Parkering med motorsykkel og moped

Ved parkering med kjøretøy uten frontrute vil det aller tryggeste alternativet være å kontakte virksomheten ved parkering for informasjon om hvordan dokumentasjon på rett betaling skal foretas. Ut over dette kan anbefales å benytte elektronisk registrering av parkering, for eksempel Easypark eller liknende. Dersom betaling på automat ikke lar seg unngå, anbefales å feste billetten godt, for eksempel i bremsen eller i en plastpose som festes med strikk til styret. Det anbefales også å ta bilde av billetten før kjøretøyet forlates.

Generell informasjonSekretariatet

Betaling/billett

Billettkrav også på MC / P-bevis må ligge godt synlig også på MC

Sak 2376 – 20.09.17

Nemnda uttalte prinsipielt at man ikke fritas fra å fremlegge gyldig billett eller parkeringsbevis der dette kreves, selv om motorvognen ikke har frontrute, som for eksempel på en motorsykkel, scooter eller moped. Nemnda bemerket at man der man er usikker på om man kan oppfylle vilkårene for parkering, bør ta kontakt med virksomheten for å forhøre seg om hvordan man skal forholde seg for å unngå kontrollsanksjon.

Virksomhetens bevisbyrde for saker som gjelder billettens synlighet på MC

Sak 14820 – 17.02.20

Sekretariatet bemerker: Klager hadde plassert billetten bak vindskjermen på MC-en. Alminnelig nemndspraksis.

Klager har anført at han hadde plassert billetten på et sted som kunne fremstå som forskriftsmessig, idet en slik plassering kan sammenlignes med plassering av billett «bak frontruten» på øvrige kjøretøy. Nemnda viste derfor forståelse for at fører valgte en slik plassering. Nemnda uttalte imidlertid at en plassering mellom speedometer og vindskjerm kan være vanskelig å oppdage for betjenten. Nemnda viste i denne sammenheng til at det ved parkering med kjøretøy uten frontrute vil det aller tryggeste alternativet være å kontakte virksomheten ved parkering for informasjon om hvordan dokumentasjon for parkering skal foretas. Ut over dette kan anbefales å benytte elektronisk registrering av parkering, for eksempel appen Easypark eller liknende. Eventuelt anbefales å feste billetten godt, for eksempel i bremsen eller i en plastpose som festes med strikk til styret. Det anbefales også å ta bilde av billetten før kjøretøyet forlates.

Nemnda fant uavhengig av de ovennevnte forhold at virksomheten i saken ikke hadde sannsynliggjort at billetten ikke lå bak vindskjermen. Derimot kan det av virksomhetens bilder se ut til at det kan ligge noe hvitt bak motorsykkelens vindskjerm, hvilket potensielt kan være den aktuelle billetten. Nemnda bemerket at det i foreliggende sak kun er tatt nærbilder av kjøretøyet fra én vinkel, og at det vil være en enkel sak å ta nærbilder fra flere vinkler ved ileggelse av kontrollsanksjon. Dette vil være av særskilt viktighet i de tilfeller det av bildene i saken kan se ut til at det faktisk kan ligge en billett bak motorsykkelens vindskjerm. Nemnda fant etter dette at virksomheten ikke hadde oppfylt sin bevisbyrde i saken, og at kontrollsanksjonen dermed måtte oppheves.

Billetten ville ha blåst bort, rimelighet

Sak 1266 – 22.06.17

Sekretariatet bemerker: Det ble her foretatt en konkret vurdering av rimeligheten av å opprettholde kontrollsanksjonen, til tross for at sanksjonen i utgangspunktet var rettmessig ilagt etter parkeringsforskriften § 31 annet ledd.

Nemnda vurderte videre om det var urimelig å opprettholde kontrollsanksjonen, jf. parkeringsforskriften § 52. Nemnda la ved vurderingen avgjørende vekt på at det klager hadde tatt foto av den gyldige billetten, og at dette ble tatt to minutter etter at parkeringsavgiften ble betalt. Videre la nemnda vekt på at det var sannsynlig at billetten ville ha blåst bort om den ble lagt på mopeden, da det blåste mye på stedet og bemerket at virksomheten ikke har imøtegått denne anførselen. Nemnda uttalte at klager sikret bevis for at parkeringsavgiften var betalt og han tok foto av billetten for så å ta vare på den i lommen. Nemnda kom under tvil til at det i denne aktuelle saken ville være urimelig ovenfor klager å opprettholde kontrollsanksjonen.

