«1. I trafikkreglene forstås med:

k) Parkering: Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing».

Trafikkreglene § 1 nr. 1 bokstav kDefinisjoner

Generelt

Lessing: Utgangspunktet

Sak 112 – 23.03.17

Nemnda la forståelsen av begrepet «parkering» som fremgår av trafikkreglene § 1, bokstav k, til grunn. Kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing er etter denne definisjonen ikke regnet som parkering. Nemnda presiserte at begrepet «kortest mulig» medfører at det ikke er rom for å utføre andre gjøremål enn den konkrete lessingen eller av-/påstigningen under samme tid.

Nemnda uttalte prinsipielt at det ligger begrensninger i uttrykket «lessing». De kolli som skal håndteres må ha en viss tyngde, mengde eller størrelse for at det skal være naturlig å snakke om lessing. Det å hente eller levere en letthåndterlig pakke, gjenstand brev eller lignende, falt etter nemndas syn utenfor det lovlige. Nemnda viste til at hensynet med å kunne stå hensatt på parkeringsforbud i forbindelse med lessing, må naturlig kunne forklares i at tyngden, mengden eller størrelsen på det som skal lesses er av et slikt omfang at det er nødvendig å stå på stedet. Eksempelvis for å ha nærhet til destinasjon og slik forenkle prosessen. En slik forståelse av uttrykket lessing er også lagt til grunn i rettspraksis.

Sak 3014 – 31.10.17

Nemnda uttalte prinsipielt at en naturlig språklig forståelse av «kortest mulig» medfører at det ikke er rom for å utføre andre gjøremål enn den konkrete av- eller pålessingen. Nemnda viste til at domstolene ikke aksepterer den minste aktivitet utenom den som knytter seg til selve av- eller pålessingen.

Kort stans

Sak 2620 – 16.10.17

Klager forklarte at han skulle vente på sin kone som var inne i en butikk og derfor svingte inn på den aktuelle plassen. Klager forklarte videre at han stanset bilen uten å stanse motoren men at denne stoppet av seg selv slik moderne biler gjør. Klager anførte at han ikke var parkert og påpekte at plassen var helt tom og at han heller ikke hadde noen intensjon om å parkere.

Nemnda viste i den anledning til definisjonen av begrepet «parkering» som fremgår av trafikkreglene § 1, bokstav k: «Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det.». Nemnda uttalte prinsipielt at dette medfører at selv korte stans med motoren i gang ansees som en parkering. Klagers anførsel om at han ikke hadde noen intensjon om å parkere kan etter dette ikke føre frem. 

«1. I trafikkreglene forstås med:

k) Parkering: Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing».

Trafikkreglene § 1 nr. 1 bokstav kDefinisjoner

Innhold

  • Av- eller pålessing
  • «Kortest mulig» stans
  • Nemndspraksis - størrelse, tyngde og tidsperspektiv

Av- eller pålessing

Lessing: Utgangspunktet

Sak 112 – 23.03.17

Nemnda la forståelsen av begrepet «parkering» som fremgår av trafikkreglene § 1, bokstav k, til grunn. Kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing er etter denne definisjonen ikke regnet som parkering. Nemnda presiserte at begrepet «kortest mulig» medfører at det ikke er rom for å utføre andre gjøremål enn den konkrete lessingen eller av-/påstigningen under samme tid.

Nemnda uttalte prinsipielt at det ligger begrensninger i uttrykket «lessing». De kolli som skal håndteres må ha en viss tyngde, mengde eller størrelse for at det skal være naturlig å snakke om lessing. Det å hente eller levere en letthåndterlig pakke, gjenstand brev eller lignende, falt etter nemndas syn utenfor det lovlige. Nemnda viste til at hensynet med å kunne stå hensatt på parkeringsforbud i forbindelse med lessing, må naturlig kunne forklares i at tyngden, mengden eller størrelsen på det som skal lesses er av et slikt omfang at det er nødvendig å stå på stedet. Eksempelvis for å ha nærhet til destinasjon og slik forenkle prosessen. En slik forståelse av uttrykket lessing er også lagt til grunn i rettspraksis.

