Aktsomhetsplikten – tilstrekkelig aktsom eller uaktsom?

Et grunnvilkår for at kontrollsanksjonen skal anses som rettmessig ilagt, er at bilfører ikke har opptrådt tilstrekkelig aktsomt. I parkeringssammenheng betyr dette i korte trekk at bilfører ikke har fått med seg et skilt/vilkår som hen burde ha oppdaget. Nemnda har i denne sammenheng lagt den samme forståelse til grunn som følger av vegtrafikkloven § 31 «Den som forsettlig eller uaktsom overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov (…)». Dersom bilfører ikke har opptrådt uaktsomt, vil dette kunne være et grunnlag for å oppheve kontrollsanksjonen.

Dette medfører at selv om bilfører objektivt sett har parkert i strid med parkeringsforskriften eller de skiltede vilkår, kan det foreligge andre forhold som medfører at sanksjonen ikke er rettmessig ilagt. Herunder mangelfull skilting, uklare/utydelige vilkår m.m. (for andre forhold som gjelder akutte situasjoner/rimelighet, se kategori rimelighet). Det kan også oppstå tilfeller hvor bilfører har forholdt seg til annen informasjon fra en part som har fremstått som legitimert. Informasjon fra tredjeparter vil normalt ikke være aktsomt å forholde seg til, såfremt skiltingen tydelig angir de vilkår som gjelder (se kategori tredjepart).

Aktsomhetsplikten som følger av vegtrafikkloven § 5 er streng, og gjelder på alle områder som både er skiltet med offentlige skilt (f.eks. ), og  som er åpent tilgjengelig for allmennheten. Nemnda har i flere saker også uttalt at det gjelder generelt en streng aktsomhetsplikt på private, reserverte områder (f.eks. ). Bilfører har dermed en aktiv undersøkelsesplikt som ikke er begrenset fra det man kan se sittende i førersetet, eller fra parkeringsstedet. Aktsomhetsvurderingen vil bero på en helhetlig vurdering av skiltingen, områdets som sådan og hva en alminnelig aktsom bilist burde ha oppdaget.

Offentlige skilt

«Enhver skal være oppmerksom på offentlig trafikkskilt, signal og oppmerking og skal rette seg etter de forbud og påbud som gis på denne måte».

Vegtrafikkloven § 5 første leddSkiltregler m.m.

Private skilt («Reservert»)

Nemnda har i en rekke saker uttalt at det gjelder generelt en streng aktsomhetsplikt, også på private områder («RESERVERT»). Se sak 53, sak 225 og sak 13909.

Generell aktsomhetPrivat skilting/område
Innhold
  • Skilting - offentlig
  • Skilting - privat
  • Skilting - generelt

Skilting – offentlig

     

Vegtrafikkloven § 5 første ledd angir en streng aktsomhetsplikt

Sak 367 – 12.04.17

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at bilfører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert, jf. vegtrafikkloven § 5 første ledd. Dette innebærer at bilfører aktivt må undersøke hvorvidt det er parkeringsregulerende skilt på stedet og følge anvisningene og vilkårene som er gitt for å kunne parkere lovlig. Bestemmelsen angir en streng aktsomhetsnorm, og dette innebærer at aktsomhetsplikten ikke er begrenset til å omfatte det bilfører ser fra førersetet eller stående ved kjøretøyet. Dersom bilfører er ukjent på stedet og/eller det er mørkt, regn, snø eller lignende skjerpes aktsomhetsplikten ytterligere.

Dette prinsippet er gjentatt av nemnda i en rekke saker, blant annet i sak 16448, sak 17857, og sak 17667.

Skilt som følger av parkeringsforskriften vedlegg 1 er offentlige, og har samme krav til aktsomhet etter vegtrafikkloven § 5

Sak 6944 – 21.06.18

Nemnda uttalte at skilt som angitt i parkeringsforskriften vedlegg 1 er å anse som offentlige skilt. Nemnda uttalte videre at det ikke stilles krav til underskilt på skilt 5P – Parkering forbudt og at området er skiltet forskriftsmessig. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at bilfører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert, jf. vegtrafikkloven § 5 første ledd. Dette innebærer at bilfører aktivt må undersøke hvorvidt det er parkeringsregulerende skilt på stedet og følge anvisningene og vilkårene som er gitt for å kunne parkere lovlig. Nemnda viste til at skilt gjelder i kjøreretningen frem til nytt parkeringsregulerende skilt eller veikryss, og fant at klagers kjøretøy klart sto innenfor en strekning regulert til parkering forbudt.

