«Blanketten skal, for at sanksjonen skal anses lovlig ilagt, inneholde informasjon om hvordan man kan kontakte virksomheten som har ilagt kontrollsanksjonen, det faktiske og rettslige grunnlaget for sanksjonen, klagerett og klagefrist og at bestridte krav, forutsatt at fristene for klage i kapittel 9 er overholdt, ikke kan sendes til inkasso før kravets rettmessighet er endelig avgjort. Det skal fremgå at klageretten gjelder uavhengig av om klager har bistand fra advokat eller lignende».

Parkeringsforskriften § 37 fjerde leddBetalingsansvar

Utførelse av kontrollsanksjon

Annet grunnlag anført til nemnda enn på kontrollsanksjonen

Sak 2436 – 19.09.2017

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det kun er forseelser som fremkommer av kontrollsanksjonen som danner grunnlaget for kravet, og nemndas behandling.

Ettersom virksomhetens anførsel om at klager ikke var kunde på Apotek 1 ikke fremgikk av kontrollsanksjonen, ble den heller ikke vurdert.

Sak 17912 – 08.01.2021 – avgift over tre døgn

Alminnelig nemndspraksis.

Virksomheten har imidlertid anført at det skal foretas en subsumsjonsendring, slik at kontrollsanksjonen ilegges som tillegg tilsvarende prisen av medgått parkeringstid etter parkeringsforskriften § 36 sjette ledd, fremfor ileggelse for manglende betalt avgift eller manglende p-tillatelse.

Nemnda presiserte i denne sammenheng at bestemmelsen i parkeringsforskriften § 36 sjette ledd ikke er å anse som et selvstendig sanksjonsgrunnlag, jf. ordlyden «skal kontrollsanksjonen settes til (…) i tillegg til det beløp som fremkommer i første til tredje ledd». Nemnda la dermed til grunn at en ileggelse etter bestemmelsen vil avhenge av at den opprinnelige sanksjonen er korrekt utstedt. I dette tilfellet vil dette være kontrollsanksjon som er utstedt den 04.02.2020, som ikke er påklaget til Parkeringsklagenemnda. I tillegg til dette vil det være et minstekrav at en ileggelse etter bestemmelsen i § 36 sjette ledd følger de øvrige krav til ileggelsen og ansvar etter parkeringsforskriften § 37. For at sanksjonen skal anses som lovlig ilagt, må også grunnlaget for ileggelse etter § 36 sjette ledd være rettet innen rimelig tid til eier/fører, slik at bilfører får muligheter til å sikre bevis for sin side av saken. I den foreliggende saken er det ikke foretatt en slik endring av kontrollsanksjonens grunnlag, men hvor retting er anført ved behandling av saken i Parkeringsklagenemnda. Etter nemndas syn vil en endring av grunnlaget for sanksjonen etter 10 måneder ikke være i henhold parkeringsforskriftens krav, og vil videre kunne stride mot de formålene med forskriftens bestemmelser – blant annet forutsigbarhet og balanse. Nemnda fant derfor at en subsumsjonsendring så lang tid etter ileggelsen ikke vil være gyldig.

Kontrollsanksjonens utførelse og grunnlag ved ilagt avgift over tre døgn

Sak 19685 – 19.05.2021

Alminnelig nemndspraksis.

Det følger av parkeringsforskriften § 36 første ledd at ved overtredelse av vilkårene for parkering kan det ilegges en kontrollsanksjon på 600 kroner. I siste ledd fremgår det at ved overtredelse av vilkårene for avgiftsparkering i over tre døgn skal kontrollsanksjonen settes til prisen for den parkeringstid som er benyttet i tillegg til det beløp som fremkommer i § 36 første til tredje ledd.  Nemnda fant at bestemmelsen må forstås som at det kun kan gis en sanksjon for samme parkering og overtredelse. Unntaket gitt i § 36 siste ledd må etter ordlyden sees i sammenheng med at det i første ledd er slått fast at det kan gis èn kontrollsanksjon.

Nemnda bemerket at ordlyden i § 36 siste ledd åpner for at en slik sanksjonering kan skje på flere måter. Herunder kan den første utstedte kontrollsanksjonen makuleres og det ilegges en ny blankett hvor både kontrollsanksjon og justert beløp for medgått parkeringstid fremkommer samlet. Eventuelt kan det utstedes en tilleggssanksjon hvor det tydelig fremkommer at det er foretatt en endring av totalbeløp, med en referanse til den tidligere ilagte kontrollsanksjonen som da oppheves. Nemnda bemerket at en slik forståelse vil være i tråd med parkeringsforskriften § 37 fjerde ledd, som angir at det faktiske og rettslige grunnlag skal fremkomme av blanketten. Nemnda påpekte at det uansett bare kan være én faktisk kontrollsanksjon. Denne forståelsen er også i tråd med rettspraksis og forskrift om offentlig parkeringsgebyr, hvor det kun kan ilegges én sanksjon for en parkering.

I dette tilfellet var det først ilagt en kontrollsanksjon på 600 kroner, og deretter en ny kontrollsanksjon på 720 kroner.

På den siste sanksjonen (…) står det at den skal være for «medgått parkeringstid + sanksjonen». Dette er imidlertid ikke tilfellet, da virksomheten har forklart at den siste kontrollsanksjonen kun er ilagt for medgått avgift slik at det i realiteten er tale om en kontrollsanksjon på til sammen 1320 kroner. Det er på den siste sanksjonen ikke henvist til den første kontrollsanksjonen, eller på annen måte angitt at denne kun er et supplement til den første ilagte kontrollsanksjonen, slik at det fremstår som at avgiften for medgått parkeringstid er 120 kroner. Etter nemndas syn er en slik håndheving ikke i henhold til regelen i parkeringsforskriften §§ 36, 37. Det kan fremstå som uklart for fører hva som er grunnlaget for beløpet på den sistnevnte blanketten. Nemnda viste særlig til at blanketten fremstår som en separat «kontrollsanksjon» som er ilagt uavhengig av den foregående kontrollsanskjonen, noe det ikke er lovlig adgang til da det bare kan utstedes en kontrollsanksjon for parkeringen.

Nemnda presiserte at det er forvirrende at det på blanketten er påført at den gjelder for «medgått parkeringstid + sanksjonen», når den i realiteten bare gjelder for påløpt avgift.

Feil i utførelsen av kontrollsanksjonen / feil sted oppgitt på kontrollsanksjonen

Sak 1462 – 13.07.2017

Klager forklarte at kontrollsanksjonen var uriktig, da han parkerte i en lukket garasje i bygg B2, ikke B1. Han forklarte at parkeringen kun er tilgjengelig med et tilgangskort fra Posten, noe han innehar fordi han jobber på stedet. Videre anførte klager at han ikke var klar over at han måtte registrere bilens kjennemerke for parkering på stedet. Klager har fremlagt kopi av virksomhetens avslagsbrev.

