Innhold
  • Dokumentasjon som må foreligge i saken
  • Generelt om bevisbyrde
  • Parkeringsvirksomhetens saksforberedelse
  • Bevisbyrde: Automatfeil
  • Bevisbyrde: Elektronisk registrering
  • Ettersendelse av kontrollsanksjonen
  • Fjerning/borttauing
  • Skiltvedtak må dokumenteres

Dokumentasjon som må foreligge i saken

Et minstekrav at kontrollsanksjonen ligger i saken

Sak 10527 – 01.03.19

Nemnda presiserte at det er virksomheten som har bevisbyrden for at kontrollsanksjonen er rettmessig ilagt, og uttalte på generelt grunnlag at et minstekrav må være at en kopi av kontrollsanksjonen ligger i saken. Nemnda uttalte at det ellers vil være vanskelig å ta stilling til om en kontrollsanksjon er lovlig ilagt etter forskriften § 37 fjerde ledd. Spesielt bemerket nemnda at sanksjonens beløp samt det faktiske og det rettslige grunnlaget for ileggelsen må fremkomme.

Sak 14126 – 20.12.19

Nemnda uttalte at det er virksomheten som har bevisbyrden for at kontrollsanksjonen er rettmessig ilagt. Nemnda uttalte prinsipielt at det må være et absolutt minstekrav at kopi av kontrollsanksjon eller annen dokumentasjon/informasjon som gir tilsvarende informasjon foreligger i saken for at virksomheten skal kunne anses å ha oppfylt sin bevisbyrde. Nemnda uttalte at det ellers vil være vanskelig å ta stilling til om en kontrollsanksjon er lovlig ilagt etter forskriften § 37 fjerde ledd. Spesielt bemerket nemnda at sanksjonens beløp samt det faktiske og det rettslige grunnlaget for ileggelsen må fremkomme.

Nemnda uttalte at sekretariatet i fremtidige saker kan gi klager medhold der kopi av kontrollsanksjonen eller annen dokumentasjon/informasjon som viser det rettslige og faktiske grunnlaget på kontrollsanksjonen, ikke fremgår av sakens dokumenter.

Sak 14126 – 14.11.19

Sekretariatet bemerker: Nemnda presiserte at kopi av kontrollsanksjonen eller «annen tilsvarende dokumentasjon» er tilstrekkelig. Kommentar vedrørende saksbehandlingen.

Nemnda uttalte at det er virksomheten som har bevisbyrden for at kontrollsanksjonen er rettmessig ilagt. Nemnda uttalte prinsipielt at det må være et absolutt minstekrav at kopi av kontrollsanksjon eller annen dokumentasjon/informasjon som gir tilsvarende informasjon foreligger i saken for at virksomheten skal kunne anses å ha oppfylt sin bevisbyrde.

Nemnda viste også til at samtlige virksomheter er informert om at kopi av kontrollsanksjon skal ligge i saken, blant annet gjennom en e-post som automatisk sendes virksomheten ved registrert klage i tillegg til at informasjon om dette står opplyst på Parkeringsklagenemndas hjemmesider. Det ville kunne føre til en forskyvning av den reelle svarfristen, samt unødvendig merarbeid dersom virksomheten skulle gis ny frist til å fremlegge kopi av kontrollsanksjon i de tilfeller dette ikke er vedlagt i virksomhetens opprinnelige tilsvar.

Må fremlegge nødvendig dokumentasjon innen fristen

Sak 1968 – 09.08.17

Nemnda presiserte på generelt grunnlag at det er virksomheten som har bevisbyrden for at vilkårene på stedet er overtrådt. Nemnda viste til at det ikke er fremlagt bilder av hovedskilt på området, og heller ikke bilder av informasjonsskilt, til tross for at klager har anført at skiltingen på området var uklar. Nemnda uttalte prinsipielt at virksomheten selv er ansvarlig dersom de ikke har fremlagt den nødvendige dokumentasjon i en sak. Saken kan ikke påregnes å bli sendt til ny uttalelse selv om virksomheten i sin første uttalelse viser til at dokumentasjon skal ettersendes.

