Synbarhet

All relevant informasjon på P-tillatelsen må være godt synlig

Sak 418 – 19.04.17

Klager anførte at p-tillatelsen var plassert i frontruten, og at all nødvendig informasjonen for å identifisere parkeringstillatelsen var godt synlig.

Parkeringsvirksomheten anførte i hovedsak at man ved parkering på reservert plass må plassere p-tillatelsen godt synlig for kontroll, og at den aktuelle p-tillatelsen var tildekket av en billett, noe som hindret betjenten fra å kontrollere hvor tillatelsen var gyldig.

Nemnda fant at klagers kjøretøy sto hensatt i strid med vilkårene for området, da p-tillatelsen som lå i frontruten ikke var godt nok synlig og kontrollerbar. Nemnda la i denne sammenheng vekt på at tillatelsens gyldighetsperiode og området kortet var gyldig på var skjult bak en billett.

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at all relevant informasjon på parkeringstillatelsen må fremgå for at denne skal anses godt synlig, og bemerket at relevant informasjon inkluderer blant annet kortets gyldighetsperiode, området og plassen kortet er gyldig på og eventuelle kontrollnummer.

Dette prinsippet er gjentatt i en rekke nemndasavgjørelser, vi viser blant annet til sak 15440, sak 15823, og sak 17243.

Konkrete tilfeller hvor p-tillatelsen ikke ble ansett som tilstrekkelig synlig:

Falt på gulvet

Sak 4321 – 10.01.18

Nemnda fant det sannsynliggjort at klager har parkert i strid med vilkårene på stedet, idet parkeringstillatelsen hadde krøllet seg og falt på gulvet, slik at den i sin helhet var umulig å kontrollere for betjenten.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det er fører som må være ansvarlig for at parkeringstillatelsen er lagt eller festet på en slik måte at den til enhver tid er fullt leselig for kontroll.

Mellom kjøretøyets forseter, på midtkonsoll

Sak 3202 – 15.11.17

Sekretariatet bemerker: Det vil ikke være tilstrekkelig at tillatelsen oppholder seg bak frontruten plassert på midtkonsollen.

Nemnda uttalte prinsipielt at kravet til at parkeringstillatelsen skal plasseres godt synlig bak frontruten ikke kan sies å være oppfylt der parkeringstillatelsen ikke er synlig for kontrolløren ved kontroll av frontruten. Dette innebærer at tillatelsen må være fullt lesbar gjennom frontruten og vil innebære at tillatelsen må plasseres på dashbordet eller festes i frontruten med festeanordning slik at kontrolløren lett kan kontrollere tillatelsen.

Under vindusviskeren

Sak 11643 – 28.05.2019 – p-tillatelse under vindusviskeren

I det foreliggende tilfelle har klager plassert p-tillatelsen på utsiden av kjøretøyet, under vindusviskeren. Nemnda bemerket at det ved en plassering av p-beviset på utsiden av frontruten løper en risiko for at beviset dekkes av snø, sludd eller lignende slik at den blir vanskelig å oppdage ved kontroll. Nemnda uttalte prinsipielt at dette er et forhold som bilfører må bære risikoen for.

Sidevindu

Sak 265 – 19.04.17

Nemnda fant at det fremgikk av selskapets fremlagte dokumentasjon at parkering på stedet enten forutsetter gyldig billett eller gyldig p-tillatelse, plassert godt synlig bak frontruten for kontroll.

Nemnda uttalte prinsipielt at der det av områdets regulering klart fremgår hvor billett eller parkeringstillatelse skal plasseres i kjøretøyet, må bilfører forholde seg til dette om det er ønskelig å benytte plassen. Det anses ikke tilstrekkelig at bilfører anførte at tillatelsen var plassert synlig i sidevinduet, idet denne plasseringen var et brudd på vilkårene.

Nemnda bemerket på generelt grunnlag at bilfører plikter å legge frem parkeringstillatelse/bevis eller lignende på en slik måte at det er enkelt for eventuelt håndhevingspersonell å kontrollere gyldigheten av dette.

