«Motorvognen skal plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt der dette finnes. Motorvognen skal parkeres i feltets lengderetning. Elektriske og hydrogendrevne motorvogner kan likevel på offentlig ferdselsåre parkere på tvers av oppmerket felt, dersom alle hjulene er innenfor feltet og overhenget ut fra feltet ikke overstiger 40 cm. På disse vilkår kan flere slike motorvogner parkere i samme felt. Også flere motorsykler eller mopeder kan parkeres i samme felt».

Parkeringsforskriften § 24 første ledd

Oppmerking

Generelt om oppmerking

Sak 14067 – 22.10.19

Utdrag fra alminnelig nemndspraksis.

Det følger av parkeringsforskriften § 24 første ledd at kjøretøyet skal plasseres som anvist ved «skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt der dette finnes».

Bildene fra stedet viser at plassene på rekken der kjøretøyet stod parkert både er anvist med skilt og tre hvite linjer merket i asfalten som markerer oppstillingsplassene. Nemnda bemerket at det forhold at fotgjengerfeltet ikke var i bruk eller at kjøretøyet ikke sto til hinder for annen trafikk ikke får betydning for utfallet i saken da bilfører ved parkering plikter å innrette seg etter vilkårene for parkering. Nemnda fant at en aktsom fører burde ha sett skiltet som anviste plasser til høyre for der kjøretøyet stod parkert, og forstått at plassen hun stod parkert på ikke var en del av den anviste rekken da den verken var anvist med skilt eller med tre linjer i bakken. Nemnda fant at parkeringsplassene på stedet var tydelig nok anvist, og at fører burde ha skjønt at stedet hun parkerte kjøretøyet klart var utenfor de anviste plassene og dermed i strid med skiltingen på stedet.

Klager anførte at det er færre plasser enn vanlig grunnet byggearbeider, og at plassen hun stod parkert på dermed var et fornuftig sted å stå. Nemnda uttalte i den forbindelse at plassmangel i seg selv ikke et tilstrekkelig grunnlag for frafall av kontrollsanksjon, fordi følgen da ville bli at det ble lov å feilparkere i det øyeblikket det ikke lenger er flere lovlige parkeringsplasser på stedet. Videre uttalte nemnda at det forhold at andre bilister parkerer i strid med vilkårene på stedet, i seg selv heller ikke er et grunnlag for opphevelse av kontrollsanksjon.

Sak 1386 – 22.06.17 og 2400 – 19.09.17

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at hva som blir ansett som et oppmerket felt vil variere fra plass til plass. Ved vurderingen av hva som er oppmerket felt, vil det være naturlig å se dette i lys av hvordan parkeringsplassen for øvrig er oppmerket. Ved vurdering av om et kjøretøy står innenfor oppmerket felt, vil man måtte vurdere om den plassen kjøretøyet sto hensatt på skiller seg i den grad fra plasser som er oppmerket, at en normalt oppmerksom fører vil forstå at kjøretøyet er plassert utenfor oppmerket felt.

I den foreliggende saken fremgår det av parkeringsvirksomhetens dokumentasjon at parkeringsplassen innehar felter i form av to til tre hvite linjer på asfaltert dekke som angir feltene det er tillatt å parkere innenfor. Parkering på gresset vil på en slik parkeringsplass klart være parkering utenfor oppmerket felt.

Parkeringsrekken er angitt med anvisningspil

Sak 15579 – 24.03.20

Anvisningspil 828

Nemnda viste til bildene fra ileggelsen, hvorav det klart fremgår at klager har parkert til venstre for skiltet som henviser til at reguleringen gjelder til høyre for skiltet.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at en normalt aktsom fører burde forstå at når det er skiltet regulering med anvisningspil, angir dette reguleringens utstrekning. På bakgrunn av dette burde også en normalt aktsom fører forstå at man ikke er omfattet av reguleringen når det parkeres i motsatt retning fra der pilen peker. Nemnda viste også til at det ikke er av relevans at man ikke står i veien for trafikk eller andre kjøretøy når man parkerer i strid med skilthenvisningene på stedet.  Virksomheten har dokumentert skiltingen på området, og nemnda påpekte at det er regulert ved skilting at parkering på stedet må skje i tråd med oppmerking/skilting.