Nemnda fant at kontrollsanksjonens faktiske grunnlag er feilaktig idet virksomheten har angitt feil sted for ileggelse av kontrollsanksjonen. Nemnda bemerket at feilen heller ikke var rettet i ettertid, og at virksomheten i sin uttalelse til nemnda fortsatt anførte uriktig sted for ileggelsen. Nemnda fant etter en konkret vurdering at angivelse av feilaktig sted kan ha virket inn på vedtaket, jfr. prinsippet i forvaltningsloven § 41. Dette da det ikke er opplyst tydelig i saken om de samme registreringskravene også gjelder for område B2. Virksomheten har ikke gjort noe for å sannsynliggjøre at parkeringen fant sted på B1, og ikke på B2 slik klager anfører. Nemnda fant derfor at virksomheten ikke har oppfylt sin bevisbyrde på dette punkt. Nemnda la også vekt på manglende retting av feilen i ettertid.

Nemnda fant saken av prinsipiell betydning. Sekretariatet kan i fremtidige saker gi klager medhold der det foreligger feil i det faktiske grunnlaget for sanksjonen, feilen ikke er rettet i ettertid og feilen åpenbart har virket inn på vedtaket.

Sak 24904 – Feil biltype/bilmerke på sanksjonen – 04.11.2022

Det er ubestridt at kjøretøyet stod parkert i strid med parkeringsvilkårene på stedet ettersom kjøretøyet manglet et siffer for å utgjøre riktig registreringsnummer. Kontrollsanksjonen kunne derfor i utgangspunktet ilegges, jf. parkeringsforskriften § 36, jf. § 31 andre ledd. Nemnda viste imidlertid til parkeringsforskriften § 37 fjerde ledd første punktum hvor det blant annet fremgår at det faktiske og rettslige grunnlaget på blanketten må være korrekt for at kontrollsanksjonen skal anses lovlig ilagt.

På blanketten fremgår det at kjøretøyets merke er en Mercedes-Benz. Partene er enige om at dette ikke er korrekt, ettersom det parkerte kjøretøyet er en Volvo XC60. Nemnda uttalte, på generelt grunnlag, at å oppgi feil biltype på sanksjonen er en faktafeil som medfører at kontrollsanksjonen ikke er å anse som lovlig ilagt. Nemnda bemerket at det stilles strenge krav til bilfører ved parkering, og at det derfor også må stilles like strenge krav til virksomheten. Nemnda viste i denne forbindelse til at det er lite tidkrevende for betjenten å kontrollere at opplysningene på kontrollsanksjonen er korrekte før den legges på kjøretøyet. Nemnda bemerket også for øvrig at feil biltype ikke er kommentert i avslagsbrevet virksomheten har sendt klager, selv om klager har påpekt dette i sin klage til virksomheten.

Utførelse av kontrollsanksjon på område med kombinert regulering

Sak 1553 – 25.07.2017

Nemnda fant at området er skiltet med avgiftsparkering/gyldig tillatelse. Det følger av informasjonsskilt på stedet at billett eller eventuell tillatelse skal ligge godt synlig bak frontruten.

Nemnda uttalte prinsipielt at på områder regulert med avgiftsparkering hvor det også er tillatt å parkere med parkeringstillatelse uten å betale avgift, kan kontrollsanksjonen også ilegges for ikke å ha betalt avgift/ikke synlig billett.

Nemnda viste til at dersom gyldig parkeringstillatelse ikke lå godt synlig bak ruten ved kontroll, gjelder det andre skiltede vilkåret på stedet, som er parkering mot avgift. Betaling/registrering etter parkeringsforskriften §31 skal skje umiddelbart etter parkering, og at betaling må være foretatt før man forlater parkeringsplassen.

Løst billett sidestilles med elektronisk registrering

Sak 10826 – 07.03.2019

Klager har anført at virksomheten etter å ha mottatt hennes dokumentasjon i saken har endret grunnlaget for kontrollsanksjonen. Klager viste til at kontrollsanksjonen er ilagt for at det ikke ble funnet en gyldig billett mens de etter å ha mottatt betalingskvitteringen anførte at hun hadde brukt feil takst. Årsakskoden angitt på kontrollsanksjonen er gyldig billett ikke synlig i frontruten / ingen gyldig elektronisk registrering funnet – pforskr. § 31(2). Nemnda uttalte på generelt grunnlag at billett løst på automaten og elektronisk registrering sidestilles, da det for kontrolløren på ileggelsestidspunktet vil være tilnærmet umulig å avgjøre hvorvidt feilen er at bilfører ikke har løst billett på automaten, ikke fullført registreringen i applikasjonen, tastet feil kjennemerke, takstskode eller lignende. ​Overtredelsen slik den fremgår på kontrollsanksjonen vil etter det forannevnte være korrekt. 

Årsakskode ved utløpt billett

Sak 13396 – 27.09.2019

Klager har i saken anført at det er ilagt på feil årsakskode i kontrollsanksjonen da den burde ha vært ilagt for utløpt billett. Nemnda fant at kontrollsanksjonen i det aktuelle tilfellet er korrekt ilagt med hensyn til overtredelsen, da kjøretøyet på tidspunktet for kontroll verken  hadde gyldig/synlig billett eller elektronisk registrering. 

Nemnda bemerket generelt at i tilfeller der billetten er utløpt på avgiftsparkering, vil kjøretøyet kunne ilegges for både utløpt billett samt ikke synlig/gyldig billett eller elektronisk registrering.

Printeren gått tom for strøm, feil faktisk grunnlag

Sak 2246 – 31.08.2017

Nemnda fant at kontrollsanksjonens ikke kan ansees lovlig ilagt, idet virksomheten har påført uriktig dato og tidspunkt for ileggelsen. Nemnda uttalte at bevisst feilaktig utfylling av både tidspunkt og dato klart må regnes som feil faktisk grunnlag. Det fremgår av virksomhetens forklaring at dette skyldes at printeren deres gikk tom for strøm under kontrollen og at laderen var på kontoret, slik at parkeringsbetjenten ikke fikk ferdigstilt og ettersendt ileggelsen før dagen etter.

Nemnda viste i den anledning til at hovedregelen for ileggelser følger av parkeringsforskriften § 37 tredje ledd, hvor det tydelig fremgår at blanketten normalt skal festes på kjøretøyet. Det er først i særlige tilfeller at blanketten kan sendes fører eller eier i posten. Nemnda påpekte i den anledning at slike særlige tilfeller typisk vil kunne være der bilfører forlater stedet før sanksjonen er ferdigstilt og lignende. Det forhold at virksomheten ikke har hatt utstyret sitt i orden ved håndhevelse, kan ikke lastes bilfører. 

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det til enhver tid må være virksomhetens ansvar å påse at nødvendig utstyr er i orden før man kan starte ileggelsen, herunder bør det være en naturlig rutine for de som bedriver håndhevelse at man undersøke at man har tilstrekkelig strøm og lignende. Nemnda uttalte at de har forståelse for at feil kan oppstå, men at et minstekrav for at kontrollsanksjonen skal ansees lovlig da må være at den er rettet innen rimelig tid, med korrekt faktisk og rettslig grunnlag.