Oppmerking

MC også motorvogn, og må parkere på oppmerkede felter der det finnes

Sak 3288 – 30.10.17

Nemnda uttalte prinsipielt at en moped og motorsykkel er å anse som en motorvogn, og at dette betyr at fører av moped plikter å følge de samme reglene for oppstilling som en fører av andre motorvogner. Informasjonsskiltet på området, som viser at «Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting», har en referanse til parkeringsforskriften § 24. Etter parkeringsforskriften § 24 skal motorvognen «plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt der dette finnes.»

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at der en parkeringsplass innehar ett eller flere felter i form av to til fire hvite linjer på asfaltert dekke som angir tillatte parkeringsplasser, er parkering utenfor disse i strid med regler for oppstilling. Parkering for eksempel på fortau eller i veibanen vil på en slik plass være ansett som parkering i strid med reglene for oppstilling.

Sak 6934 – 14.06.18

Etter parkeringsforskriften § 24 skal motorvognen plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking. Nemnda uttalte prinsipielt at en moped og motorsykkel er å anse som en motorvogn, og at dette betyr at fører av moped plikter å følge de samme reglene for oppstilling som en fører av andre motorvogner. 

Flere mopeder på samme oppstillingsplass

Sak 8342 – 24.09.18 og sak 8360 – 25.09.18

Nemnda uttalte prinsipielt at det ikke er grunnlag for å frafalle en kontrollsanksjon fordi flere MC/mopeder har parkert innenfor samme oppstillingsfelt, hvis alle disse har vært parkert i strid med parkeringsforskriften.

Sekretariatet bemerker: det samme prinsippet er gjentatt i sak 13944 (23.10.19). Nemnda presiserte her at “det var tale om to ulike parkeringer og dermed to selvstendige grunnlag for ileggelse av kontrollsanksjon. Det forhold at det er to kjøretøy innenfor ett oppmerket felt endrer ikke på dette”.

Av- og pålessing med moped

Sak 9239 – 13.11.18

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at et objekt som får plass på en moped eller MC, ikke kan sies å være av en slik størrelse eller tyngde som gjør at man har et faktisk behov for å hensette kjøretøyet på et område regulert med parkering forbudt i forbindelse av- og pålessing.

El-bil

Hva regnes som el-kjøretøy?

Sak 258 – 23.03.17 og sak 982 – 15.06.17

Nemnda uttalte prinsipielt at EL-kjøretøy kun er kjøretøy som er registrert i motorvognregisteret som «elektrisk kjøretøy». I dag gjelder dette kjøretøy med kjennemerker som begynner med bokstavene «EL» og «EK».

Nemnda slo fast at vilkåret for parkering på plassen var at kjøretøyet var EL-bil, og fant at klagers ladbare hybrid ikke kan parkere på plass reservert for EL-biler. Klager har etter dette stått hensatt i strid med den skiltede reguleringen på stedet.

Reservert ladbar bil

Sak 4465 – 15.01.18

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at der et skilt eller underskilt er oppsatt som henviser til at parkering er forbeholdt en spesiell kjøretøygruppe eller lignende, er en naturlig tolkning av dette at plassen er reservert de som faktisk oppfyller vilkårene. Det var etter nemndas mening klart at den aktuelle strekningen hvor klager sto var reservert for ladbare biler. Nemnda bemerket at gjeldende skilting er tilstrekkelig for at en oppmerksom og aktsom fører skal kunne forstå og etterleve reguleringen. Dersom skiltet angir at parkering er forbeholdt en spesifikk kjøretøygruppe eller lignende er parkering forbudt for andre.

Lading som vilkår

Sak 16927 – 14.08.20

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at virksomheter kan stille krav om betaling for lading av ladbar motorvogn i tillegg til betaling for parkering.

Nemnda uttalte at fører bør benytte andre plasser uten krav om betaling for lading av motorvognen, dersom man opplever problemer enten med ladingen eller betalingen. Nemnda fant at fører selv må ta konsekvensen av problemer som oppstår dersom man velger å parkere på en slik plass uten å fylle vilkårene for parkering.

