Kundeparkering

Eksempel på skilt som reserverer parkering til en særskilt forretning:

Innhold
  • Kontrollsanksjonens størrelse
  • Ikke tillatt med andre ærend
  • Unntak

Kontrollsanksjonens størrelse

«For følgende overtredelser er satsen kr 300:

b) overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende og gjest».

Parkeringsforskriften § 36 annet leddKontrollsanksjon

Sak 196 – 23.03.17

Nemnda fant at bilfører må gis delvis medhold i sin klage. Klager har overtrådt reservert parkering til kunde på stedet, og kontrollsanksjonens størrelse skal etter dette være kr 300, jf. parkeringsforskriften § 36, andre ledd, bokstav b.

Sak 1774 – 08.08.17

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at kontrollsanksjonens størrelse etter § 36 må avgjøres av hvilket vilkår for parkering som er brutt ved kontrolltidspunktet. Nemnda fant at området ved kontroll var underlagt en parkeringsrestriksjon i sin helhet, og fant derfor at området ved kontroll ikke kunne anses som kundeparkering.

Ikke tillatt med andre ærend

Kundeparkering med angitt tidsrom; kun tillatt i den tid man faktisk er kunde

Sak 6874 – 04.07.2018

Nemnda uttalte videre, på generelt grunnlag, at dersom kundeparkering tillater parkering i et angitt tidsrom, er det kun tillatt å stå parkert i den tiden man faktisk er kunde. Nemnda fant på bakgrunn av klagers egen forklaring det sannsynliggjort at klager ikke var kunde i butikken på tidspunktet for ileggelsen.

Kunde som ikke handler / «Vindusshopping» / stengt butikk

Sak 902 – 20.06.2017

Klager anførte at han var i butikken, men at han ikke handlet noe, og derfor ikke har mulighet til å bevise det ved å legge fram kvittering.

Nemnda bemerket at klager ikke har kunnet dokumentere at han handlet i den aktuelle butikken. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at dersom man ikke er betalende kunde, kan det likevel være mulig å få en bekreftelse fra butikken på at man var der. 

Nemnda la også vekt på at betjenten hadde forhørt seg inne i butikken og at det var en liten og oversiktlig butikk for en slik type kontroll.

Parkering utenfor butikkens åpningstid

Sak 11442 – 14.05.2019

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at man neppe kan anses for å være «kunde» for å se i  vinduet på en stengt butikk. Klager har etter egen forklaring parkert på stedet for å se på en utstilt genser på et tidspunkt butikken var stengt. Nemnda viste til at man ikke kan være kunde i en stengt butikk. Nemnda fant det dermed ikke nødvendig å ta stilling til om klager hadde forlatt stedet, idet hun uansett ikke kunne anses å være kunde.

Sak 818 – 23.05.2017

Sekretariatets merknad: For å kunne oppfylle vilkåret om å være kunde på en kundeparkeringsplass må man kunne være kunde, altså må man parkere i butikkens åpningstid.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at der vilkåret for gratisparkering er at man er kunde et spesifikt sted, må det legges til grunn at reguleringen kun gjelder under butikkens åpningstid, idet man ikke fyller vilkåret om å være kunde utover dette.

Parkering skjedde utenom butikkens åpningstid uten fremlagt parkeringsbevis. Kontrollsanksjonen anses etter det ovenstående som rettmessig ilagt. Klager ble ikke gitt medhold.

Andre ærend

Sak 196 – 23.03.2017

Nemnda vurderte om klager hadde anledning til å utføre andre ærend/besøk mens kjøretøyet var hensatt på parkering reservert for kunder til apoteket. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det ikke er anledning til å utføre andre ærend eller besøke andre firma all den tid kjøretøyet står parkert på kundeparkeringen til en bestemt bedrift.

Nemnda fant at bilfører må gis delvis medhold i sin klage. Klager har overtrådt reservert parkering til kunde på stedet, og kontrollsanksjonens størrelse skal etter dette være kr 300, jf. parkeringsforskriften § 36, andre ledd, bokstav b.

I tilfeller der fører parkerer på kundeparkeringen til en bestemt bedrift, men besøker andre firma eller utfører andre ærend, kan sekretariatet for fremtiden treffe avgjørelser på bakgrunn av tilsvarende premisser.

Sak 2001 – 23.08.2017 og sak 2003 – 23.08.2017

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det ikke er anledning til å utføre andre ærend eller besøke andre etablissementer all den tid kjøretøyet står parkert på en konkret kundeparkeringsplass. Om et område er spesifikt reservert for kunde, besøkende eller gjest må området eller strekningen ansees utilgjengelig for andre.  

Sekretariatet bemerker at sak 23787 og 23514 ikke er prinsipielle avgjørelser, men er lagt inn i oversikten for å vise at nemndas prinsipp vedrørende kundeparkering fortsatt gjelder.