Fratrukket kontrollsanksjon, flere kontrollsanksjoner

Sak 7698 – 01.08.2018

Det er ubestridt av partene at klager ved kontroll ikke var kunde, og klager har selv forklart at han sto hensatt på området i 40 minutter og derved utover tillatt makstid på stedet. Nemnda uttalte at klager i realiteten kun er ilagt èn kontrollsanksjon ved at sanksjonen for brudd på dokumentasjonsplikten er fratrukket sanksjonen for brudd på maks parkeringstid, og påpekte at dette er en lovlig måte å ilegge sanksjon på.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at sekretariatet i fremtidige saker kan legge til grunn at det er lovlig å ilegge sanksjoner på denne måten i saker der klager har overtrådt flere reguleringer på området.

Sak 24725 – 03.11.2022

Først ble kjøretøyet ilagt kontrollsanksjon (på kr. 330) for manglende dokumentasjon på gratisparkering og deretter for overskredet maks parkeringstid. Sanksjonsbeløpet for å ha stått utover makstiden er på 660 kroner. I og med at kjøretøyet allerede hadde blitt ilagt 330 kroner for brudd på dokumentasjonsplikten, ble beløpet for denne fratrukket kontrollsanksjon nummer to. Nemnda uttalte at det er lovlig å ilegge sanksjon på denne måten.

Det samme ble uttalt av nemnda blant annet i sak 23200

Flere kontrollsanksjoner for samme parkering

Sak 21720 – 08.12.2021

Alminnelig nemndspraksis.

Det følger av parkeringsforskriftens § 36 første ledd at man «ved overtredelse av vilkårene for parkering kan ilegges en kontrollsanksjon på kr 600». Ordlyden tilsier at man ikke kan ilegges to kontrollsanksjoner på 600 kroner for en og samme overtredelse. Dette er også i tråd med langvarig praksis. Nemnda uttalte at bilfører ved en eventuell ny parkering i strid med vilkårene, vil foreta en ny overtredelse som kan sanksjoneres med 600 kroner.

Overtredelse av vilkårene for avgiftsparkering i over tre døgn

Sak 6346 – 18.04.2018

Nemnda viste videre til at det fremgår av parkeringsforskriften § 36 sjette ledd: «Ved overtredelse av vilkårene for avgiftsparkering i over tre døgn skal kontrollsanksjonen settes til prisen for den parkeringstid som er benyttet i tillegg til det beløp som fremkommer i første til tredje ledd.» I dette tilfellet har virksomheten utstedt en ny kontrollsanksjon pålydende prisen for den parkeringstid som var benyttet, i tillegg til den først utstedte kontrollsanksjonen på kr. 600,-. Nemnda fant at en slik ileggelse var rettmessig, og at sanksjonen kunne deles opp på denne måten. 

Manglende sanksjon på frontruten innvirker normalt ikke på rettmessigheten

Sak 25783 – 01.03.2023

Nemnda uttalte, på generelt grunnlag, at det normalt ikke får betydning for kontrollsanksjonens rettmessighet at blanketten ikke er mottatt av bilfører, så lenge virksomheten har dokumentert at parkeringsvilkårene er overtrådt, og det står opplyst på kontrollsanksjonen at denne ble festet til kjøretøyet på ileggelsestidspunktet.

Nemnda uttalte i den sammenheng at det har formodningen mot seg at virksomheten har kontrollert kjøretøyet og skrevet ut blanketten med kommentar om at den er festet på kjøretøyet uten at denne faktisk ble festet til frontruten. Nemnda fant det derfor ikke av avgjørende betydning at virksomheten ikke har tatt bilder av frontruten på kjøretøyet hvor man ser kontrollsanksjonen festet til vindusviskeren. Nemnda uttalte at det også kan være andre grunner til at kontrollsanksjonen ikke kommer frem til fører, for eksempel at den blåser bort eller fjernes av uvedkommende. Slike forhold får i så fall kun betydning for fristberegningen for å klage, jf. parkeringsforskriften §§ 44 og 45. Fristen beregnes da ut fra når fører mottar betalingsoppdrag i posten eller på annen måte blir kjent med ileggelsen.

Festing av blanketten ved parkering med henger tilkoblet bil

Sak 21111 – 01.10.2021

Alminnelig nemndspraksis.

Nemnda presiserte innledningsvis at en naturlig forståelse av kravet i § 37 tredje ledd om at blanketten i hovedsak skal festes på motorvognen, er at blanketten festes på det kjøretøyet som har overtrådt et parkeringsvilkår på stedet. Nemnda viste imidlertid til at der tilhengeren er festet sammen med motorvognen, vil det være formålstjenlig å feste blanketten på bilen, da det kan gjøre det lettere for bilfører å oppdage kontrollsanksjonen.

Ordensregeler vs. parkeringsregler

Sak 1378 – 22.06.2017

Nemnda fant at kontrollsanksjonens faktiske grunnlag er feilaktig idet virksomheten har påført at kjøretøyet sto hensatt i strid med parkering forbudt. Vilkåret virksomheten mener at bilfører har brutt er at det er forbudt å lade på stedet, ikke at det er forbudt å parkere. 

Nemnda fant likevel grunn til å bemerke at forbudet som er gitt mot lading på området ikke er et parkeringsvilkår som kan benyttes som grunnlag for ileggelser gitt med hjemmel i  parkeringsforskriften. Informasjonen om forbudet mot lading er en skiltet ordensbestemmelse for borettslaget og ikke et parkeringsvilkår.  

Sekretariatet kan i fremtidige tilsvarende saker oppheve en kontrollsanksjon når det klart fremgår at ileggelsen er gjort på bakgrunn av en ordensbestemmelse og ikke et parkeringsvilkår.

«Blanketten for sanksjonen skal normalt festes på motorvognen sammen med nødvendig informasjon om innbetaling eller leveres føreren. I særlige tilfeller kan den likevel sendes fører eller eier i posten».

Parkeringsforskriften § 37 tredje leddBetalingsansvar

Ettersendelse av kontrollsanksjon

Må oppgi grunnlag for ettersendelse av kontrollsanksjon

Sak 301 – 19.04.2017

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at klagers rettsikkerhet svekkes når en virksomhet ettersender en kontrollsanksjon uten samtidig å vise til årsaken for ettersendelsen på ileggelsen. Nemnda viste i den forbindelse til hovedregelen i parkeringsforskriften § 37 første ledd første setning, hvor det fremgår at «Kontrollsanksjon skal ilegges fører av motorvogn på stedet». En ettersendelse skal videre kun forekomme i særlige tilfeller jfr. § 37 tredje ledd, andre punktum. 

Nemnda uttalte prinsipielt at virksomheten må dokumentere hvilket særlig tilfelle som gjorde ettersendelse nødvendig. Formålet med bestemmelsen er blant annet at bilfører skal kunne dokumentere sin side av saken i en eventuell klageomgang.