Sak 9693 – 10.12.18

Nemnda viste til at virksomheten kan stille krav om lading som et selvstendig vilkår for parkering. Nemnda viste til at det var skiltet foran klagers bil at det var ladeplikt på oppstillingsplassen, og fant det klart av klagers forklaring at dette vilkåret ikke var overholdt. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at man ikke kan parkere på en plass med ladeplikt, dersom man ikke får overholdt ladeplikten.

Betalt parkeringsavgift men ikke for lading

Sak 11992 – 17.06.2019

Nemnda fant at skiltingen klart viste at det var ladeplikt på plassen kjøretøyet var hensatt. På plassen er det oppsatt skilt som anviser hvordan man startet ladingen i Easypark-applikasjonen. Nemnda bemerket at betaling for parkering er noe annet enn betaling for å lade og fant at en normalt aktsom bilfører burde forstått at parkering på stedet også forutsatte at man aktiverte laderen på plassen. Nemnda viste til at ladestasjonen er oppsatt med Easypark-skilt som var henvist til som «lad i app».

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at dersom det er satt vilkår om lading på plassen, må bilfører både koble laderen til kjøretøyet og aktivere lading i applikasjon dersom det er satt vilkår om dette. Det er ikke tilstrekkelig å kun koble ladekabel i kjøretøyet, da avgift for lading ikke aktiveres før man starter dette i applikasjon eller liknende elektronisk løsning.

Fritak for betaling – elbil må skiltes

Sak 322 – 10.05.17

Nemnda bemerket at parkeringsforskriften ikke gjør unntak for elbiler med hensyn til betalingsplikten og at et betalingsfritak derfor må være særskilt skiltet dersom det skal gjelde på området.

Sak 2705 – 17.10.17

Nemnda viste til at betalingsfritak for elektriske biler kun gjelder der en kommune har innført dette ved vedtak på kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser, jfr. parkeringsforskriften § 34. Nemnda bemerket generelt at dette medfører at et eventuelt betalingsfritak på andre plasser må være eksplisitt skiltet som et vilkår for å være gjeldende. Det er ikke tilfelle i foreliggende sak.

Bilførers ansvar å kontrollere ev. avgiftsplikt, såfremt unntak ikke er skiltet/informert

Sak 16496 – 01.07.20

Nemnda presiserte at det er bilførers eget ansvar å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende regler der man ønsker å parkere. Dette innebærer at man må undersøke parkeringsreguleringen for hver gang man parkerer, og det er dermed ikke tilstrekkelig å legge til grunn at den tidligere regulering fortsatt gjelder. Etter vegtrafikkloven § 5 er bilfører pålagt en streng aktsomhetsplikt ved parkering og bilfører vil ikke være å anse som tilstrekkelig aktsom dersom man ikke foretar de nødvendige undersøkelser.

Nemnda viste til fremlagt dokumentasjon av virksomheten, og påpekte at endringen av parkeringsreguleringen var annonsert både i lokal presse, kommunens nettside og sosiale medier. Nemnda fant dette ikke avgjørende for sanksjonens rettmessighet, men bemerket at dette skjerper bilførers aktsomhetsplikt.

På generelt grunnlag fant nemnda at en aktsom bilfører uavhengig av kunngjøring fra kommunen bør legge til grunn at avgiftsplikten gjelder for el-bil såfremt ikke annet er skiltet/informert. Endelig viste nemnda til at informasjonen om halv takst for el-bil også fremgikk av parkeringsautomaten slik at bilfører enkelt kunne ha funnet frem relevant informasjon.

Krav om kontinuerlig lading

Sak 224 – 19.04.17

Nemnda la til grunn at virksomheten kan stille krav om lading som selvstendig vilkår for parkering. Nemnda uttalte imidlertid prinsipielt at en virksomhet ikke kan kreve at kjøretøyet blir flyttet umiddelbart etter at det er ferdigladet dersom virksomheten ikke kan varsle bilfører om dette på noen måte, for eksempel via sms eller via app. Nemnda påpekte at det er urimelig å kreve at fører må flytte kjøretøyet umiddelbart etter at dette er ferdig ladet, da dette innebærer at bilfører må holde kontinuerlig oppsyn med kjøretøyet. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det å ha ledning tilkoblet strømstolpen er tilstrekkelig for at kjøretøyet skal anses å ha oppfylt kravet om lading.

