Parkeringsvirksomhetens ansvar ved anførsel om automatfeil

Generell informasjon

Det er parkeringsvirksomhetens ansvar å sørge for at en betalingsautomat fungerer samt å sannsynliggjøre dette ved å fremlegge en automatlogg. Dersom det er avklart at automaten ikke fungerte, må det dokumenteres eventuelle handlingsalternativer for fører, som f.eks. alternativ automat.  Ved anførsel om automatfeil vil det likevel også kunne stilles enkelte krav til hvordan fører bør forholde seg. Se her førers ansvar ved automatfeil.

Parkeringsvirksomhetens bevisbyrde

Sak 11393 – 08.05.2019

Sekretariatet bemerker: I den aktuelle saken var det ikke dokumentert/forklart hvorvidt bilfører kunne ha forsøkt alternativ automat i umiddelbar eller rimelig nærhet.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det er parkeringsvirksomhetens ansvar å sørge for at en betalingsautomat fungerer, samt å sannsynliggjøre dette ved å fremlegge en automatlogg. Parkeringsvirksomheten bærer således risikoen for at betalingsautomaten fungerer. 

Dersom automaten ikke fungerer stilles det likevel enkelte krav til hvordan bilfører bør forholde seg. Dette innebærer blant annet å forsøke andre betalingsformer, undersøke om det finnes en alternativ automat i umiddelbar eller rimelig nærhet, eller å kontakte virksomheten for å melde fra om feilen. 

I det foreliggende tilfelle har virksomheten ikke bestridt at automaten var ute av drift på tidspunktet for klagers parkering. Det er heller ikke fremlagt transaksjonslogg eller feillogg fra automaten. Nemnda fant etter dette å legge til grunn at automaten var fullstendig ute av drift, ettersom dette verken var bestridt eller forklart av virksomheten, slik at det heller ikke kunne benyttes andre betalingsformer på automaten.

Plikt til å holde automaten i stand går foran varslingsplikten

Sak 12120 – 21.06.19

Nemnda fant det dokumentert at automaten var ute av drift og at det verken fungerte å betale med kort eller mynt. Nemnda la til grunn at virksomheten ikke har bestridt at automaten var ute av drift, med hensyn til begge disse funksjonene. Nemnda viste til at kontanter er tvungent betalingsmiddel i Norge, jfr. sentralbankloven av 24.05.1985 nr. 28 jf § 14. Nemnda uttalte at denne regelen i utgangspunktet innebærer at parkerende kan kreve å betale med kontanter, og at virksomheten ikke kan pålegge fører å betale med elektroniske betalingsløsninger.

Nemnda fant likevel grunn til å påpeke at en plikt til å tilby oppgjør med kontanter, ikke medfører at man får en automatisk rett til å parkere gratis om man har forsøkt å betale med kontanter, men dette ikke fungerer. Nemnda bemerket at fører bør forsøke å kontakte virksomheten om feilen. I en slik samtale vil en da kunne avklare om det er en feil på automaten eller om det er en brukerfeil. I denne konkrete saken er det på det rene at verken kort eller kontantmulighet fungerte på automaten. I en slik situasjon fant nemnda det ikke avgjørende at klager ikke har forsøkt å varsle virksomheten. Nemnda bemerket at det er virksomhetens ansvar å sørge for at automaten fungerer. Dersom det på grunn av dokumentert  automatfeil ikke er mulig å betale på denne og det ikke er andre automater som kan benyttes i nærheten, er det et forhold som virksomheten må bære ansvaret for.

Nemnda fant på denne bakgrunn at klager i dette tilfellet hadde opptrådt som en normalt aktsom fører ved å anta at parkering kunne skje uten betaling, siden automaten var ute av drift slik som beskrevet ovenfor.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at virksomhetens plikt til å holde automaten i stand til å tilby kontant betaling, i utgangspunktet går foran førers ovennevnte oppfordring til å varsle virksomheten om feilen.

Parkeringsvirksomheten må fremlegge transaksjonslogg og feillogg fra automaten for å sannsynliggjøre at den fungerte

Hvorvidt automaten var i normalt drift, beror på en konkret helhetsvurdering av de fremlagte beviser. Nemnda har blant annet gjennom fast nemndspraksis slått fast at en transaksjonslogg som viser at det er foretatt både betaling med kort og mynt i det angitt tidsrommet, sannsynliggjør at automaten var i normal drift (sak 7681, 11523 og 12291 m.m.).