Hovedskilting må dokumenteres

Sak 2556 – 16.10.17

Nemnda presiserte på generelt grunnlag at det er virksomheten som har bevisbyrden for at vilkårene på stedet er overtrådt. Da det ikke foreligger dokumentasjon/foto av gjeldende hovedskilt med vilkår, fant nemnda at virksomheten ikke hadde oppfylt sin bevisbyrde, og derfor ikke har sannsynliggjort at kontrollsanksjonen var rettmessig ilagt.

Sak 14138 – 27.11.2019 – privat område

Nemnda uttalte at det er virksomheten som har bevisbyrden for at kjøretøyet står parkert i strid med skiltede vilkår på stedet. Hensynet bak dette er blant annet for at nemnda skal kunne ta stilling til hvorvidt kontrollsanksjonen er rettmessig ilagt etter parkeringsforskriften § 36. Nemnda uttalte at det er særlig viktig at en tilstrekkelig oversikt over skiltingen dokumenteres i de tilfeller der parkeringsområdet ikke er registrert i Statens vegvesens parkeringsregister, da det i slike tilfeller ikke vil være andre måter for nemnda å vurdere skiltingen på enn den vedlagte dokumentasjonen i saken. Nemnda viste til at det ikke stilles samme formkrav til private skilt som til offentlige skilt, jf. parkeringsforskriften § 26, og at virksomheter således er friere til selv å utforme hvilken tekst og regulering som skal fremgå av de private skiltene. Det vil som en følge av dette være vanskelig for nemnda å skulle gjette seg til hva som fremgår av de private skiltene i de tilfellene det ikke er fremlagt dokumentasjon som tydelig viser hva disse angir.

Nemnda uttalte at sekretariatet i fremtidige saker kan gi klager medhold der skiltplan eller annen dokumentasjon som viser hvilken regulering som fremgår på stedet, ikke fremgår av sakens dokumenter eller av Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

Ikke fremlagt bilder av skilting / dokumentert vilkår for parkering

Sak 395 – 12.04.17

Virksomheten har ikke fremlagt dokumentasjon på oppsatt skilt på området, og heller ikke skilt med angivelse av vilkår for parkeringen. Nemnda fant på bakgrunn av dette at det ikke var tilstrekkelig dokumentert at klager hadde parkert i strid med gjeldende vilkår på stedet.

Nemnda presiserte på generelt grunnlag at det er virksomheten som har bevisbyrden for at vilkårene på stedet er overtrådt. Da det ikke foreligger dokumentasjon/foto av gjeldende skilt med vilkår, fant nemnda at virksomheten ikke hadde oppfylt sin bevisbyrde, og derfor ikke har sannsynliggjort at ileggelsen av kontrollsanksjonen var rettmessig ilagt.

Virksomheten må dokumentere skiltvedtak

Avgjørelser vedrørende skiltvedtak finner under kategori skilting.

Dokumentasjon lagt frem fra feil ileggelse

Sak 1657 – 30.08.17

Nemnda uttalte i den sammenheng på generelt grunnlag at det må kreves at det i saken foreligger dokumentasjon fra riktig ileggelse. Nemnda bemerket at slik dokumentasjon kunne omfatte bilder fra ileggelsen eller området, kontrollsanksjon og liknende.

Dokumentasjon fremlagt i andre saker, men ikke i den aktuelle saken.

Sak 499 – 08.05.17

Sekretariatets merknad: Parkeringsvirksomheten anførte at de ved tidligere anledning hadde oversendt foto fra området.

Nemnda påpekte videre at virksomheten ikke hadde fremlagt dokumentasjon i saken, hverken kopi av kontrollsanksjonen eller bilder av skilt på stedet. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det ikke er tilstrekkelig å henvise til dokumentasjon som er sendt inn ved tidligere anledning i andre saker. Nemnda bemerket at det derfor heller ikke forelå tilstrekkelig dokumentasjon for å vurdere om kontrollsanksjonen var rettmessig ilagt.

Dokumentasjon i saker som gjelder berøringsbrett eller elektronisk p-bevis

Sak 1156 – 15.06.17

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det i saker som angår elektronisk registrering ved hjelp av for eksempel berøringsbrett eller automat, bør sannsynliggjøres at systemet fungerte som det skulle da kontrollsanksjonen ble ilagt. Slik sannsynliggjøring kan gjøres ved å fremlegge logg over registreringer den aktuelle dagen.