Sak 2777 – 10.11.2017

Nemnda viste derimot til at det både av klagers forklaring og kontrollsanksjonen fremkom at denne ble ettersendt. Nemnda bemerket at kontrollsanksjoner etter parkeringsforskriften § 37 normalt skal festes på motorvognen, men at de i særlige tilfeller kan ettersendes. Det kan f.eks. være situasjoner der fører forlater området før vakten får festet kontrollsanksjonen på bilen. Nemnda bemerket at virksomheten i sin uttalelse ikke har sannsynliggjort at det forelå grunnlag for ettersendelse i denne saken.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at virksomheter må forklare hvorfor en kontrollsanksjon ble ettersendt, for at nemnda skal kunne ta stilling til om det var et særlig tilfelle. 

Nemnda uttalte som en følge av dette at sekretariatet for fremtiden kan gi klager medhold i saker der virksomheten ikke har forklart hvorfor en kontrollsanksjon ble ettersendt.

Sak 14487 – 20.01.2020

Nemnda uttalte at virksomheter må forklare hvorfor en kontrollsanksjon ble ettersendt, for at nemnda skal kunne ta stilling til om det forelå et særlig tilfelle. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at der virksomheten, selv ikke etter forespørsel fra Parkeringsklagenemnda, ikke har forklart hvorfor en kontrollsanksjon ble ettersendt kan kontrollsanksjonen ikke opprettholdes, og det vil ikke være nødvendig å vurdere øvrige forhold i saken.

Ingen notat fra virksomheten på hvorfor sanksjonen ble ettersendt

Sak 24641 – 28.10.2022

Nemnda bemerket at kontrollsanksjonen normalt skal festes på motorvognen, men at den i særlige tilfeller kan ettersendes, jf. parkeringsforskriften § 37 tredje ledd. Et særlig tilfelle kan for eksempel være situasjoner der fører nekter å ta imot kontrollsanksjonen og/eller forlater området før vakten får festet kontrollsanksjonen på kjøretøyet.

Nemnda uttalte, på prinsipielt grunnlag, at siden ettersendelse av kontrollsanksjon er et unntak fra hovedregelen om at kontrollsanksjonen skal festes på frontruten på kjøretøyet, bør virksomheten ha skriftlig dokumentasjon på årsaken til ettersendelsen og om fører er gjort kjent med ileggelsen.

Ikke tilstrekkelig grunn til ettersendelse at man søker å unngå konflikt

Sak 7412 – 31.07.2018

Utdrag fra alminnelig nemndspraksis.

Nemnda fant likevel at kontrollsanksjonen ikke var rettmessig ilagt. Nemnda viste til parkeringsforskriften § 37 tredje ledd: ”Blanketten for sanksjonen skal normalt festes på motorvognen sammen med nødvendig informasjon om innbetaling eller leveres føreren. I særlige tilfeller kan den likevel sendes fører eller eier i posten.”

Nemnda fant i dette tilfellet at virksomheten ikke hadde sannsynliggjort at det dreide seg om et «særlig tilfelle». Det ble i denne sammenheng vist til at det ikke er tilstrekkelig grunn til ettersendelse at kontrolløren generelt søker å unngå konflikt, men at det kreves mer konkrete holdepunkter for fare for konflikt til at dette kan anses som rettmessig grunn til ettersendelse. Nemnda fant etter dette at klager ikke hadde mulighet til å sikre bevis for sin side av saken når han ikke ble gjort kjent med sanksjonen før noen dager etter parkeringen. Nemnda la derfor til grunn at førers rettssikkerhet ikke ble tilstrekkelig ivaretatt, hvilket gjør at fører har innrettet seg som om sanksjon ikke ble utstedt ved den aktuelle parkeringen.

Ønsket ikke ta imot kontrollsanksjonen

Sak 8977 – 31.10.2018

Nemnda uttalte at det i ettertid er vanskelig å ta stilling til det som eventuelt skjedde mellom bilfører og betjent på ileggelsestidspunktet. Nemnda viste imidlertid til at virksomheten med fremlagt dokumentasjon har sannsynliggjort at bilfører på tidspunktet ikke ville ta i mot kontrollsanksjonen, og at det er årsaken til at den er ettersendt per post. Det følger av parkeringsforskriften § 37 tredje ledd at blanketten normalt skal festes på motorvognen sammen med nødvendig informasjon om innbetaling eller leveres føreren. I særlige tilfeller kan den likevel sendes fører eller eier i posten.  Det at bilfører ikke vil ta i mot kontrollsanksjonen fant nemnda å være et slikt særlig tilfelle hvor ettersendelse er tillatt.

Nemnda har også i sak 21864 fra 29.12.2021 og 22048 fra 03.02.2022, uttalt at det at bilfører ikke vil ta imot kontrollsanksjonen er et særlig tilfelle hvor ettersendelse av sanksjonen er tillatt.

Bevisbyrde ettersendelse

Sak 12507 – 30.07.2019

Utdrag fra alminnelig nemndspraksis.

Videre viste nemnda til at hovedregelen for ileggelser følger av parkeringsforskriften § 37 tredje ledd, hvor det tydelig fremgår at blanketten normalt skal festes på kjøretøyet. Det er først i særlige tilfeller at blanketten kan sendes fører eller eier i posten. Virksomheten hevder at denne ble ettersendt idet klager ikke ønsket å ta imot kontrollsanksjonen, mens klager på sin side har anført at han ikke var kjent med at kontrollsanksjonen ble ilagt i det hele tatt. Nemnda fant å legge klagers forklaring til grunn idet det ikke er forelagt dokumentasjon fra virksomheten som viser at betjenten loggførte dette i systemet eller annet som kan motbevise klagers anførsel om at han ikke ble kjent med ileggelsen på stedet. Nemnda la i vurderingen også vekt på at klager hadde oppgitt å ha forlatt området innen kontrollsanksjonen var utstedt, hvilket ikke var bestridt av virksomheten. I et slikt tilfelle ville ikke klager hatt anledning til å nekte å ta imot blanketten.

Nemnda kom etter en helhetsvurdering til at det i dette tilfellet var sannsynliggjort at fører ikke hadde benyttet mer enn det som kan anses som rimelig tid til å sette seg inn i vilkårene på stedet. I tillegg er det ikke sannsynliggjort at ettersendelsen skyldtes et særlig tilfelle. På bakgrunn av det ovenstående har ikke virksomheten sannsynliggjort at ileggelsen var rettmessig etter parkeringsforskriften § 36 første ledd, jf. § 37 fjerde ledd.

Kontrollsanksjonen må faktisk ettersendes

Sak 13080 – 03.09.2019

Utdrag fra alminnelig nemndspraksis.

Det fremkommer videre av parkeringsforskriften § 37 tredje ledd at blanketten for sanksjonen normalt skal festes på motorvognen sammen med nødvendig informasjon om betaling, eller leveres føreren. I særlige tilfeller kan den likevel sendes fører eller eier i posten. Virksomheten har, etter forespørsel fra Parkeringsklagenemnda, forklart at det fremkommer av bilde tatt klokken 17:46 at bildøren sto åpen og klager reiste fra stedet. Virksomheten har imidlertid ikke lagt ved ytterligere dokumentasjon som kan sannsynliggjøre at klager forlot stedet før kontrollsanksjonen ble ilagt, ei heller at kontrollsanksjonen faktisk har blitt ettersendt. Nemnda bemerket at bildet virksomheten viste til ble tatt klokken 17:46, og at kontrollsanksjonen ble ferdigstilt klokken 17:49. Dersom bilfører hadde forlatt stedet burde betjenten i det minste skrevet en merknad om dette i kontrollsanksjonen. Den eneste merknaden som fremgår av kontrollsanksjonen er «parkering er kun tillatt med gyldig p-bevis».