Sak 14575 – 17.02.20

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det er parkeringsvirksomhetens ansvar å sørge for at en betalingsautomat fungerer, samt å sannsynliggjøre dette ved å fremlegge transaksjonslogg og feillogg fra automaten. I tilfeller hvor det er anført automatfeil og det ikke fremlegges dokumentasjon som sannsynliggjør det motsatte, vil det legges til grunn at automaten var ute av drift og kontrollsanksjonen vil oppheves.

Unntaket fra dette utgangspunkt vil være i tilfeller hvor automaten oppgir at man bør forsøke en annen automat, samt informasjon om hvor man finner denne automaten, såfremt den alternative automaten ikke er synlig i umiddelbar eller rimelig nærhet fra den andre automaten. Der bilfører har anledning til å kontakte parkeringsvirksomheten bør dette også forsøkes.

Mangler automat / betalingsmulighet

Sak 2372 – 29.09.17

Utdrag fra alminnelig praksis i nemnda.

(…) Nemnda la i denne sammenhengen vekt på at det ikke var mulighet til å betale på automat på området og at det for nemnda fremsto som at det heller ikke fantes nærliggende og alternative p-plasser med automat. Nemnda fant etter dette at opprettholdelse av kontrollsanksjonen i denne konkrete saken ville være urimelig, idet det ikke ble tilbudt betalingsautomat på området.

Sak 5116 – 23.03.18

Utdrag fra alminnelig praksis i nemnda.

Nemnda uttalte at parkeringsvirksomheter etter parkeringsforskriften § 32 første ledd skal tilby en universelt utformet betalingsautomat i åpne anlegg. Kravet til at automaten skal være universelt utformet er utsatt til 01.01.2021 i paragrafens tredje ledd, men kravet til at det skal være en automat på området er ikke utsatt.

Nemnda bemerket at brudd på denne regelen ikke i alle tilfeller vil føre til tilsidesettelse av kontrollsanksjonen. Nemnda vurderte om feilen hadde virket inn på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41. Klager har forsøkt å betale på automat på et annet område fordi det manglet automat på det aktuelle området. Nemnda fant derfor at feilen har virket inn på vedtaket i dette tilfellet. Kontrollsanksjonen anses derfor ulovlig ilagt. 

Sak 5660 – 21.03.18

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at i de tilfeller der fører er forhindret fra å kjøpe en parkeringsavtale på grunn av forhold som skyldes virksomheten, vil kontrollsanksjonen kunne oppheves dersom fører etter omstendighetene har foretatt seg tilstrekkelig for å påse at kjøretøyet sto lovlig parkert.

Førers plikter ved automatfeil

Generell informasjon

Dersom fører ved parkering opplever at automaten ikke fungerer, bør fører ta enkelte forholdsregler. Disse forholdsreglene inkluderer å kontrollere hvorvidt det er andre betalingsautomater i rimelig nærhet, og å kontakte virksomheten (sak 152). Dersom automatens kortfunksjon er ute av drift, men automaten tar imot mynt, vil ikke automaten være å anse som fullstendig ute av drift, og man må betale med mynt (sak 31).

I hovedtrekk har nemnda funnet at dersom fører forholder seg helt passiv dersom man opplever at automaten ikke fungerer, vil det i utgangspunktet ikke foreligge grunnlag for å oppheve kontrollsanksjonen (sak 12986, 12410 og 12426). Dette vurderes imidlertid opp mot virksomhetens plikt til å holde automaten i stand og virksomhetens bevisbyrde for at automaten var i normal drift på tidspunktet (se fane «Virksomhetens ansvar«). Virksomhetens plikt til å holde automaten i stand, vil i noen tilfeller gå foran førers plikt til å varsle virksomheten om feilen (sak 12120).

I enkelte tilfeller kan det være brukerfeil som er bakgrunnen til at man ikke fikk benyttet automaten. For å forsikre seg om at automaten ikke fungerer eller om det er en brukerfeil, kan det være lurt å ta ne telefonsamtale til virksomheten. Telefonnummeret skal stå opplyst på automaten eller på et informasjonsskilt som står oppsatt på stedet.

