«Betaling og/eller registrering skal skje umiddelbart etter parkering. Eventuell kvittering for betalt parkering skal, om ikke annet fremgår av kvitteringen, plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute plasseres kvitteringen på et annet godt synlig sted».

Parkeringsforskriften § 31 annet leddGenerelt om betaling

Generell informasjon fra sekretariatet

Vårt tips er å legges billetten i en billettholder eller på dashbordet slik at betjenten kan se alt som står på den ved kontroll. Er du usikker på om billetten ligger godt synlig – ta en sjekk selv, stå på siden av bilen foran speilet og se om du ser all informasjonen på billetten. Greit å være oppmerksom på at billetten ikke bør ligge i en nedsenkning, bak en skjerm eller bak det sotede feltet nederst på bilruten, da kan det fort bli vanskelig å se den.

Synbarhet – prinsippavgjørelser

Utgangspunktet

Sak 13841 – 17.10.19

Det fremgår av parkeringsforskriften § 31 annet ledd at «Betaling og/eller registrering skal skje umiddelbart etter parkering. Eventuell kvittering for betalt parkering skal, om ikke annet fremgår av kvitteringen, plasseres godt synlig bak frontruten».

Det første vilkåret er at betaling skal skje umiddelbart etter parkering. 

Det andre vilkåret er at den gyldige parkeringsbilletten skal plasseres godt synlig bak frontruten, slik at kontrollør kan se at gyldig betaling foreligger. 

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at de to vilkårene som oppstilles i § 31 annet ledd er selvstendige, hvilket innebærer at begge vilkårene må være oppfylt for at parkeringen skal anses lovlig. Der billetten ikke ligger godt synlig vil kontrollsanksjon kunne ilegges selv om bilfører i ettertid kan dokumentere gyldig betaling. Nemnda bemerket at  det er en liten byrde for den som parkerer å plassere og forsikre seg om at billetten ligger godt synlig bak frontruten. Risikoen for at billetten ikke ligger godt synlig og ikke kan kontrolleres påhviler derfor fører av kjøretøyet.

Synlighetskravet fremkommer av forskrift, samt informasjonsskilt på det enkelte parkeringsområde

Sak 14211 – 26.11.19

Det fremgår av parkeringsforskriften § 31 annet ledd at «Betaling og/eller registrering skal skje umiddelbart etter parkering. Eventuell kvittering for betalt parkering skal, om ikke annet fremgår av kvitteringen, plasseres godt synlig bak frontruten».

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det ikke har betydning for en sak at kravet om at billetten plasseres godt synlig bak frontruten ikke står på automaten eller på billetten, da dette fremkommer av parkeringsforskriftens § 31 annet ledd, og av informasjonsskiltet som står oppsatt på parkeringsområdet.

Konkrete tilfeller hvor billetten ikke anses som tilstrekkelig synlig:

Billett snudd

Sak 17607 – 12.10.20

Nemnda uttalte at kravet i forskriften § 31 annet ledd er at billetten skal ligge godt synlig, og ikke bare synlig. Dette innebærer at billetten skal være lagt på en slik måte at den er fullt lesbar bak frontruten for betjenten ved kontroll.

Nemnda fant på generelt grunnlag et en snudd billett ikke oppfyller kravet til synlighet etter parkeringsforskriften § 31 annet ledd.

Billett falt ned

Sak 2021 – 28.08.17

Nemnda uttalte prinsipielt at det er bilførers ansvar å påse at den gyldige billetten ligger synlig for kontroll under hele tiden kjøretøyet er parkert. Herunder følger en plikt til å forsikre seg om at billetten er festet på en slik måte at den ikke under parkeringstiden faller ned eller på andre måter blir ukontrollerbar fra kjøretøyets frontrute. Nemnda uttalte at det ikke er unormalt at billetten kan flytte på seg om man slår igjen dørene og at man derfor plikter å påse at den ligger synlig for kontroll før man forlater kjøretøyet.

Videreført av nemnda i sak 4688, 5416 og 6269.

Billett i fordypning eller bak skjerm

Sak 133 – 23.03.17

Nemnda viste avslutningsvis til prinsippavgjørelse, sak 11, hvor det ble slått fast at det ikke er grunnlag for å gi medhold ved fremleggelse av gyldig billett i ettertid i saker hvor billetten ikke lå bak frontruten, godt synlig ved kontroll. Videre uttalte nemnda prinsipielt at kravet til at billetten skal plasseres godt synlig bak frontruten ikke kan sies å være oppfylt der billetten eksempelvis er lagt i en fordypning, bak en skjerm eller lignende, som gjør at denne ikke er synlig for kontrolløren ved kontroll av frontruten.

Dette er også gjentatt av nemnda på generelt grunnlag i sak 8922, og videreført i sak 9297. Nemnda har også i sak 5521 uttalt at klagers plassering av billetten i en fordypning ved rattet ikke tilfredsstilte kravet til godt synlig billett i parkeringsforskriften § 31 andre ledd.  Nemnda har i sak 8371 uttalt at kravet til at billetten skal plasseres godt synlig bak frontruten ikke kan sies å være oppfylt der billetten er lagt i en fordypning på dashbordet, som gjør at denne ikke er godt synlig for betjenten ved kontroll.

Billett bak skyggefelt

Sak 9328 – 03.12.18

Videre uttalte nemnda på prinsipielt grunnlag at kravet til at billetten skal plasseres godt synlig bak frontruten ikke kan sies å være oppfylt der billetten eksempelvis har sklidd ned eller blitt lagt bak skyggefeltet på frontruten, som gjør at denne ikke er synlig for kontrolløren ved kontroll av frontruten.

Dette ble videre slått fast i nemndas prinsippavgjørelse, sak 13769, der nemnda også uttalte at dette gjelder der billetten blir lagt i et «vindu» i frontrutens skyggefelt.

Billetten i sideruten

Sak 5141 – 23.03.18

Nemnda uttalte prinsipielt at en plassering av billetten i sidevinduet ikke oppfyller kravet til plassering til billett, og presiserte at dette også gjelder om billetten er plassert i en mindre rute på siden av bilen i tilknytning til bilens a-stolpe.

I hvilke saker gis klager medhold?

På generelt grunnlag vil det i saker hvor det anses sannsynliggjort at det både var betalt billett for korrekt område og tidsrom, og billetten lå godt synlig i frontruten, gis medhold. Videre er det virksomheten som har bevisbyrden for at billetten ikke var synlig ved kontroll, ved blant annet bilder fra ileggelsen.

Det kan også være andre forhold i saken som fører til at fører gis medhold, blant annet rimelighet etter parkeringsforskriften § 52 første ledd. Vi viser i denne sammenheng til nemndas praksis vedrørende rimelighet samt oversikten nedenfor.

For saker som gjelder billettens synlighet på MC, se prinsippavgjørelser som gjelder MC.

Utdrag fra nemndspraksis hvor det var ilagt for manglende synlig billett eller elektronisk registrering, og klager ble gitt medhold:

Sak 14128 – 14.11.19 – bevisbyrde

Nemnda fant å vurdere om føreres plassering av billetten kunne anses som godt synlig bak frontruten. Klager har anført at billetten lå godt synlig. Nemnda bemerket at parkeringsvirksomhetens fremlagte bilder var tatt fra noe avstand, og at det kun var tatt bilder rett foran bilen. Nemnda fant derfor at det ikke i tilstrekkelig grad sannsynliggjort at billetten ikke var godt synlig på ileggelsestidspunktet. Nemnda viste også til at det var noe gjenskinn i området der klager ifølge sitt innsendte bilde skal ha plassert billetten. Nemnda bemerket i tillegg at det i saken er opplyst at det ikke er mulig å kjøre inn på området uten å betale parkeringsavgift.

