Parkeringsskive

Underskiltet angir at parkering bare er tillatt på stedet når enten anordning som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert eller billett fra parkeringsautomat som angir tidspunkt for når gratisparkeringen utløper, er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet.

Underskilt 831 "Parkeringsskive/gratisbillett"Skiltforskriften § 18

«Dersom det på plass med tidsbegrenset parkering er innført påbud om bruk av parkeringsskive, skal fører umiddelbart etter at motorvognen er parkert, stille viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt motorvognen ble parkert. Gjelder det ikke tidsbegrenset parkering på det tidspunktet motorvognen ble parkert, stilles viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt det igjen innføres tidsbegrenset parkering».

Parkeringsforskriften § 24 annet leddPlassering av motorvogn og dokumentasjon på tidsbegrenset parkering

Hva er en «anordning» som dokumenterer parkeringstiden?

Sak 18633 – 13.01.2021

Den aktuelle strekningen er skiltet etter skiltforskriften § 18, underskilt 831. Bestemmelsen fastsetter at vilkåret for parkering er bruk av «anordning» som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert, eller billett fra parkeringsautomat som angir tidspunkt for når gratisparkeringen utløper, er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet. På generelt grunnlag bemerket nemnda at ordlyden i bestemmelsen medfører at bilfører må dokumentere parkeringstiden med noe som ligger synlig for betjenten bak frontruten, og en elektronisk registrering vil således falle utenfor det tillatte. Utover trukket billett, kan bilfører benytte parkeringsskive, elektronisk eller analog, lapp med parkeringstid eller liknende såfremt denne er synlig for kontroll bak frontruten.

Nemnda fant likevel grunn til å bemerke at det på mange områder også tilbys en elektronisk betalingsløsning, herunder registrering av gratistid via elektronisk registrering, som et alternativ for å trekke billett. Vilkåret her er at det er gjort unntak for dette på det enkelte område/strekning, ved skiltet informasjon eller takstkode for dette. Dette er imidlertid ikke tilfellet i den foreliggende saken, da det på strekningen verken er skiltet noen takstkode for stedet eller hvor en slik løsning tilbys i selve applikasjonen. Nemnda fant videre at bilfører ikke vil ha noen berettiget forventning om at man kan foreta en elektronisk registrering som gjelder for et annet parkeringsområde. Registreringen som var foretatt i det aktuelle tilfellet, var derfor ikke gyldig for strekningen.

Underskilt 831

Sak 15094 – 17.02.2020

Etterlikning av underskilt 831

Det fremkommer av skiltforskriften § 18 bokstav B del III nr. 831, Parkeringsskive/gratisbillett, at «underskiltet angir at parkering bare er tillatt på stedet når enten anordning som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert eller billett fra parkeringsautomat som angir tidspunkt for når gratisparkeringen utløper, er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet».

Nemnda uttalte prinsipielt at skilting i form av underskilt 831, jf. skiltforskriften § 18, eller etterlikninger av symbolet i underskilt 831 slik det fremstår i skiltforskriften, må forstås slik at det stilles vilkår om bruk av parkeringsskive eller trekk av gratisbillett på området. Dette uavhengig av om etterlikningen er i sort hvitt eller i farger.

Sak 15535 – 24.03.2020

Nemnda viste til at hva som anses som tilstrekkelig dokumentasjon for den tidsbegrensede gratisparkeringen fremgår av skiltingen på stedet, og at det i foreliggende sak er bruk av parkeringsskive.

Det fremkommer av skiltforskriften § 18 bokstav B del III nr. 831, Parkeringsskive/gratisbillett, at «underskiltet angir at parkering bare er tillatt på stedet når enten anordning som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert eller billett fra parkeringsautomat som angir tidspunkt for når gratisparkeringen utløper, er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet».

Nemnda uttalte at skilting i form av underskilt 831, jf. skiltforskriften § 18, eller etterlikninger av symbolet i underskilt 831 slik det fremstår i skiltforskriften, må forstås slik at det stilles vilkår om bruk av parkeringsskive eller trekk av gratisbillett på området. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at man på et sted skiltet med skilt 831 «parkeringsskive/gratisbillett», ved manglende urskive, billett, eller annen godkjent registreringsmetode ikke oppfyller vilkårene for parkering, og at det er uten betydning om man har vært parkert under den skiltede p-tiden. Nemnda viste til at klager uten parkeringsskive tilgjengelig, kunne ha kontaktet virksomheten og fått opplyst alternative måter å dokumentere p-tiden.