Sak 18436 – 14.01.21

Nemnda bemerket at den aktuelle parkeringsrekken er skiltet med anvisningspil, herunder underskilt 828 «Utstrekning av stans- og parkeringsregulering». Klagers kjøretøy er hensatt til høyre for pilens retning, som peker til venstre. Etter nemndas syn vil en bilfører som parkerer utenfor den angitte retning for parkeringsreguleringen, parkere i strid med parkeringsforskriften § 24 første ledd da pilen angir hvor reguleringen gjelder. Nemnda påpekte i denne sammenheng at oppmerking er et supplement til skilting, og at bilfører alltid må følge den oppsatte skiltingen. Det følger videre av bildene ileggelsen at hver oppstillingsplass er markert med to til tre linjer på det asfalterte dekket. Oppmerkingen på stedet synes generelt å være falmet/slitt. Den aktuelle oppstillingsplassen hvor klager parkerte, hadde imidlertid ingen tydelig linje på høyre kant. Uavhengig av disse forhold, fant nemnda at oppstillingsrekken var tydelig skiltet slik at en aktsom fører burde ha forstått at man parkerte utenfor anvist plass på den høyre side av skiltet.

Kan ikke ilegge sanksjon dersom det ikke er anvist hvordan man kan parkere / snø

Sak 14746 – 24.02.20

Bildene fra ileggelsen viste at bakken på kontrolltidspunktet var tildekt av snø og is, og nemnda uttalte i den anledning at der oppmerkingen i bakken ikke er synlig må bilfører følge skiltingen oppsatt på stedet. Av skiltingen på den aktuelle parkeringsrekken fremkommer det ingen informasjon om oppstilling på rekken, ei heller noen anvisningspil.

Nemnda uttalte generelt at det i utgangspunktet ikke kan ilegges kontrollsanksjon kun basert på kjøretøyets plassering som sådan, dersom skilting eller oppmerking ikke klart viser hvor man kan parkere. Av bildene tatt fra området når bakken ikke er dekt av snø, viser også at det ikke anvist oppmerking på området. Idet det ikke er anvist hvordan man kan parkere på det aktuelle området, fant nemnda at det ikke kunne ilegges på bakgrunn av parkering i strid med oppstilling.

Sak 547 – 10.05.17 Generell uttalelse; oppmerking alene ikke regulerende – dekket av snø

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det ikke kan ilegges kontrollsanksjon kun basert på kjøretøyets plassering i forhold til andre biler, dersom skilting eller oppmerking ikke klart viser hvor man kan parkere.

Sak 14746 – 24.02.20

Nemnda uttalte generelt at det i utgangspunktet ikke kan ilegges kontrollsanksjon kun basert på kjøretøyets plassering som sådan, dersom skilting eller oppmerking ikke klart viser hvor man kan parkere.

Av bildene tatt fra området når bakken ikke er dekt av snø, viser også at det ikke anvist oppmerking på området. Idet det ikke er anvist hvordan man kan parkere på det aktuelle området, fant nemnda at det ikke kunne ilegges på bakgrunn av parkering i strid med oppstilling.

Ved manglende oppmerkingen i bakkant/forkant vil overgangen mellom underlagene være avgjørende (parkering på gress)

Sak 16983 – 18.08.20

Alminnelig nemndspraksis. Liknende problemstilling i sak 14526, 18384, 19328 og 20737.

Nemnda uttalte at en normalt aktsom fører burde forstå at det gressdekte området bak det asfalterte parkeringsområdet ikke er ment til parkering. Det fremgår klart av bildene i saken at kjøretøyets bakhjul var i kontakt med gresset.

Klager har i saken anført at mangel på endemarkering gjør det vanskelig å forstå at slik plassering er forbudt. Nemnda viste til at det ikke var noen klar overgang, som for eksempel kantstein eller øvrig markering, mellom asfalten og gresset, og fant at dette kunne bidra til at det ville være vanskelig for en normalt aktsom fører å forsikre seg om at man parkerte innenfor oppmerket felt. Imidlertid uttalte nemnda at det i tilfeller der det i grenseområde mellom asfalt og gress mangler oppmerking eller annen avgrensning, vil være overgangen mellom de forskjellige underlagene som må anses for å være den ellers oppmerkede plassens ytterside. Det fremgår av bildene i saken at kjøretøyets bakhjul er hensatt med en slik avstand på gresset, slik at det har oppstått luft mellom bakhjul og det asfalterte dekket. Nemnda fant at det i et slik tilfelle vil være parkert i strid med oppstillingen på området. Nemnda viste også til at en aktsom fører burde ha vært oppmerksom på at når kjøretøyet plasseres langt bak i et felt, så vil det kunne resultere i at de bakre dekkene vil stå utenfor parkeringsfeltet.