Sak 13957 – 23.10.19 – plassering på henger

Det er ubestridt av partene i saken at billetten som angivelig var plassert på hengeren ikke var synlig på ileggelsestidspunktet. Klager har i saken fremlagt bilder som viser at billetten var plassert på hengeren den 16.08.2019 kl. 20:15. Bildene tatt av betjenten viser imidlertid at billetten ikke var plassert på samme måte ved kontroll den 17.08.2019 kl. 10:37. Nemnda fant at kontrollsanksjon i et slikt tilfelle i utgangspunktet rettmessig kan ilegges, da vilkåret om at billetten skal ligge godt synlig vil være brutt, jf. parkeringsforskriften § 31 annet ledd. Nemnda fant at vurderingstemaet i saken var hvorvidt klager i dette tilfellet hadde foretatt seg tilstrekkelig, slik at han ikke kunne bebreides for overtredelsen.

Nemnda uttalte at vilkåret om at billetten skal plasseres godt synlig, også gjelder der motorvognen ikke har frontrute. Det følger direkte av parkeringsforskriften § 31 annet ledd at der motorvognen ikke har frontrute plasseres kvitteringen på et annet godt synlig sted. ​Nemnda fant imidlertid at klager ved å ta bilde av billetten på hengeren hadde oppfylt dette vilkåret, og at han ved å sikre bevis hadde opptrådt som enhver annen bilfører ville gjort i et lignende tilfelle. Nemnda kom etter dette frem til at kontrollsanksjonen måtte settes til side, da klager hadde opptrådt tilstrekkelig aktsomt ved parkering.

Sak 6536 – 19.06.18 – bevisbyrde

Nemnda fant at virksomheten ikke har sannsynliggjort at klager hadde hensatt bilen i strid med parkeringsforskriften § 31 andre ledd.

Nemndas flertall la ved vurderingen vekt på at klager har fremlagt bilde av gyldig billett synlig i frontruten, tatt stående til venstre foran frontruten. Flertallet påpekte at parkeringsvirksomheten ikke har vedlagt bilder som viser frontruten fra begge sider, og dermed ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at billetten ikke var godt synlig på ileggelsestidspunktet.

Sak 8370 – 25.09.18 – automatfeil

Nemnda viste til at det av den fremlagte transaksjonshistorikken var en betaling som stemte med klagers forklaring. Nemnda fant på denne bakgrunn det sannsynliggjort at klager hadde betalt for billett. Nemnda bemerket at dersom billetter setter seg fast i automaten, er det ikke alltid dette fremkommer som en feilmelding hos virksomheten. Feilmeldingsloggen fremlagt av virksomheten viser ikke at det var noe galt med automaten på den aktuelle dagen. Virksomheten har videre ikke bestridt klagers forklaring.

Nemnda fant etter en konkret helhetsvurdering at virksomheten var nærmest til å bære risikoen for at automaten ikke skrev ut billetten, til tross for at klager burde ha kontaktet virksomheten før han forlot stedet.

Sak 9737 – 12.12.18 – elektronisk registrering

Klager har fremlagt kvittering fra Easypark som viste at han hadde gyldig registrering på sitt kjennemerke fra klokken 13:45 til 13:48 og fra klokken 13:51 til 14:07. Kontrollsanksjonen var ilagt klokken 13:53. Klager hadde således gyldig registrering på tidspunktet for kontroll.

Virksomheten har videre anført i sitt vedtak at det er et selvstendig vilkår på avgiftsplasser at det skal betales umiddelbart etter ankomst og hele tiden kjøretøyet står parkert. Nemnda bemerket i denne forbindelse at virksomheten ikke har dokumentert at det ikke ble betalt umiddelbart etter ankomst, og at regelen i parkeringsforskriften § 36 fjerde ledd gjelder uansett slik at kontrollsanksjonen tidligst kunne ilegges fem minutter etter utløpt p-tid, uavhengig av at den elektroniske registreringen ikke var aktiv hele tiden kjøretøyet sto parkert.

Sak 8546 – 17.10.18 – rimelig frist/elektronisk registrering

Nemnda uttalte at betaling/registrering etter parkeringsforskriften annet ledd § 31 skal skje umiddelbart etter parkering. Det følger videre av parkeringsforskriften § 36 fjerde ledd at fører av motorvogn skal gis rimelig frist til å sette seg inn i parkeringsvilkårene og å foreta nødvendig betaling/registrering før kontrollsanksjon kan ilegges.

Imidlertid uttalte nemnda at det er virksomheten som har bevisbyrden for at en kontrollsanksjon er rettmessig ilagt. Nemnda viste til den fremlagte dokumentasjonen i saken, og påpekte at klager hadde gyldig elektronisk registrering på samme tidspunkt det ble ilagt kontrollsanksjon. Av bildene fra ileggelsen kan man se at klager befinner seg like ved kjøretøyet etter at kontrollsanksjonen var ilagt. Klager har selv oppgitt å ha gått til automaten.

Nemnda fant etter dette at virksomheten ikke hadde sannsynliggjort at klager hadde blitt gitt rimelig frist til å foreta nødvendig registrering av parkering. Nemnda la i vurderingen vekt på at observasjonstiden på kontrollsanksjonen var på kun ett minutt, på samme tidspunkt som den var ilagt, og at klager hadde gyldig registrering på samme tidspunkt.

Nemnda bemerket avslutningsvis at det av bildene fra ileggelsen ikke var mulig å lese hva som fremgikk av billetten som lå i frontruten.

«Betaling og/eller registrering skal skje umiddelbart etter parkering. Eventuell kvittering for betalt parkering skal, om ikke annet fremgår av kvitteringen, plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute plasseres kvitteringen på et annet godt synlig sted».

Parkeringsforskriften § 31 annet leddGenerelt om betaling

Gyldighet

Trukket kortet to ganger

Sak 2946 – 20.11.17

Nemnda fant på bakgrunn av den fremlagte betalingshistorikken det sannsynliggjort at kortet ved registrering av billett 5369 ble trukket på nytt like etter første gang kortet ble trukket, slik at billetten ikke lenger var gyldig ved ileggelsen. På billetten som er fremlagt av klager, fremgår det at dette er en ankomstbillett og at klager vil bli belastet “inntil” 51 kroner. Ved trekk av kortet på nytt, vil automaten gi ut en kvittering på faktisk belastet beløp.

Nemnda kom til at informasjonen vedrørende betalingsmetoden på automaten var tilstrekkelig, og at det ut i fra sammenhengen fremkommer at man ved å trekke kortet på nytt etter registrering avslutter sin betaling. Nemnda fant etter dette at villfarelse rundt hvordan kortbetalingen skulle foretas ikke kunne føre til medhold.

Saken har prinsipiell betydning slik at sekretariatet selv kan avgjøre tilsvarende saker med de presiseringer som er angitt i vedtaket.

Sak 1339 – 11.07.17

Nemnda bemerket at klager anførte at han hadde betalt med kontanter, men at virksomhetens transaksjonsutskrift viste at det ble benyttet kort. Nemnda viste til at betalingsløsningen på stedet, som også klager har benyttet, legger opp til at bilfører ved betaling med kort kan ta høyde for eventuelle forsinkelser uten å bli belastet over den tid man faktisk står hensatt.

Nemnda uttalte generelt at det er bilførers ansvar å påse at man innehar gyldig billett eller elektronisk registrering all den tid kjøretøyet står parkert på avgiftsplass.