Nemnda bemerket at det er virksomhetens ansvar å fremlegge dokumentasjon som lar seg åpne og kontrolleres. Nemnda fant at selskapet ikke hadde dokumentert sitt krav tilstrekkelig, da det i saken manglet logg fra registreringsenheten. Det var heller ikke fremlagt bilder fra området som sannsynliggjør at det står noen plass at man skal ringe virksomheten ved problemer med registrering.

Ettersendelse – ikke ettersendt dokumentasjon til nemnda

Sak 1756 – 08.08.17

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at virksomheten ved å anføre at dokumentasjon ettersendes, ikke gis forlenget frist til å fremlegge dette.

Sak 320 – 29.05.17

Nemnda presiserte prinsipielt at det er virksomheten som har bevisbyrden for at vilkårene for parkering på stedet er overtrådt. Nemnda uttalte generelt at det må kreves at det i saken foreligger kopi av den ilagte kontrollsanksjonen, foto av skilt eller skiltplan, samt foto fra ileggelsen dersom dette finnes. Det er viktig at det av dokumentasjonen også fremkommer hvor kjøretøyet faktisk var plassert.

Ikke dokumentert skiltingen etter forespørsel

Sak 9810 – 11.02.19 og 10038 – 11.02.19

Nemnda uttalte innledningsvis på generelt grunnlag at det er virksomheten som har bevisbyrden for både at bilfører har brutt skiltede vilkår på det gitte parkeringsområdet, og at kontrollsanksjonen er rettmessig ilagt. Parkeringsklagenemnda har flere ganger bedt virksomheten dokumentere skiltreguleringen, men virksomheten har ikke fremlagt dette. Nemnda fant det derfor ikke sannsynliggjort at området er skiltet i samsvar med parkeringsforskriften.

Nemnda fant etter det ovennevnte at virksomheten ikke hadde sannsynliggjort  hvilke parkeringsvilkår som gjaldt på området og dermed heller ikke at klagers kjøretøy sto i strid med noen vilkår. Nemnda kunne dermed heller ikke fastslå at klager hadde overtrådt et vilkår ved parkering, jf. parkeringsforskriften § 36 første ledd. Kontrollsanksjonen var etter dette ikke rettmessig ilagt.

Generelt om bevisbyrde

Ikke åpenbar sak hvor det ikke er mottatt tilsvar fra virksomheten

Sak 16 – 09.02.17

Dersom en virksomhet ikke benytter retten til å uttale seg, kan nemnda treffe vedtak på grunnlag av de opplysningene som foreligger.

Nemnda fant at virksomheten, både ved manglende uttalelse og dokumentasjon, ikke har oppfylt sin bevisbyrde i saken og derfor ikke sannsynliggjort at ileggelsen er rettmessig.

Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning, og at i saker hvor virksomheten ikke har kommet med tilsvar og det for øvrig ikke klart fremkommer i saken at klager har parkert i strid med parkeringsforskriften, så kan sekretariatet i fremtidige saker gi klager medhold.

Riktig ileggelsesdato må fremgå på kontrollsanksjonen

Sak 3639 – 13.12.17

Nemnda viste til at tiden på kontrollsanksjonen var 24.07.17 kl. 12:40-12:52, men at virksomhetens dokumentasjon på at maks tid var overskredet var av bilder tatt i perioden 24-27.07.17. Nemnda kunne derfor ikke se at virksomheten hadde sannsynliggjort at kjøretøyet hadde parkert over maks p-tid 24.07.17 kl. 12:40-12:52. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at korrekt ileggelsesdato må fremkomme av kontrollsanksjonen.

Nemnda konkluderte med at virksomheten ikke hadde oppfylt sin bevisbyrde, og fant derfor ikke grunnlag for å vurdere øvrige forhold i saken.

Hvite objekter bak frontruten

Sak 2487 – 11.10.17

Nemnda fant at man på bildene fra ileggelsen kan se flere gjenstander bak frontruten i hvitt og i farger, og uttalte på generelt grunnlag at der man på bildene fra ileggelsen kan se gjenstander som likner på billetter eller p-bevis bak frontruten, også må kunne forvente at det er tatt nærbilde av disse gjenstandene, eller at betjenten i notats form opplyser om hva som ble observert bak frontruten.