Dette prinsippet er senere gjentatt i en rekke avgjørelser av nemnda, blant annet i sak 15212, sak 15769 og i sak 17380.

Små objekter

Sak 15443 – 18.03.20

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det ved vurderingen av om det er foretatt av- og pålessing, ikke er relevant at det er tale om verdisaker. Det ligger begrensninger i uttrykket «lessing» da de kolli som skal håndteres må ha en viss tyngde, mengde eller størrelse for at det skal være naturlig å snakke om lessing. Små objekter som mobiltelefon, lommebok, vesker og lignende er åpenbart ikke av en slik tyngde eller størrelse at det faller inn under objekter faller innunder uttrykket «lessing».

Formålet med stansen

Sak 61 – 20.03.17

Nemnda la til grunn samme forståelse av parkeringsbegrepet som følger av trafikkreglene § 1, bokstav k. Unntatt fra begrepet parkering er kortest mulig stans for av- eller pålessing.

Nemnda la til grunn at formålet med stansen av bilen var å handle. Handel går ikke under unntaket for kortest mulig stans for av- eller pålessing, da tid benyttet til handel går utover det å tømme eller fylle bilen. Nemnda fant derfor at stansen av bilen måtte regnes som parkering, og at kontrollsanksjon rettmessig kunne ilegges etter parkeringsforskriften § 36 første ledd.

Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning, og at sekretariatet kan avgjøre fremtidige saker hvor det klart går frem at formålet ved stansen går utover det å tømme eller fylle bilen. Nemnda uttalte at formålet ved stans for handel alltid klart vil gå utover det å tømme eller fylle bilen.

Sak 13684 – 16.10.19

Nemnda påpekte innledningsvis at ileggelsen fant sted på en ordinær avgiftsplass, og at dette ikke var i nærheten av en bygning der det normalt vil vært naturlig å drive av- og pålessing. Nemnda viste også til at det fremgikk av klagers forklaring at han sto på plassen for å se når datteren kom ut med kolliene, og at han deretter skulle kjøre henne i møte. 

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at venting gjør at en stans ikke kan kalles kortest mulig, i forbindelse med av- og pålessing eller av- og påstigning. Nemnda viste også til at formålet med den aktuelle hensettelsen var å vente på datteren, og påpekte at bilen skulle flyttes før selve av- og pålessingen fant sted.

Kortest mulig stans på avgiftsplass

Sak 2099 – 31.08.17

Nemnda viste til at det etter parkeringsforskriften § 31 andre ledd skal betales umiddelbart etter parkering. Nemnda uttalte prinsipielt at kortest mulig stans for av- eller pålessing ikke er å anse som parkering.

Nemnda fant at varene som ble levert ikke oppfylte kravet til størrelse, tyngde og mengde (sekr. merknad: for at stansen skulle kunne vurderes som kortest mulig), og viste til at disse kravene generelt vil være strengere ved kortest mulig stans for av- eller pålessing på avgiftsplass, da av- eller pålessing ikke forhindrer fører fra å betale avgift. På denne bakgrunn fant nemnda det sannsynliggjort at kontrollsanksjonen var rettmessig ilagt.

Sak 18108 – 07.12.20

Alminnelig nemndspraksis. Parkering på avgiftsplass utenfor butikk.

Nemnda uttalte at begrepet «kortest mulig» medfører at det som skal lesses, er klargjort på forhånd. Nemnda fant at det ved parkering ved en butikk, selv om bilfører allerede er kjent med hvilken vare man ønsker, vil være usikkerhetsmomenter knyttet til hvor lang tid det tar før man varen og utført betaling. Det vil etter nemndas syn sjelden være tale om kortest mulig stans etter trafikkreglenes forståelse. Nemnda fant dermed at man ved parkering på en avgiftsplass, bør ta visse forholdsregler, da handel i butikk også nødvendiggjør andre gjøremål utover det som faller inn under «lessing».