Sak 23787  – 18.08.2022

Det fremgår av skiltingen på stedet at det er parkering for kunder til Kiwi i maks en time mot trekk av gratisbillett. Nemnda bemerket at det ikke er anledning til å utføre andre ærender all den tid kjøretøyet står parkert på kundeparkering til en bestemt bedrift. Dette gjelder selv om man kan fremlegge kvittering for handelen i butikken det var kundeparkering for, og man har overholdt parkeringstiden. Nemnda uttalte at det kun er tillatt å stå parkert den tid man faktisk er kunde hos Kiwi.

Etter en konkret vurdering fant nemnda det sannsynliggjort at klager ikke var kunde hos Kiwi på kontrolltidspunktet. Nemnda la vekt på at kjøpet av fem varer ble foretatt 50 minutter etter at klager anførte at han parkerte kjøretøyet, og 21 minutter etter at kontrollsanksjonen ble utstedt. Nemnda viste også til at betjenten ved kontroll fikk bekreftet fra butikken at klager ikke var kunde. Nemnda la videre vekt på at klager ikke har anført at han var kunde på tidspunktet da kontrollsanksjonen ble ilagt. Vedtaket var enstemmig, men Forbrukerrådets representant var i tvil om resultatet.

Sak 23514 – 11.07.2022

Det fremgår av skiltingen på stedet at det er parkering for kunder til Kiwi i maks 1 time mot trekk av gratisbillett. Nemnda bemerket at det ikke er anledning til å utføre andre ærend all den tid kjøretøyet står parkert på kundeparkeringen til en bestemt bedrift. Det er kun tillatt å stå parkert den tiden man faktisk er kunde ved Kiwi.

Uenigheten mellom partene er hvorvidt klager var kunde på Kiwi ved kontrolltidspunktet.

Nemnda fant at det avgjørende for bevisvurderingen, i dette tilfellet, er hva betjenten har observert, sammenholdt med øvrig dokumentasjon fremlagt i saken. Spørsmålet er om det samlet sett foreligger en sannsynlighetsovervekt for at bilfører har brutt de skiltede vilkår.

Klager har forklart at han var kunde på Kiwi og har fremlagt kvittering på dette, men at han måtte ut av butikken for å besvare en telefon som tok lenger tid enn forventet. Videre har klager opplyst at han under samtalen har beveget seg noe utenfor området.

Nemndas flertall, nemndas leder og bransjens representant fant at klager ikke var å anse som kunde da kontrollsanksjonen ble ilagt. Flertallet viste til betjentens observasjoner og notat sammenholdt med at klager selv har opplyst om at han gikk utenfor butikken, og også utenfor parkeringsområdet for å ta en telefonsamtale som varte noe lenge enn forventet. Nemndas flertall la, etter en konkret vurdering i dette tilfellet, vekt på at kjøpet av to artikler ble foretatt på 43 minutter etter at gratisbilletten ble trukket, og 8 minutter etter at sanksjonen ble utstedt. Under disse omstendighetene fant flertallet at dette faller utenfor kundebegrepet slik denne saken ligger an. Nemndas flertall bemerket også at det på stedet er få reserverte kunde-plasser. Flertallet kom på bakgrunn av dette frem til at det var sannsynliggjort at bilfører ikke var kunde under hele parkeringstiden, at han hadde vært uaktsom ved parkering, og at kontrollsanksjonen var rettmessig ilagt etter parkeringsforskriften § 36 andre ledd bokstav b.

Nemndas mindretall, Forbrukerrådets representant, dissenterte i avgjørelsen da hun fant at det ville være urimelig å opprettholde kontrollsanksjonen, jf. parkeringsforskriften § 52. Mindretallet la til grunn klagers forklaring og viste til at intensjonen var å være kunde på Kiwi, men at klager ble avbrutt av telefonsamtalen. Nemndas mindretall finner det ikke nødvendig at bilfører, i tilfeller som det foreliggende, må flytte kjøretøyet for å besvare en telefon, for så å måtte kjøre tilbake og parkere på kundeparkeringen.

Andre ærender etter handel

Sak 1802 – 14.08.2017

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det ikke er anledning til å utføre andre ærend eller besøke andre firma den tid kjøretøyet står parkert på kundeparkeringen til en bestemt bedrift. Dette gjelder selv om man kan fremlegge kvittering for handelen i butikken det var kundeparkering for, og fører overholder p-tiden.

Sak 1982 – 23.08.2017

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det ikke er anledning til å utføre andre ærend eller forlate området all den tid kjøretøyet står parkert på kundeparkeringen til en bestemt bedrift.

Forlate området

Sak 2205 – 07.09.2017

Nemnda bemerket at det ikke er anledning til å utføre andre ærend all den tid motorvognen står parkert på kundeparkeringen til en bestemt bedrift eller bestemt krets av bedrifter. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det å forlate området vil være å anse som å utføre annet ærend enn det å være kunde eller besøkende.

