Parkeringsklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, som søker å løse tvister mellom bilfører og parkeringsoperatører. Parkeringsklagenemnda er nøytral og fungerer ikke som representant for noen av partene.

Parkeringsklagenemnda er en del av den norske klagebehandlingsordningen for forbrukersaker og oppfyller kravene i EU-regelverket. Liste over godkjente klageorganer finnes på https://www.regjeringen.no/no/tema/forbruker/forbrukarrettar-og-tvisteloysing/godkjente-klageorganer/id2506781/. Parkeringsklagenemnda behandler klager på kontrollsanksjoner og fjerning etter parkeringsforskriften (FOR-2016-03-18-260). Parkeringsklagenemnda er organisert som en uavhengig juridisk enhet med delegert forvaltningsmyndighet og avgjørelsene er bindende. Nemndsvedtakene kan ikke påklages, men kan bringes inn for de ordinære domstolene.

Før en sak kan avgjøres av Parkeringsklagenemnda, må den først ha blitt påklaget til virksomheten som skrev kontrollsanksjonen eller forsto/beordret fjerningen. Det er kun eier / fører som kan bringe en sak for nemnda. Saksbehandlingen i nemnda er skriftlig og saksbehandlingen og avgjørelsen baseres på de skriftlige dokumentene i saken.
Den som har ilagt kontrollsanksjonen eller fjernet kjøretøyet har i utgangspunktet bevisbyrden, men klager har bevisbyrden for egne anførsler og bør derfor også legge ved dokumentasjon som styrker anførslene dersom det er mulig. Et vedtak fra Parkeringsklagenemnda er bindende for partene, dersom saken ikke bringes inn for domstolene.

Parkeringsklagenemnda finansieres ved at en andel av de kontrollsanksjoner som parkeringsvirksomhetene ilegger skal avsettes til dette. I tillegg skal innklaget virksomhet betale et gebyr for hver sak som behandles og for hver sak som trekkes eller tapes av virksomheten. Finansieringen av nemnda er hjemlet i parkeringsforskriften § 58 og regulert i forskrift om brukerfinansiering av Parkeringsklagenemnda. Spørsmål vedrørende finansieringen av Parkeringsklagenemnda kan rettes til styret. Spørsmål vedrørende Parkeringsklagenemnda kan rettes til Sekretariatet.

Organiseringen og driften av Parkeringsklagenemnda er hjemlet i vegtrafikkloven § 8 tredje ledd og reguleres i forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer av 18.mars 2016 nr.260, kapittel 9 (parkeringsforskriften).

Parkeringsklagenemnda består av tre organer: Styret, nemnda og sekretariatet.

Styret består av tre medlemmer -en nøytral leder som utpekes av Vegdirektoratet, og to representanter for forbrukerinteressene og næringsinteressene, som henholdsvis utpekes av Forbrukerrådet og Norpark. Styret fører tilsyn med sekretariatet og rapporterer til Vegdirektoratet. Styremedlemmer velges for maksimalt fire år av gangen.

Nemnda består av minst tre medlemmer ved behandling av den enkelte sak – en nøytral leder, en som representerer forbrukersiden og en som representerer næringssiden. Sakene fordeles mellom bransjerepresentantene på næringssiden slik at de aldri behandler saker for egen virksomhet. Saksbehandlingen er skriftlig. En representant fra sekretariatet er tilstede på nemndas møter og fungerer som sekretær. Nemndas avgjørelser kan ikke påklages, men sak som nemnda har realitetsbehandlet kan innen fire uker etter at avgjørelsen er forkynt, bringes inn for tingretten ved stevning. Dersom sak ikke er reist, har nemndas vedtak samme virkning som rettskraftig dom.

Sekretariatet skal forberede innkomne saker for nemndsbehandling. Sekretariatet kan også treffe vedtak i klagesaker hvor det foreligger en fast nemndspraksis eller er truffet vedtak av prinsipiell betydning i tilsvarende saker. Vedtaket får virkning som slikt vedtak. Etter at vedtak er fattet sørger Sekretariatet for at vedtaket blir forkynt for partene. Sekretariatet skal også veilede partene i klageprosessen og gi veiledning i forkant av en eventuell klage.

Styret:

Leder: Bodil R. Dreyer, Statens vegvesen

Medlemmer: Lars Monsen, Norpark & Jarle Oppedal, Forbrukerrådet

Nemndsmedlemmer:

Leder: Bjørn Engstrøm, tidligere lagdommer

Nestleder: Yvonne Larssen, stabsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forbrukerrådet: Hege Sundby. Varamedlem: Borgar Sandvik

Bransjerepresentanter: Elin Greiff (Aimo Park) & Finn A. Aurbakken (Oslo kommune, Bymiljøetaten)

Varamedlem: Tore Bentzen (Tromsø Parkering AS).

Sekretariatet:

Sekretariatsleder / daglig leder: M. Horn-Eggestøl

Jurister: A. D. Seip, L. B. Storeng, S. Lossius, A. Tariq, H. Korsrud, M. Wold, Å. Brekke

Saksbehandlere: A. Jansen, A. Mir