Tilsynsplikt på offentlig ferdselsåre

Sak 17879 – 30.10.20

Nemnda viste til parkeringsforskriften § 25, hvor det fremkommer at bilfører «På parkeringsplass på offentlig ferdselsåre må fører og eier av motorvognen senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er satt opp, rette seg etter skiltet».

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det på offentlige ferdselsåre er fastsatt en undersøkelsesplikt som innebærer at bilfører, for å forsikre seg om at man har parkert lovlig, må føre tilsyn med kjøretøyet hver 24. time. Det er i parkeringsforskriften ikke fastsatt et krav om at parkeringsbetjenten må varsle om ileggelse, og det er videre førers ansvar å parkere i henhold til de skiltede vilkår.

Aktsomhetsplikt på offentlig strekning / område

Sak 737 – 01.06.17

Nemnda viste, på generelt grunnlag, til at bilfører har en plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de regulerende skilt og vilkår som følger av området. Dette innebærer at bilfører aktivt må undersøke hvorvidt det er parkeringsregulerende skilt på stedet ved parkering. 

Sak 2035 – 28.08.17

Nemnda uttalte prinsipielt at en parkerende fører har en plikt til å gjøre seg kjent med skilt både i umiddelbar avstand fra motorvognen og ved strekningens innkjøringer.

Sak 15290 – 24.03.20

Alminnelig nemndspraksis.

Nemnda fant innledningsvis å påpeke at det er ubestridt mellom partene i saken at klagers kjøretøy sto parkert uten gyldig parkeringstillatelse forflytningshemmede og at klager ikke var innehaver av nevnte parkeringstillatelse.

Klager har anført at han parkerte på plass regulert parkering mot avgift. Nemnda viste til at det tydelig var skiltet at gaten er enveiskjørt. Nemnda fant dermed at en normalt aktsom fører burde forstå at parkeringsregulerende skilt gjelder etter at det er passert i pålagt kjøreretning, og at kjøretøyet dermed sto plassert innenfor rekkevidden av skilt om reservert forflytningshemmede. Nemnda bemerket at klager har parkert i motsatt kjøreretning og at dette nok er grunnen til at klager har misforstått skiltets rekkevidde.

Skilting – privat/reservert

Aktsomhetsplikt på privat område («RESERVERT»)

Sak 13909 – 22.10.19 – parkeringsforskriften § 26 (privatrettslig regulering)

Klager har (…) anført at det ikke var tilstrekkelig skiltet etter parkeringsforskriften § 26, der det fremkommer at området skal skiltes på en klar og tydelig måte, slik at en alminnelig aktsom fører bil forstå at det på dette området ikke tilbys parkering til allmenheten. 

Nemnda uttalte at bilfører har plikt til å parkere etter skiltede vilkår. Dette innebærer at bilfører aktivt må undersøke hvorvidt det er parkeringsregulerende skilt på stedet og følge anvisningene og vilkårene som er gitt for å kunne parkere lovlig. Det gjelder generelt en streng aktsomhetsnorm, og dette innebærer at aktsomhetsplikten ikke er begrenset til å omfatte det bilfører ser fra førersetet eller stående ved kjøretøyet. Dersom bilfører er ukjent på stedet og/eller det er mørkt, regn, snø eller lignende skjerpes aktsomhetsplikten ytterligere.

Sak 18254 – 10.12.20

Alminnelig nemndspraksis. Skiltet med tekst «Reservert parkering».

Det følger av parkeringsforskriften § 26 at det på området som er reservert særskilte grupper skal «skal skiltes på en klar og tydelig måte, slik at en alminnelig aktsom fører vil forstå at det på dette området ikke tilbys parkering til allmenheten». Det følger av skiltingen at området er reservert mot gyldig p-tillatelse, oppsatt på gjerde i samband med innkjøringen. Uenigheten mellom partene er hvorvidt området var skiltet på en klar og tydelig måte.

Nemnda presiserte innledningsvis at bilfører har plikt til å parkere etter skiltede vilkår, og at det gjelder en streng aktsomhetsnorm også på private områder. Dette innebærer at bilfører aktivt må undersøke hvorvidt det er parkeringsregulerende skilt på stedet og følge anvisningene og vilkårene som er gitt for å kunne parkere lovlig. Aktsomhetsplikten er ikke begrenset til å omfatte det bilfører ser fra førersetet eller stående ved kjøretøyet.

Sak 53 – 20.03.17

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at fører har en aktsomhetsplikt ved parkering også på privat område, og fant at reguleringen var tilstrekkelig skiltet da klager parkerte.