Nemnda bemerket for ordens skyld at retten til å utstede en kontrollsanksjon ikke bortfaller fordi føreren forlater området før sanksjonen er fullført. Det må imidlertid fremgå tydelig at kontrollsanksjonen blir utstedt, slik at føreren har mulighet til å ta imot denne og sikre bevis for sin side av saken. I dette konkrete tilfellet har virksomheten ikke sannsynliggjort at fører er gitt denne muligheten og har heller ikke ettersendt kontrollsanksjonen, som nevnt ovenfor.

Nemnda fant etter dette at kontrollsanksjonen ikke var rettmessig ilagt, jf. parkeringsforskriften § 37 tredje ledd.

Forlater området før kontrollsanksjonen er ferdigstilt

Sak 8130 – 29.08.2018

Nemnda viste generelt til at der overtredelsen er et faktum og bilfører eksempelvis forlater området før kontrollsanksjonen er ferdigstilt, og plassert på kjøretøyet eller gitt til bilfører, kan virksomheten ettersende denne i posten.

Sak 6664 – 13.06.2018

Utdrag fra alminnelig nemndspraksis.

Nemnda viste til parkeringsforskriften § 37 tredje ledd hvor det fremgår at blanketten i utgangspunktet skal festes på kjøretøyet eller leveres føreren. I særlige tilfeller kan likevel ileggelsen sendes fører eller eier i posten. Nemnda viste til at der overtredelsen er et faktum og bilfører eksempelvis forlater området før kontrollsanksjonen er ferdigstilt, og plassert på kjøretøyet eller gitt til bilfører, kan virksomheten ettersende denne i posten. Denne forståelsen av ettersendelse følger også av rettspraksis. Nemnda fant det sannsynliggjort at det var dette som var tilfellet i den foreliggende saken.

Ettersendt kontrollsanksjon

Sak 714 – 01.06.2017

Sekretariatet bemerker: Bilfører forlot stedet.

Nemnda viste generelt til at der overtredelsen er et faktum og bilfører eksempelvis forlater området før kontrollsanksjonen er ferdigstilt, og plassert på kjøretøyet eller gitt til bilfører, kan virksomheten ettersende denne i posten. Denne forståelsen av ettersendelse følger også av rettspraksis.

Nemnda uttalte prinsipielt at muligheten til å ilegge en kontrollsanksjon heller ikke blir borte ved at kjøretøyet forlater stedet før en kontrollsanksjon er ferdigstilt, idet en annen forståelse ville medføre at en slapp ileggelse hvis man umiddelbart kjørte fra stedet. Dette ville kunne medføre både uheldige og potensielt farlige situasjoner etter nemndas mening.

Sak 8130 – 29.08.2018

Nemnda viste til at det fremsto som klart av sakens dokumenter at det hadde vært kontakt/diskusjon mellom fører og betjenten. Nemnda viste videre til at det av virksomhetens svarbrev fremkom av fører ikke ville ta imot kontrollsanksjonen. Nemnda påpekte at muligheten til å ilegge kontrollsanksjon ikke bortfaller ved at bilen kjører fra stedet før ileggelsen er ferdigstilt eller varslet bilfører. En annen forståelse ville medføre at bilfører slapp kontrollsanksjon hvis vedkommende umiddelbart forlot stedet. Nemnda viste generelt til at der overtredelsen er et faktum og bilfører eksempelvis forlater området før kontrollsanksjonen er ferdigstilt, og plassert på kjøretøyet eller gitt til bilfører, kan virksomheten ettersende denne i posten.

Nemnda fant det klart at fører ikke hadde vært kunde på dyreklinikken, og verken var registrert elektronisk eller hadde gyldig p-bevis godt synlig bak frontruten slik skiltingen opplyste om.

Sak 692 – 22.05.2017

Nemnda viste videre til parkeringsforskriften § 37 tredje ledd: ”Blanketten for sanksjonen skal normalt festes på motorvognen sammen med nødvendig informasjon om innbetaling eller leveres føreren. I særlige tilfeller kan den likevel sendes fører eller eier i posten.” Nemnda fant å legge vekt på virksomhetens anførsel om at klager forlot stedet før ileggelsen var ferdigstilt og at dette må regnes som et «særlig tilfelle» hvor ettersendelse er tillatt. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at muligheten til å ilegge kontrollsanksjon ikke bortfaller ved at bilen kjører fra stedet før ileggelsen er ferdigstilt eller varslet bilfører. En annen forståelse ville medføre at bilfører slapp kontrollsanksjon hvis vedkommende umiddelbart forlot stedet.  

Sak 2916 – 23.10.2017 

Nemnda uttalte prinsipielt at det ikke er slik at bilfører blir fritatt for kontrollsanksjon om man forlater området. Nemnda viste til parkeringsforskriften § 37 tredje ledd hvor det fremgår at blanketten i utgangspunktet skal festes på kjøretøyet eller leveres føreren. I særlige tilfeller kan likevel ileggelsen sendes fører eller eier i posten. Nemnda viste til at der overtredelsen er et faktum og bilfører eksempelvis forlater området før kontrollsanksjonen er ferdigstilt, og plassert på kjøretøyet eller gitt til bilfører, kan virksomheten ettersende denne i posten. Denne forståelsen av ettersendelse følger også av rettspraksis. Nemnda fant det sannsynliggjort at det var dette som var tilfellet i den foreliggende saken.

Sak 2083 – 28.08.2017

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at muligheten til å ilegge kontrollsanksjon ikke bortfaller ved at bilen kjører fra stedet før ileggelsen er ferdigstilt eller varslet bilfører. En annen forståelse ville medføre at bilfører slapp kontrollsanksjon hvis vedkommende umiddelbart forlot stedet.

Sak 23802 – 13.09.2022

Nemnda uttalte, på generelt grunnlag, at et «særlig tilfelle» kan være når fører av kjøretøyet av ulike grunner forlater området før betjenten har fått ferdigstilt kontrollsanksjonen, og betjenten har en skriftlig logg/begrunnelse på hvorfor kontrollsanksjonen ikke ble festet til kjøretøyet. Muligheten til å ilegge kontrollsanksjon vil ikke bortfalle ved at kjøretøyet forlater området før kontrollsanksjonen er skrevet ut/bilfører er varslet. Nemnda bemerket at en annen forståelse ville medført at bilfører slapp kontrollsanksjon dersom vedkommende umiddelbart forlot stedet.

Teknisk svikt på betjentens utstyr, ettersendelse

Sak 12102 – 25.06.2019

Virksomheten har i saken forklart at det var teknisk svikt på betjentens utstyr som var grunnlaget til at kontrollsanksjonen var ettersendt. Av klagers forklaring ble han kjent med ileggelsen først den 12.03.2019, i brev datert 05.03.2019. Kontrollsanksjonen var ilagt den 18.02.2019. 

