Parkeringsvirksomhetens ansvar ved automatfeil

Det er parkeringsvirksomhetens ansvar å sørge for at en betalingsautomat fungerer samt å sannsynliggjøre dette ved f.eks å fremlegge en automatlogg.  Ved anførsel om automatfeil vil det likevel også kunne stilles enkelte krav til hvordan fører bør forholde seg. Se her førers ansvar ved automatfeil.

Generell informasjonSekretariatets bemerkning

Sak 11393 – 08.05.2019

Sekretariatet bemerker: I den aktuelle saken var det ikke dokumentert/forklart hvorvidt bilfører kunne ha forsøkt alternativ automat i umiddelbar eller rimelig nærhet.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det er parkeringsvirksomhetens ansvar å sørge for at en betalingsautomat fungerer, samt å sannsynliggjøre dette ved å fremlegge en automatlogg. Parkeringsvirksomheten bærer således risikoen for at betalingsautomaten fungerer. 

Dersom automaten ikke fungerer stilles det likevel enkelte krav til hvordan bilfører bør forholde seg. Dette innebærer blant annet å forsøke andre betalingsformer, undersøke om det finnes en alternativ automat i umiddelbar eller rimelig nærhet, eller å kontakte virksomheten for å melde fra om feilen. 

I det foreliggende tilfelle har virksomheten ikke bestridt at automaten var ute av drift på tidspunktet for klagers parkering. Det er heller ikke fremlagt transaksjonslogg eller feillogg fra automaten. Nemnda fant etter dette å legge til grunn at automaten var fullstendig ute av drift, ettersom dette verken var bestridt eller forklart av virksomheten, slik at det heller ikke kunne benyttes andre betalingsformer på automaten.

Sak 12120 – 21.06.19

Nemnda fant det dokumentert at automaten var ute av drift og at det verken fungerte å betale med kort eller mynt. Nemnda la til grunn at virksomheten ikke har bestridt at automaten var ute av drift, med hensyn til begge disse funksjonene. Nemnda viste til at kontanter er tvungent betalingsmiddel i Norge, jfr. sentralbankloven av 24.05.1985 nr. 28 jf § 14. Nemnda uttalte at denne regelen i utgangspunktet innebærer at parkerende kan kreve å betale med kontanter, og at virksomheten ikke kan pålegge fører å betale med elektroniske betalingsløsninger.

Nemnda fant likevel grunn til å påpeke at en plikt til å tilby oppgjør med kontanter, ikke medfører at man får en automatisk rett til å parkere gratis om man har forsøkt å betale med kontanter, men dette ikke fungerer. Nemnda bemerket at fører bør forsøke å kontakte virksomheten om feilen. I en slik samtale vil en da kunne avklare om det er en feil på automaten eller om det er en brukerfeil. I denne konkrete saken er det på det rene at verken kort eller kontantmulighet fungerte på automaten. I en slik situasjon fant nemnda det ikke avgjørende at klager ikke har forsøkt å varsle virksomheten. Nemnda bemerket at det er virksomhetens ansvar å sørge for at automaten fungerer. Dersom det på grunn av dokumentert  automatfeil ikke er mulig å betale på denne og det ikke er andre automater som kan benyttes i nærheten, er det et forhold som virksomheten må bære ansvaret for.

Nemnda fant på denne bakgrunn at klager i dette tilfellet hadde opptrådt som en normalt aktsom fører ved å anta at parkering kunne skje uten betaling, siden automaten var ute av drift slik som beskrevet ovenfor.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at virksomhetens plikt til å holde automaten i stand til å tilby kontant betaling, i utgangspunktet går foran førers ovennevnte oppfordring til å varsle virksomheten om feilen.

Parkeringsvirksomheten må fremlegge transaksjonslogg og feillogg fra automaten for å sannsynliggjøre at den fungerte

Sak 14575 – 17.02.20

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det er parkeringsvirksomhetens ansvar å sørge for at en betalingsautomat fungerer, samt å sannsynliggjøre dette ved å fremlegge transaksjonslogg og feillogg fra automaten. I tilfeller hvor det er anført automatfeil og det ikke fremlegges dokumentasjon som sannsynliggjør det motsatte, vil det legges til grunn at automaten var ute av drift og kontrollsanksjonen vil oppheves.

Unntaket fra dette utgangspunkt vil være i tilfeller hvor automaten oppgir at man bør forsøke en annen automat, samt informasjon om hvor man finner denne automaten, såfremt den alternative automaten ikke er synlig i umiddelbar eller rimelig nærhet fra den andre automaten. Der bilfører har anledning til å kontakte parkeringsvirksomheten bør dette også forsøkes.

Sak 2372 – 29.09.17

Utdrag fra alminnelig praksis i nemnda.

(…) Nemnda la i denne sammenhengen vekt på at det ikke var mulighet til å betale på automat på området og at det for nemnda fremsto som at det heller ikke fantes nærliggende og alternative p-plasser med automat. Nemnda fant etter dette at opprettholdelse av kontrollsanksjonen i denne konkrete saken ville være urimelig, idet det ikke ble tilbudt betalingsautomat på området.

Sak 5116 – 23.03.18

Utdrag fra alminnelig praksis i nemnda.