Sak 225 – 23.03.17

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at bilfører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de regulerende skilt og vilkår som følger av området. Nemnda fant det dokumentert at skiltet som angir at parkering er reservert ansatte mot gyldig parkeringstillatelse var satt opp ved innkjøringen til parkeringsområdet, og at skiltingen på stedet var tydelig på en slik måte at bilfører burde ha sett denne.

Skilting – generelt

          

Hovedskiltet er ved innkjøring

Sak 2711 – 17.10.2017

Nemnda uttalte prinsipielt at når et område er skiltet i innkjøringen, er det denne skiltingen som angir hovedregelen for parkering på området. Dersom enkelte plasser på et slikt område er merket med skilting, og andre ikke er merket med skilting, er det fortsatt skiltet ved innkjøringen som angir reguleringen på de plassene som ikke er spesifikt skiltet.

Hver gang man parkerer må skilting undersøkes

Sak 2271 – 12.09.2017

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at fører har en plikt til å undersøke skiltingen på stedet ved hver parkering for å undersøke om det er endringer i reguleringen eller vilkårene på plassen. Dette gjelder selv om plassen benyttes jevnlig.

Sak 2470 – 11.10.2017

Nemnda viste til at man som bilfører må gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilting hver gang man parkerer. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det at man tidligere har parkert på området uten å bli ilagt en kontrollsanksjon ikke kan tas til inntekt for at man kan parkere i strid med skiltingen på et område.

Sak 4154 – 15.12.2017

Nemnda uttalte generelt at dersom bilfører selv velger å parkere et sted uten å være sikker på at parkeringen er i tråd med vilkårene på stedet, må bilfører selv bære risikoen for dette.

Trenger ikke varsle om nye parkeringsvilkår såfremt det er skiltet

Sak 14618 – 20.01.2020

Klager anførte at han burde varsles om at det ble innført et ekstra krav for parkering på stedet.

Nemnda fant å påpeke på generelt grunnlag at i tilfeller der et nytt parkeringsvilkår fremgår av skiltingen på stedet, er det ikke nødvendig å varsle fører ytterligere, all den tid fører plikter å sette seg inn i skiltingen ved hver parkering. Nemnda bemerket for øvrig at klager ikke har bestridt at endringen ble informert om på intranettet. Nemnda fant følgelig at klager kunne bebreides for overtredelsen.

Områder med to reguleringsformer

Sak 821 –  01.06.2017 (Prinsipp gjengitt i sak 2904 – 19.10.2017 og 2913 – 19.10.2017)

Nemnda uttalte prinsipielt at bilfører har en plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de regulerende skilt og vilkår som følger av området. Dette innebærer at bilfører aktivt må undersøke hvorvidt det er parkeringsregulerende skilt på stedet ved parkering. Det fremgår klart av betjentens fotografier fra ileggelsen at plassen klager har stått på er merket som reservert. Vilkårene for å stå på slik reservert plass er skiltet på hovedskilt på området. Nemnda bemerket i den anledning at bilfører burde utvist særlig aktsomhet ved parkering, idet det på hovedskiltet går frem at området reguleres både mot avgift og mot p-tillatelse på anviste plasser.

Flere typer regulering på området – må følge med og parkere riktig

Sak 2224 – 07.09.2017

Nemnda fant at klager ikke hadde oppfylt sin aktsomhetsplikt ved parkering på området. Nemnda viste til at området i utgangspunktet var skiltet parkering mot betaling, og at dette også fremkommer på skiltet foran bilen til klager. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at man ved bruk av p-tillatelser på områder som er regulert til avgiftsparkering plikter å gjøre seg kjent med hvorvidt det finnes p-plasser på området som er avsatt til parkering mot tillatelse.

Må kontrollere både skilt ved innkjøringen og inne på plassen

Sak 1530 – 25.07.2017 og sak 1789 – 03.08.2017

Nemnda påpekte på generelt grunnlag at fører må lese skilt både ved innkjøringen og inne på plassen, da det er førers ansvar at kjøretøyet plasseres riktig i henhold til skilting og gjeldende vilkår.

Må kontrollere skilt på samme parkeringsrekke og ved innkjøring til området

Sak 347 – 19.04.2017

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at fører ved parkering plikter å gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilt passert ved innkjøring, og skilt plassert på samme parkeringsrekke som kjøretøyet blir hensatt på. Dersom teksten på skiltet ikke er leselig ved forbikjøring må fører gå tilbake for å forvisse seg om at kjøretøyet står hensatt i tråd med vilkårene for parkering på området.

22594 – 17.03.2022

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at bilfører, ved parkering, plikter å gjøre seg kjent med og innrette seg etter de skilt som er oppført på samme parkeringsrekke som kjøretøyet blir hensatt på. Nemnda bemerket i denne sammenheng at det ikke nødvendigvis stilles krav om at skiltet er passert før man parkerer. Grunnen til dette er at fører må forvisse seg om at kjøretøyet står lovlig parkert og at dette medfører en aktiv undersøkelsesplikt, jf. vegtrafikkloven § 5 første ledd.