Rekvisisjon

Sak 2200 – 14.08.17

Parkeringsvirksomheten anførte at de fulgte informasjon fra sin oppdragsgiver, og at de har bedt klager om å kontakte denne for å få klarhet i forholdet. Virksomheten anførte videre at de kun har gjort jobben etter instruks fra sin oppdragsgiver på området.

Nemnda uttalte prinsipielt at det i tilfeller der klager anfører å ha hatt rett til parkering, kreves noe mer enn en generell henvisning til oppdragsgiver for å sannsynliggjøre at parkeringen var i strid med vilkårene.

Sak 1974 – 23.08.17

Nemnda uttalte prinsipielt at det i tilfeller der klager anfører å ha hatt rett til parkering, kreves mer enn at virksomheten anfører at de ble rekvirert av sameiet, for å sannsynliggjøre at parkeringen var i strid med vilkårene.

Tagmaster

Sak 2140 – 14.08.17

Nemnda uttalte prinsipielt at det er virksomheten som har bevisbyrden for at vilkårene for parkering på stedet er overtrådt. Nemnda fant at virksomheten har unnlatt å opplyse saken om vesentlige punkter: Det fremgår ikke tydelig av skiltene at det er snakk om parkering mot avgift for ansatte, og heller ikke hvordan klager eventuelt kunne ha kontrollert at brikkenummeret var riktig registrert da hun foretok parkeringen. Nemnda finner på bakgrunn av dette at selskapet ikke har sannsynliggjort at klager har parkert i strid med de skiltede vilkårene på stedet. Nemnda bemerker at det heller ikke er ført tilstrekkelig bevis for at det er registrert feil brikkenummer og at den eventuelle feilen skyldes klager.

Sannsynliggjort er tilstrekkelig

Sak 7306 – 24.07.18

Videre uttalte nemnda prinsipielt at en kontrollsanksjon gitt med hjemmel i parkeringsforskriften ikke er å anse som en strafferettslig reaksjon, og at det derfor er tilstrekkelig for en lovlig ileggelse at parkeringsvirksomheten sannsynliggjør at et vilkår for parkering er overtrådt. Nemnda bemerket at det er uten betydning for kontrollsanksjonens lovlighet hvorvidt klager fikk noen gevinst ved overtredelsen av det aktuelle parkeringsvilkåret.

Parkeringsvirksomhetens saksforberedelse

Virksomhetens saksforberedelse etter parkeringsforskriften § 44 fjerde ledd, jf. forvaltningsloven § 33

Sak 16219- 23.06.20

Alminnelig nemndspraksis. Da Parkeringsklagenemnda hadde bedt om dokumentasjon fra klager, hadde det gått for lang tid til at denne kunne fremskaffes (sekr. bemerkning).

Ved klage til Parkeringsklagenemnda ble klager bedt om å dokumentere telefonutskrifter som kunne sannsynliggjøre at han hadde tatt kontakt med virksomheten på tidspunktet. Klager fikk da til svar fra sin telefonoperatør at samtaledataen fra perioden var slettet etter retningslinjer fra Datatilsynet. Nemnda bemerket til dette at det i foreliggende sak hadde gått såpass lang tid at klager hadde mistet sin mulighet til å sannsynliggjøre sin anførsel om samtalen med parkeringsvirksomheten.

I denne sammenheng uttalte nemnda at parkeringsvirksomheten skal følge de saksbehandlingsprinsipper som følger av forvaltningsloven § 33. Dette følger direkte av parkeringsforskriften § 44 fjerde ledd. Denne plikten innebærer blant annet å foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til og at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Dette medfører at parkeringsvirksomheten ber motparten fremlegge den dokumentasjonen som er relevant for saken. (…)

På denne bakgrunn fant nemnda å legge til grunn klagers forklaring om at han ved parkering hadde kontaktet med parkeringsvirksomheten og fått beskjed om at han hadde gyldig registrering. Nemnda presiserte at det er førers ansvar å påse at man har gyldig elektronisk registrering all den tid kjøretøyet er hensatt på avgiftsparkering. Imidlertid fant nemnda at klager i dette tilfelle hadde opptrådt tilstrekkelig aktsom ved å forhøre seg med parkeringsvirksomheten etter at han opplevde at registreringen opphørte.

