har en plikt til å utrede saken før vedtak fattes/avgjørelse tas. Det stilles således krav til at virksomheten aktivt må veilede klager underveis i behandlingen hos virksomhetene.

I tilfeller der virksomheten både har bedt om opplysninger og informert om at avslag gis dersom dette ikke mottas, vil det normalt foreligge klagerett til Parkeringsklagenemnda etter parkeringsforskriften § 45. Dette innebærer at saken ikke avvises fra behandling i Parkeringsklagenemnda, men at saken eventuelt må trekkes av virksomheten dersom kravet frafalles. Dersom faktura ønskes unngått bør virksomheten derfor be om dokumentasjon/uttalelse i egen henvendelse til klager før vedtak fattes/saken avgjøres.

Forskrift om brukerfinansiering av Parkeringsklagenemnda kan du finne på Lovdata.