Lader på ladeplass ødelagt / ikke oppfylt ladeplikt

Sak 8439 – 17.10.18

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at dersom laderen på plass reservert for el-kjøretøy er i stykker, ute av drift eller lignende, og vilkårene for parkering for øvrig er oppfylt, vil kontrollsanksjonen kunne oppheves dersom bilfører etter omstendighetene har foretatt seg tilstrekkelig for å påse at kjøretøyet sto lovlig parkert.

Nemnda fant på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon i saken det sannsynliggjort at laderen var ødelagt. Nemnda viste videre til at klager hadde p-tillatelse for å stå på plassen og at han ved parkering hadde varslet rette vedkommende for å rette forholdet, og fant på denne bakgrunn at klager hadde foretatt seg tilstrekkelig.

Nemnda bemerket at ødelagt utstyr i parkeringsanlegget er et forhold som parkeringsvirksomheten er nærmest til å ta risikoen for, ettersom det er virksomheten som er ansvarlig at bilfører har mulighet til å oppfylle vilkårene ved parkering.

Sak 14323 – 12.12.19

Nemnda uttalte at fører i utgangspunktet bør benytte andre plasser dersom man opplever problemer med ladingen.

Nemnda bemerket generelt at et minstekrav må være at man forsøker å kontakte parkeringsvirksomheten for å melde fra om feil ved lading/ladestasjon, samt forhøre seg om man kan parkere på plassen. Klager har i saken opplyst at han kontaktet selskapet som drifter ladeboksen, og ikke parkeringsvirksomheten. Etter nemndas syn var dette ikke tilstrekkelig idet Fortum ikke representerer parkeringsvirksomheten. Nemnda fant etter dette at klager ikke hadde vært tilstrekkelig aktsom ved å kun kontakte selskapet som drifter ladeboksen, og bemerket at klager burde ha forstått at dette ikke var tilstrekkelig. Nemnda påpekte at klager ved å parkere på plassen uten å oppfylle vilkårene for parkering hadde tatt en kalkulert risiko, og må etter dette selv bære risikoen for å bli ilagt en kontrollsanksjon

Anførsel om at ladekabel ikke fungerte

Sak 9122 – 12.11.18

Nemnda viste til at det av bildene fra ileggelsen fremkom at ladeboksen lyste, og fant det ikke sannsynliggjort at denne var ute av drift.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at fører bør benytte andre plasser uten krav om betaling for lading av motorvognen, dersom man opplever problemer enten med ladingen eller betalingen. Nemnda fant at fører selv må ta konsekvensen av problemer som oppstår dersom man velger å parkere på en slik plass uten å fylle vilkårene for parkering.

Førers ansvar å forsikre seg om at riktig takstsone benyttes ved lading

Sak 9911 – 27.12.18

Det fremgår av sakens dokumentasjon at korrekt takstgruppe for ladende elbil er angitt på ladestasjonen. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at der riktig takstgruppe fremgår klart av området, herunder på ladestasjonen, er det førers ansvar å forsikre seg om at det blir benyttet korrekt takstgruppe ved bruk av elektronisk registrering.

Bildeling

Dette er ikke en prinsippavgjørelse, men saken er publisert ettersom nemnda fant at den var av allmenn interesse:

24037 – 14.09.2022 – Reservert bildeling med gyldig tillatelse, Hyre-bil. 

Dokumentasjonen i saken viser at klagers kjøretøy stod parkert på en strekning skiltet med parkering «Reservert bildeling med gyldig tillatelse for Hyre». Klager har vist til at hun hadde leid en Hyre-bil, men virksomheten har anført at kjøretøyet ikke er registrert som en del av bildelingsordningen til Hyre og at kjøretøyet derfor ikke hadde tillatelse til å parkere på plassen. Nemnda bemerket at plassen var skiltet med krav om «gyldig tillatelse for Hyre». Nemnda la til grunn at kjøretøyet som ble parkert ikke hadde gyldig parkeringstillatelse for parkering på den aktuelle parkeringsplassen.