Parkeringsskiven må være stilt og plassert i frontruten før bilfører forlater området

Sak 14106 – 29.10.2019

Nemnda uttalte at regelen i parkeringsforskriften § 24 naturlig nok medfører at parkeringsskiven må være stilt og plassert i frontruten før bilfører forlater kjøretøyet på plassen. Nemnda påpekte generelt at dette må være en naturlig forståelse av ordlyden «umiddelbart». Klager har selv forklart at han forlot kjøretøyet på plassen for å kjøpe parkeringsskive. Nemnda uttalte at fører må sørge for å ha de nødvendige midler for hånden når parkering finner sted. Man kan ikke forlate kjøretøyet for å kjøpe parkeringsskive, da avstanden og pågangen i butikken vil kunne variere sterkt. Det vil vanskeliggjøre kontroll og bevissituasjon dersom det tillates å kjøpe parkeringsskive etter at kjøretøyet er parkert.

Generelt om vilkår om parkeringsskive / Ble satt ned til kr. 300,-

Sak 192 – 22.03.2017

Nemnda fant at klager parkerte i strid med parkeringsforskriften § 24, annet ledd. Det følger av bestemmelsen at på plass med tidsbegrenset parkering, hvor det er innført påbud om bruk av parkeringsskive, skal fører umiddelbart etter at motorvognen er parkert stille viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt motorvognen ble parkert.

Nemnda fant at klager må gis delvis medhold i sin klage. Klager har brutt dokumentasjonsplikten for tidsbegrenset gratisparkering på stedet, og kontrollsanksjonens størrelse skal etter dette være kr 300, jf. parkeringsforskriften § 36, andre ledd, bokstav a.

I tilfeller der fører ikke har stilt parkeringsskive på plass med tidsbegrenset parkering hvor det er innført påbud om bruk av parkeringsskive, kan sekretariatet for fremtiden treffe avgjørelser på bakgrunn av tilsvarende premisser.

Sak 3868 – 20.11.2017

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det er bilfører som er ansvarlig for å sørge for at parkeringsskiven stilles korrekt ved parkering slik at kjøretøyet er lovlig parkert.

Kontrollsanksjonens størrelse avhengig av overtredelse på ileggelsestidspunktet

Sak 15562 – 23.03.2020

Kontrollsanksjonen er ilagt etter hovedsatsen på 600 kroner.

Nemnda fant imidlertid at klager i denne saken i utgangspunktet hadde rett til gratis parkering, og at kjøretøyet ved ileggelsestidspunktet kunne stå hensatt uten å betale avgift på det vilkår at det ble trukket gratisbillett. Nemnda viste til at klagers parkeringsur viste kl. 13:15, mens ileggelsen fant sted kl. 13:29, og at kjøretøyet derfor ikke har stått utover gratistiden og at det dermed heller ikke var krav til betaling da kontrollsanksjon ble ilagt.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at i de tilfeller der det på parkeringsområdet er skiltet med gratisparkering mot trekk av billett eller parkeringsskive, og kjøretøyet ikke har stått parkert over angitt tid for gratisparkering, vil korrekt sats for kontrollsanksjonen være 300 kroner etter parkeringsforskriften § 36 annet ledd bokstav a. Nemnda bemerket at en kontrollsanksjon på 600 kroner rettmessig kunne blitt ilagt dersom kjøretøyet sto hensatt på plassen ut over den tillatte gratistiden, og viste til at kontrollsanksjonens størrelse etter § 36 må avgjøres av hvilket vilkår for parkering som er brutt ved kontrolltidspunktet.

Kan ikke bruke parkeringsur / parkeringsskive der det er vilkår om billett

Sak 227 – 27.03.2017

Hva som anses som tilstrekkelig dokumentasjon for den tidsbegrensede gratisparkeringen fremgår av vilkårene som er skiltet på stedet. I foreliggende sak var vilkåret for parkering at det trekkes billett.  Å benytte parkeringsur var ikke angitt som et alternativ for å dokumentere tidsbegrenset gratisparkering.  

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at man plikter å følge de oppsatte vilkår ved parkering, og at man dermed ikke kan benytte andre metoder for å dokumentere parkeringstiden enn det som er angitt.