Må undersøke – Ikke relevant om andre biler sto i veien

Sak 2609 – 23.10.20017

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at bevegelige objekter som f.eks. kjøretøy, ikke gjør det unnskyldelig ikke å ha sett skilt eller en automat på plassen. Nemnda uttalte i den forbindelse at bilfører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert, jf. vegtrafikkloven § 5 første ledd. Bestemmelsen angir en streng aktsomhetsnorm, og dette innebærer at aktsomhetsplikten ikke er begrenset til å omfatte det bilfører ser fra førersetet eller stående ved kjøretøyet.

Sak 11837 – 27.05.2019

Klager har anført at det var mørkt og at et annet kjøretøy sto parkert i veien for skiltet da han parkerte, slik at HC-skiltet ikke hadde vært synlig for ham ved parkering. 

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at bevegelige objekter som f.eks. kjøretøy, ikke gjør det unnskyldelig ikke å ha sett skilt eller en automat på plassen. Nemnda uttalte i den forbindelse at bilfører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert, jf. vegtrafikkloven § 5 første ledd. Bestemmelsen angir en streng aktsomhetsnorm, og dette innebærer at aktsomhetsplikten ikke er begrenset til å omfatte det bilfører ser fra førersetet eller stående ved kjøretøyet. Nemnda viste også at klager har parkert såpass nærme HC-skiltet slik at en normalt aktsom fører burde ha oppdaget dette ved parkering på plassen. Videre bemerket nemnda at oppmerking kun er et supplement til skilting, og at det er klart at der klager parkerte var reservert forflytningshemmede.

Sak 1912 – 09.08.2017

Nemnda uttalte prinsipielt at fører ved parkering plikter å gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilt passert på samme parkeringsrekke som kjøretøyet blir hensatt på. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det ikke er unormalt at kjøretøy blir hensatt på parkeringsrekker. Nemnda fant at dette forhold ikke kan frita fører fra plikt til å kontrollere skiltingen på rekken hans kjøretøy er hensatt på.

Må kontrollere både skilt ved innkjøringen og skilt inne på plassen

Sak 626 – 22.05.2017

Nemnda påpekte på generelt grunnlag at fører må lese skilt både ved innkjøringen og inne på plassen, da det er førers ansvar at kjøretøyet plasseres riktig i henhold til skilting og gjeldende vilkår.

Parkert uten å være sikker på om vilkår var oppfylt

Sak 3583 – 16.11.2017

Nemnda bemerket at bilfører har en plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de regulerende skilt og vilkår som følger av området. Dette innebærer at bilfører aktivt må undersøke hvorvidt det er parkeringsregulerende skilt på stedet ved parkering. Nemnda uttalte generelt at dersom bilfører selv velger å parkere et sted uten å være sikker på at parkeringen er i tråd med vilkårene på stedet, må bilfører selv bære risikoen for dette.

Parkeringssone – Mistanke om regulering

Sak 22306 – 07.02.2022

Nemnda bemerket generelt at dersom man har mistanke om at det er en parkeringsregulering i området, bør en aktsom bilfører kontakte parkeringsvirksomheten for veiledning eventuelt oppsøke hjemmesiden deres for ytterligere opplysninger om parkering på stedet.

Snø, mørkt, regn eller liknende – Skjerpet aktsomhetsplikt

Sak 115 – 23.03.2017  Prinsipp stadfestet på nytt i sak 141 – 23.03.2017. Se også sak 367 – 12.04.2017.

Nemnda fant at klager hadde parkert i strid med parkeringsforskriften § 31 andre ledd, idet området var tilstrekkelig skiltet da parkeringen fant sted.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at bilfører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de regulerende skilt og vilkår som følger av området. Dette innebærer at bilfører aktivt må undersøke hvorvidt det er parkeringsregulerende skilt på stedet ved parkering. Dersom bilfører er ukjent på stedet eller det er mørkt, regn, snø eller lignende skjerpes kravet til bilførers aktsomhet ytterligere. Nemnda viste til grunnregelen i Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) av 18.06.1965 nr. 4 jfr. § 3.

Sak 15391 – 24.03.2020

På generelt grunnlag uttalte nemnda at det forhold at det er mørkt, ikke fratar førers plikt til å undersøke oppmerkingen på stedet. Nemnda påpekte at aktsomhetsplikten er streng, og fant det sannsynliggjort at fører ville ha oppdaget oppmerkingen dersom dette ble kontrollert. På denne bakgrunn fant nemnda at klager kunne bebreides for ileggelsen.