Av- eller pålessing på reservert plass

Sak 6435 – 19.06.18

Nemnda fant det sannsynliggjort at kjøretøyet sto hensatt på en reservert plass uten gyldig synlig p-bevis. Nemnda viste til at når parkering er forbeholdt en spesifikk kjøretøygruppe er parkering forbudt for andre. Nemnda vurderte derfor hvorvidt klagers hensetting av kjøretøyet måtte anses som en parkering.

Nemnda la til grunn samme forståelse av parkeringsbegrepet som følger av trafikkreglene § 1, bokstav k. Unntatt fra begrepet parkering er kortest mulig stans for av- eller pålessing. Nemnda fant det sannsynliggjort at klagers stans måtte anses som kortest mulig, og la ved vekt på at klager flyttet tungt utstyr og hadde behov for avlessing så nærme destinasjon som mulig. Nemnda fant det ikke avgjørende at kjøretøyet kunne stått på en annen plass. All den tid kjøretøyet ikke var parkert, sto heller ikke kjøretøyet i strid med vilkårene på stedet. […]

Nemnda bemerket for øvrig at det ved privat parkeringsregulering er det tillatt å benytte andre begreper eller regulere at for eksempel av- og pålessing ikke er tillatt på reserverte plasser, såfremt ikke det er benyttet offentlige symboler. 

Vedtaket var enstemmig og ansees av prinsipiell betydning.

«Kortest mulig» stans

Sak 3014 – 31.10.17

Nemnda uttalte prinsipielt at en naturlig språklig forståelse av «kortest mulig» medfører at det ikke er rom for å utføre andre gjøremål enn den konkrete av- eller pålessingen. Nemnda viste til at domstolene ikke aksepterer den minste aktivitet utenom den som knytter seg til selve av- eller pålessingen. 

Dette prinsippet er senere gjentatt i nemndas avgjørelse, sak 17353, sak 17676 og i sak 16674.

Klargjøring / sikring av lasten

Sak 17656 – 22.10.20

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at kortest mulig stans for av- og pålessing må skje kontinuerlig til kjøretøyet uten utførelse av andre gjøremål. Herunder følger det at de kolli som skal lesses må klargjøres på forhånd.

Klager har forklart at han flyttet tingene fra loftet ned i leiligheten, og at dette deretter ble hensatt i oppgang/inngangsparti. Etter å ha flyttet alle tingene ut i inngangspartiet, flyttet han tingene ned til kjøretøyet. Dette tok til sammen 45 minutter. Etter nemndas syn vil slik klargjøring ikke være å anse som en del av kortest mulig stans for pålessing.

Nemnda presiserte i denne sammenheng at det i særskilte situasjoner, f.eks. ved av- og pålessing med kun én person til stede, bør tillates at man sikrer lasten ved å hensette denne i eksempelvis lukket oppgang/inngangsparti. I foreliggende sak var etter klagers forklaring flere personer som foresto flyttingen, og det var i tillegg klargjøring i form av bæring fra loft til leilighet. Nemnda fant på denne bakgrunn at det ikke var foretatt kortest mulig stans for av- og pålessing etter trafikkregelen § 1 bokstav k.

I nemndas tidligere avgjørelse, sak 17562, fant nemnda under tvil, at klageren som hadde sikret lasten i et inngangsparti før den ble lastet inn i et kjøretøy, hadde foretatt en pålessing «kortest mulig».