Fått billetten av en annen person

Sak 2096 – 31.08.17

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at der en mottar en billett fra en tredjepart, vil fører ikke ha like god mulighet til å ha kontroll av billettens gyldighet. Nemnda uttalte prinsipielt at det er bilfører som er ansvarlig for at gyldig billett foreligger hele den tiden motorvognen er parkert, selv der billetten er mottatt av en tredjepart.

Kjøp avvist

Sak 12459 – 29.06.19

Nemnda viste til at det er førers ansvar å forvisse seg om at kjøretøyet er under gyldig betaling all den tid kjøretøyet står parkert på avgiftsplass.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det av en kvittering påført «KJØP AVVIST», uten noen parkeringstid /utløpstid, fremstår som klart at dette ikke er en gyldig billett, selv om den har en ferdigtrykt standardtekst med påskriften: «Plasseres innenfor frontruten fullt lesbar utenfra. Kun gyldig med denne siden opp». Nemnda fant at man må forvente at fører leser teksten som er trykket på kvitteringen fra automaten, og at det totalt sett ikke var tilstrekkelig grunnlag for en aktsom fører å tro at betalingen var i orden, og at kvitteringen var gyldig som parkeringsbillett.

Nemnda uttalte også at sekretariatet i fremtiden kan gi ikke medhold i saker der klager har hatt en kvittering bak frontruten påført «KJØP AVVIST», uten at parkeringstiden/utløpstiden fremkommer.

Transaksjonskvittering er ikke billett

Sak 1883 – 30.08.17

Sekretariatet bemerker: I denne saken hadde fører tatt med seg en transaksjonskvittering fra et tidligere kjøp fra automaten. Transaksjonskvitteringen viser kun informasjon om selve kjøpet (bla. kortinformasjon), ikke om parkeringen, og regnes dermed ikke som billett.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det klart fremgår at en transaksjonskvittering ikke er en billett, ettersom den kun viser kjøpstidspunktet, og ikke når p-tiden utløper. Nemnda påpekte i den forbindelse at det må være førers ansvar å kontrollere at lappen/billetten som legges bak frontruten har den tiltenkte gyldigheten.

Nemnda uttalte at det i parkeringsforskriften ikke gis grunnlag for å gi medhold ved fremleggelse av gyldig billett i ettertid i saker hvor gyldig billett ikke lå bak frontruten, godt synlig og kontrollerbar ved kontroll.

Utløpstid

«Fem minutter etter at parkeringstiden er utløpt»

Se her kategori «Fem-minuttersregelen»

Billetten angir utløpstiden – ikke noe annet

Sak 2060 – 28.08.2017

Klager anførte at han trakk 1 times gratisbillett og at denne etter hans egen klokke ble trukket 08.56 og dermed skulle utløpe 9.56. Klager anførte videre at klokken på automaten gikk tre minutter feil slik at billetten ble trukket 8.53 og utløp 9.53. Klager var tilbake ved bilen 9.59.

Nemnda uttalte videre på prinsipielt grunnlag at det er utløpstiden på billetten/kvitteringen som det tas utgangspunkt i og at klager må forholde seg til denne utløpstiden og ikke egen klokke.

Sak 3578 – 15.12.2017

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at bilfører må kunne holdes ansvarlig hvis p-tiden ikke overholdes, med mindre nemnda finner det sannsynliggjort at dette skyldes et nødrettslignende tilfelle utenfor klagers kontroll.

Sak 15275 – 27.02.2020

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det er den printede p-tiden på en billett (eller en elektronisk registrering) som gjelder, og at det ikke er anledning til å legge til gratis p-tid utover dette.

Etterskuddsbetaling / Høyde for forsinkelser

Sak 1436 – 11.07.2017

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det er bilførers ansvar å påse at man innehar gyldig billett eller elektronisk registrering all den tid kjøretøyet står parkert på avgiftsplass. På områder hvor det i tillegg tilbys en betalingsløsning hvor man kan registrere rikelig med tid og deretter avbryte denne om man skulle være tilbake før billetten utløper, er det ingen grunn til å gi klager medhold uavhengig av hva forsinkelsen skyldes. I slike tilfeller mente nemnda at bilfører kan sikre seg uten at det påløper unødige utgifter.

Sak 1541 – 11.07.2017

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det er bilførers ansvar å påse at man innehar gyldig billett eller elektronisk registrering all den tid kjøretøyet står parkert på avgiftsplass. På områder hvor det i tillegg tilbys en betalingsløsning hvor man kan registrere rikelig med tid for så å avbryte denne om man skulle være tilbake før billetten utløper, er det ingen grunn til å gi klager medhold uavhengig av hva forsinkelsen skyldes. I slike tilfeller mente nemnda at bilfører kan sikre seg uten at det påløper unødige utgifter.

Glemt hvor bilen sto parkert

Sak 3935 – 20.12.2017

Videre uttalte nemnda på prinsipielt grunnlag at det uansett må være bilfører som bærer risikoen dersom man ikke husker hvor man har parkert. Nemnda påpekte at selv om man kontakter virksomheten ved en slik hendelse, er det ikke alltid de kan hjelpe idet de ikke kan vite hvor kunden har valgt å parkere eller hvor kunden befinner seg i forhold til parkeringsområdet. I enkelte tilfeller, som i foreliggende sak, vil det være snakk om store områder med mange parkeringsmuligheter, som gjør en slik oppgave umulig.

Sak 24840 – 02.11.2022

Nemnda uttalte at det er førers ansvar å påse at gyldig betaling foreligger for hele den tiden kjøretøyet står parkert på avgiftsplass. Nemnda uttalte, på generelt grunnlag, at det er bilfører som må bære risikoen dersom man ikke husker hvor kjøretøyet er hensatt.

Avslutningsvis kommenterte nemnda at dersom man er ukjent på stedet, gir dette bilfører en ekstra oppfordring til å velge rikelig med parkeringstid. Nemnda viste også til at lovgiver har tatt hensyn til bilfører ved å gi vedkommende fem minutter ekstra på å komme tilbake til kjøretøyet/forlenge parkeringen etter at parkeringstiden er utløpt, jf. parkeringsforskriften § 36 fjerde ledd.

Må forholde seg til utløpstiden som står på billetten

Sak 270 – 23.03.2017

Nemnda la avgjørende vekt på utskrift av automatloggen og transaksjonskvitteringen, som viser at kjøpet av billetten ble foretatt den 11. januar 2017, dagen før kontrollsanksjon ble ilagt.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det er førers ansvar å kontrollere at billetten er korrekt når denne mottas.

Sak 13431 – 27.09.2019

Klager har anført at han hadde betalt 24 kroner og burde fått mer parkeringstid. 

Nemnda uttalte at en normalt aktsom fører må forventes å forholde seg til utløpstiden som er registrert, og at dersom man trenger mer tid, og at man må forvisse seg om at registrert parkering stemmer overens med ønsket registrering. 

Nemnda bemerket også at klager var klar over utløpstiden som fremgikk av billetten, og nemnda uttalte på generelt grunnlag at en fører i et slikt tilfelle klart ikke hadde opptrådt aktsomt når han likevel velger å forlate stedet og ikke returnere før etter at billetten var utløpt.

Tilbudsordning / Rabatterte billetter for Elixia-kunder

Sak 412 – 24.04.2017

Sekretariatets merknad: På den aktuelle parkeringsplassen fikk man for kr. 10 stå parkert i 3 timer, såfremt gyldig p-tillatelse fra Elixia var fremlagt sammen med billetten.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at dersom ikke forutsetningene for rabattert parkering er til stede, som her ved å ha gyldig p-bevis fra Elixia, er det utløpstiden på billetten som gjelder. 