Sak 12081 – 25.06.19

Klager har anført at tillatelsen ble plassert slik at den var godt synlig fra sidevinduet. Nemnda viste til at kravet om at gyldig billett eller parkeringstillatelse plasseres synlig i kjøretøyets frontrute er et selvstendig vilkår. Dersom fører selv velger å plassere billetten eller tillatelsen på en slik måte at den ikke er godt synlig fra kjøretøyets frontrute, uttalte nemnda på prinsipielt grunnlag at fører da selv må bære risikoen for at kontrollør ikke ser den ved kontroll.

Skyggefelt, fordypning, skjerm eller lignende

Sak 2259 – 09.08.17

Videre uttalte nemnda prinsipielt at kravet til at parkeringstillatelsen skal plasseres godt synlig bak frontruten ikke kan sies å være oppfylt der parkeringstillatelsen eksempelvis har sklidd ned bak skyggefeltet på frontruten, eller der det er lagt i en fordypning, bak en skjerm eller lignende, som gjør at denne ikke er synlig for kontrolløren ved kontroll av frontruten.

Sak 7381 – 06.08.18

Nemnda uttalte videre, på generelt grunnlag, at kravet til at oblat eller p-tillatelse skal plasseres godt synlig bak frontruten ikke kan sies å være oppfylt der den eksempelvis er lagt eller festet bak skyggefelt, solskjerm eller lignende, som gjør at denne ikke er synlig for kontrolløren ved kontroll av frontruten.

Fremlagt i ettertid

Sak 63 – 20.03.17

Nemnda uttalte prinsipielt at det i saker hvor godt synlig p-tillatelse er et vilkår for parkering, og parkeringstillatelsen ikke er godt synlig ved kontroll, er det ikke grunnlag for å gi medhold ved fremleggelse av parkeringstillatelsen i ettertid.

Sak 22 – 22.02.17

Nemnda fant at det fremgikk av selskapets fremlagte informasjonsskilt at gyldig p-tillatelse må plasseres godt synlig bak frontruten for kontroll. Nemnda fant at klagers kjøretøy ved kontroll sto hensatt i strid med den skiltede reguleringen, da kjøretøyet ved kontroll ikke hadde gyldig p-tillatelse godt synlig bak frontruten. Nemnda fant derfor at kontrollsanksjon rettmessig kunne ilegges etter parkeringsforskriften § 36 første ledd. Tidligere standardvilkår om frafall for første gangs ileggelse, opphørte fra 01.01.2017.

Nemnda uttalte prinsipielt at det ikke er grunnlag for å gi medhold ved fremleggelse av gyldig p-tillatelse i ettertid, i saker hvor det er skiltet parkering mot p-tillatelse, og tillatelsen ikke lå godt synlig og kontrollerbar ved kontroll.

Påminnelse på SMS, e-post eller liknende

Sak 708 – 22.05.17

Nemnda uttalte prinsipielt at det ikke har noen betydning hvorvidt en virksomhet sender ut varsel om utløp eller påminnelse om fornyelse av bevis/oblat/tillatelse og lignende, all den tid det er bilførers ansvar å påse at man innehar slik gyldig bevis som reguleringen på stedet krever ved parkering. Slike former for varsler er etter nemndas syn kun ment som en service og har ingen betydning for sakens utfall.

Registreringsnummeret på p-tillatelsen må stemme / feil reg.nr på tillatelse

Sak 1851 – 14.08.17

Nemnda viste til at det av skiltingen fremgikk at parkering kun var tillatt for motorvogn med gyldig tillatelse. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at en p-tillatelse påført et annet registreringsnummer ikke kan sies å være gyldig.

Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning. I liknende saker, hvor bilfører parkerer med et kjøretøy med annet registreringsnummer enn det som er påført p-tillatelsen, kan sekretariatet for fremtiden fatte vedtak på samme premisser.

Rekvisisjon for utstedelse av parkeringsbevis er ikke et parkeringsbevis

Sak 286 – 19.04.17

Nemnda uttalte at det fremgikk av arket bak frontruten at selve p-beviset utstedes i resepsjonen, og at det koster kr. 50,-. Det fremkommer også at man utenfor resepsjonens åpningstider må ringe telefonnummer 2383 og ha eksakt kontantbeløp tilgjengelig for betaling.  

Nemnda fant prinsipielt at en rekvisisjon for utstedelse av parkeringsbevis ikke kunne anses som et p-bevis.

Særskilt tillatelse

Sak 2552 – 11.10.17

Nemnda fant av den fremlagte dokumentasjonen i saken det sannsynliggjort at klagers motorvogn ved kontroll sto hensatt på en parkeringsrekke skiltet med skilt 552 – parkering, med underskilt 808 – «Bare med særskilt tillatelse». Nemnda uttalte prinsipielt at skilt med piler på en parkeringsrekke gjelder frem til nytt parkeringsregulerende skilt, eller til parkeringsrekken slutter. Nemnda uttalte videre prinsipielt at teksten «Bare med særskilt tillatelse» tilsier at det kreves en spesiell tillatelse for å parkere. Nemnda fant at denne teksten ikke kan forstås slik at en har «særskilt tillatelse» for å parkere hvis man er gjest på senteret.

Sak 5127 – 21.02.18

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det ikke er nødvendig å skilte hver enkelt oppstillingsplass for forflytningshemmede, men at skilting med pil mot oppstillingsplassene dette gjelder for er tilstrekkelig. 

Kommunal p-tillatelse

Sak 2017 – 29.08.17

Nemnda uttalte at reglene for parkering på reserverte kommunale vilkårsparkeringsplasser fremgår i parkeringsforskriften kapittel 6. Nemnda uttalte prinsipielt at kommunale p-tillatelser etter parkeringsforskriften § 30 fjerde ledd må plasseres godt synlig bak frontruten.

Oblatens synbarhet

Sak 33 – 22.02.17

Nemnda uttalte prinsipielt at det ikke er grunnlag for å gi medhold ved fremleggelse av gyldig p-tillatelse/oblat i ettertid i saker hvor tillatelsen ikke lå bak frontruten, godt synlig og kontrollerbar ved kontroll.

Sak 1962 – 16.08.17

Nemnda uttalte at det er bilførers ansvar å forsikre seg om at man oppgir korrekt informasjon ved registrering av oblat.  Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at brukeren må kontrollere at mottatte kvittering stemmer overens med ønsket registrering.  Nemnda påpekte at klager ved registrering mottok en kvittering på SMS hvor det var mulig å kontrollere at det var registrert riktig oblatnummer etter at registreringen er foretatt.

Nemnda uttalte generelt det ikke er grunnlag for å gi medhold i saker hvor gyldig oblat ikke foreligger på kontrolltidspunktet, der dette er påkrevet.

P-tillatelsen må legges godt synlig bak frontruten, det er ikke nok å ha en p-tillatelse

Sak 718 – 01.06.17

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at der det av områdets regulering klart fremgår at det kreves gyldig tillatelse/bevis/oblat eller lignende for å stå hensatt på området, må bilfører forholde seg til dette om det er ønskelig å benytte plassen. I motsatt fall må bilfører finne annen lovlig parkering.

Sak 1641 – 03.08.17

Nemnda uttalte prinsipielt at det er bilførers ansvar å påse at man innehar slik gyldig bevis som reguleringen på stedet krever ved parkering, og bemerket at man i tilfeller der man har betalt for parkeringsbevis, men ikke mottatt dette, må ta kontakt med virksomheten før man parkerer.

Sak 1791 – 26.07.17

Nemnda uttalte prinsipielt at det forhold at en forhåndsbetaler leie for parkeringen ikke gjør at det er urimelig å ilegge eller opprettholde en kontrollsanksjon som er ilagt for at gyldig p-tillatelse ikke lå godt synlig bak frontruten.

Sak 1928 – 16.08.17

Nemnda uttalte prinsipielt at det forhold at en i utgangspunktet har tillatelse til å parkere på et område, ikke gjør at det er urimelig å ilegge eller opprettholde en kontrollsanksjon dersom en parkeringsbestemmelse er brutt.

Generelt

«Reservert» betyr «forbeholdt»

Sak 2109 – 09.08.2017

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at ordet «reservert» etter en alminnelig språklig forståelse tilsier at plassen er reservert en konkret gruppe, og at plassen således ikke er tilgjengelig for allmenheten ved å betale på p-automaten.

Sak 14870 – 20.01.2020

Nemnda bemerket på generelt grunnlag at når et område er regulert parkering mot parkeringstillatelse, -bevis eller oblat bør en normalt aktsom fører forstå at dette medfører at man ikke kan parkere lovlig på stedet mot betaling av avgift til automat eller i applikasjon.

Innehar ikke p-tillatelsen ved parkering

Sak 8105 – 29.08.2018

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at dersom det ikke er mulig for bilfører å fremskaffe p-tillatelse, p-oblat eller lignende, vil ikke dette automatisk føre til frafall av kontrollsanksjon. I slike tilfeller kan bilfører eventuelt kontakte virksomheten, eller finne en annen lovlig parkering.

Sak 11675 – 21.05.2019

Sekretariatet bemerker: I slike tilfeller som omtalt under, burde fører kontakte virksomheten eller finne annen lovlig parkering, hvilket er lagt til grunn av nemnda i flere lignende avgjørelser.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at en fører som bruker en reservert p-plass på fast basis, ikke har krav på rimelig tid til å hente p-tillatelsen ved parkering. Nemnda viste til at faste brukere av en p-plass kan ta sine forhåndsregler, og at de bør sørge for å ha med seg tillatelsen når de har et parkeringsbehov på plassen.

Har i utgangspunktet «rett til å parkere»

Sak 15308 – 25.02.2020

Nemnda bemerket på generelt grunnlag at dette alene ikke er tilstrekkelig grunn til å oppheve en kontrollsanksjon hvor en parkeringsbestemmelse er brutt, all den til rett til parkering på et sted ikke utløser en rett til å stå parkert i strid med skiltede vilkår.

«Stengt hentested» for p-tillatelse

Sak 14951 – 17.02.2020

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det faktum at et sted for henting av parkeringstillatelse er stengt, ikke gir adgang til å fravike vilkårene for parkering på stedet. Nemnda viste til at bilfører skal forholde seg objektivt til skiltingen, og at det ikke er åpnet for at bilfører selv kan foreta en konkret vurdering av hvorvidt skiltingen skal følges i det enkelte tilfelle eller ikke. I slike tilfeller bør bilfører kontakte virksomheten for å undersøke hvorvidt man kan parkere lovlig på stedet, eller finne en alternativ parkeringsplass

Håndskrevet lapp

Sak 12587 – 30.07.2019

Nemnda fant at skiltingen på området klart viste at man må ha gyldig P-tillatelse/avtale for å kunne parkere på plassen, og at parkeringsvilkårene under pkt.2 viser at kjøretøyet må være elektronisk registrert, eller at gyldig p-tillatelse må ligge plassert godt synlig bak frontruten for kontroll. 

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at en håndskrevet lapp ikke vil anses gyldig på et område med krav om gyldig p-tillatelse eller gyldig elektronisk p-avtale, i det en konsekvens av å godta slike lapper vil kunne føre til at systemet med bruk av tillatelser undergraves. 

23481 – 13.09.2022 – Egenprodusert lapp er ikke p-bevis

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at en egenprodusert lapp ikke vil anses som gyldig på et område med krav om gyldig p-tillatelse eller gyldig elektronisk p-avtale, idet en konsekvens av å godta slike lapper vil kunne føre til at systemet med bruk av tillatelser undergraves.

Parkering før man mottar p-tillatelsen

Sak 2073 – 20.09.2017

Sekretariatet bemerker: Saken gjelder et tilfelle der fører enda ikke hadde mottatt p-bevis i posten

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at man ikke kan parkere på et område med krav om p-tillatelse før man har faktisk har p-tillatelsen.

Vilkår om elektronisk registrering må skiltes

Sekretariatet bemerker: parkeringsvilkår skal skiltes, men ved vurderingen av hvorvidt bilfører har parkert i strid med vilkårene på et område, vil både de avtalte og de skiltede vilkår kunne være av relevans. Se her saker som gjelder «Privat skilting» under kategorien skilting. Dersom bilfører ikke har et avtaleforhold med parkeringsvirksomheten vil de skiltede vilkår være avgjørende.

Sak 1520 – 25.07.2017

Det fremgår av oppsatt skilting at området er reservert mot gyldig parkeringstillatelse godt synlig i kjøretøyets frontvindu. På skiltet er det med undertekst påskrevet at kunder til EVO kan parkere på anviste/merkede plasser i gitte tidsrom. Nemnda bemerket at det ikke fremkommer av skiltene på stedet at parkering på de reserverte plassene for kunder til EVO krever elektronisk registrering eller parkeringstillatelse i frontruten. Dette vilkåret må i så tilfelle skiltes/informeres om spesifikt på området.