Allerede ilagt kontrollsanksjon for samme overtredelse / flere kontrollsanksjoner

Sak 8488 – 17.10.2018

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at bilførers aktsomhetsplikt skjerpes i tilfeller hvor klager allerede har blitt ilagt kontrollsanksjon for samme overtredelse på samme område.

Sak 11111 – 03.04.2019

Nemnda bemerket også at klager nylig har blitt ilagt for samme overtredelse på samme område, og uttalte på prinsipielt grunnlag at førers aktsomhetsplikt skjerpes i slike tilfeller idet fører da er varslet om at lignende parkering i fremtiden kan føre til ny kontrollsanksjon.

Sak 12268 – 31.05.2019 – benyttet plassen i mange år

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at bilfører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert, jf. vegtrafikkloven § 5 første ledd. Dette innebærer at bilfører aktivt må undersøke hvorvidt det er parkeringsregulerende skilt på stedet og følge anvisningene og vilkårene som er gitt for å kunne parkere lovlig. Bestemmelsen angir en streng aktsomhetsnorm, og dette innebærer at aktsomhetsplikten ikke er begrenset til å omfatte det bilfører ser fra førersetet. 

Nemnda fant på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon i saken at skiltingen oppsatt ved innkjøring var tilstrekkelig synlig slik at en aktsom bilfører burde ha oppdaget den. Nemnda fant at fører i dette tilfellet ikke hadde vært aktsom med hensyn til skilting/regulering på stedet. Klager har videre oppgitt at han har parkert på området i mange år. Nemnda bemerket i denne sammenheng at fører har en plikt til å undersøke skiltingen på stedet ved hver parkering for å undersøke om det er endringer i reguleringen eller vilkårene på plassen. Dette gjelder selv om plassen benyttes jevnlig, eller dersom bilfører er godt kjent på stedet.

Fører er klar over at man parkerer i strid med reguleringen

Sak 15084 – 24.02.2020

Nemnda fant å bemerke på generelt grunnlag at når en parkerende er fullt klar over at det parkeres i strid med skiltede vilkår, bærer parkerende selv risikoen for at ileggelse kan finne sted. Nemnda viste videre til at en normalt aktsom fører i et slikt tilfelle burde forstå at man må finne annen lovlig parkering.

Klager har vist til at han er innehaver av gyldig parkeringstillatelse. Nemnda viste til at denne tillatelsen ikke er tilknyttet kjøretøyet han parkerte, og at dette klart er en forutsetning for at parkeringstillatelsen eller -beviset er gyldig. Videre viste nemnda til at det forhold at klager har en rett til å parkere på et område ikke er relevant dersom en parkeringsbestemmelse er brutt.

Elektronisk skiltgjenkjenning er tilknyttet kontrollen, ikke betalingen

Sak 19352 – 23.03.2021

Det er på området satt opp skilt som angir at det er parkering mot avgift. Det er videre opplyst at kontroll utføres ved elektronisk skiltgjenkjenning.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at bilfører burde forstått at elektronisk
skiltgjenkjenning er tilknyttet kontrollen virksomheten foretar av de parkerte
kjøretøyene for å avgjøre hvorvidt disse er lovlig parkert, og ikke bilførers betalingsplikt.
Nemnda kunne ikke se at skiltingen på området ga bilfører en berettiget forventning om
at betaling var registrert ved innkjøring til området, og viste særlig til at skiltet eksplisitt
angir at kontroll utføres ved elektronisk skiltgjenkjenning. En aktsom bilfører burde etter
nemndas syn forstått at han måtte betale for parkering på automaten oppsatt på
området.

Sak 16031 – 25.05.2020

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at dersom det ikke er noen konkret informasjon på stedet som henviser til at det er registrering i form av skiltgjenkjenning, bør en normalt aktsom fører forstå at betaling skal foretas i henhold til parkeringsforskriften § 31 andre ledd, og at man ikke kan forlate området før betalingen er foretatt. Liknende tilfeller er også behandlet av nemnda, blant annet i sak 15236, 15915 og 22543, med samme utfall.

Aktsomhet ved automatfeil

Automat

Adskillelse mellom forskjellige parkeringsområder

Generelt om aktsomhetsplikten

Sak 335 – 25.04.17

Generelt fant nemnda, at når flere områder med forskjellige operatører ligger tett til hverandre, må det foreligge en tydelig avgrensning mellom områdene. Avgrensingen av områdene bør være fysisk eller ekstra tydelig skiltet, og det kan med fordel presiseres på automatene hvilket område de gjelder for.