Dokumentasjon som må foreligge ved automatfeil

Dokumentasjon som må foreligge ved saker som gjelder elektronisk registrering

Dersom det er anført at bilfører har benyttet feil takstkode, bør det fremlegges bilde av skilt/automat som viser hvilken takstkode fører burde ha benyttet.

Dersom bilfører anfører at det forelå en feil ved den elektroniske betalingsløsningen, bør det fremskaffes dokumentasjon som viser at denne var i normal drift.

Se prinsippavgjørelser som gjelder elektronisk registrering.

Dokumentasjon som må foreligge i saken ved ettersendelse av kontrollsanksjonen

Dokumentasjon som må foreligge ved fjerning av kjøretøy

Skiltvedtak må dokumenteres

Trykk rød knapp for å gå til parkeringsregisteret hos Statens vegvesen ➔

Parkeringsforskriften § 16. Krav til det enkelte parkeringsområde

Før virksomheten kan tilby vilkårsparkering på det enkelte parkeringsområde, skal skiltplan og tilleggsinformasjon for dette området være registrert i sentralt elektronisk register og området skiltet i tråd med skiltplanen, jf. § 17 og § 22. Virksomheten har ansvaret for å utarbeide og registrere slik skiltplan.

Skiltplanen skal inneholde kart over parkeringsområdets utforming, vise totalt antall plasser og plassering av skilt og betalingsautomater. Tilleggsinformasjonen skal oppsummere tallmaterialet fra skiltplanen og inneholde en vurdering fra virksomheten i henhold til § 62. Opplysningene skal gis ved utfylling av skjema for tilleggsinformasjon. Vegdirektoratet kan stille nærmere krav til skiltplan.

Alle endringer i skiltplanen med tilleggsinformasjon skal registreres i sentralt elektronisk register med angivelse av når endringen trer i kraft. Før endringer i skiltplanen er meldt inn i registeret, kan endringene ikke håndheves. Innmeldingskravet gjelder ikke for nødvendige reguleringsendringer på inntil 48 timer og heller ikke for midlertidige endringer som følge av akutte hendelser.

Skiltplan i parkeringsregisteret

Virksomheten må ha registrert skiltplan i parkeringsregisteret

Sak 14253- 20.12.2019

Nemnda uttalte at det fremgår av parkeringsforskriften § 4 at virksomheten for å tilby vilkårsparkering må registrere utfylt egenmeldingsskjema i Statens vegvesens register, og videre at det enkelte parkeringsområde blant annet må tilfredsstille kravene i § 16. Etter § 16 fremgår det blant annet at skiltplan og tilleggsinformasjon for det enkelte parkeringsområde skal være registrert i sentralt elektronisk register, og området skal være skiltet i tråd med skiltplanen før virksomheten kan tilby vilkårsparkering.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at sekretariatet kan gi klager medhold etter parkeringsforskriften § 16 når en virksomhet har ilagt kontrollsanksjon på et område som er skiltet med vedlegg 1-skilt etter parkeringsforskriften og området ikke er registrert i parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

Bransjens representant bemerket imidlertid på generelt grunnlag at den ovennevnte konklusjonen for hennes vedkommende forutsetter at virksomheten har hatt mulighet til å foreta registrering av området, f.eks. at parkeringsregisteret er operativt. Hun bemerket derfor at det unntaksvis kan foreligge tilfeller der manglende registrering ikke medfører at den utstedte kontrollsanksjonen må oppheves.

Dette er senere også slått fast i sak 15120 og i sak 15162 m.fl.