Ettersom gyldig p-bevis fra Elixia for 2017 ikke forelå bak frontruten, var kjøretøyet kun parkert med en billett som utløp kl. 13:32.

Rabattert pris for enkelte grupper

Sak 12342 – 28.06.2019

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at man må forholde seg til utløpstiden på billetten, selv om man mislykkes å få en rabattert pris på parkeringen som man i utgangspunktet var kvalifisert for.

Nemnda fant at klager ikke hadde noen berettiget forventning om at billetten var gyldig lenger enn p-tiden som fremkom der. Nemnda påpekte at parkeringstiden fremkommer av displayet på automaten ved betaling, og at klager kunne ha kontaktet virksomheten på telefonnummeret som fremkommer av informasjonsskiltet ved automaten, for å få hjelp.

«Betaling og/eller registrering skal skje umiddelbart etter parkering. Eventuell kvittering for betalt parkering skal, om ikke annet fremgår av kvitteringen, plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute plasseres kvitteringen på et annet godt synlig sted».

Parkeringsforskriften § 31 annet leddGenerelt om betaling

Betaling

Hvor lang tid har man på seg til å betale?

Se også avgjørelser som gjelder rimelig frist.

23566 – Betale umiddelbart, rimelig tid – 20.06.2022

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at bilfører plikter å betale umiddelbart etter parkering, jf. parkeringsforskriften § 31 annet ledd. Samtidig skal bilfører gis en rimelig frist til å foreta nødvendig betaling/registrering, jf. parkeringsforskriften § 36 fjerde ledd. Nemnda bemerket til dette at en kontrollsanksjon kan ilegges så fort overtredelsen har funnet sted, forutsatt at fører er gitt rimelig frist til å sette seg inn i skiltede vilkår og foreta påkrevet registrering.

Nemnda fant det sannsynliggjort at klager hadde fått rimelig tid til å sette seg inn i parkeringsvilkårene og foreta betaling idet klager hadde forlatt området før det ble betalt for parkeringen. Nemnda presiserte på generelt grunnlag at dette innebærer at fører umiddelbart må oppsøke skilter/automat på området og foreta betaling/registrering før området forlates. Nemnda bemerket at betalingen av parkeringsavgift eller registreringen ellers ikke er å anses som foretatt umiddelbart slik forskriften krever.

Sak 25645 – Umiddelbar betaling – 16.01.2023

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at bilfører umiddelbart etter parkering må oppsøke skilter/automat på området eller oppholde seg ved kjøretøyet og foreta betaling/registrering før området forlates. Dersom bilfører gjør andre ærender eller går fra området er parkeringsavgift eller registreringen ellers ikke å anses som foretatt umiddelbart slik parkeringsforskriften krever.

Sak 17910 – 19.11.2020

Alminnelig nemndspraksis.

Nemnda uttalte at det ikke er fastsatt noen konkret tidsfrist for hvor lang frist bilfører har for å få foretatt betalingen. Den tid som blir gitt til fører til å sette seg inn i parkeringsvilkårene er avhengig av avstanden til skiltingen og eventuelt automat, som oppgir vilkårene, og hvor vanskelig det er å sette seg inn i vilkårene.

Nemnda bemerket at man ved betaling for parkering må oppholde seg et sted mellom automaten og kjøretøyet frem til gyldig registrering foreligger. I motsatt tilfelle vil man løpe risikoen for å bli ilagt kontrollsanksjon. Nemnda bemerket at det av bildene fra området tydelig fremkommer en skiltet anvisning til automaten som man øyensynlig kan observere fra kjøretøyet, slik at en aktsom fører ville ha oppdaget den. I denne sammenheng presiserte nemnda at bilfører må gis anledning til å lete frem og undersøke hvor automaten befinner seg. I den aktuelle saken var imidlertid automat/automathenvisning godt synlig fra kjøretøyet. Etter nemndas syn vil klager ved å oppholde seg et annet sted enn mellom kjøretøyet og automaten, løpe risikoen for at det i mellomtiden også blir ilagt en kontrollsanksjon. Etter klagers forklaring benytte hun mobiltelefonen for å betale, og burde da oppholdt seg like ved kjøretøyet eller ved automaten hvor takstkoden fremgår inntil det forelå en gyldig registrering.

Generelt

Sak 1540 – 25.07.2017

Nemnda uttalte generelt at det er bilførers ansvar å påse at man innehar gyldig billett eller elektronisk registrering all den tid kjøretøyet står parkert på avgiftsplass.

Dette er gjentatt i en rekke nyere avgjørelser av nemnda, blant annet i sak 14600, sak 17025 og i sak 18370, samt i prinsippavgjørelse 2092 hvor nemnda uttalte at det er bilførers ansvar for at «gyldig betaling» foreligger på avgiftsplass.

Betaling på områder hvor man registrerer ankomst og avreise (innsjekk/utsjekk på automat)

Sak 14689 – 20.01.2020

Klager viste til formuleringen på automaten og at kortet var blitt trukket både ved ankomst og ved avreise. Nemnda viste til at det tydelig fremgår av automaten på stedet at man kan trekke bankkortet når man kommer tilbake slik at man kun betaler for den tiden man står parkert.

Nemnda bemerket på generelt grunnlag at en normalt aktsom fører burde forstå at det dermed er en forutsetning at det forut for dette foreligger en løpende gyldig registrering på tidspunktet man kommer tilbake for å foreta utsjekk. Nemnda fant å påpeke at hele hensikten med at man kan trekke kortet på nytt når man kommer tilbake, er for at man ikke skal måtte betale for mer parkeringstid enn den man benytter seg av. Nemnda fant dermed at klager kunne bebreides for overtredelsen.

Sak 21536 – 01.12.2021

Nemnda viste til at området er avgiftsbelagt, og at hovedregelen på slike områder er at betaling skal skje umiddelbart etter parkering, jf. parkeringsforskriften § 31 annet ledd. 

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at etterskuddsbetaling er et unntak på avgiftsområder, og at bilfører ikke vil ha en berettiget forventing om at betaling kan skje i det man forlater området med mindre det er tydelig opplyst på stedet. Nemnda bemerket at en normalt aktsom fører uansett om det er forhånds- eller etterskuddsbetaling, burde forstå at man må registrere registreringsnummeret og kortopplysninger ved ankomst. Nemnda kunne ikke se at verken automaten eller annen informasjon på plassen ga noen berettiget forventning om at man kunne betale etterskuddsvis uten å registrere registreringsnummeret på automaten ved ankomst.

Betaling med kort

Sak 15184 – 27.02.2020

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at mynt og sedler er tvungent betalingsmiddel i Norge, jf. sentralbankloven av 21.06.2019 nr. 31 § 3-5.

Nemnda presiserte at det ikke er en regel om at en plikter å ta imot bankkort, og fant at fører må betale med mynt eller annen betalingsløsning som nevnt i parkeringsforskriften § 32, dersom det ikke er mulig å betale med kort. I denne sammenheng bemerket også nemnda at dersom betalingsautomaten fortsatt tar imot mynt, vil den ikke anses som å være fullstendig ute av drift. Fører fritas altså ikke for betalingsplikten da det finnes andre muligheter for å betale.

Sak 2323 – 12.09.2017

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at man ikke har krav på å parkere gratis dersom man ikke får betalt med kort, Easypark eller liknende betalingsmiddel. Bankens sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge, og en forbruker vil i noen tilfeller kunne kreve å betale med tvungent betalingsmiddel. Debet-/kredittkort, Easypark eller andre betalingsmidler er ikke tvungent betalingsmiddel. Nemnda viste derfor til at klager måtte betale med mynt dersom hennes kort ikke fungerte.

Gjentatt av nemnda i sak 5490, sak 8199 og i sak 8994.