Bilførers plikter

Sak 152 – 28.03.17

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at fører ved automatfeil skal undersøke om det finnes annen alternativ automat i rimelig nærhet som fungerer, eller kontakte virksomheten og melde fra om feil på automaten.

Bilfører bør forsøke å varsle virksomheten om feilen

Sak 1485 – 24.07.17

Nemnda påpekte at det av klagers innsendte kvittering fremkom at betalingen ble påbegynt og stanset i samme minutt (kl. 22:55). 

Nemnda uttalte at det av virksomhetens transaksjonshistorikk fra automaten ikke så ut til å være feil på automaten. Nemnda viste også til at det på automaten står at man ved feil eller behov for hjelp kan ringe selskapet. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det må være et hovedprinsipp for eventuelt betalingsfritak ved automatfeil, at bilfører har forsøkt å varsle virksomheten om feilen. 

Varsling er ikke alltid avgjørende

Se her også fanen «Virksomhetens ansvar»

Sak 19668 – 21.20.21

Alminnelig nemndspraksis.

Det er ikke bestridt av partene i saken at automaten ikke responderte på berøring eller innsetting av bankkort, men det er uklart om automaten fungerte eller ikke. Nemnda viste særlig til at det av hendelsesloggen ikke fremgår noen feil som tilsier at automaten skulle være ute av drift, men det er heller ingen transaksjoner på automaten den aktuelle dagen. Virksomheten har forklart at det er sannsynlig at automaten ikke fungerte.

Nemndas flertall bemerket at klager burde i et tilfelle som det foreliggende kontaktet virksomheten før han forlot automaten og kjøretøyet på stedet, for å avdekke om det var tale om brukerfeil eller automatfeil. Han kunne alternativt blitt henvist til den andre automaten. Flertallet fant imidlertid at virksomhetens plikt til å holde automaten i stand går foran førers plikt til å varsle, og at kontrollsanksjonen etter det ovennevnte burde settes til side. Flertallet viste også til at klager lastet ned appen og betalt for parkeringen.

Nemndas mindretall, bransjens representant, dissenterte i avgjørelsen da klager etter hennes mening ikke hadde foretatt seg tilstrekkelig før han forlot kjøretøyet.

Sak 13460 – 17.10.19

Alminnelig nemndspraksis.

(…) Da det i denne saken ikke er sannsynliggjort at automaten fungerte på tidspunktet for parkering, fant en samlet nemnd det ikke avgjørende at klager ikke har forsøkt å varsle virksomheten. Nemnda bemerket at det er virksomhetens ansvar å sørge for at automaten fungerer. Dersom det på grunn av automatfeil ikke er mulig å betale på denne og det ikke er andre fungerende automater som kan benyttes i nærheten, er det et forhold virksomheten må bære ansvaret for. Nemnda uttalte at virksomhetens plikt til å holde automaten i stand i utgangspunktet går foran førers ovennevnte oppfordring til å varsle virksomheten om feilen.

Alternativ automat

Sak 17101 – 16.09.20

Nemnda uttalte at dersom fører ved parkering opplever at automaten ikke fungerer, bør ta enkelte forholdsregler. Dette selv om parkeringsvirksomheten også har en plikt til å sørge for at automatene fungerer. Disse forholdsreglene inkluderer å kontrollere hvorvidt det er andre betalingsautomater i rimelig nærhet, eventuelt kontakte parkeringsvirksomheten. Dersom fører forlater kjøretøyet/området uten å ta aktive skritt for å påse at man kan parkere lovlig, vil man også bære risikoen for å bli ilagt en kontrollsanksjon.

Nemndas flertall, nemndas leder og bransjens representant, bemerket at en aktsom fører burde ha oppdaget den alternative automaten ved parkering, og påpekte at han eventuelt kunne ha forhørt seg med parkeringsvirksomheten idet han oppdaget at automaten var ute av funksjon. På generelt grunnlag fant flertallet at det på områder hvor det er oppsatt flere automater, satt opp på en slik måte at en fører på vei til og fra kjøretøyet og den ene automaten, også kan se den andre automaten, burde en aktsom fører forsøke denne også før man forlater området. Dersom fører forholder seg passiv på området hvor det finnes alternative automater som lett kan oppdages av fører, vil kontrollsanksjonen som er rettmessig ilagt ikke oppheves på grunn av at den ene av automatene ikke fungerte.