Alle fire dekkene må stå innenfor

Sak 809 – 22.06.17

Klager anførte at plassen han sto på er så liten at det er umulig å parkere med alle dekkene innenfor feltet.

Nemnda uttalte prinsipielt at der kjøretøyet er plassert på en slik måte at det oppstår luft mellom dekket og oppmerkingens ytterside, er det klart at kjøretøyet ikke er parkert innenfor det oppmerkede felt. Nemnda uttalte at en normalt aktsom bilfører burde forstått at kjøretøyet ikke kunne plasseres slik og at feltet var forbeholdt mindre kjøretøy.

Plassmangel, følgefeil

Sak 329 – 12.04.17

Nemnda fant det dokumentert at klagers kjøretøy var hensatt utenfor oppmerket felt, og derfor stod i strid med parkeringsforskriften § 24 første ledd første punktum. 

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at plassmangel med hensyn til parkering ikke gir adgang til å fravike vilkårene for parkering. Plassmangel, eller det forhold at andre bilister parkerer i strid med vilkårene på stedet, er i seg selv ikke et grunnlag for frafall/opphevelse av kontrollsanksjon.

Sak 540 – 10.05.17

Nemnda uttalte prinsipielt at det forhold at man parkerer ulovlig som en følge av at andre gjør det, ikke gjør parkeringen mindre ulovlig. Som bilfører må man rette seg etter de til enhver tid gjeldende parkeringsbestemmelser. 

Det følger av parkeringsforskriften § 24 første ledd at kjøretøyet skal plasseres «innenfor oppmerket felt der dette finnes». Nemnda uttalte prinsipielt at der kjøretøyet er plassert på en slik måte at det oppstår luft mellom dekket og oppmerkingens ytterside, er det klart at kjøretøyet ikke er parkert innenfor det oppmerkede felt.

Andre parkerende / følgefeil

Se også sak 1349 – 21.06.17 under «forskjellsbehandling».

Det forhold at man ikke har blitt ilagt tidligere har ingen betydning 

Sak 602 – 10.05.17

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det forhold at man parkerer ulovlig som en følge av at andre gjør det, ikke gjør parkeringen lovlig. Som bilfører må man rette seg etter de til enhver tid gjeldende parkeringsbestemmelser. 

Nemnda uttalte prinsipielt at det forhold at man tidligere har stått parkert på samme sted, uten å bli ilagt kontrollsanksjon, ikke har betydning for lovligheten av kontrollsanksjonen. Nemnda viste til at de som håndhever parkeringsbestemmelsene som oftest kontrollerer ulike områder og må vurdere hver enkelt situasjon, det foreligger heller ingen plikt til å utferdige kontrollsanksjon på samtlige feilparkerte kjøretøy. Det kan etter dette være mange grunner til at man ikke har blitt ilagt kontrollsanksjon for den samme overtredelsen ved tidligere anledninger.

Tidligere frafalt kontrollsanksjon får ikke betydning

Sak 10732 – 07.03.19

Nemnda uttalte generelt at det forhold at man tidligere har fått frafalt en lignende kontrollsanksjon ikke får betydning for sakens utfall. Det fremkommer i vedtaksbrevet at den tidligere ilagte kontrollsanksjonen ble frafalt da det på grunn av snø ikke var mulig å se oppmerkingen. Det er imidlertid presisert i brevet at det ikke er oppmerket felt der klagers kjøretøy sto parkert. Etter nemndas syn burde bilfører forstått at han ved en senere anledning, ikke lovlig kunne parkere på stedet.

Reguleringen er annerledes sommerstid

Sak 11450 – 14.05.2019

Bildene fra ileggelsen viser at bakken på kontrolltidspunktet var tildekt av snø og is, og nemnda uttalte i den anledning at der oppmerkingen i bakken ikke er synlig må bilfører følge skiltingen oppsatt på stedet. På rekken er både skilt som angir at parkering er forbeholdt forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse og skilt som angir parkering fra 08-18(08-16) i maks 3 timer mot trekk av billett med parkeringsskive satt opp. Utstrekningen av disse er angitt med anvisningspiler. Det følger videre av bildene at kjøretøyet ikke har passert skiltet som angir tidsregulert gratisparkering, og at brorparten av kjøretøyet står til høyre for skiltstolpen. 