Virksomheten har i saken ikke bestridt tidspunktet for ettersendelse av kontrollsanksjonen, og forklarte at sanksjonen ble tilsendt eier da fører ikke var kjent. Nemnda uttalte i den forbindelse til at hovedregelen for ileggelser følger av parkeringsforskriften § 37 tredje ledd, der det tydelig fremgår at blanketten normalt skal festes på kjøretøyet. Det er først i særlige tilfeller at blanketten kan sendes fører eller eier i posten. Nemnda bemerket at slike særlige tilfeller typisk vil kunne være der bilfører forlater stedet før sanksjonen er ferdigstilt og lignende. Det forhold at virksomheten ikke har hatt utstyret sitt i orden ved håndhevelse, kan ikke lastes bilfører. 

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at kontrollsanksjonen ikke kan anses som lovlig ilagt dersom bilfører ikke gjøres kjent med ileggelsen på stedet, og der blanketten ikke kan festes til kjøretøyet på bakgrunn av teknisk feil med betjentens utstyr. Nemnda påpekte at det er til enhver tid virksomhetens ansvar å påse at nødvendig utstyr er i orden før man kan starte ileggelsen. Nemnda uttalte at de har forståelse for at feil kan oppstå, men at et minstekrav for at kontrollsanksjonen skal ansees lovlig da må være at den er rettet innen rimelig tid til eier/bilfører, slik at bilfører får muligheter til å sikre bevis for sin side av saken. Av klagers forklaring ble han først kjent med ileggelsen tre uker etter ileggelsesdato. En slik forsinket ettersendelse kan svekke førerens rettssikkerhet.

Gjentatt av nemnda i sak 16326, hvor nemnda fant at teknisk svikt på parkeringsvirksomhetens kontrollutstyr ikke kan anses som et «særlig tilfelle», og blanketten derfor skulle ha vært festet på motorvognen. Idet kontrollsanksjonen ikke var festet på klagers motorvogn og det ikke forelå særlig tilfelle for ettersendelse fant nemnda at kontrollsanksjonen ikke var rettmessig ilagt etter parkeringsforskriften § 37 tredje ledd. Nemnda fant det ikke nødvendig å vurdere andre forhold i saken. Nemndas leder og bransjens representant bemerket i denne sammenheng at det heller ikke fremkom informasjon i saken som ga grunnlag for å vurdere om sanksjonen likevel kan anses gyldig utstedt.

Innhold
  • Håndheving
  • Kontakt med betjent

Håndheving

Ikke krav om å varsle om ileggelse

Sak 551 – 10.05.17 Ikke krav om at bilfører må varsles om ileggelse

Nemnda viste på generelt grunnlag til at bilfører har en plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert etter de regulerende skilt og vilkår som følger av området.

Nemnda uttalte prinsipielt at det forhold at bilfører ikke har blitt advart eller varslet av en kontrollør før ileggelsen ikke har betydning, idet overtredelsen allerede er et faktum.

Gjelder i utgangspunktet ingen ventetid

Sak 13880 – 16.10.19

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det i utgangspunktet ikke gjelder noen ventetid før betjenten kan ilegge en kontrollsanksjon. Imidlertid skal bilfører gis en rimelig frist til å sette seg inn i parkeringsvilkårene på stedet, jf. parkeringsforskriften § 36 første ledd.

Sak 15408 – 18.03.20

Klager har anført at man ikke kan ilegge kontrollsanksjon etter så kort tid.

Nemnda bemerket på generelt grunnlag at en kontrollsanksjon kan ilegges så fort overtredelsen har funnet sted gitt at fører er gitt rimelig frist til å sette seg inn i skiltede vilkår og foreta påkrevet registrering. Idet klager har forlatt området uten å registrere parkeringen på automat eller i applikasjon, er han gitt rimelig frist til å foreta registrering.

Anførsel vedrørende betjentens opplæring

Sak 11271 – 24.04.2019

Nemnda uttalte innledningsvis at klager ikke hadde anført at kontrollsanksjonen isolert sett var urettmessig ilagt, men at klager kun anførte at han ikke var gitt dokumentasjon på at personen som gjennomførte kontrolltjenesten har gjennomført og bestått godkjent opplæring.

Nemnda fant grunn til å bemerke at den kun tar stilling til hvorvidt det er sannsynliggjort at kontrollsanksjonen er rettmessig ilagt, og viste til at parkeringsforskriften stiller en del krav til virksomhetene, uten at det nødvendigvis vil føre til at en kontrollsanksjon er å anse som ugyldig dersom krav ikke er oppfylt. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at de ikke kunne se at en virksomhets manglende ønske om å fremlegge dokumentasjon på at en betjent har gjennomført og bestått godkjent opplæring, er et forhold som gjør at kontrollsanksjonen må oppheves. Nemnda påpekte imidlertid at klager på parkeringsvirksomheter som man mener ikke forholder seg til parkeringsforskriften kan rettes til Parkeringstilsynet.

Kontakt med betjent

Kontakt før ileggelse

Sak 2461 – 31.10.17

Nemnda fant det ikke sannsynliggjort at klager hadde hatt kontakt med en betjent før kontrollsanksjonen ble ilagt. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det er vanskelig å ta stilling til hva som er blitt sagt av fører og betjent, og at man, dersom man mener man har fått tillatelse til å parkere i strid med reglene i parkeringsforskriften, bør få en skriftlig bekreftelse på dette. Nemnda uttalte også at virksomheten med fordel burde kommentert klagers påstand om den muntlige kontakten med betjenten.

Sak 3112 – 15.11.17

Nemnda fant at området var tydelig skiltet. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det er vanskelig å ta stilling til hva som er blitt sagt av fører og betjent, og at man, dersom man mener man har fått tillatelse til å parkere i strid med reglene på området, bør få en skriftlig bekreftelse på dette. Nemnda kan i tilfeller der dette ikke er mottatt kun ta stilling til hvorvidt det er sannsynliggjort at kontrollsanksjonen er rettmessig ilagt.

Kontakt etter ileggelse

Sak 211 – 19.04.17

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det i ettertid er vanskelig å ta stilling til hva som ble sagt av fører og betjent ved ileggelsestidspunktet, og at nemnda uansett kun tar stilling til om det er sannsynliggjort at kontrollavgiften juridisk sett er rettmessig ilagt.

Betjentens oppførsel

Sak 6097 – 19.04.18

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at en mangel på uniform ved kontrolløren eller kontrollørens kjøretøy, urettmessig fotografering eller manglende fremvisning av legitimasjon, ikke vil ha innvirkning på kontrollsanksjonens gyldighet, men at dette er forhold som eventuelt må tas opp med Parkeringstilsynet.

Har sett en person parkere feil / vanskelig å dokumentere anførsel

Sak 7452 – 06.08.18

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at anførsler om at en parkeringsbetjent har sett en person parkere feil, normalt ikke kan føre til frafall av kontrollsanksjonen. I denne sammenheng viste nemnda til at en betjents oppgave er å kontrollere kjøretøy, og at det vil være vanskelig å vurdere hvorvidt betjenten faktisk har observert feilparkeringen. Bilfører har selv det hele og fulle ansvaret for parkeringen. Nemnda bemerket videre at bevissituasjonen ved slike anførsler som regel vil være vanskelig fordi anførslene sjeldent vil la seg dokumentere.

