Personvernerklæring

Parkeringsklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, som søker å løse tvister mellom bilfører og parkeringsoperatører. Parkeringsklagenemnda behandler klager på kontrollsanksjoner og fjerning etter parkeringsforskriften. (FOR-2016-03-18-260) og virksomheten er opprettet med hjemmel i denne og vegtrafikkloven § 8. Parkeringsforskriftens kapittel 9 omhandler nemndas virksomhet, organiseringen og driften av denne. Forskriften setter også rammene for virksomhetens klagebehandling. Parkeringsklagenemnda er organisert som en uavhengig juridisk enhet med delegert forvaltningsmyndighet. Parkeringsklagenemndas avgjørelser er bindende/rettskraftige og de forkynnes for partene. Nemndsvedtakene kan ikke påklages, men kan bringes inn for de ordinære domstolene. Behandlingen av sakene foregår elektronisk.

Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er både samtykke, hjemmel i lov i tillegg til at Parkeringsklagenemnda er satt til å utføre en oppgave av allmenn interesse. Formålet for å innhente, behandle og oppbevare personopplysningene er for å kunne ivareta Parkeringsklagenemndas lovpålagte forpliktelser.

Ved utfylling av klage må klager samtykke i at opplysningene som inngis kan benyttes ved behandlingen av saken og at motparten, sekretariatet og nemnda kan få tilgang til opplysningene. Personopplysninger som konkret etterspørres ved utfylling av klagen er nødvendig for behandlingen av saken samt for forkynning av avgjørelsen.  Følgende personopplysninger etterspørres – navn, adresse, telefonnummer (frivillig), e-postadresse, fødselsdato og kjøretøyets kjennemerke.

Informasjonen som oppgis i forbindelse med behandlingen av en sak vil kun være synlig for sakens parter og kun bli benyttet av behandlingsansvarlig, som er Parkeringsklagenemnda og dens sekretariat, i forbindelse med klagebehandlingen. Tilgangen til saken er passordbeskyttet. Saksdokumentene er som hovedregel offentlige etter offentlighetslova §2 første ledd bokstav b, men etter offentlighetslova §13 er opplysninger underlagt taushetsplikt unntatt fra innsyn. Etter forvaltningsloven § 13 bokstav a er «noens personlig forhold» taushetsbelagt opplysninger. Sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 punkt 8 vil kunne unntas offentlighet dersom det anses som «noens personlig forhold». Det er frivillig å gi fra seg informasjon om sensitive forhold. Klager kan selv velge hvilke opplysninger som oppgis det er ikke nødvendig å legge frem andre opplysninger enn dem som er relevante for å vinne fram med klagen.

Dersom klager ikke ønsker å gi fra seg nødvendig informasjon eller ønsker personopplysninger i saken slettet, kan dette resultere i at saken avvises fra behandling etter parkeringsforskriften § 53 tredje ledd bokstav a, fordi saken ikke egner seg for behandling i nemnda. De fleste opplysninger kan heller ikke slettes før etter ca. tre år etter at saken er avsluttet. Årsaken til at sakens dokumenter lagres i ca. tre år er at partene kan få bruk for dokumentene i forbindelse med en eventuell etterfølgende rettstvist eller at nemnda har behov for dem dersom en part begjærer gjenopptakelse av saken eller det fremsettes ny klage for samme sanksjon. Nemnda skal kunne ta stilling til om saken skal behandles på nytt eller om den skal avvises.  Sekretariatet har også behov for å bevare tidligere avgjørelser for å kunne fatte vedtak etter parkeringsforskriften. Etter parkeringsforskriften § 57 skal alle nemndas avgjørelser publiseres på nemndas nettsider. Klagers navn eller kontaktinformasjon publiseres ikke slik at publiseringen blir anonym.

Forespørsler rundt behandling av personopplysninger, eventuelt spørsmål til personvernombud, kan sendes per e-post til post@pklagenemnda.no eller sekretariatet kan kontaktes på telefon 22 39 68 45 (hverdager 13-15).