Ikke skiltet i henhold til vedlegg 1

Sak 15793 – 23.04.2020 

Nemnda bemerket at reguleringen med innkjøring mot betaling gjør at området er åpent for alminnelig ferdsel, og at da det skulle ha vært skiltet som angitt i parkeringsforskriften vedlegg 1, jf. forskriften § 22 første ledd, mens det av sakens dokumenter fremgår at det kun er skiltet med private skilt. Nemnda kunne heller ikke se at området var registrert i parkeringsregisteret. Nemnda viste til at det fremgår av parkeringsforskriften § 4 at virksomheten for å tilby vilkårsparkering må registrere utfylt egenmeldingsskjema i Statens vegvesens register, og videre at det enkelte parkeringsområde blant annet må tilfredsstille kravene i § 16. Etter § 16 fremgår det blant annet at skiltplan og tilleggsinformasjon for det enkelte parkeringsområde skal være registrert i sentralt elektronisk register, og området skal være skiltet i tråd med skiltplanen før virksomheten kan tilby vilkårsparkering.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at sekretariatet kan gi klager medhold etter parkeringsforskriften § 16 når en virksomhet har ilagt kontrollsanksjon på et område som åpenbart burde vært skiltet med vedlegg 1-skilt etter parkeringsforskriften og området ikke er registrert i parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

Skilting, datoparkering som ikke var registrert i parkeringsregisteret på ileggelsestidspunktet

Sak 23254 – 11.07.2022 

Nemnda uttalte, på prinsipielt grunnlag, at sekretariatet kan gi klager medhold etter parkeringsforskriften § 16 tredje ledd når en virksomhet på et område som er skiltet med vedlegg 1 – skilt etter parkeringsforskriften, har ilagt kontrollsanksjon på bakgrunn av skilt som ikke er registrert i parkeringsregisteret hos Statens vegvesen. Dette gjelder så lenge det ikke gjelder nødvendige reguleringsendringer på inntil 48 timer eller midlertidige endringer som følge av akutte hendelser.

Bransjens representant bemerket imidlertid, på generelt grunnlag, at den ovennevnte konklusjonen forutsetter at virksomheten har hatt mulighet til å foreta registrering av området, f.eks. at parkeringsregisteret er operativt.

Ikke samsvar med skiltplanen og faktiske skilt på ileggelsestidspunktet

Sak 23450 – 14.07.2022

Nemnda viste til at det følger av parkeringsforskriften § 16 tredje ledd at «Alle endringer i skiltplanen med tilleggsinformasjon skal registreres i sentralt elektronisk register med angivelse av når endringen trer i kraft. Før endringer i skiltplanen er meldt inn i registeret, kan endringene ikke håndheves». Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det på et vilkårsregulert område ikke kan håndheves på bakgrunn av et skilt som ikke er registrert i parkeringsregisteret på Statens vegvesen sin hjemmeside. Nemnda bemerket at det ikke har betydning for saken om virksomheten i ettertid har lagt inn skiltplan med korrekt skilting i parkeringsregisteret.

Skiltforskriftsskilt som regulerer vilkårsparkering må også ha skiltplan i parkeringsregisteret

Sak 21415 – 08.12.2021

Alminnelig nemndspraksis. Det var i saken gitt dispensasjon for plikten til å registrere skiltplan i parkeringsregisteret, men på tidspunktet for ileggelsen var dispensasjonen ikke lenger gjeldende.

Kontrollsanksjoner ilegges med hjemmel i parkeringsforskriften § 36 og nemnda fant derfor å måtte ta stilling til hvorvidt virksomheten, grunnet den manglende registreringen av midlertidig skiltplan i parkeringsregister, ikke kunne håndheve endringene.

Av parkeringsforskriften § 16 første ledd følger det at skiltplan og tilleggsinformasjon for området skal være registrert i sentralt elektronisk register før virksomheten kan tilby vilkårsparkering på det enkelte parkeringsområde. Videre fremgår det av tredje ledd at:

«Alle endringer i skiltplanen med tilleggsinformasjon skal registreres i sentralt elektronisk register med angivelse av når endringen trer i kraft. Før endringer i skiltplanen er meldt inn i registeret, kan endringene ikke håndheves. Innmeldingskravet gjelder ikke for nødvendige reguleringsendringer på inntil 48 timer og heller ikke for midlertidige endringer som følge av akutte hendelser».

Nemnda viste til at den aktuelle reguleringen er vilkårsparkering og at skiltplan derfor skal registreres i Statens vegvesen sitt register. Nemnda bemerket at dette gjelder områder skiltet etter skiltforskriften såfremt disse regulerer vilkårsparkering, jf. parkeringsforskriften § 16 siste ledd. Nemnda viste også til at det følger av parkeringsforskriften § 3 femte ledd at forskriften både gjelder virksomhet som tilbys av private og av forvaltningsorgan.