Nemnda uttalte at parkeringsvirksomheter etter parkeringsforskriften § 32 første ledd skal tilby en universelt utformet betalingsautomat i åpne anlegg. Kravet til at automaten skal være universelt utformet er utsatt til 01.01.2021 i paragrafens tredje ledd, men kravet til at det skal være en automat på området er ikke utsatt.

Nemnda bemerket at brudd på denne regelen ikke i alle tilfeller vil føre til tilsidesettelse av kontrollsanksjonen. Nemnda vurderte om feilen hadde virket inn på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41. Klager har forsøkt å betale på automat på et annet område fordi det manglet automat på det aktuelle området. Nemnda fant derfor at feilen har virket inn på vedtaket i dette tilfellet. Kontrollsanksjonen anses derfor ulovlig ilagt. 

Sak 5660 – 21.03.18

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at i de tilfeller der fører er forhindret fra å kjøpe en parkeringsavtale på grunn av forhold som skyldes virksomheten, vil kontrollsanksjonen kunne oppheves dersom fører etter omstendighetene har foretatt seg tilstrekkelig for å påse at kjøretøyet sto lovlig parkert.

Førers plikter ved automatfeil

Dersom fører ved parkering opplever at automaten ikke fungerer, bør fører ta enkelte forholdsregler. Disse forholdsreglene inkluderer å kontrollere hvorvidt det er andre betalingsautomater i rimelig nærhet, og å kontakte virksomheten (sak 152). Dersom automatens kortfunksjon er ute av drift, men automaten tar i mot mynt, vil ikke automaten være å anse som fullstending ute av drift, og man må betale med mynt (sak 31).

I noen tilfeller kan det være brukerfeil som er bakgrunnen til at man ikke fikk benyttet automaten. I slike tilfeller vil det være en konkret vurdering av førers aktsomhet ved benyttelse av den aktuelle automaten.

Generell informasjonSekretariatets bemerkning

Sak 152 – 28.03.17

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at fører ved automatfeil skal undersøke om det finnes annen alternativ automat i rimelig nærhet som fungerer, eller kontakte virksomheten og melde fra om feil på automaten.

Sak 5159 – 05.03.18

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at bilfører ved automatfeil relativt enkelt kan kontakte selskapet, der kontaktinformasjon fremgår av automaten eller skilting på stedet og at bilfører i alle tilfeller må ha forsøkt å varsle virksomheten om eventuelle feil.

I det foreliggende tilfellet har klager anført at han ikke fikk svar på virksomhetens telefon og at han måtte forlate kjøretøyet fordi han måtte rekke et møte. Nemnda bemerket at tidspress i seg selv ikke er et skjellig argument for å ikke påse at kjøretøyet er lovlig hensatt før man forlater det. Dersom man ikke kan utføre påkrevet betaling eller registrering og av ulike grunner er avskåret fra å kontakte virksomheten, bør man som bilfører legge til grunn at man ikke kan benytte plassen.

Sak 1485 – 24.07.17

Bilfører må forsøke å varsle virksomheten om feilen

Nemnda påpekte at det av klagers innsendte kvittering fremkom at betalingen ble påbegynt og stanset i samme minutt (kl. 22:55). 

Nemnda uttalte at det av virksomhetens transaksjonshistorikk fra automaten ikke så ut til å være feil på automaten. Nemnda viste også til at det på automaten står at man ved feil eller behov for hjelp kan ringe selskapet. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det må være et hovedprinsipp for eventuelt betalingsfritak ved automatfeil, at bilfører har forsøkt å varsle virksomheten om feilen. 

Sak 2455 – 19.09.17

Nemnda uttalte prinsipielt at man ikke automatisk kan fritas for verken dokumentasjon- eller betalingsplikt ved å hevde automatfeil og at man ikke hadde mulighet til å kontakte virksomheten eller på andre måter å registrere sin parkering.  Nemnda bemerket at dersom man ikke kan utføre påkrevet registrering eller betaling og av ulike grunner er avskåret fra å kontakte virksomheten, må man som bilfører legge til grunn at man ikke kan benytte plassen.

Ikke nok å overhøre en annen person som ringer til virksomheten

Sak 2351 – 20.09.17

Nemnda uttalte prinsipielt at bilfører ved automatfeil selv må forsøke varsle virksomheten om feilen dersom det skulle føre til et eventuelt betalingsfritak. Nemnda viste til at det ikke er tilstrekkelig å overhøre en annen person som ringer til virksomheten.

Ringt Easypark

Sak 3580 – 13.12.17

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at man ikke blir fritatt fra betalingsplikten ved å ringe til EasyPark, og bemerket at det på automaten fremkommer at Easypark er en betalingsløsning for mobilen. Dersom tjenesten av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig, må betaling foretas på annen måte, alternativt ved å ringe til parkeringsvirksomhetens telefonnummer.

Tvungent betalingsmiddel

Sak 7476 – 30.07.18

Nemnda uttalte at det er bilførers ansvar å påse at man innehar gyldig billett eller elektronisk registrering all den tid kjøretøyet står parkert på avgiftsplass. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at man ikke har krav på å parkere gratis dersom man ikke får betalt med kort, Easypark eller liknende betalingsmiddel. Bankens sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge, og en forbruker vil i noen tilfeller kunne kreve å betale med tvungent betalingsmiddel. Debet-/kredittkort, Easypark eller andre betalingsmidler er ikke tvungent betalingsmiddel. Nemnda viste derfor til at klager måtte betale med mynt dersom hennes kort ikke fungerte.