Nemndas flertall, nemndas leder og bransjens representant, fant etter en konkret vurdering at det ikke var tilstrekkelig å ha en leiebil fra Hyre, da skiltet spesifikt angir at det må foreligge en gyldig tillatelse for parkering. Flertallet la vekt på at det ikke stod angitt noe i appen eller leiekontrakten om at det aktuelle kjøretøyet hadde slik parkeringstillatelse, og at bilfører ved parkering har en streng aktsomhetsplikt. Flertallet viste til at klager eventuelt kunne ha tatt kontakt med kommunen eller med leiebilfirmaet for å finne ut om kjøretøyet hadde gyldig elektronisk tillatelse. Ved å parkere på plassen uten gyldig tillatelse fant nemndas flertall at klager kunne bebreides for overtredelsen, og at kontrollsanksjonen følgelig var rettmessig ilagt, jf. parkeringsforskriften § 36 første ledd.

Nemndas mindretall, Forbrukerrådets representant, dissenterte i avgjørelsen da virksomheten etter mindretallets vurdering ikke har sannsynliggjort at klager kunne bebreides for overtredelsen. Mindretallet fant at det i saken var uklart hva slags informasjon som ble gitt til klager angående parkering med Hyre-bil, og at det var lett å misforstå når hun hadde leiebil fra Hyre.

Parkering med henger

Henger er et eget kjøretøy, men når det er festet på motorvogn så er det å anse som en enhet/ sammenhengende kjøretøy (P-tillatelse: sak 8559. Oppmerking: sak 4968).

Dersom parkeringsområdet er oppmerket så skal man stå innenfor denne, og da ikke over to felt eller utenfor feltet. Er det krav til betaling så skal det betales per oppstillingsfelt (sak 8178 og 2849).

Parkeringstillatelse og/eller billett må ligge godt synlig også på henger (sak 414 og 1539).

Vårt tips – betal gjerne elektronisk, legg billetten på hengeren eller to billetter i bilen. Eventuelt kan man ringe virksomheten for å forhøre seg.

Generell informasjonSekretariatet
Innhold
  • Generelt
  • Betaling
  • Oppmerking
  • Definisjon av campingbil

Generelt

En henger defineres som et kjøretøy

Sak 883 – 01.06.17

Nemnda fant det dokumentert at tilhengeren var hensatt i strid med parkeringsforskriften § 31 andre ledd. Idet det fremgår av parkeringsforskriften § 3 første ledd, at denne også gjelder ved vilkårsparkering av tilhenger, ansees kontrollsanksjonen rettmessig ilagt.

Nemnda fant grunn til å bemerke at «kjøretøy» er definert i vegtrafikkloven § 2 andre ledd: «Med kjøretøy forstås innretning som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner. Nemnda påpekte generelt at det er enhver bilførers ansvar å sette seg inn i de gjeldende lover og regler for bruk av kjøretøy. Det forhold at klager anførte at han ikke var kjent med at en henger regnes som kjøretøy kan etter det ovenstående ikke få betydning.

Bør kontakte virksomheten før parkering med henger

Sak 3161 – 20.11.17

Nemnda uttalte at parkering utenfor oppmerket felt er i strid med bestemmelsene for oppstilling, da kjøretøy skal plasseres innenfor oppmerket felt der dette finnes. Dersom man skal parkere i tråd med regelverket på et sted som dette, må motorvognen kobles fra tilhengeren, begge kjøretøy må så plasseres innenfor hvert sitt felt og det må betales for begge kjøretøy. Enkelte virksomheter har andre tilpassede løsninger og fører kan eventuelt, før parkering, kontakte virksomheten å høre om dette. 

Betaling/billett

Man må betale for parkering pr. oppstillingsfelt

Sak 8178 – 29.06.17

Nemnda fant (…) at klager i dette tilfellet måtte ha løst to billetter for parkering av to kjøretøy på to oppstillingsfelter. Nemnda fant støtte for at betaling må skje pr oppstillingsfelt i parkeringsforskriften § 24, 1.ledd, 3. – 5. pkt. i slike tilfeller, men bemerket at parkering av et kjøretøy over flere oppstillingsfelter vil være i strid med reglene for oppstilling i parkeringsforskriften § 24, 1.ledd, 1.pkt. Nemnda bemerket for øvrig at klager kunne ha kontaktet virksomheten ved parkeringen for å avklare om og på hvilken måte det kunne betales for hengeren. 