Kvittering kan oppdrives

2088 – 31.08.2017

Nemnda bemerket at klager ikke har kunnet dokumentere at han handlet på bensinstasjonen, Nemnda uttalte på generelt grunnlag at dersom man er betalende kunde, er det mulig å få en bekreftelse fra butikken på at man var der, for eksempel ved utskrift av kvittering.

Glemte å registrere seg, har dokumentert kundeforhold

Sak 9014 – 12.11.2018

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at dokumentasjon på et kundeforhold (f.eks. en kvittering), ikke gir grunnlag for medhold i en sak der et vilkår for parkering er brutt. Nemnda viste i den anledning til at vilkåret om å registrere seg for gratis parkering, var brutt i herværende sak.

Ettersendelse av kontrollsanksjon på kundeparkeringsplass.

Se her sak 301 under «Kontrollsanksjon» og «ettersendelse».

Unntak

Unntak: Andre ærender i nær forbindelse med handel

Sak 6291 – 11.05.18

Nemnda fant at virksomheten ikke hadde sannsynliggjort at klager ikke var kunde, idet det ikke var sannsynliggjort at vedkommende hadde gått andre steder. Nemnda bemerket på generelt grunnlag at man i forbindelse med kundeopphold på bensinstasjon også må kunne benytte seg av fasiliteter som befinner seg på området, slik som gjenvinningsstasjon, så lenge man forholder seg til makstiden og eventuelle andre vilkår på stedet.

Sak 4633 – 15.02.18

Nemnda fant at virksomheten ikke hadde sannsynliggjort at klager ikke var kunde. Nemnda fant det ikke sannsynliggjort at vedkommende hadde gått andre steder. Nemnda bemerket på generelt grunnlag at man i forbindelse med kundeforhold på bensinstasjon også må kunne nyte det man har kjøpt seg når man oppholder seg på området, så lenge man forholder seg til makstiden og eventuelle øvrige vilkår på stedet.

Gjeste- og besøksparkering

Eksempel  på skilt som reserverer parkering for gjester:

Parkeringsforskriften § 36 annet ledd. Kontrollsanksjon.

«For følgende overtredelser er satsen kr 330:

b) overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende og gjest».

Sanksjonsstørrelsen ved parkering på gjesteparkering som beboer

Sak 11860 – 17.06.2019

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at i tilfeller hvor beboer har parkert på gjesteparkering, skal kontrollsanksjonens størrelse skal være 300 kroner, jf. parkeringsforskriften § 36 andre ledd bokstav b.

Beboere kan ikke parkere på gjesteparkering

Sak 1701 – 31.07.17

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det følger av alminnelig tolkning av begrepet «gjesteparkering» at beboere ikke kan parkere der. Nemnda uttalte at klagers anførsel om å ha byttet plass med sin gjest ikke kunne være grunnlag for å gi medhold i saken.

Man er ikke «gjest» om man parkerer for å se seg omkring.

Sak 1764 – 14.08.17

Nemnda uttalte videre prinsipielt at man ikke anses som gjest, kunde eller besøkende om man velger å parkere på et slik skiltet område for å se seg rundt, gjøre seg kjent med nærområdet, utføre andre ærender i nærliggende omgivelser og lignende.

Ansatt er ikke gjest

Sak 10849 – 07.03.19

Nemnda fant at kjøretøyet var parkert i strid med de skiltede vilkårene på stedet, idet klage erkjente å ha parkert på gjesteparkeringen som ansatt. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det følger av alminnelig tolkning av begrepet «gjesteparkering» at ansatte ikke kan parkere der. Klagers anførsel om at det ikke var særskilt skiltet at ansatte ikke kan parkere på plassen, kan således ikke føre frem.

Nabobegrepet

Sak 21405 – 14.12.21

Alminnelig nemndspraksis.

Nemnda fant derfor å vurdere hvorvidt klager måtte anses å være «nabo» i henhold til skiltet på stedet, og at det da gjaldt et parkeringsforbud på gjesteparkeringen på lik linje som for beboere.

Nemnda viste til at det fremgår tydelig av skiltingen på stedet at det er parkering forbudt for naboer. Nemnda påpekte at det er vanskelig å definere nabobegrepet og hvor nærme man må bo for å være ansett som nabo. Nemnda uttalte at virksomheten med fordel kunne ha presisert eller definert hvem som eventuelt regnes som naboer.

Nemnda fant likevel at eier med bostedsadresse i nærmeste borettslag, som klager i dette tilfellet hadde, bodde så nærme at hun måtte anses som nabo. Nemnda la i den sammenheng vekt på at de to borettslagene var plassert rett ved siden av hverandre og er også nært forbundet i navn, herunder «Øvre» og «Nedre». Videre fremkommer det på kart at det er samme innkjøring [på] vei inn til borettslagene. Nemnda fant dermed at klager burde ha forstått at hun var omfattet av «nabo»-begrepet i dette tilfellet, slik at det gjaldt parkering forbudt.