Anført at betjenten feilparkerte

Sak 7583 – 20.08.18

Nemnda uttalte prinsipielt at anførsler om at andre parkerende, herunder parkeringsbetjenter, også har parkert feil ikke kan føre til frafalt kontrollsanksjon.

Anførsel om henvisning fra vakt

Sak 10369 – 11.02.19

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at skiltingen alltid er retningsgivende for hvilken regulering som gjelder, og at man bør be om en skriftlig bekreftelse dersom man skulle bli gitt tillatelse av en representant for p-virksomheten til å parkere i strid med skiltingen på et område.

Nemnda påpekte at det er meget uvanlig å få tillatelse til å parkere i strid med skiltingen, og at fører derfor bør være helt sikker parkeringen likevel er lovlig.

«Det kan ilegges kontrollsanksjon tidligst fem minutter etter at parkeringstiden er utløpt».

Parkeringsforskriften § 36 fjerde ledd annet punktumKontrollsanksjonen

Fem-minuttersregelen

Generelt

Sak 7930 – 08.08.2018

Nemnda uttalte prinsipielt at betjentens plikt til å vente fem minutter før en kontrollsanksjon blir utstedt, gjelder fra den tiden en billett utløper eller maks parkeringstid er nådd. Fem-minuttersregelen gjelder altså da «parkeringstiden er utløpt».

Sak 234 – 27.03.2017

Nemnda uttalte prinsipielt at det er bilførers ansvar å påse at man innehar gyldig billett i all den tid kjøretøyet står parkert på avgiftsplass.

Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning. I saker der det er dokumentert at bilfører fem minutter etter billettens utløp, verken har flyttet kjøretøyet fra stedet eller kjøpt ny billett, kan sekretariatet fatte vedtak på samme premisser.

Sak 2529 – 16.10.2017

Nemnda viste til at det fremgår av parkeringsforskriftens § 36 fjerde ledd andre punktum, at kontrollsanksjon tidligst kan ilegges fem minutter etter at parkeringstiden er utløpt. Nemnda uttalte prinsipielt at «ilegges» her måtte tolkes å gjelde tiden kontrollsanksjonen sluttføres og skrives ut, og ikke at det må gå 5 minutter etter utløpstiden før en kontrollsanksjon kan påbegynnes. Nemnda uttalte i denne sammenheng at kontrollsanksjon kan legges dersom en billett er utløpt med mer enn 5 minutter, og kjøretøyet fortsatt står parkert.

Sak 14888 – 04.02.2020

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at femminuttersregelen kun gjelder den faktiske tiden mellom billettens utløpstid og tidspunktet for ileggelse av kontrollsanksjon, og at kontrolløren således ikke har noen plikt til å være i nærheten av kjøretøyet i det aktuelle tidsrommet.

Fem hele minutter / utløp i minutter

Sak 730 – 22.05.2017

Nemnda uttalte prinsipielt at det ved utførelse av kontroll for overtredelse av makstid, minst må være snakk om fem hele minutter etter makstidens utløp før kontrollsanksjon kan ilegges. Nemnda la spesielt vekt på at forskriftens ordlyd klart fastslår at fem minutter er et minimumskrav. Videre påpekte nemnda at forståelsen av en slik regel må være enkel for bilførere å forholde seg til.

Nemnda viste til at det av dokumentasjonen på den elektroniske registreringen av klagers parkering fremgår at første observasjon av kjøretøyet var klokken 18:13:42, makstid på stedet løper etter dette frem til 20:13:42. Etter parkeringsforskriften § 36 fjerde ledd, andre punktum, kan ikke ileggelse utstedes før etter klokken 20:18:42.

Idet det av kontrollsanksjonen ikke fremgår sekundvisning, slik som ved den elektroniske kontrollen, finner ikke nemnda det bevist at virksomheten faktisk hadde hjemmel til å ilegge kontrollsanksjonen.

Dersom det, som i dette tilfellet, ikke er samsvar med formen for tidsangivelse under kontrollen og på kontrollsanksjonen, ved å angi nøyaktig utløp i form sekunder, vil faktiske utløp først være ved overgang til neste minutt. Dette er basert på en naturlig forståelse av hensynet bak hjemmelen.

Dette prinsippet er også slått fast i sak 55 (23.03.17).

Sak 19664 – 07.05.2021 – overgangen til det sjette minutt

Nemnda påpekte at transaksjonskvittering viser at billetten utløp kl. 18:19:40, og at kontrollsanksjonen viser at ileggelsen fant sted kl. 18:25. Nemnda bemerket at p-tiden dermed selv uten sekundangivelse minst må ha vært utløpt med 5 minutter og 20 sekunder.

Det følger av parkeringsforskriften § 36 fjerde ledd annet punktum at kontrollsanksjonen kan ilegges «tidligst fem minutter etter at parkeringstiden er utløpt». Nemnda uttalte at enhver ileggelse som er utstedt i overgangen til det sjette minutt, vil være korrekt utstedt i henhold til parkeringsforskriften § 36. Dette gjelder selv om man i ettertid kan fastslå sekundangivelsen på kjøpstidspunktet, men ikke på kontrollsanksjonsblanketten.

Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning. Nemnda uttalte at sekretariatet i fremtidige saker kan legge til grunn at enhver ileggelse foretatt i overgangen til det sjette minutt, der det er dokumentert at parkeringstiden er utløpt med mer enn 5 minutter, vil være rettmessig i henhold til regelen i § 36 fjerde ledd annet punktum.

Sak 25384 – 12.12.2022 – overgangen til det sjette minutt – Sekretariatets anmerkning: Skiltet med parkering forbudt over 10 min på området

Det følger av parkeringsforskriften § 36 fjerde ledd siste punktum at «Det kan ilegges kontrollsanksjon tidligst fem minutter etter at parkeringstiden er utløpt». Dersom det ikke er angitt sekunder på kontrollsanksjonen, vil faktiske utløp først være ved overgang til det sjette minuttet. Nemnda uttalte at regelen i parkeringsforskriften § 36 fjerde ledd er et minimumskrav som ble inntatt for avhjelpe de tilfeller der bilfører anser sanksjoneringen som urimelig, da man har returnert til kjøretøyet kort tid etter utløpt p-tid. Nemnda viste til at foreliggende kontrollsanksjonen er ilagt fra kl. 11:25 til 11:38, altså etter 13 minutter som kun er 3 minutter etter reguleringen med «parkering forbudt» startet å gjelde etter 10 minutter. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at en parkeringsregulering med skilt 552/1P «Parkering», og parkering forbudt etter en viss tid (f.eks. 10 min. i dette tilfellet), i praksis vil bety at det foreligger en tillatt parkeringstid, slik at nevnte § 36 fjerde ledd kommer til anvendelse. Nemnda fant følgelig at kontrollsanksjonen i dette tilfellet ble ilagt før det var gått fem hele minutter over den tillatte parkeringstiden, og at kontrollsanksjonen ikke var rettmessig ilagt, jf. parkeringsforskriften § 36 fjerde ledd, og at det ikke var grunnlag for å ta stilling til øvrige forhold i saken.