Ikke kontinuerlig lessing, tillatelse i ettertid

Sak 12996 – 29.08.19

Nemnda presiserte at begrepet «kortest mulig» medfører at det ikke er rom for å utføre andre gjøremål enn den konkrete lessingen under samme tid, og at selv den minste aktivitet utenom den som knytter seg til selve av- eller pålessingen faller utenfor begrepets utstrekning. På denne bakgrunn fant nemnda at kontrollsanksjon rettmessig kunne ilegges, idet aktiviteten med lessing må være kontinuerlig, hvilket ikke syntes å være tilfelle slik saken er opplyst.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det at virksomheten i ettertid ga klager tillatelse til å stå parkert på stedet ikke kunne ha innvirkning på vedtaket, idet overtredelsen av vilkårene på stedet i alle tilfelle var et faktum da kontrollsanksjonen ble ilagt. Nemnda uttalte at en aktsom fører bør påse at gyldig tillatelse til å stå hensatt i strid med et eventuelt parkeringsforbud er innhentet før man forlater kjøretøyet på stedet.

Venting faller ikke inn under begrepet kortest mulig stans for av- eller pålessing

Sak 2116 – 28.08.17

Nemnda uttalte prinsipielt at de gjenstander som skal lesses av eller på, må være klare for opplessing for at vilkåret om kortest mulig stans skal ansees oppfylt. Etter en naturlig forståelse av ordlyden, fant nemnda at det eksempelvis ikke kan gis tid til å «finne varer» slik som klager anfører, idet dette ikke innebærer at man har foretatt kortest mulig stans for selve av- eller pålessingen.

Andre gjøremål under av- eller pålessing

Sak 9219 – 21.11.18

Da klager har oppgitt å utføre andre gjøremål i tillegg til lessingen, fant nemnda ikke grunn til å gå nærmere inn på om det i utgangspunktet var snakk om lessing eller ikke. Nemnda fant at vurderingen i foreliggende sak var om klagers kjøretøy sto hensatt kortest mulig tid i forbindelse med avlessingen.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at begrepet «kortest mulig stans» kun knyttes til den nødvendige lessingen, og at det derfor ikke er rom for å utøve noen andre gjøremål. Nemnda bemerket at klagers behov for å stå på plassen avsluttes idet klager ikke aktivt lesser. Dette medfører at klager i det foreliggende har brukt mer tid enn det som faller innunder forståelsen av «kortest mulig stans». Nemnda uttalte at dersom det er behov for andre gjøremål enn det som reguleres av bestemmelsen i trafikkreglene § 1 bokstav k må kjøretøyet først flyttes til et sted hvor det er lovlig å parkere.

Nemndspraksis – størrelse, tyngde og tidsperspektiv

Sekretariatets merknad: Sakene under «praksis» er ikke prinsippavgjørelser, men konkrete eksempler på hva som oppfyller eller ikke oppfyller krav til tyngde, mengde eller størrelse.

Jakke ikke tung nok

Sak 20 – 22.02.17

Nemnda vurderte hvorvidt klagers stans kunne vurderes å være kortest mulig stans for av- eller pålessing. Nemnda fant det ikke sannsynliggjort at klager hadde foretatt kortest mulig stans for lessing, og la til grunn at en jakke ikke er stor eller tung nok til at det er behov for å hensette bilen på et område regulert med parkering forbudt. Nemnda fant at bæring av denne ikke var å anse som av- eller pålessing og tidsbruken vil da ikke har noen betydning.

Tollpapirer ikke store eller tunge nok

Sak 174 – 19.04.17 

Nemnda vurderte hvorvidt klagers stans kunne vurderes å være kortest mulig for av- eller pålessing, slik klager anførte. Nemnda fant det ikke sannsynliggjort at klager hadde foretatt kortest mulig stans for lessing. Nemnda viste blant annet  til langvarig rettspraksis, hvor det er lagt til grunn at gjenstanden som skal lesses må ha en viss tyngde, vekt og størrelse for at det kan anses som lessing. Nemnda la til grunn at tollpapirer ikke er en stor eller tung gjenstand som medfører at bilfører må parkere på område regulert med parkering forbudt. Nemnda fant at levering av tollpapirer ikke var å anse som av- eller pålessing, og at det derfor ikke var nødvendig å vurdere om stansen var kortest mulig.