Sak 1557 – 25.07.2017

Nemnda uttalte at hva som anses som tilstrekkelig dokumentasjon for den tidsbegrensede gratisparkeringen fremgår av vilkårene som er skiltet på stedet. I foreliggende sak var vilkåret for gratis parkering  i 2 timer at det trekkes billett. Å benytte parkeringsur var ikke angitt som et alternativ for å dokumentere tidsbegrenset gratisparkering.  

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at man plikter å følge de oppsatte vilkår ved parkering, og at man dermed ikke kan benytte andre metoder for å dokumentere parkeringstiden enn det som er angitt.

Sak 5628 – 24.04.2018

Hva som anses som tilstrekkelig dokumentasjon for den tidsbegrensede gratisparkeringen fremgår av vilkårene som er skiltet på stedet. I foreliggende sak var vilkåret for parkering at det trekkes billett.  Å benytte parkeringsskive er ikke angitt som et alternativ for å dokumentere tidsbegrenset gratisparkering.  

Nemnda uttalte generelt at man plikter å følge de oppsatte vilkår ved parkering, og at man dermed ikke kan benytte andre metoder for å dokumentere parkeringstiden enn det som er angitt. 

Må være et «innført» vilkår for å håndheves

Sak 16699 – 20.08.2020

Alminnelig nemndspraksis. Ikke skiltet med underskilt 831. Ilagt for feilstilt urskive.

Det følger av partenes forklaring i saken at elektrisk motorvogn, som klagers kjøretøy, i henhold til vedtak fattet av bystyret i Bergen, er unntatt avgiftsplikt på kommunale plasser, og at det da må benyttes parkeringsskive eller app for å dokumentere at parkering skjer i henhold til tidsbegrensningen.

Nemnda la til grunn at verken betalingsfritaket for el-motorvogner eller kravet til å benytte parkeringsskive ved makstid var skiltet ved underskilt til hovedskiltet, men ved klistrelapp på p-automaten. Nemnda drøfter etter dette hvorvidt dette innebærer at påbud om bruk av parkeringsskive kan anses «innført» på stedet, jf. parkeringsforskriften § 24.

Nemnda fant at kravet om p-skive ikke kan anses «innført» på lovlig måte. Nemnda bemerket at krav om p-skive må skiltes med underskilt 831 i skiltforskriften, og at betalingsfritaket også må skiltes. Nemnda bemerket videre at informasjon i form av klistremerke på automaten ikke kan anses som en gyldig skilting etter skiltforskriften. Nemnda fant på denne bakgrunn at det ikke var nødvendig å vurdere andre forhold i saken, men bemerket at klager i alle tilfeller har registrert sin parkering i applikasjonen.

Viseren skal stilles til det tidspunkt det igjen innføres tidsbegrenset parkering

Sak 11851 – 31.05.2019

Det følger av parkeringsforskriftens § 24 annet ledd siste punktum at dersom det ikke gjelder tidsbegrenset parkering på det tidspunktet kjøretøyet hensettes, skal viseren stilles på parkeringsskiven på det tidspunkt det igjen innføres tidsbegrenset parkering. 

Det følger av dette at klager skulle stilt parkeringsskiven på kl. 08, da det av soneskiltet klart følger at reguleringen gjelder i tidsrommet fra kl. 08-16. Nemnda fant at klager i ettertid var korrekt informert av virksomheten, og kom etter det ovennevnte frem til at fører var nærmest til å bebreides for at parkeringsskiven ikke var stilt inn korrekt.

Nemnda fant saken av prinsipiell betydning, og at sekretariatet i fremtidige avgjørelser kan legge til grunn at dersom kjøretøyet parkeres utenfor det regulerte tidsrommet, skal parkeringsskiven stilles på det tidspunktet som reguleringen igjen innføres på stedet. Dersom det ikke er gjort kan bilfører normalt lastes for at parkeringsskiven er feilinnstilt.

Skilting av krav om urskive

Sak 2118 – 31.08.2017

Nemnda fant at den aktuelle strekningen var skiltet med skilt 552 «Parkering», med underskilt 0800-1800 (0800-1800) og påbud om parkeringsskive. Nemnda fant etter dette det bevist at bilfører hadde parkert i strid med den skiltede reguleringen av området, og at kontrollsanksjon var rettmessig ilagt jfr. parkeringsforskriften § 36, andre ledd, bokstav a).

Nemnda fant saken av prinsipiell betydning. I saker der det er skiltet et påbud om bruk av urskive og urskive ikke er benyttet eller er plassert godt synlig for kontroll bak frontruten, kan sekretariatet fatte beslutninger på samme premisser. 