Sak 3954 – 12.12.17

Nemnda uttalte prinsipielt at på oppmerkede områder eller oppmerkede strekninger hvor det tilbys parkering mot betaling, må man som parkerende betale for hvert enkelt oppstillingsfelt som opptas.

Sak 21623 – 16.12.21

Alminnelig nemndspraksis.

Tvisten i saken er hvorvidt en tilhenger tilkoblet en bil er pliktig til å betale avgift for begge kjøretøy.

Det følger av parkeringsforskriften § 31 andre ledd at «betaling og/eller registrering skal skje umiddelbart etter parkering». Det fremkommer av dokumentasjonen i saken at det på kontrolltidspunktet ikke forelå en gyldig betaling for den tilkoblede tilhengeren.

Nemnda uttalte for ordens skyld at både bil og tilhenger er definert som selvstendige kjøretøy etter kjøretøyforskriften § 2-1, jf. § 2-2. I visse tilfeller vil disse anses som å være en enhet – eksempelvis vil de sammen være å regne som et vogntog der de er koblet sammen, jf. § 2-5 nr. 11. I forskrift om bruk av kjøretøy § 5-2 er et vogntog ansett som en «kjøretøykombinasjon». Nemnda fant imidlertid at spørsmålet om betaling alene må avgjøres etter parkeringsforskriftens bestemmelser.

Nemnda slo fast at uttrykket «motorvogn» i parkeringsforskriften er definert til også å inkludere tilhenger til motorvogn, jf. § 3 første ledd. Nemnda fant dermed å regne en parkering med bil tilkoblet tilhenger på vilkårsparkering som parkering med to motorvogner etter parkeringsforskriftens bestemmelser. På oppmerkede plasser hvor det tilbys parkering mot betaling, må betales for hvert enkelt felt som opptas for at parkering skal være i henhold til parkeringsforskriften § 31 annet ledd. Dette da billett/registrering kun gjelder for et kjøretøy, og at man ved parkering med bil og henger må ha to billetter eller registrering for hvert enkelt kjøretøy. Nemnda bemerket at dersom man vil parkere i tråd med regelverket, må motorvognen kobles fra tilhengeren, og man må betale for de feltene man bruker. Dersom bilfører er usikker på om det også skal betales for tilhengeren, burde han ta kontakt virksomheten for veiledning.

Må legge billetter eller parkeringsbevis godt synlig også i henger

Sak 1539 – 26.07.17

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at man normalt ikke fritas fra å fremlegge gyldig billett eller parkeringsbevis der dette kreves, selv om kjøretøyet ikke har frontrute, som for eksempel på en tilhenger.

Billettens synlighet på henger, aktsomhet

Sak 13957 – 23.10.19

Utdrag fra alminnelig praksis i nemnda.

Klager anførte i hovedsak at han hadde betalt for parkeringen og plassert billetten synlig på hengeren. Han forklarte at billetten tydeligvis hadde blitt borte i løpet av natten, men at han hadde tatt bilde av at den var plassert synlig. Klager har i saken fremlagt tidsdaterte bilder.

Det er ubestridt av partene i saken at billetten som angivelig var plassert på hengeren ikke var synlig på ileggelsestidspunktet. Klager har i saken fremlagt bilder som viser at billetten var plassert på hengeren den 16.08.2019 kl. 20:15. Bildene tatt av betjenten viser imidlertid at billetten ikke var plassert på samme måte ved kontroll den 17.08.2019 kl. 10:37. Nemnda fant at kontrollsanksjon i et slikt tilfelle i utgangspunktet rettmessig kan ilegges, da vilkåret om at billetten skal ligge godt synlig vil være brutt, jf. parkeringsforskriften § 31 annet ledd.