Liten eske uten vesentlig vekt ikke stor eller tung nok

Sak 1294 – 11.07.17

På bakgrunn av en helhetsvurdering fant nemnda at stansen ikke fremstod som kortest mulig for pålessing. Nemnda la ved vurderingen vekt på at det klager anførte å ha lesset, i all hovedsak en forholdsvis liten mengde neglfiler og neglelakk, ikke oppfylte kravet til nødvendig størrelse, tyngde eller mengde.

Fire stoler kan være tunge nok til å være lessing

Sak 817 – 14.06.17

Nemnda la ved vurderingen vekt på klagers forklaring om at hun losset/lesset fire stoler, og at disse ikke var lett håndterlige. Videre la nemnda vekt på at virksomheten hadde tatt en tidskontroll på kun fem minutter, og ikke hadde kommentert klagers anførsel om lossing/lessing. Nemnda fant at klager ikke hadde parkert i strid med den skiltede reguleringen på stedet, da det ble foretatt lovlig av- og pålessing.  

Flytteesker kan være store/tunge nok til å falle inn under begrepet lessing

Sak 5710 – 16.04.18

Nemnda fant i den aktuelle saken at virksomheten ikke hadde sannsynliggjort at stansen gikk ut over kortest mulig stans for av- og pålessing. Nemnda la vekt på klagers forklaring, og fant at 15 minutter ikke var en urimelig tidsbruk for flytting av 14-15 kolli.Nemnda fant det også sannsynlig ut fra klagers forklaring at kassene var av slik omfang og vekt at bæring av disse var å anse som «lessing» i trafikkreglenes forstand.  På denne bakgrunn fant nemnda det ikke sannsynliggjort at kontrollsanksjonen var rettmessig ilagt.

Lessing – praksis tidsperspektiv

Sak 1268 – 22.06.17

Klager anførte hovedsakelig at han ble ilagt en kontrollsanksjon mens han bedrev av-/pålessing sammen med sin kone og sønn. Klager anførte at hans sønn trengte hjelp med å få kjørt vekk store mengder papp etter kjøp av ny sofa og bord. Klager anførte at han parkerte omtrent kl. 17.33, og at arbeidet ble avsluttet omtrent kl. 18.25. Klager forklarte at presenningen ble lagt på hengeren rundt kl. 18.10 for å forhindre at pappen blåste vekk.

Nemnda fant at klager hadde parkert i strid med den skiltede reguleringen på stedet, og kontrollsanksjonen var etter dette rettmessig ilagt, jf. parkeringsforskriften § 36 første ledd.

Nemnda la ved vurderingen vekt på anvendt tid, klagers forklaring om at han lesset papp etter kjøp av ny sofa og nytt bord, samt distansen fra bilen til leiligheten. På bakgrunn av en helhetsvurdering fant nemnda at stansen ikke fremstod som kortest mulig for pålessing.

«1. I trafikkreglene forstås med:

k) Parkering: Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing».

Trafikkreglene § 1 nr. 1 bokstav kDefinisjoner

Av- eller påstigning

Sak 1714 – 30.08.17

Nemnda fant derfor å måtte vurdere hvorvidt klagers stans kunne anses å være kortest mulig stans for påstigning. Nemnda uttalte prinsipielt at så lenge passasjeren ikke har behov for assistanse, tillates ingen ventetid. I denne saken var det ikke dokumentert behov for slik assistanse. 

Sak 7971 – 08.08.18

Nemnda uttalte prinsipielt at en naturlig språklig forståelse av «kortest mulig» medfører at det ikke er rom for å utføre andre gjøremål enn den konkrete av- eller påstigningen. Nemnda fant det ikke sannsynliggjort at klager i dette tilfellet hadde stanset «kortest mulig». Nemnda fant det heller ikke sannsynliggjort at klager hadde foretatt noen syketransport, og viste til at klager ikke hadde fremlagt noen dokumentasjon på denne.