Avbrutt betaling

Sak 14909 – 06.02.2020

Nemnda bemerket på generelt grunnlag at en normalt aktsom fører burde forstå at man avbryter registreringen dersom man trykker på den røde knappen på automaten, slik at gyldig registrering ikke lenger foreligger. Som følge av dette har man ikke handlet i aktsom god tro med hensyn til registreringen.

Dette er også gjentatt av nemnda i sak 15024.

18037 – Manglende elektronisk registrering – 26.11.2020

Nemnda bemerket at klager i saken ble gitt anledning til å dokumentere at det ble foretatt kjøp som ble trukket av konto, uten at dette ble mottatt innen fristen. Nemnda påpekte generelt at dokumentasjon som viser reserverte beløp i nettbank, ikke er tilstrekkelig dokumentasjon på at det er foretatt en betaling. Dette da transaksjonen ved bokføring kan ha vært tilbakeført, for eksempel der man har avbrutt en betaling på automaten. Det følger videre av den fremlagte brukerveiledning for automaten, at bilfører gis anledning til å kontrollere kjennemerke ved betaling, og gis deretter et valg om å taste inn telefonnummer for å motta kvittering. Bilfører kan da enten taste nummer eller velge rød tast dersom dette ikke er ønskelig.

23751 – Problemer med kortbetaling – 18.05.2022

Klager har i saken vist til en feilmelding på kortterminalen, men at hun regnet med at dette var ok siden beløpet ble reservert på kontoen hennes. Det fremgår imidlertid av virksomhetens fremlagte transaksjonskvittering at klagers betalingsforsøk startet kl. 08:15:56, men at det ble avbrutt av rød knapp kl. 08:16:49, slik at beløpet ikke ble trukket fra klagers konto. Nemnda viste til at det av virksomhetens fremlagte transaksjonslogg for automaten fremgår at det er foretatt flere andre transaksjoner på automaten i det aktuelle tidsrommet. Nemnda fant det etter dette sannsynliggjort at automaten hadde vært i normal drift. Nemnda viste til virksomhetens fremlagte bruksanvisning for automattypen, og uttalte at klager ikke kan ha fått noen bekreftelse fra automaten eller terminalen på at betalingen var ok. Nemnda fant at klager følgelig heller ikke hadde noen berettiget forventning om at betalingsforsøket hadde lykkes.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det at en transaksjon er reservert på kort/konto, ikke kan tas til inntekt for at betalingen er gjennomført. Nemnda bemerket at man ikke kan legge til grunn at man har gyldig p-tid før man får en bekreftelse fra automaten på at kjøpet er fullført. Nemnda viste videre til at man kan kontakte virksomheten per telefon ved spørsmål om et betalingsforsøk har lykkes.

Kjøp avvist

Sak 15560 – 24.03.2020

Nemnda fant å bemerke på generelt grunnlag at når en beskjed om at kjøp er avvist eller avbrutt kommer opp på skjermen, er dette tilstrekkelig varsling om at ønsket registrering ikke ble foretatt og at en normalt aktsom fører bør forventes å få med seg en slik beskjed.

Sak 16136 – 25.05.2020

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at når det fremgår «avvist», «annullert», «ikke gyldig som parkeringsbillett» eller lignende av en kvittering, bør en normalt aktsom fører forstå at gyldig betaling ikke er foretatt. Nemnda påpekte at en transaksjonskvittering ikke er det samme som en parkeringsbillett. Videre uttalte nemnda at en normalt aktsom fører, uavhengig av språkkunnskaper, bør være oppmerksom på at det av slike transaksjonskvitteringer ikke fremgår noen utløpstid, og bør gi fører en oppfordring om å kontrollere nærmere om betaling foreligger.

Mangler automat i umiddelbar nærhet

Sak 21611 – 01.12.2021

Alminnelig nemndspraksis.

Det følger av parkeringsforskriften § 32 at det i «åpne anlegg» skal tilbys en betalingsautomat. Nemnda viste til at parkeringsvirksomheten i saken har dokumentert at det rundt kvartalet er oppsatt en betalingsautomat, i Toftes gate. Det var videre satt opp en automat i Falsens gate i sørøstlig retning. Det var ikke satt opp noen automat på den aktuelle strekningen i Valdresgata.

Nemnda fant at parkeringsforskriften § 32 ikke kan forstås slik at det i tettbygde strøk må være oppsatt en automat på hver enkelt strekning. I alle tilfeller vil ikke en manglende oppfyllelse av kravet til å tilby en automat automatisk føre til en tilsidesettelse av kontrollsanksjonen, men hvor dette fremgår av en helhetlig vurdering, hvor klagers alternativer for å få betalt parkering må vektlegges. Nemnda bemerket at virksomheten også tilbyr en betalingsløsning som ikke forutsetter bruk av automat, herunder betaling via mobilapplikasjon.

Nemnda bemerket for ordens skyld at en bilfører skal gis en rimelig frist for å betale for parkering, jf. parkeringsforskriften § 36 fjerde ledd. Der betalingsautomaten er satt opp i lengre avstand fra parkeringsstedet skal bilfører gis tilstrekkelig tid til å foreta slik betaling som avhenger av avstanden. Dette forutsetter imidlertid at bilfører foretar tilstrekkelig undersøkelser for å finne frem til automaten. Dersom man på tidspunktet ikke finner automaten bør bilfører kontakte parkeringsvirksomheten for støtte.

Kan ikke forlate området før betaling eller registrering er gjennomført

Se her også sak 235 som gjelder veksling.

Sak 14813 – 12.02.2020

Klager har stilt spørsmål ved hva som kan regnes som parkeringsområdet og klager viste til at han gikk inn i butikken på stedet for å få hjelp.

Nemnda uttalte i den sammenheng på generelt grunnlag at fører ved registrering på automat må oppholde seg et sted mellom automaten og kjøretøyet frem til gyldig registrering foreligger. Nemnda viste til at dersom man skal tillate å eksempelvis gå inn i en butikk eller lignende i nærheten, vil dette vanskeliggjøre kontrollen for parkeringsbetjenten betydelig. Så lenge fører oppholder seg mellom automat og kjøretøyet frem til gyldig registrering foreligger, vil parkeringsbetjent og fører i en slik situasjon møte på hverandre.

Nemnda uttalte også på generelt grunnlag, i tidligere avgjørelse, sak 14929, at der fører forlater området for å få nærmere informasjon om betaling for parkering når denne informasjonen fremgår av skiltingen og automaten på stedet, er fører gitt rimelig frist til å betale og kan videre bebreides for overtredelsen.

Sak 5336 – 17.01.2018

Nemnda viste til hovedregelen i  parkeringsforskriften § 31 andre ledd hvor det fremgår at  betaling eller registrering skal skje umiddelbart etter parkering, og at betaling må være foretatt før man forlater parkeringsplassen.  Nemnda bemerket at det er bilførers ansvar å påse at gyldig betaling foreligger for hele den tiden kjøretøyet står parkert og at regelen  naturlig nok medfører at betaling skal være foretatt før man forlater kjøretøyet på parkeringsplassen. Nemnda påpekte på generelt grunnlag at dette må være en naturlig forståelsen av ordlyden «umiddelbart». 

Gjentatt av nemnda i sak 17492, sak 17752 og i sak 18426.

Sak 43 – 22.02.2017

Nemnda bemerket at betaling/registrering etter § 31 skal skje umiddelbart etter parkering, og fant at betaling må være foretatt før man forlater parkeringsplassen.

Nemnda fant også avgjørelsen om betaling før man forlater parkeringsplassen av prinsipiell betydning, og at denne forståelsen av § 31 andre ledd kan legges til grunn av sekretariatet i fremtidige saker.