Parkeringsskiven må stilles riktig. / urskiven må stilles riktig

Sak 1335 – 21.06.2017

Nemnda slo fast at det er bilfører som er ansvarlig for å sørge for at parkeringsskiven stilles korrekt ved parkering slik at kjøretøyet er lovlig parkert. 

Idet urskiven var feilstilt, var kjøretøyet hensatt i strid med parkeringsforskriften § 24 andre ledd.

Nemnda uttalte prinsipielt at det ikke er grunnlag for å gi medhold i saker hvor det er skiltet påbud om bruk av urskive, og denne umiddelbart ikke blir stilt på det tidspunkt motorvognen ble parkert.

23803 – 11.07.2022 – Manglende kontrollerbar urskive, urskiven var delvis skjult av en parkeringsbillett

Nemnda uttalte, på generelt grunnlag, at parkeringsskiven må ligge godt synlig i frontruten på kjøretøyet, og på en slik måte at hele parkeringsskiven er kontrollerbar for betjenten ved observasjon.

Bilfører nærmest å bære ansvaret dersom elektronisk urskive går tom for strøm

Sak 6882 – 14.06.2018

Nemnda slo fast at det er bilfører som er ansvarlig for å sørge for at parkeringsskiven stilles korrekt ved parkering slik at kjøretøyet er lovlig parkert. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at dette medfører at bilfører er nærmest å bære ansvar dersom elektronisk urskive går tom for strøm ved parkering. Nemnda fant det sannsynliggjort at kjøretøyet ved kontroll sto hensatt uten riktig innstilt urskive, og at kjøretøyet derfor sto hensatt i strid med de skiltede vilkår for parkering. 

Nemnda uttalte prinsipielt at fremleggelse av dokumentasjon i ettertid som viser at kjøretøyet ikke sto hensatt ut over maksimal tillatt parkeringstid, ikke kan føre til medhold. Nemnda viste i denne sammenheng til at gyldig dokumentasjon av tidsbegrenset parkering under parkering er et selvstendig vilkår for parkering etter parkeringsforskriften § 24.

Bilfører er ansvarlig for at urskiven er i orden på parkeringstidspunktet

Sak 13480 – 20.09.2019

Nemnda uttalte at det er bilfører som er ansvarlig for å sørge for at parkeringsskiven stilles korrekt ved parkering slik at kjøretøyet er lovlig parkert. 

Klager har anført at parkeringsskiven var ødelagt, og nemnda uttalte generelt at bilfører er ansvarlig for at skiven er i orden ved parkeringstidspunktet og i hele den aktuelle parkeringsperioden. Hva som anses som tilstrekkelig dokumentasjon for den tidsbegrensede gratisparkeringen fremgår av vilkårene som er skiltet på stedet. Det fremgår av skiltforskriften § 18 underskilt 831, at symbolet for parkeringsskive angir at det på stedet kun er tillatt å parkere med en anordning som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert eller billett fra parkeringsautomat som angir når tidspunktet for gratisparkeringen utløper, er plassert godt synlig bak frontruten. Det innebærer at annen dokumentasjon som angivelig kan dokumentere at man ikke har overskredet makstiden på stedet ikke vil godtas.

Maks p-tid

Utgangspunkt

Sak 2657 – 27.10.17

Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning, og fant at sekretariatet i saker hvor det er sannsynlighetsovervekt for at et kjøretøy har stått hensatt ut over 5 minutter over maksimal tillatt parkeringstid, kan det legges til grunn at vilkåret for parkering er brutt.

Sak 4817 – 16.02.18

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det ikke tillates parkering utover skiltet tid ved bruk av 1P/552 med underskilt 808 og skiltsymbol 372 (parkering forbudt).

Flyttet kjøretøy

Sak 4733 – 06.02.18

Klager anførte at han derfor kjørte ut av oppstillingsplassen og deretter rygget tilbake for å aktivere parkeringsuret på nytt.

Nemnda uttalte at ventilstillingskontroll er en anerkjent metode for å kontrollere kjøretøyet ved parkeringsplasser med maksimal tillatt parkeringstid, og at denne type kontroll har stor pålitelighet da rettspraksis har vist at det er lite sannsynlig at kjøretøyet kan ha vært i bevegelse dersom ventilstillingen er den samme ved neste kontroll. Videre uttalte nemnda på prinsipielt grunnlag at en parkering slik som klager har beskrevet i denne saken ville undergrave hensynet bak en regulering med makstid. Bakgrunnen for at man skilter en plass med makstid er et ønske om en viss sirkulasjon av parkering. Dette medførte etter nemndas mening at man rent faktisk må frigi plassen etter endt makstid. Nemnda fant at det var åpenbart i denne saken at plassen ikke var frigitt og at klager har stått hensatt utover den tillatte tiden.