Nemnda fant at vurderingstemaet i saken var hvorvidt klager i dette tilfellet hadde foretatt seg tilstrekkelig, slik at han ikke kunne bebreides for overtredelsen. Nemnda uttalte at vilkåret om at billetten skal plasseres godt synlig, også gjelder der motorvognen ikke har frontrute. Det følger direkte av parkeringsforskriften § 31 annet ledd at der motorvognen ikke har frontrute plasseres kvitteringen på et annet godt synlig sted. ​Nemnda fant imidlertid at klager ved å ta bilde av billetten på hengeren hadde oppfylt dette vilkåret, og at han ved å sikre bevis hadde opptrådt som enhver annen bilfører ville gjort i et lignende tilfelle. Nemnda kom etter dette frem til at kontrollsanksjonen måtte settes til side, da klager hadde opptrådt tilstrekkelig aktsomt ved parkering.

Regnes som ett sammenhengende kjøretøy/en enhet i tilknytning til p-tillatelse

Sak 8559 – 23.11.18

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at en motorvogn med tilkoplet tilhenger, i forbindelse med p-tillatelse for parkering, må anses som ett sammenhengende kjøretøy/en enhet. Nemnda fant støtte i sin forståelser i prinsippet i bilansvarsloven § 3 tredje ledd første punktum, der det fremgår at en tilhenger skal regnes som del av kjøretøyet når de er kjørt i samband, eller er festet sammen på annen måte. 

Nemnda bemerket at plassen der klager hadde hensatt kjøretøyet ikke var oppmerket og at klagers kjøretøy dermed ikke sto i strid med bestemmelsene om oppstilling i parkeringsforskriften § 24 første ledd. Nemnda bemerket også at det av kontrollhensyn kan være naturlig å se motorvogn og henger som en enhet når tilhengeren er koplet på motorvognen. I motsatt tilfelle vil det være vanskelig for en kontrollør å gjette hvilken motorvogn hengeren tilhører og om kravet til for eksempel parkeringstillatelse er oppfylt.

Oppmerking

Kjøretøy med tilkoblet henger regnes som ett sammenhengende kjøretøy på oppmerket felt. Begge kjøretøy må plasseres innenfor hvert sitt felt.

Sak 17478 – 7.10.20

Bilen som ble ilagt kontrollsanksjonen var parkert innenfor oppmerket felt. Den tilkoblede hengeren var hensatt utenfor feltet.

Nemnda drøftet etter dette hvorvidt kontrollsanksjonen var utstedt til korrekt kjøretøy, herunder om kjøretøyene anses å være «sammenhengene» slik at også bilen var parkert i strid med parkeringsforskriften § 24 første ledd.

Nemnda presiserte at en tilhenger også er å regne som et kjøretøy etter vegtrafikkloven § 2 andre ledd, og er underlagt de samme bestemmelser som gjelder for motorvogn i parkeringsforskriften, jf. forskriften § 3 første ledd. Dersom man skal parkere i tråd med regelverket på et sted som dette, må motorvognen kobles fra tilhengeren, begge kjøretøy må så plasseres innenfor hvert sitt felt. Nemnda viste til at vilkåret fremkommer av forskriften samt informasjonsskilt på stedet, og påpekte at en anførsel om at man ikke er kjent forskriftsbestemmelsen, ikke kan føre frem.

Nemnda bemerket at spørsmålet om hvorvidt kjøretøyene er å anse som «sammenhengende», ikke direkte fremkommer av parkeringsforskriften. Nemnda uttalte at både bil og tilhenger er definert som selvstendige kjøretøy etter kjøretøyforskriften § 2-1, jf. § 2-2. Sammen vil de være å regne som et vogntog, jf. § 2-5 nr. 11. I forskrift om bruk av kjøretøy § 5-2 er et vogntog ansett som en «kjøretøykombinasjon». Nemnda viste også til at bil og tilhenger etter bilansvarsloven § 3 tredje ledd, i denne sammenhengen er å anse som en enhet dersom de er kjørt i samband eller festet på annen måte. Nemnda fant på denne bakgrunn å regne kjøretøyene som sammenhengende. Dette medfører at bilen, selv om denne rent faktisk er plassert innenfor oppmerket felt, vil anses å være plassert i strid med parkeringsforskriften § 24 første ledd dersom den er tilkoblet en tilhenger som er hensatt utenfor.