Nemndspraksis av- og påstigning

Behov for assistanse

Sak 908 – 20.06.17

Nemnda uttalte at stedet var skiltet med symbol for «parkering forbudt» noe som medfører at det er tillatt med kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing. Definisjonen av parkering forbudt er gitt i trafikkreglene § 1 bokstav k, og nemnda uttalte at det er naturlig å benytte samme forståelse av symbolet også der dette er benyttet på private skilter.

Nemnda fant at det å bruke syv minutter til å hente et barn i barnehage ikke nødvendigvis er lengre enn den tid som anses nødvendig.  Ved levering og henting av små barn er det ofte nødvendig å bruke tid også inne i barnehagen til for eksempel av-påkledning. Klager har sannsynliggjort at det ikke er foretatt annet enn kortest mulig stans for påstigning.

Sak 5829 – 19.04.18 – venting faller ikke under «kortest mulig stans»

Nemnda fant det ubestridt at klager sto hensatt på stedet utover den skiltede makstiden. Imidlertid viste nemnda til definisjonen av parkering i trafikkreglene § 1 bokstav k, hvor det fremgår at kortest mulig stans for av- eller påstigning er unntatt parkeringsbegrepet. Nemnda bemerket at dette medfører at lovlig av- eller påstigning kan utføres på områder som dette og at virksomheten ikke hadde vurdert forholdet som påstigning. På bakgrunn av dette fant nemnda å måtte vurdere hvorvidt klagers stans kunne sies å være en lovlig stans for påstigning.

Nemnda uttalt at en naturlig språklig forståelse av «kortest mulig» medfører at det ikke er rom for å utføre andre gjøremål enn den konkrete av- eller påstigningen under stansen. Nemnda bemerket likevel at det i særlige tilfeller også må tillegges vekt dersom den som skal av eller på trenger særlig assistanse. En slik vurdering må foretas på bakgrunn av en konkret helhetsvurdering, der blant annet vedkommendes tilstand, tidsaspektet og alvorlighetsgrad tillegges vekt.

Nemnda viste til at klager tilstrekkelig har sannsynliggjort at hennes mann trengte assistanse slik at det kunne være snakk om lovlig påstigning. Imidlertid viste nemnda til at klager selv har forklart at hun ventet en stund på at papirarbeidet skulle ferdigstilles og at dette må anses som et annet gjøremål enn den konkrete påstigningen. Nemnda fant at slik venting ikke faller inn under det som kan anses som «kortest mulig stans for av- eller påstigning».

Sak 2702 – 31.10.17

Nemnda uttalte at stansen for å anses lovlig etter trafikkreglene § 1 bokstav k må være kortest mulig. Det innebærer at det ikke er rom for å utføre andre gjøremål, men i særlige tilfeller må det også tillegges vekt dersom den som skal av eller på trenger assistanse. Det blir en konkret helhetsvurdering hvor blant annet vedkommendes tilstand, tidsaspektet og alvorlighetsgrad vil tillegges vekt.

Klager har anført at passasjeren han hadde på det aktuelle tidspunktet var en eldre dame i rullestol og at han derfor parkerte nærmest mulig bygget og fulgte hun helt inn. Nemnda fant det av betydning at klager i tillegg til å redegjøre for at avstigningen anslagsvis tok 5 minutter, har fremlagt kvittering fra den aktuelle kjøreturen.  Sammenholdt med det faktum at det er foretatt svært kort tidskontroll av virksomheten, fant nemnda å legge klagers forklaring til grunn. På bakgrunn av det ovenstående kom nemnda frem til at stansen måtte anses som unntatt fra parkeringsbegrepet.