Må dokumenteres at kjøretøyet sto hensatt over maks p-tid.

Sak 111 – 22.03.17

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det er virksomhetens ansvar å sørge for at kjøretøyet holdes under oppsikt under hele tidskontrollen. Det er virksomheten som har bevisbyrden for at kjøretøyet faktisk har stått parkert ut over maks p-tid. Dette kan enkelt dokumenteres av virksomheten ved bruk av foto, ventilstillingskontroll eller lignende.

Kan dokumenteres ved bilder, ventilstillingskontroll, kritting eller liknende

Sak 17989 – 18.11.20

Nemnda viste til virksomhetens fremlagte bilder av alle fire hjulene på kjøretøyet tatt både ved kontrollen kl. 08:53 og kl. 11:47, og påpekte at blant annet ventilstillingen var identiske på de to tidspunktene.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at bilder av hjulene og ventilstillingene på et kjøretøy i samme posisjon ved to ulike tidspunkt, sannsynliggjør at kjøretøyet ikke har vært flyttet, på lik linje med en ventilstillingskontroll. Nemnda viste til at en ventilstillingskontroll er en anerkjent metode med stor pålitelighet da rettspraksis har vist at det er lite sannsynlig at kjøretøyet kan ha vært i bevegelse dersom ventilstillingen er den samme ved neste kontroll.

Sak 450 – 10.05.17

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at ventilstillingskontroll er en vel anerkjent metode for å kontrollere parkeringsplasser med maksimal tillatt parkeringstid og at denne type kontroll har stor pålitelighet da rettspraksis har vist at det er lite sannsynlig at kjøretøyet kan ha vært i bevegelse dersom ventilstillingen er den samme ved neste kontroll.

Nemnda fant at sekretariatet i fremtidige saker der det er foretatt ventilstillingskontroll, kan legge denne til grunn såfremt det ikke er åpenbart at det er foretatt en feil ved kontrollen.

Sak 2991 – 13.11.17

Nemnda fant saken av prinsipiell betydning. I saker der det er overveiende sannsynlig at klagers kjøretøy ved kontroll hadde stått ut over maksimal tillatt parkeringstid, og dette er dokumentert med for eksempel bilder, ventilstillingskontroll, kritting eller liknende, kan sekretariatet fatte vedtak på samme premisser.

Sak 1342 – 20.06.17

Nemnda uttalte  på prinsipielt grunnlag at ventilstillingskontroll er en anerkjent metode for å kontrollere kjøretøyet ved parkeringsplasser med maksimal tillatt parkeringstid, og at denne type kontroll har stor pålitelighet da rettspraksis har vist at det er lite sannsynlig at kjøretøyet kan ha vært i bevegelse dersom ventilstillingen er den samme ved neste kontroll.

Uavhengig av om kjøretøyet er flyttet

Sak 6752 – 20.06.18

Nemnda uttalte at skiltingen på områder med maks p-tid «uavhengig av om kjøretøyet er benyttet i mellomtiden» burde opplyse om hvor lenge kjøretøyet må være borte fra plassen før ny parkering kan skje. Nemnda påpekte at denne uklarheten gjør at det må foretas en konkret vurdering. Nemnda fant det sannsynliggjort at klagers kjøretøy hadde stått parkert på plassen i over 3 døgn, og kontrollsanksjonen var etter dette rettmessig ilagt. Nemnda bemerket på generelt grunnlag at virksomheten ved bruk av slike reguleringer også bør si noe om karenstid på skilt.

Kan ikke parkere utover maks p-tid grunnet «opplevd behov»

Sak 15295 – 25.02.20

Nemnda bemerket på generelt grunnlag at når fører er klar over at kjøretøyet står parkert i strid med skiltede vilkår, må fører klart bebreides for overtredelsen. Det forhold at man selv opplever et behov for å stå parkert på plassen lenger enn skiltet makstid, er ikke av relevans all den tid man må forholde seg til den skiltede reguleringen på stedet, og nemnda bemerket videre at en normalt aktsom fører burde forstå dette.