Dette prinsippet er gjentatt av nemnda i en rekke saker, blant annet i avgjørelse, sak 18381, sak 18426 og i sak 17206.

Sak 420 – 02.05.2017

Nemnda fant at virksomheten hadde sannsynliggjort at klager må ha parkert og forlatt området før betalingen fant sted. Nemnda fant derfor at vilkåret om at det skal betales umiddelbart etter parkeringen, ikke var oppfylt ved oppstarten av ileggelsen. 

Det hadde derfor ikke betydning for utfallet av saken at klager hadde betalt for parkeringen før selve kontrollsanksjonen var ferdig utstedt. Nemnda bemerket at når en bilfører forlater området før betalingen er registrert, må bilfører bære risikoen for eventuelle forsinkelser i registreringen eller at ileggelse foretas før betaling blir registrert. Dersom fører ikke forlater området, vil fører og eventuell kontrollør kunne oppdage hverandre.

Nemnda uttalte prinsipielt at bilfører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert og at dette blant annet innebærer at fører ikke kan forlate området før det er betalt for kjøretøyet.

Dette er gjentatt av nemnda i senere avgjørelser, sak 9176, 10219, og i sak 13283.

Sak 1545 – 24.07.2017

Nemnda fant det sannsynliggjort at klager hadde forlatt området før betalingen var registrert og viste til at kjøretøyet var observert i 5 minutter før kontrollsanksjonen ble ilagt. Nemnda viste til bildene fra ileggelsen der klager ikke kan sees å være i nærheten av bilen eller plassens automat. Videre pekte nemnda på at betalingen først ble foretatt etter 5 minutter og at det ikke ville ha betydning for saken at betalingen ble registrert i samme minutt som kontrollsanksjonen ble ilagt. Dette da betaling ikke hadde blitt utført «umiddelbart».

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at bilfører må påse at gyldig betaling foreligger umiddelbart etter parkering, og at bilfører må vente på kvittering/bekreftelse på at betalingen er registrert før området kan forlates.  

Dette er gjentatt av nemnda i senere avgjørelser, blant annet i sak 17206, sak 17752 og i sak 17492.

I prinsippavgjørelse, sak 2959, uttale nemnda at bilfører må påse at gyldig betaling og registrering på SMS foreligger umiddelbart etter parkering før området kan forlates.

Sak 4623 – 22.01.2018

Nemnda uttalte prinsipielt at regelen i parkeringsforskriften § 31 andre ledd, forutsetter at en bilfører som ønsker å benytte avgiftsplass har de nødvendige betalingsmidler for hånden. Det innebærer at man ikke kan forlate kjøretøyet eller området for å hente andre betalingskort. Hvor lang tid den enkelte fører bruker på å hente andre betalingsmidler vil variere sterkt, og det vil vanskeliggjøre både kontroll og bevissituasjonen dersom det kan medfører fritak for kontrollsanksjon.

Gjentatt av nemnda i blant annet sak 14845, sak 18370, og i sak 17889.

Sak 5208 – 23.02.2018

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at når en bilfører velge å forlate en gatestrekning og så gå rundt gatehjørnet før betalingen er registrert, må bilfører bære risikoen for eventuelle forsinkelser i registreringen eller at ileggelse kunne foretas før  betaling ble registrert.

Sak 10309 – 21.01.2019

Nemnda uttalte videre på prinsipielt grunnlag at det ikke er urimelig å ilegge en kontrollsanksjon i tilfeller der fører kommer tilbake til området for å foreta registrering/betaling, da dette vil være vanskelig for en parkeringsbetjent å kontrollere, selv om fører kommer tilbake i løpet av kort tid for å foreta registrering/betaling.

Kortest mulig stans på avgiftsplass

Sak 2099 – 31.08.2017

Nemnda viste til at det etter parkeringsforskriften § 31 andre ledd skal betales umiddelbart etter parkering. Nemnda uttalte prinsipielt at kortest mulig stans for av- eller pålessing ikke er å anse som parkering.

Nemnda fant at varene som ble levert ikke oppfylte kravet til størrelse, tyngde og mengde (sekr. merknad: for at stansen skulle kunne vurderes som kortest mulig), og viste til at disse kravene generelt vil være strengere ved kortest mulig stans for av- eller pålessing på avgiftsplass, da av- eller pålessing ikke forhindrer fører fra å betale avgift. På denne bakgrunn fant nemnda det sannsynliggjort at kontrollsanksjonen var rettmessig ilagt.

Nemnda har i en senere avgjørelse, sak 18108, ved parkering på en avgiftsregulert plass uttalt at begrepet «kortest mulig» medfører at det som skal lesses, er klargjort på forhånd. Nemnda fant at det ved parkering ved en butikk, selv om bilfører allerede er kjent med hvilken vare man ønsker, vil være usikkerhetsmomenter knyttet til hvor lang tid det tar før man varen og utført betaling. Det vil etter nemndas syn sjelden være tale om kortest mulig stans etter trafikkreglenes forståelse. Nemnda fant dermed at man ved parkering på en avgiftsplass, bør ta visse forhåndsregler, da handel i butikk også nødvendiggjør andre gjøremål utover det som faller inn under «lessing».

Sak 2500 – 31.10.2017

Nemnda fant at varen som ble levert (kebab) ikke oppfylte kravet til størrelse, tyngde og mengde for at stansen skulle kunne vurderes som kortest mulig, og viste til at disse kravene generelt vil være strengere ved kortest mulig stans for av- eller pålessing på avgiftsplass, da av- eller pålessing ikke forhindrer fører fra å betale avgift. 

Kvittering

Sak 1571 – 26.07.2017

Nemnda uttalte prinsipielt at bilfører på plasser hvor det er skiltet eller opplyst at kvittering skrives ut fra automaten, i etterkant av betaling må kontrollere at denne kvitteringen blir skrevet ut og at denne inneholder ønsket registrering. Nemnda bemerket at man på slike plasser har en oppfordring til videre kontroll, for eksempel en telefonsamtale til parkeringsvirksomheten, dersom kvittering ikke blir skrevet ut.

Må kontrollere billetten

Sak 105 – 11.04.2017

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det er bilførers ansvar å påse at man har gyldig billett for hele parkeringstiden, herunder følger også et ansvar for å undersøke at den mottatte kvitteringen stemmer overens med ønsket parkeringstid. Ved bruk av tjenester der det mottas kvittering, enten fysisk eller elektronisk, vil det være enkelt for bilfører å kontrollere at man har betalt for ønsket tid.

Nemnda bemerket generelt at bilfører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de vilkår som gjelder på stedet og at dette innebærer en aktiv undersøkelsesplikt.

Sak 348 – 25.04.2017

Nemnda uttalte prinsipielt at det er førers ansvar å kontrollere billetten og forholde seg til informasjonen som fremgår på denne.

Sak 1628 – 03.08.2017

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det er bilførers ansvar å påse at man har gyldig billett for hele parkeringstiden, og at fører derfor har et ansvar for å undersøke at den mottatte kvitteringen stemmer overens med ønsket parkeringstid.  

Sak 3687 – 11.12.2017

Nemnda uttalte prinsipielt at det vil være utløpstiden på billetten/registreringen som er gjeldende og at selv om fører har betalt et beløp tilsvarende en dagsparkering vil det måtte være førers ansvar å påse at den ønskede parkeringstiden blir registrert. Dette for å unngå misforståelser ved kontroll.