Sak 157 – 23.03.17

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at fører selv er ansvarlig for å betale avgift på riktig automat ved parkering.

Sak 11220 – 03.04.2019

Det fremgår av bildene at det rett foran kjøretøyet er satt opp skilt som angir retningen til parkeringsautomaten. Virksomheten har også forklart at pilen peker i motsatt retning av betalingsautomaten klager benyttet seg av. (…) Klager har i dette tilfellet selv opplyst at det var første gang han parkerte på stedet, og at han er ukjent i området. Nemnda uttalte at bilførers aktsomhetsplikt i et slikt tilfelle vil skjerpes ytterligere.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at i de tilfeller der automaten er anvist med retningsgivende skilt, og bilfører ikke har fulgt anvisningen, har fører ikke utvist tilstrekkelig aktsomhet.

Betaling til feil automat

Sak 658 – 22.05.17

Nemnda fant det dokumentert at parkeringsbilletten som var løst av klager stammer fra et annet parkeringsselskap, og at området fremsto på en slik måte at klager burde ha forstått at denne automaten ikke gjaldt for parkering inne på plassen. Nemnda viste spesielt til at det tydelig fremgår av oppslag på automaten klager har benyttet at denne ikke må benyttes ved parkering inne på plassen.

Nemnda la til grunn at en normalt aktsom bilfører burde fått med seg oppslaget om at denne automaten ikke gjaldt for området hvor han sto parkert. Nemnda påpekte også at det fremgikk av kvitteringen/billetten klager fikk at denne var gitt av et annet selskap enn det som drifter den aktuelle plassen og at dette fremgår av skilt på stedet.

Nemnda uttalte generelt at det er bilførers ansvar å kontrollere mottatt kvittering og undersøke at denne stemmer overens med både ønsket registrering og gjeldende område. Idet det i de fleste tilfeller fremkommer av kvittering/billett hvor denne er gyldig eller hvilket selskap den er utstedt fra, må bilfører undersøke at dette faktisk stemmer.

En aktsom fører bør undersøke/lete etter automat

Sak 16600 – 30.06.20

Nemnda bemerket på generelt grunnlag at dersom man parkerer på et sted med krav om trekk av billett og man ikke ser noen automat, bør en normalt aktsom fører forstå at området må undersøkes nærmere.

Nemnda fant også å påpeke at automaten er plassert nær plassen klager parkerte kjøretøyet, og at en normalt aktsom fører burde forventes å oppdage denne. Når han selv velger å forlate kjøretøyet uten å undersøke nærmere eller foreta påkrevet registering, bærer fører selv risikoen for at ileggelse av kontrollsanksjon kan finne sted.

Feilinformasjon fra tredjepart

Generelt om feilinformasjon fra tredjeparter

Sak 1296 – 20.06.17

Sekretariatet bemerker: Klagers kjøretøy sto parkert på en reservert plass i et boligsameie hvor det var stilt krav om parkeringstillatelse.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at en parkeringsvirksomhet ikke kan hefte for feilinformasjon eller mangelfull informasjon gitt av tredjepart. Nemnda fant at skiltingen på området var tydelig, og at parkeringsselskapet hadde håndhevet i henhold til skiltingen på området. Feilinformasjonen gitt av Garderobemannen kunne ikke gi grunn til å frafalle kontrollsanksjonen som var korrekt ilagt av parkeringsvirksomheten.

Sak 1547 – 31.07.17

Sekretariatet bemerker: Klagers kjøretøy sto parkert rett utenfor hotellet på plass skiltet med «Parkering forbudt. Kun av- og pålessing til hotellet». Klager hadde ikke dokumentert forholdet.

Klager anførte at kjøretøyet som var en turistbuss ble parkert på Quality Hotel og at billett ble lagt godt synlig bak frontruten for kontroll. Klager anførte at fører ble henvist av hotellets ansatte til å parkere der han gjorde. Klager viste til at dette er en hotellparkering, og at fører derfor stolte på instruksjonen han fikk fra de ansatte.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at en parkeringsvirksomhet ikke kan hefte for feilinformasjon eller mangelfull informasjon gitt av tredjepart, som hotellet i dette tilfellet.

Se også sak 1704 med omtrent samme utfall.

Sak 13838 – 17.10.19

Utdrag fra alminnelig nemndspraksis.