Nemnda fant saken av prinsipiell betydning. Nemnda uttalte at sekretariatet i fremtidige saker, som gjelder overtredelse av parkeringsforskriften § 24 første ledd på områder som er omfattet av parkeringsforskriften § 3 første ledd, kan legge til grunn at en tilhenger tilkoblet bil er et sammenhengende kjøretøy.

Sak 4968 – 13.02.18

Sekretariatets merknad: Uttalelsen “ett sammenhengende kjøretøy” er i forbindelse med parkering på oppmerket felt – ikke betaling. Se sak 8178 og 2849.

Nemnda uttalte prinsipielt at en motorvogn med tilkoplet tilhenger i forbindelse med parkering må anses som ett sammenhengende kjøretøy.

Nemnda la til grunn at det ikke er noen oppmerking i forkant av selve feltet og at kjøretøyet sto hensatt på den aktuelle rekken som er ment for parkering, innenfor de anviste strekene ved kjøretøyets sider.

Nemnda fant etter en konkret vurdering det sannsynliggjort at kjøretøyet sto parkert i strid med bestemmelsene for oppstilling på området, da sidestrekene angir oppstillingsplassens lengde. Nemnda viste til at kjøretøyet sto langt utover denne lengden, noe som gjorde at en alminnelig oppmerksom fører burde være klar over at kjøretøyet sto hensatt i strid med oppmerkingen. Nemnda fant det ikke avgjørende hvorvidt kjøretøyet sto til hinder for andre kjøretøy.

Sak 4159 – 15.12.17

Nemnda uttalte prinsipielt at der et område er avgrenset med klart oppmerkede plasser/felter, vil parkering utenfor dette, som for eksempel helt eller delvis på gress, i utgangspunktet stride mot parkeringsforskriften § 24 første ledd.

Nemnda påpekte at dersom man skal parkere i tråd med regelverket med tilhenger på et sted som dette, må den kobles fra bilen, og begge kjøretøy må plasseres innenfor hvert sitt felt.

Definisjon av campingbil

Parkering med campingbil på plass skiltet for personbil

Sak 21230 – 17.11.2021

Alminnelig nemndspraksis.

Nemnda fant det sannsynliggjort at det var tale om et kjøretøy som er innrettet for campingbruk, da motorvognregisteret angir det som en avgiftskode. Vurderingstemaet er om skilt 807.1 som angir parkering for personbil, utelukker parkering for campingbil slik at det kunne ilegges en kontrollsanksjon etter parkeringsforskriften § 36 første ledd.

Det følger av skiltforskriften § 1 nr. 3 at definisjonene i forskriftene om tekniske krav til kjøretøy (kjøretøyforskriften) gjelder for skiltforskriften dersom annet ikke er uttrykkelig fastsatt.

Nemnda viste til at det av kjøretøyforskriften § 2-2 nr. 2 bokstav a følger at bilgruppe M1 (personbil) er bil for persontransport med høyst 8 sitteplasser i tillegg til førersetet. Det er imidlertid ingen egen kjøretøygruppe for campingbil i kjøretøyforskriften. Nemnda fant å legge avgjørende vekt på ordlyden i skiltforskriften og kjøretøyforskriften, slik at det aktuelle kjøretøyet måtte regnes som personbil etter gjeldende forskrift. Nemnda kom etter dette frem til at kjøretøyet objektivt sett ikke var parkert i strid med den skiltede reguleringen, da 807.1 «personbil» ikke utelukker parkering med kjøretøyet innredet for campingbruk. Nemnda viste særlig til at underskiltet defineres ut fra innredning og bruk, og ikke klasse. Dersom parkeringsvirksomheten ikke ønsker at det skal parkeres med campingbiler må det eventuelt settes opp et forbudsskilt med 807.9. Nemnda fant videre å bemerke at det er et eget underskilt for campingbiler som kan tyde på at campingbiler ikke er ment å være inkludert i symbolet for personbil. Nemnda fant i alle tilfeller at klager ikke har vært uaktsom ved å anta at kjøretøyet kunne parkeres på den aktuelle plassen, siden kjøretøyet er registrert som personbil i motorvognregisteret og passer inn i definisjonen av personbil i kjøretøyforskriften og det ikke finnes noen egen definisjon av «campingbil».