Skiltvedtak, registrering av skiltplan i parkeringsregisteret

Sak 25936 – 28.02.2023

Det følger av skiltforskriften § 2 at offentlige trafikkskilt, vegoppmerking og trafikklyssignal bare er gyldig når de er plassert etter vedtak av vedkommende myndighet. Det fremgår videre at offentlige trafikkskilt gjelder etter sitt innhold fra det er satt opp og avdekket. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at dersom gyldig skiltvedtak ikke foreligger, kan virksomheten heller ikke håndheve skiltforskriftskilt på stedet.

Videre følger det av parkeringsforskriften § 16 første ledd at skiltplan og tilleggsinformasjon for området skal være registrert i sentralt elektronisk register før virksomheten kan tilby vilkårsparkering på det enkelte parkeringsområdet. Av siste ledd fremgår det at skiltplaner på offentlig ferdselsåre også skal være registrert i parkeringsregisteret. Nemnda bemerket at virksomheten ikke har kunnet fremlegge dokumentasjon på at skiltplan var registrert i parkeringsregisteret på tidspunktet for ileggelsen og at vilkårene i parkeringsforskriften § 16 var oppfylt. Nemnda fant på bakgrunn av det ovennevnte at kontrollsanksjonen ikke var rettmessig ilagt, jf. parkeringsforskriften § 16 og skiltforskriften § 2.

Håndheving på fortau

Håndheving på fortau av privat virksomhet

Sak 21667 – 02.12.2021

Nemnda la til grunn at virksomheten har håndhevet etter skilt 1P med underskilt plassert ved innkjøringen til området. Nemnda la til grunn at det aktuelle skiltet i utgangspunktet regulerer hele området.

Nemnda fastslo at det aktuelle arealet hvor klager parkerte motorvognen måtte anses som et fortau, da det ytre sett fremstår som et anlegg for gående jf. trafikkreglene § 1 nr. 1 bokstav h. På slike områder gjelder det et absolutt stanseforbud for motorvogn, jf. trafikkreglene § 17 nr. 1 bokstav c. En aktsom fører plikter å kjenne til denne bestemmelsen. Nemnda la i denne sammenhengen også vekt på den vedlagte dokumentasjonen der det fremkommer at området er adskilt fra ferdselsdelen av vegen med både forhøyet og nedfelt kantstein. Dette området er videre skiltet med privat skilt «innkjøring forbudt». Nemnda presiserte at dette skiltet ikke har parkeringsregulerende virkning.

Det aktuelle området er som nevnt ovenfor skiltet med skilt 1P «Parkering». Av parkeringsforskriften vedlegg 1 pkt. 1.2 fremkommer det at skiltet gjelder «hele området» dersom det er skiltet på eller ved et særskilt avgrenset område. Nemnda fant imidlertid at skilt 1P ikke kan håndheves på fortau idet parkering på fortau er i strid med stanseforbudet i trafikkreglene § 17 nr. 1 bokstav c, jf. parkeringsforskriften vedlegg 1 pkt. 1.2. I denne bestemmelsen fremgår det at skiltet angir at parkering ikke kan skje der dette vil være i strid med trafikkreglenes bestemmelser om stans og parkering.

Slike overtredelser sanksjoneres med parkeringsgebyr etter forskrift om offentlig parkeringsgebyr av 18. mars 2016 nr. 261 om offentlig parkeringsgebyr, jf. § 2. Slik håndheving kan kun skje av myndighet som nevnt i forskriftens § 3.

Nemnda fant at virksomheten i tilfeller som dette bør varsle kommune/politi og be om at det håndheves i henhold til trafikkreglene. Nemnda fant på denne bakgrunn at kontrollsanksjonen ikke var rettmessig ilagt, idet det aktuelle skiltet ikke kan håndheves med kontrollsanksjon etter parkeringsforskriften § 36. Dette fordi kjøretøyet sto parkert i strid med stanseforbudet på fortau i trafikkreglene § 17 nr. 1 bokstav c, som skal håndheves etter forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 2.

Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning.