INFORMASJON

Parkeringsklagenemnda har for enkelte sakstyper/anførsler prinsipielt avgjort at en klage åpenbart ikke vil føre frem. I tilfeller der det er snakk om helt spesielle situasjoner som for eksempel i en akutt nødsituasjon, kan fører likevel vinne frem med klagen. Situasjonen bør i såfall dokumenteres.

Disse sakstypene er det altså nytteløst å klage over (trykk på knappen for mer informasjon):

Det nytter ikke å klage på en kontrollsanksjon hvis billetten eller parkeringstillatelsen ikke lå godt synlig i frontruten. Har billetten /tillatelsen falt ned på gulvet, eller den kun ligger delvis synlig, nytter det ikke å dokumentere at det er betalt/at en har tillatelse i ettertid.
Hovedregelen ved elektronisk betaling og registrering er at fører selv er ansvarlig for å taste inn korrekt informasjon, herunder kjennemerke og takstsone. Dette gjelder der applikasjonen eller nettsiden som benyttes gir en kvittering, bekreftelse eller anledning til å kontrollere at informasjonen som er tastet inn stemmer.  Dette innebærer at en anførsel om slike tilfeller ikke vil føre frem. Motsetningsvis, er de tilfellene der det ikke gis en anledning til å kontrollere at informasjonen man tastet inn stemmer. Her har nemnda funnet at virksomheten må ta risikoen for eventuelle feil.

En misforståelse som har vært vanlig, er at alle har et visst antall minutter på seg før kontrollsanksjon kan ilegges. Dette er ikke korrekt. Du får en rimelig frist til å betale og sette deg inn i parkeringsvilkårene. Denne fristen kan således variere fra noen sekunder til noen minutter, avhengig av avstanden til automat, førers førlighet og liknende.

Det nytter heller ikke å klage dersom du har stått parkert utenfor oppmerket felt, eller har parkert med ett hjul utenfor feltet / inn i neste felt. Dette gjelder selv om årsaken til at du parkerer feil er at de andre bilene på rekka har slurvet med sin parkering.

Etter parkeringsforskriften kan det ilegges sanksjon tidligst 5 minutter etter utløpt parkeringstid. Klager som begrunnes med at du finner det urimelig å bli ilagt kontrollsanksjon etter disse 5 minuttene er gått fordi du kun var noen minutter for sen etter disse, gis ikke medhold.

Du kan finne mer informasjon om nemndas avgjørelser under fanen «Prinsippavgjørelser».