Gjelder ileggelsestidspunktet, ikke tidspunktet sanksjonen er påbegynt eller da parkeringsvakten ankom plassen

Sak 240 – 28.03.2017

Nemnda uttalte prinsipielt at kravet til å vente fem minutter før ileggelse av kontrollsanksjon gjelder fra det tidspunkt billetten utløp, ikke fra det tidspunkt trafikkbetjenten ankom stedet.

I tilfeller der det er ilagt kontrollsanksjon tidligst fem minutter etter at parkeringstiden er utløpt, kan sekretariatet for fremtiden treffe avgjørelser på bakgrunn av tilsvarende premisser.

Dette prinsippet er gjentatt i sak 554 (10.05.17), der nemnda uttalte at plikten til å vente fem minutter gjelder fra billettens utløp, ikke fra det tidspunktet parkeringsvakten ankom stedet eller fra det tidspunktet han bestemmer seg for å ilegge kontrollsanksjon.

Ikke der man ikke har trukket billett

Sak 6711 – 19.06.2018

Nemnda fant det dokumentert at kjøretøyet sto parkert uten å ha betalt avgift og at kontrollsanksjon derfor kan ilegges etter parkeringsforskriften 36 første ledd.  Nemnda la også til grunn at klager ikke hadde trukket gratisbillett for parkeringen i tidsrommet før klokken 21, og at det derfor ikke var tale om en utløpt parkeringstid etter § 36 fjerde ledd. Dette medfører at «fem-minuttersregelen» i denne bestemmelsen ikke gjelder i slike tilfeller.  Nemnda fant at det klart fremgikk av skiltingen og takstene ved automaten at det var parkering mot avgift etter kl 21, men at det mellom 17 og 21 var gratis parkering.

Gjelder ikke ved parkeringsforbud

Sak 3924 – 14.12.2017

Nemnda uttalte generelt at det fremgår av parkeringsforskriftens § 36 fjerde ledd andre punktum at kontrollsanksjon tidligst kan ilegges fem minutter etter at parkeringstiden er utløpt, og at dette ikke gjelder ved parkering i strid med parkeringsforbud.

Parkeringsforskriften § 36

Ved overtredelse av vilkårene for parkering kan det ilegges en kontrollsanksjon på kr 660.

For følgende overtredelser er satsen kr 330:

  1. brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering og
  2. overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende eller gjest.

For overtredelse av vilkårene på plass reservert for forflytningshemmede med parkeringstillatelse er satsen kr 990. Forflytningshemmede med parkeringstillatelse som overtrer vilkårene på slik plass kan ilegges kontrollsanksjon etter første ledd.

Sats/beløp

Satsen på kontrollsanksjonen hvor gratistiden ikke er utløpt (registrering avsluttet / ikke dokumentert overtrådt gratistid)

Sak 19105* – 08.03.2021

Nemnda uttalte prinsipielt at det vil være utløpstiden på billetten/registreringen som gjelder dersom p-tiden avsluttes før hele gratistiden er oppnådd. Nemnda viste i den forbindelse til at man ved bruk av EasyPark, må «snurre hjulpet» helt til man oppnår ønsket gratis p-tid. Nemnda påpekte at betjenten ved kontroll sjekker om kjøretøy har gyldig p-tid eller ikke, og at man følgelig ikke tar hensyn til evt. ubenyttet gratis p-tid etter billetten/registreringen utløp. Nemnda fant at klager ikke hadde vært tilstrekkelig aktsom ved å parkere kjøretøyet utover p-tidens utløp, og at kjøretøyet sto parkert i strid med parkeringsvilkårene på stedet slik at kontrollsanksjon kunne ilegges.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at i de tilfeller der det på p-området er opplyst om gratisparkering mot trekk av billett, elektronisk registrering eller p-skive, og kjøretøyet ikke har stått parkert over angitt tid for gratisparkering, vil korrekt sats for kontrollsanksjonen være 300 kroner etter parkeringsforskriften § 36 annet ledd bokstav a. Nemnda bemerket at en kontrollsanksjon på 600 kroner rettmessig kunne blitt ilagt dersom kjøretøyet sto hensatt på plassen ut over den tillatte gratistiden, og viste til at kontrollsanksjonens størrelse etter § 36 må avgjøres av hvilket vilkår for parkering som er brutt ved kontrolltidspunktet.

Sak 19669* – 11.05.2021

Kontrollsanksjonen er ilagt etter hovedsatsen på 600 kroner. Klager hadde imidlertid i utgangspunktet rett til gratisparkering, og kjøretøyet kunne stå parkert uten å betale avgift, på det vilkår at det ble trukket gratisbillett. Det er ikke dokumentert at gratistiden på 30 minutter på var overtrådt.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag, at i de tilfeller der parkeringsområdet er skiltet med gratisparkering mot trekk av billett eller parkeringsskive, og kjøretøyet ikke har stått parkert over angitt tid for gratisparkering, vil korrekt sats for kontrollsanksjonen være 300 kroner etter parkeringsforskriften § 36 annet ledd bokstav a.

Nemnda bemerket at en kontrollsanksjon på 600 kroner rettmessig kunne blitt ilagt dersom kjøretøyet sto hensatt på plassen ut over den tillatte gratistiden, og viste til at kontrollsanksjonens størrelse etter § 36 må avgjøres av hvilket vilkår for parkering som er brutt ved kontrolltidspunktet.

*OBS! Sak 19105 og 19669 er ilagt før 01.01.2022, da satsene i parkeringsforskriftens § 36 første og andre ledd ble endret til kr. 330,- og 660,-

23145 – Ingen gyldig p-tillatelse – Om kontrollsanksjonens sats på private områder skiltet med feil satser – 27.05.2022

Nemnda fant grunn til å påpeke at det er ilagt kontrollsanksjon på 330 kroner til tross for at det av parkeringsvilkårene på stedet fremgår at det kun kan ilegges kontrollsanksjon på 300 kroner ved uberettiget parkering på plasser reservert for gjester. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at i de tilfeller der det på privatrettslige skiltede parkeringsområder er skiltet med en sats på 300 kroner for overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende eller gjest og kjøretøyet har stått parkert i strid med dette, vil kontrollsanksjonen ikke kunne settes høyere enn 300 kroner. Dette selv om det står at satsen for slike overtredelser er 330 kroner i parkeringsforskriften § 36 annet ledd. Nemnda viste til at man ved å parkere på privat skiltede parkeringsområder inngår en avtale på stedet, og at det da er de oppgitte avtalevilkårene som må legges til grunn, med de begrensningene parkeringsforskriften setter. Nemnda fant på bakgrunn av dette at satsen på kontrollsanksjonen derfor ikke kan settes høyere enn det som fremgår av skiltingen på stedet og at kontrollsanksjonen derfor må nedjusteres til 300 kroner.