Klager har anført at han spurte på hotellet om det var i orden å plassere bilen utenfor, og at han fikk dette godkjent. Kjøkkensjefen på hotellet har forklart at klager fikk tillatelse til å parkere foran inngangen i 10 minutter i forbindelse med levering av en eske. Klagers og kjøkkensjefens forklaring med hensyn til hva som er foretatt på hotellet er ikke sammenfallende, da klager har anført at han skulle ha signatur av en deltaker som befant seg på hotellet mens kjøkkensjefen har opplyst om at det dreier seg om levering av en stor eske. Nemnda fant å legge klagers forklaring til grunn. Av sakens dokumenter fremkommer det at kjøretøyet er observert stående på plassen i 14 minutter.

Nemnda fant det sannsynliggjort at klagers kjøretøy sto i strid med parkeringsforbudet og at kjøretøyet også sto lengre enn den anførte tillate tillatelsen om å kunne stå utenfor i 10 minutter. Nemnda bemerket også at en bilfører uansett er pliktig til å påse at kjøretøyet hensettes i tråd med vilkårene på stedet, herunder følger å undersøke skiltene oppsatt på området og at en aktsom bilfører ikke vil gå inn for å be om tillatelse til å parkerer i strid med reguleringen når det finnes andre lovlige alternativer. Nemnda viste til at det på området også er skiltet med avgiftsparkering, slik at klager lovlig kunne hensatt kjøretøyet på en annen plass mot betaling. Der fører velger å innrette seg etter informasjon fra en tredjepart, fremfor å undersøke og følge skiltene satt opp fant nemnda at han også må bære risikoen for at kjøretøyet er feilparkert.

Tredjepart kan ikke frafalle kontrollsanksjon

Sak 2317 – 12.09.17

Nemnda uttalte prinsipielt at løfter om frafalt kontrollsanksjon fra andre enn parkeringsvirksomheten selv eller de som er identifisert med parkeringsvirksomheten, ikke er bindende for parkeringsvirksomheten. Resepsjonisten på hotellet kunne i denne sammenheng derfor ikke frafalle kontrollsanksjonen på vegne av [parkerings]virksomheten.

Tredjepart kan fremstå som legitimert, slik at fører har opptrådt aktsomt

Sak 14305 – 14.12.19

Alminnelig nemndspraksis.

Nemnda uttalte at det i tilfeller hvor kjøretøyet rent objektivt er parkert i strid med de skiltede vilkår, men hvor bilfører har opptrådt som en normalt aktsom fører, vil dette være grunnlag for at kontrollsanksjonen må oppheves. Nemnda bemerket i denne sammenheng at et grunnvilkår for at en kontrollsanksjon skal være rettmessig ilagt er at fører har opptrådt forsettlig eller uaktsomt, jf. vegtrafikkloven § 31 første ledd.

Nemnda bemerket at man ved parkering i strid med skiltede vilkår i utgangspunktet må forhøre seg med parkeringsvirksomheten. Nemnda fant likevel at tredjeparten i dette konkrete tilfellet må ansees legitimert, da det av sakens dokumenter kunne synes som at skolen utstedte p-tillatelser slik at det var naturlig at man som fører forholdt seg til informasjonen gitt av dem. Etter det ovennevnte kom nemnda frem til at klager opptrådte tilstrekkelig aktsomt på bakgrunn av informasjonen hun hadde fått av skolen.

Sak 13707 – 17.10.19

Utdrag fra alminnelige nemndspraksis. Klager hadde i saken blitt fortalt av senterleder at det forelå en avtale på hans mobilnummer fra tidligere av, og anførte at han var i god tro.

Den fremlagte bruksanvisningen viser hvordan registreringen fullføres, og nemnda fant det sannsynliggjort at klager ikke hadde gjort dette på korrekt måte. Idet klager kunne kontrollere parkeringsavtalen fant nemnda at han før parkering burde forstått at registreringen ikke var foretatt korrekt. Nemnda viste særlig til at det av historikken fremgår at denne ikke gjelder som parkeringsavtale og nemnda kunne dermed ikke se at klager var gitt en berettiget forventning om at han hadde en gyldig avtale på tidspunktet.

Nemnda fant grunn til å bemerke at feilinformasjon fra en tredjepart ikke automatisk fører til at kontrollsanksjonen settes til side, særlig ikke der klager selv er gitt anledning til å kontrollere avtalen. Nemnda fant likevel at tredjeparten i dette konkrete tilfellet må ansees legitimert, da senterleders navn står i bruksanvisningen. Etter det ovennevnte kom nemnda frem til at klager opptrådte tilstrekkelig aktsomt på bakgrunn av meldingen fra senterleder. Kontrollsanksjonen var dermed ikke rettmessig ilagt, jf. parkeringsforskriften § 36 første ledd.

Rettsvillfarelse

Fremmedspråklig fører

Sak 135 – 19.04.17

Nemnda uttalte prinsipielt at det forhold at man ikke snakker norsk ikke er grunnlag for at en eventuell rettsvillfarelse ved parkering skal være unnskyldelig og at det er førers ansvar å kjenne til norske parkeringsregler ved parkering i Norge.