Nemndas mindretall, Forbrukerrådets representant, dissenterte i avgjørelsen. Mindretallet viste på sin side til at det er virksomhetens ansvar å påse at parkeringsautomatene til enhver tid er i drift. Det er i saken ubestridt at automaten som klager hadde tenkt å benytte, var ute av drift. Det er heller ikke dokumentert at det på automaten gis opplysninger om at fører ved feil  må  benytte en annen automat

Ikke nok å overhøre en annen person som ringer til virksomheten

Sak 2351 – 20.09.17

Nemnda uttalte prinsipielt at bilfører ved automatfeil selv må forsøke varsle virksomheten om feilen dersom det skulle føre til et eventuelt betalingsfritak. Nemnda viste til at det ikke er tilstrekkelig å overhøre en annen person som ringer til virksomheten.

Tvungent betalingsmiddel

Sak 7476 – 30.07.18

Nemnda uttalte at det er bilførers ansvar å påse at man innehar gyldig billett eller elektronisk registrering all den tid kjøretøyet står parkert på avgiftsplass. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at man ikke har krav på å parkere gratis dersom man ikke får betalt med kort, Easypark eller liknende betalingsmiddel. Bankens sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge, og en forbruker vil i noen tilfeller kunne kreve å betale med tvungent betalingsmiddel. Debet-/kredittkort, Easypark eller andre betalingsmidler er ikke tvungent betalingsmiddel. Nemnda viste derfor til at klager måtte betale med mynt dersom hennes kort ikke fungerte.

Sak 14032 – 17.10.19

Alminnelig nemndspraksis.

Nemnda viste til at kontanter er tvungent betalingsmiddel i Norge, jfr. sentralbankloven av 24.05.1985 nr. 28 jf § 14. Nemnda uttalte at denne regelen i utgangspunktet innebærer at parkerende kan kreve å betale med kontanter, og at virksomheten ikke kan pålegge fører å betale med elektroniske betalingsløsninger.

Nemnda fant likevel grunn til å påpeke at en plikt til å tilby oppgjør med kontanter, ikke medfører at man får en automatisk rett til å parkere gratis om man har forsøkt å betale med kontanter, men dette ikke fungerer. Nemnda bemerket at fører bør forsøke å kontakte virksomheten om feilen. I en slik samtale vil en da kunne avklare om det er en feil på automaten eller om det er en brukerfeil.

I denne konkrete saken fant nemnda det sannsynliggjort at verken kort eller kontantmulighet fungerte på automaten. I en slik situasjon fant nemnda det ikke avgjørende at klager ikke har forsøkt å varsle virksomheten. Nemnda bemerket at det er virksomhetens ansvar å sørge for at automaten fungerer. Dersom det på grunn av dokumentert automatfeil ikke er mulig å betale på denne og det ikke er andre automater som kan benyttes i nærheten, er det et forhold som virksomheten må bære ansvaret for. Nemnda viste til at virksomhetens plikt til å holde automaten i stand til å tilby kontant betaling, i utgangspunktet går foran førers ovennevnte oppfordring til å varsle virksomheten om feilen.

Sak 14044 – 07.11.19

Alminnelig nemndspraksis.

Nemnda påpekte at det av virksomhetens dokumentasjon ikke fremkom at det hadde vært transaksjoner på noen av automatene i nærheten av det tidsrommet klager parkerte på morgenen. Nemnda fant det derfor ikke sannsynliggjort at det var mulig å betale på automatene på stedet på det aktuelle tidspunktet. Nemnda påpekte at dette også understøttes av virksomhetens fremlagte oversikt over kunder som hadde ringt inn og meldt om feil, og som skulle få tilsendt faktura for p-tiden. Nemnda uttalte at det er positivt at virksomheten tilbyr mulighet for betaling med EasyPark og faktura, men påpekte at virksomheten som en profesjonell part plikter å ha betalingsmuligheter etter gjeldende norsk lov.

Da det ikke var mulig å betale med mynt på området, fant nemnda at det i dette tilfellet ville være i strid med god forretningsskikk å opprettholde kontrollsanksjonen, jf. parkeringsforskriften § 52