Nemnda kunne ikke se at det forhold at utstrekningen vil være annerledes sommerstid, fikk betydning for utfallet i saken da det avgjørende er hvordan området så ut på ileggelsestidspunktet. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at der det ikke er oppmerking eller denne er tildekt, må hele kjøretøyet ha passert nytt parkeringsskilt for at det skal være omfattet av ny regulering.

Reservert område

Sak 4605 – 23.01.18

Nemnda uttalte prinsipielt at oppmerking er et selvstendig parkeringsvilkår og at et kjøretøyet må plasseres innenfor oppmerket felt også på område reservert for en særskilt gruppe. 

Aktsomhet – Oppstilling

Sak 6514 – 05.06.18

Nemnda uttalte prinsipielt at man ved parkering har en plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert. Fører må kontrollere kjøretøyet utenfra, og påse at det står inne i ett oppmerket felt. Aktsomhetsplikten er ikke begrenset til det bilfører ser fra førersetet, eventuelt i speil.

Sak 15391 – 24,03,20

På generelt grunnlag uttalte nemnda at det forhold at det er mørkt, ikke fratar førers plikt til å undersøke oppmerkingen på stedet. Nemnda påpekte at aktsomhetsplikten er streng, og fant det sannsynliggjort at fører ville ha oppdaget oppmerkingen dersom dette ble kontrollert. På denne bakgrunn fant nemnda at klager kunne bebreides for ileggelsen.

Ladestolper har ikke parkeringsregulerende virkning.

Sak 5083 – 19.02.18

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at en ladestolpe ikke har parkeringsregulerende virkning, men at det er et tilbud til den kjøretøygruppen det er skiltet reservert for.

Henger og bilplassering på gratisplass

Sak 2869 – 19.10.17

Nemnda uttalte prinsipielt at fører på oppmerkede områder eller oppmerkede strekninger hvor det tilbys gratisparkering, må påse å plassere hver motorvogn de ønsker å parkere innenfor ett oppmerket felt. Nemnda bemerket at det vanskelig kan anses hensynsfullt å oppta fire parkeringsplasser, all den tid hengeren kunne blitt koblet fra bilen og plassert på eget felt.

Fylte, oppmerkede felter

Sekretariatets merknad: Saken gjaldt oppmerkede felter som er fylte, rektangulære felter i f.eks. en farge.

Sak 8775 – 22.10.18

Nemnda fant det sannsynliggjort at klagers kjøretøy sto parkert med i alle fall ett dekk på neste oppstillingsfelt. Nemnda viste prinsipielt til at når plassene er oppmerket på en slik måte som i dette tilfellet, må det være klart at kjøretøyet ikke kan stå hensatt med ett eller flere hjul over på neste oppmerkingsfelt. Nemnda fant at en slik parkering er i strid med parkeringsforskriften § 24 første ledd.

Plassering ved parkometer

Sak 21600 – 02.12.21

Alminnelig nemndspraksis.

På stedet hvor klager har parkert er det på parkometrene skiltet med skilt 552 «Parkering» med underskilt «08-17(08-15) Maks 1 time mot avgift». I Skiltforskriften § 12 nr. 552 siste ledd er det presisert at dette er en lovlig måte å skilte på. Videre er det i skiltforskriften angitt at skiltet gjelder for vedkommende parkeringsfelt dersom parkeringen ikke er i strid med trafikkreglenes bestemmelser om stans og parkering.

Nemnda viste til at det på stedet ikke er oppmerkede parkeringsfelt, og at regelen bilfører må forholde seg til da er parkeringsforskriften § 24 første ledd, som slår fast at det er skilt eller oppmerking som bestemmer hvor det er tillatt å parkere. Nemnda påpekte at regelen som før eksisterte om dobbelt parkometer ikke lenger er gjeldende, og at dersom det skal håndheves på oppstilling må det enten markeres ved skilt eller oppmerking. Da det ikke var slik markering i dette tilfellet, fant nemndas flertall, nemndas leder og Forbrukerrådets representant,  at det ikke var noe som hjemlet en ileggelse for overtredelse av vilkårene for oppstilling. Kontrollsanksjonen måtte på bakgrunn av dette oppheves etter flertallets mening.

Nemndas mindretall, bransjens representant, dissenterte under noe tvil i saken da det doble parkometerets plassering med skilt i miniatyr etter hennes mening utgjør skillet mellom to oppstillingsplasser og med dette angir hvor parkering kan skje ved betaling til parkometeret.