Sak 441 – 24.04.17

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det er bilførers ansvar å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende regler for parkering i det landet man besøker. Det forhold at det ikke skiltes på andre språk har således ingen betydning. 

En opprettholdelse av kontrollsanksjonen i slike tilfeller var etter nemndas oppfatning ikke urimelig, idet det i motsatt fall ville fått som konsekvens at ingen skilt eller reguleringer gjaldt så snart en person ikke behersker språket. En slik tolkning ville få svært uheldige konsekvenser for opprettholdelse av trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Sak 446 – 10.05.17

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det er bilførers ansvar å kjenne til norske parkeringsregler ved parkering i Norge, herunder å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende vilkår.

Sak 7912 – 13.08.18

Nemnda fant at rekken var klart skiltet som parkering mot avgift. Nemnda uttalte prinsipielt at det forhold at man ikke snakker norsk ikke er grunnlag for at en eventuell rettsvillfarelse ved parkering skal være unnskyldelig og at det er førers ansvar å kjenne til norske parkeringsregler ved parkering i Norge.

Forlate området som fremmedspråklig fører

Sak 2793 – 19.10.17

Nemnda fant å måtte vurdere hvorvidt fremmedspråklige førere ved parkering skulle gis anledning til å forlate parkeringsområdet som en del av den rimelige fristen i parkeringsforskriften § 36 fjerde ledd til å sette seg inn i parkeringsvilkårene og foreta nødvendig betaling / registrering før kontrollsanksjonen kan ilegges.

Nemnda fant at regelen i § 36 fjerde ledd i utgangspunktet ikke åpner for at den parkerende kan gå bort fra parkeringsområdet for å sette seg inn i reglene for parkering. Reelle hensyn taler også for dette. Avstanden til f. eks. en hotellresepsjon og pågangen i denne vil kunne variere sterkt. Det vil vanskeliggjøre kontroll og bevissituasjonen dersom manglende språkkunnskaper skulle gi mulighet til å forlate plassen. Nemnda uttalte derfor på generelt grunnlag at det ikke er anledning til å forlate området før betaling/registrering er foretatt med mindre særlige grunner taler for det. Nemnda fant ikke holdepunkter for at det forelå slike særlige grunner i dette tilfellet.

Rettsvillfarelse om de nye reglene for parkering av el-biler / Rettsvillfarelse om kunngjorte lover og forskrifter

Sak 94 – 22.03.17

Nemnda fant at det forhold at forskriften blant annet ble publisert og kunngjort i tråd med Lov om Norsk Lovtidend av 19. juni 1969 nr. 53 er tilstrekkelig for at bilførere skal ansees kjent med regelverket. I tillegg har forskriftsendringen i denne saken blitt gjort tilgjengelig på kommunens egen nettside samt via lokal og sentral presse.

Nemnda bemerket at det er bilførers eget ansvar å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende regler. 

Nemnda uttalte prinsipielt at det ikke er grunnlag for å gi medhold i saker der klager hevder å være i god tro på bakgrunn av at man ikke var kjent med gjeldende lover og forskrifter.

Villfarelse ved bruk av elektronisk registrering

Sak 6410 – 05.06.18

Nemnda uttalte prinsipielt at språkvansker ved bruk av Easypark-applikasjonen ikke kan være grunnlag for en unnskyldelig villfarelse. Bilfører plikter å sette seg inn i vilkårene på stedet uavhengig av hans/hennes språklige ferdigheter og et slikt forhold vil derfor ikke kunne føre til at kontrollsanksjonen oppheves. Nemnda påpeker i denne sammenheng at applikasjonen er tilgjengelig på flere språk, deriblant norsk. Parkeringsvirksomheten kan ikke ta risikoen for brukerfeil.  

Det er førers ansvar å sette seg inn i parkeringsforskriftens bestemmelser

Sak 12831 – 27.08.19 – ikke betalt avgift for tilhenger

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det er bilfører eget ansvar å sette seg inn i parkeringsforskriftens bestemmelser, og bemerket at det ikke er stilt et formelt krav i forskriften § 22 om at informasjonsskilt skal opplyse om hva som regnes som motorvogn. 

I det aktuelle tilfelle kunne bilfører uansett ha kontaktet virksomheten for veiledning, da telefonnummeret til virksomheten fremgikk av informasjonsskiltet. Ettersom tilhengeren opptok et oppstillingsfelt, vil det for en aktsom bilfører fremstå som klart at man også må betale avgift for plassen.