Veksling

Sak 235 – 29.03.2017

Nemnda uttalte at det følger av ovennevnte bestemmelse [parkeringsforskriften § 31 andre ledd] at bilfører på steder hvor det er innført avgiftsparkering, plikter å betale parkeringsavgift/registrere parkeringen umiddelbart etter at kjøretøyet er stilt på plass. Regelen forutsetter således at en bilfører som ønsker å benytte avgiftsplass, har de nødvendige mynter for hånden når parkering finner sted. Man kan ikke forlate kjøretøyet for å veksle. Avstanden til nærmeste vekslingsmulighet og pågangen i butikk/kiosk vil variere sterkt. Det vil vanskeliggjøre kontroll og bevissituasjon dersom veksling medfører fritak for kontrollsanksjon.

Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning. Sekretariatet kan i fremtidige saker legge til grunn at det på avgiftsplass ikke er tillatt å veksle før betaling foretas.

Plikt til å betale selv om fører eller andre sitter i kjøretøyet

Sak 8827 – 03.12.2018

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at parkeringsforskriftens § 31 om at betaling/registrering skal skje umiddelbart etter parkering, også gjelder dersom fører eller andre oppholder seg i kjøretøyet.

Umiddelbarhetskravet gjelder også plassering av billetten i frontruten

Sak 10657 – 04.03.2019

Nemnda uttalte videre på generelt grunnlag at krav om umiddelbar betaling og/eller registrering etter parkeringsforskriften § 31 annet ledd må forstås slik at umiddelbarhetskravet også gjelder plassering av billetten i frontruten. Nemnda uttalte videre at dersom bilfører unnlater å legge billetten i frontruten umiddelbart etter betaling, vil ikke dette oppfylle kravet etter parkeringsforskriften § 31 annet ledd. Klager har selv forklart at han møtte på en bekjent på vei til bilen. Klager har forklart at han betalte for parkeringen kl. 11:31 og av tidsangivelsen på kontrollsanksjonen fremgår det at denne ble skrevet ut kl. 11:40, 9 minutter etter at billetten var løst på automaten. Nemnda kunne etter dette ikke se at klager hadde oppfylt kravet til å «umiddelbart» plassere billetten godt synlig bak frontruten. Etter nemndas syn må klager selv bære risikoen for at man kan bli ilagt kontrollsanksjon dersom man foretar seg annet i tidsrommet fra billetten er løst til denne plasseres i frontruten, i det dette er eneste anledning betjenten har til å kontrollere hvorvidt kjøretøyet står lovlig parkert. Det er bilførers ansvar å påse at vilkårene for parkering til enhver tid er oppfylt. 

Betalingsdyktighet

Sak 14218 – 09.12.2019

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at klagers manglende betalingsdyktighet ikke alene er grunnlag for opphevelse av kontrollsanksjon nå det er funnet at klager ikke har opptrådt i tråd med det man måtte kunne forvente av en normalt aktsom fører og kontrollsanksjonen for øvrig er rettmessig ilagt. Nemnda viste til at fører ved parkering aksepterer parkeringsvilkårene på stedet, og at det er tydelig informert om at en eventuell overtredelse kan medføre ileggelse av kontrollsanksjon.

Andre ledige plasser uten betydning

Sak 17274 – 06.01.2020

Nemnda presiserte at det er førers ansvar å forholde seg til skiltingen på stedet. Dette innebærer at bilfører ikke er rom for bilførers individuelle vurdering av hvorvidt skiltingen skal følges i det enkelte tilfelle. Dersom fører forlater kjøretøyet på et avgiftsregulert område uten å betale, vil også fører bære risikoen for at ileggelsen kan finne sted. Generelt bemerket nemnda at det forhold at det er andre ledige plasser på området, ikke har innvirkning på kontrollsanksjonens rettmessighet

Dersom det er stilt krav om billett fra parkeringsautomat som angir tidspunkt for når gratisparkeringen utløper, skal billetten plasseres godt synlig bak frontruten.

Parkeringsforskriften § 24 tredje leddPlassering av motorvogn og dokumentasjon på tidsbegrenset parkering

For følgende overtredelser er satsen kr 330:
a) brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering

Parkeringsforskriften § 36 annet ledd bokstav aKontrollsanksjon
Innhold
  • Gratisbillett
  • Satsen på kontrollsanksjonen

Gratisbillett

Generelt om gratisbillett

Sak 4106 – 14.12.17 – likestilles med billett som viser betalt avgift

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at billett som angir tidspunkt for når gratisparkering utløper likestilles med billett som viser betalt avgift. Nemnda kom derfor til at trekk av gratisbillett må skje umiddelbart etter parkering.

Sak 3162 – 15.11.17

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at man for å få grunnlag til å stå hensatt på plass i strid med vilkårene for parkering ved automatfeil, må forsøke å kontakte virksomheten ved parkering for å varsle om feilen. Dette gjelder også på plass med gratisparkering.

Sak 4300 – 22.01.18

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det på plasser med tidsbegrenset gratisparkering hvor det er krav om billett, er et krav om at billetten plasseres godt synlig bak frontruten, tilsvarende synbarhetsvilkåret for parkering mot betalt billett. Vilkåret fremkommer i parkeringsforskriften § 24. Det er førers ansvar å påse at billetten ligger godt synlig hele den tiden motorvognen står oppstilt. Fører må kontrollere at billetten ligger godt synlig før kjøretøyet forlates.

Sak 5672 – 19.04.18

Nemnda viste til at betaling eller registrering etter parkeringsforskriften § 31 andre ledd skal skje umiddelbart etter parkering, og at eventuell kvittering for betalt parkering skal, om ikke annet fremgår av kvitteringen, plasseres godt synlig bak frontruten. Nemnda påpekte på generelt grunnlag at samme forståelse må legges til grunn ved trekk av gratisbillett eller elektronisk registrering av gratisbillett.

Kan kun bruke en gratisbillett på en parkering

Sak 6660 – 18.06.18

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at bruk av flere gratisbilletter for samme parkering ville vært mot hensikten med reguleringen. Ved trekk av ny gratisbillett for samme parkering må denne etter forholdene anses som en ikke gyldig billett. Det må i denne sammenhengen være uten betydning om slik trekk av ny gratisbillett skjer via automat eller mobilapplikasjon.

Sak 9543 – 12.12.18

Nemnda uttalte at det i saken er tale om en sammenhengende parkering , og selv om klager har betalt for parkeringen mellom de to gratisperiodene, vil det her være snakk om en måte å unngå reguleringen om 1 time gratis kundeparkering på stedet. ​

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at å tillate bruk av flere gratisbilletter i et slikt tilfelle ville være mot hensikten med reguleringen. Det fremgår tydelig av informasjonsskiltet på stedet at man kan parkere 1 time gratis som kunde mot trekk av billett, og at man for parkering utover dette må betale for parkeringen.

Sak 14566 – 16.12.19 – må trekke ny billett ved ny parkering

Nemnda viste til klagers egen forklaring, og at han har benyttet seg av den første gratisbilletten også da han angivelig skal ha parkert på stedet for andre gang, og først trukket ny gratisbillett etter at den gamle utløp.

Nemnda bemerket på generelt grunnlag at slik bruk av gratisbilletter klart undergraver ordningen med tidsbegrenset gratisparkering, og at en normalt aktsom fører burde forstå at dersom man foretar ny parkering på et område, må ny billett trekkes umiddelbart i henhold til parkeringsforskriften § 31.

Sak 15646 – 25.03.20

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at man ved å forlate parkeringsområdet med kjøretøyet for deretter å komme tilbake og parkere på området på nytt, i utgangspunktet har foretatt to selvstendige parkeringer. Videre viste nemnda at man ved to selvstendige parkeringer kan trekke én gratisbillett lovlig for hver parkering. Nemnd fant imidlertid at man ikke kan omgå reguleringen på stedet ved å kun kjøre ut og inn igjen til området.

