KLAGERETT

Ut i fra de valgene du har foretatt deg i spørreskjemaet, virker det som du har klagerett til parkeringsklagenemnda.

Merk at saken likevel kan bli avvist dersom:

  • Saken tidligere har vært behandlet av nemnda.
  • Du ikke er fører eller eier av kjøretøyet
  • Du har fått fullt medhold av virksomheten
  • Klagefristen er oversittet.
  • Saken er endelig avgjort ved dom, rettsforlik eller bindende voldgiftsavgjørelse.
  • Saken er til behandling ved de alminnelige domstolene og ikke er besluttet stanset etter parkeringsforskriften § 45 fjerde ledd.
  • Saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under saksbehandlingen
  • Saken ikke egner seg for behandling i nemnda.

Se vårt presedensregister under «Klageadgang» for eksempler på saker som har blitt avvist.