Nemnda bemerket på prinsipielt grunnlag at det i det minste må kreves noen form for annen aktivitet mellom parkeringene utover det at fører kjører ut og inn igjen. Nemnda viste også til at det må forventes at en normalt aktsom fører forstår dette. Klager har etter egen forklaring forsøkt å omgå reguleringen for å få mer gratistid på stedet, og nemnd fant at klager kunne bebreides for dette. Klager skulle ha betalt for parkering på stedet om han hadde behov for å stå parkert lenger.

Selv om billetten er gratis må den allikevel trekkes.

Sak 648 – 22.05.17

Sekretariatet bemerker: Er området skiltet med underskilt 831 Parkeringsskive/gratisbillett, kan man også parkere mot fremlagt parkeringsskive.

Klager anførte at hun så at det ved innkjørselen til senteret var skiltet at kunder har gratis parkering i 3 timer. Klager viste blant annet til at hun handlet på Rema 1000 kl. 19:57, og at første kjøp var hos Din Sko butikk kl. 18:25. Klager viste til at hun ikke hadde misbrukt parkeringsplassen siden hun stod der mindre enn de 3 timene som ikke skulle betales. Klager anførte å ikke ha sett noen parkeringsautomat, og at det på skiltet ved inngangen ikke var noe info om hva som var prisen på en kontrollsanksjon var hvis man bryter reglene.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag, at kravet om billett er et selvstendig vilkår i avtalen, jfr. parkeringsforskriften § 24 tredje ledd, hvor billettplikten fremkommer. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at formålsbetraktninger ikke kan føre fram i en slik sammenheng, siden det tydelig fremkommer av de skiltede vilkårene på området at billett må trekkes for at gratis parkering skal være tillatt. Dette er et vilkår som ikke kan oppfylles på annen måte enn å løse billett*. Nemnda fant derfor at klagers fremlagte kvitteringer som skulle vise faktisk benyttet p-tid, ikke ga grunnlag for å kunne gi medhold.

* Sekretariatets kursivering

Ikke synlig gratisbillett, blåst ned

Sak 8930 – 12.11.18

Det fremgår av parkeringsforskriften § 24 tredje ledd at der det er stilt krav om billett fra parkeringsautomat som angir tidspunkt for når gratisparkering utløper, skal billetten plasseres godt synlig bak frontruten. Nemnda påpekte i den anledning at all viktig informasjon på billetten må være synlig og kontrollerbar. Det inkluderer blant annet området billetten er gyldig på, perioden billetten er gyldig og eventuelle kontrollnummer.

Nemnda uttalte at det er bilførers ansvar å påse at den gyldige billetten ligger synlig for kontroll under hele tiden kjøretøyet er parkert. Herunder følger en plikt til å forsikre seg om at billetten er festet på en slik måte at den ikke under parkeringstiden faller ned eller på andre måter blir ukontrollerbar fra kjøretøyets frontrute. Det er ikke unormalt at billetten kan flytte på seg når man slår igjen dørene eller at vinden får tak i billetten på grunn av at et vindu står åpent. Bilfører plikter derfor å påse at billetten ligger synlig for kontroll før man forlater kjøretøyet. Det forhold at en virksomhet ikke gir frafall i de tilfeller der vilkåret er brutt, selv om man senere kan fremlegge gyldig billett, kan ikke sies å være urimelig. Det fremgår av skiltingen på stedet at billetten skal plasseres godt synlig bak frontruten, og der billetten er snudd vil vilkåret således være brutt.

Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning. I liknende saker, hvor gratisbilletten er snudd, har blåst ned eller lignende, kan sekretariatet for fremtiden fatte vedtak på samme premisser.

Fritak for dokumentasjonsplikt ved tidsbegrenset gratisparkering for HC

Se sak 11080 under “HC”.

Satsen på kontrollsanksjonen

Kontrollsanksjonens størrelse ved utløp av gratistid

Sak 1194 – 15.06.17

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at overtredelse av maksimal parkeringstid og parkering ut over parkeringsbillettens utløp medfører en kontrollsanksjon på kr..600,-, jf. parkeringsforskriften § 36 første ledd. Nemnda bemerket at kontrollsanksjonens størrelse er kr. 300,- ved brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset parkering, jf. parkeringsforskriften § 36 andre ledd bokstav a.

Satsen avgjøres av hvilket vilkår for parkering som er brutt ved kontrolltidspunktet

Sak 1388 – 13.07.17

Nemnda fant at klager i denne saken i utgangspunktet hadde rett til gratis parkering. Klager sto på en plass skiltet «kundeparkering», og «2 timer gratis parkering mot gyldig billett i senterets åpningstid». Klager hadde anført å ha besøkt butikken, og dette var ikke bestridt av selskapet.

Nemnda fant videre at motorvognen på det tidspunktet kontrollsanksjonen ble ilagt, kunne stå hensatt på det vilkår at det ble trukket gratisbillett. Det var ikke krav til betaling da kontrollsanksjonen ble ilagt. Overtredelsen var derfor et brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering, og sanksjonsstørrelsen skulle ha vært kr. 300,-, jf forskriften § 36 annet ledd bokstav a. Nemnda bemerket at en kontrollsanksjon på kr. 600,- rettmessig kunne blitt ilagt dersom kjøretøyet sto hensatt på plassen ut over de to gratistimene.

Nemnda fant at avgjørelsen var av prinsipiell betydning, og uttalte på generelt grunnlag at kontrollsanksjonens størrelse etter § 36 må avgjøres av hvilket vilkår for parkering som er brutt ved kontrolltidspunktet.

Sak 15562 – 23.03.20

Kontrollsanksjonen er ilagt etter hovedsatsen på 600 kroner.

Nemnda fant imidlertid at klager i denne saken i utgangspunktet hadde rett til gratis parkering, og at kjøretøyet ved ileggelsestidspunktet kunne stå hensatt uten å betale avgift på det vilkår at det ble trukket gratisbillett. Nemnda viste til at klagers parkeringsur viste kl. 13:15, mens ileggelsen fant sted kl. 13:29, og at kjøretøyet derfor ikke har stått utover gratistiden og at det dermed heller ikke var krav til betaling da kontrollsanksjon ble ilagt.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at i de tilfeller der det på parkeringsområdet er skiltet med gratisparkering mot trekk av billett eller parkeringsskive, og kjøretøyet ikke har stått parkert over angitt tid for gratisparkering, vil korrekt sats for kontrollsanksjonen være 300 kroner etter parkeringsforskriften § 36 annet ledd bokstav a. Nemnda bemerket at en kontrollsanksjon på 600 kroner rettmessig kunne blitt ilagt dersom kjøretøyet sto hensatt på plassen ut over den tillatte gratistiden, og viste til at kontrollsanksjonens størrelse etter § 36 må avgjøres av hvilket vilkår for parkering som er brutt ved kontrolltidspunktet.

Sak 1246 – 31.07.17

Nemnda uttalte prinsipielt at kontrollsanksjonens størrelse etter § 36 må avgjøres av hvilket vilkår for parkering som er sannsynliggjort brutt ved kontrolltidspunktet. Nemnda fant i dette tilfellet det ikke sannsynliggjort at klagers motorvogn ved kontroll hadde stått på området ut over de tre første gratistimene. Sanksjonsstørrelsen skulle derfor ha vært kr. 300,-, da overtredelsen var brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering. Nemnda bemerket at en kontrollsanksjon på kr. 600,- rettmessig kunne blitt ilagt dersom motorvognen sto hensatt på plassen ut over gratistiden uten gyldig billett.