Nemnda bemerket på generelt grunnlag at det er selskapets ansvar å skilte tydelig med de vilkår de mener skal gjelde på et område som dette. Dersom man ønsker at parkering kun skal tillates med elektronisk registrering, må dette fremgå av skilt eller lignende.

Vilkår om p-tillatelse må skiltes

Sak 1631 – 26.07.2017

Området var regulert som reservert parkering. Området var derfor ikke regulert i forskriften, jf § 3 (2). Det er således skiltingen på stedet som fastsetter hvilke vilkår som gjelder for parkering.

På dette området er det ikke skiltet som vilkår for parkering at tillatelsen må ligge godt synlig bak frontruten. Av skiltet på området fremkommer det at vilkåret er «med gyldig tillatelse». På selve tillatelsen står det heller ikke opplyst om at tillatelsen må ligge godt synlig bak frontruten.

Nemnda bemerket på generelt grunnlag at det er selskapets ansvar å skilte tydelig med de vilkår de mener skal gjelde på et område som dette. Dersom man ønsker at parkeringstillatelse skal legges frem på et spesifikt sted i kjøretøyet, må dette fremgå av informasjonsskilt eller lignende. Såfremt skiltingen ikke opplyser om at gyldig tillatelse må ligge godt synlig bak frontruten, er det nok at man har gyldig tillatelse.

Sak 1231 – 22.06.2017

Det fremgår av oppsatt skilting at området er reservert, og at det gjelder alle nummererte P-plasser og områder. Det er ikke skiltet vilkår om at man må inneha gyldig leieavtale for å kunne parkere på plassen. Kontrollsanksjonen er ilagt på bakgrunn av «Gyldig p-tillatelse ikke synlig i frontruten/ingen gyldig elektronisk p-avtale registrert».

Etter en naturlig tolkning av hensynet bak vilkåret for parkering fant nemnda at elektronisk registrert avtale, eller en fysisk parkeringstillatelse, naturligvis bør ligge synlig fremme for kontroll for at man skal ha mulighet til å etterse at vedkommende fyller vilkårene for å stå på stedet. Nemnda bemerket likevel at det ikke fremkommer av skiltene på stedet at det et krav om tillatelse eller gyldig leieavtale for parkering på stedet.

Nemnda uttalte at dersom virksomheten ønsker at dette skal være et vilkår, må det skiltes/informeres spesifikt om vilkåret på området. Det forhold at klager ikke hadde fremlagt parkeringstillatelse eller elektronisk registrert p-avtale, kan derfor ikke sies å være et brudd på den fremlagte skiltingen på stedet.

Nemnda bemerket, på generelt grunnlag, at det er selskapets ansvar å skilte tydelig med de vilkår de mener skal gjelde på et område som dette. Nemnda fant etter dette at bilfører ikke hadde handlet i strid med den skiltede reguleringen av området.

Virksomheten har dokumentert at kjøretøyet ikke hadde gyldig parkeringstillatelse

Sak 24873 – 21.11.2022

Det er bestridt om kjøretøyet hadde en gyldig parkeringsavtale på kontrolltidspunktet. Nemnda uttalte, på generelt grunnlag, at der virksomheten har dokumentert at kjøretøyet ikke var registrert i avtalen på kontrolltidspunktet, er det sannsynlighetsovervekt for at dette skyldtes en brukerfeil. Nemnda uttalte i denne forbindelse at bilfører må påse at kjøretøyet registreres og fullføres, slik at en gyldig avtale foreligger for kjøretøyet, såfremt klager har en kontrollmulighet i appen, slik tilfellet var i denne saken. Nemnda viste til at bilfører er ansvarlig for å sjekke at riktige opplysninger er tastet inn i avtalen, samt kontrollere at avtalen fullføres/bekreftes.

Gyldighet

Et p-bevis er kun gyldig der det er gyldig

Sak 4171 – 10.01.2018

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at en p-tillatelse fra et område ikke uten videre er gyldig på et annet område. Nemnda viste til at fører ikke kunne anta at hun kunne parkere med p-tillatelse fra en annen avdeling fordi hun tidligere skal ha fått muntlig tillatelse til det. Nemnda påpekte at dersom man mener å ha fått tillatelse til å parkere i strid med reglene i parkeringsforskriften, bør en få en skriftlig bekreftelse på dette. Nemnda viste også til at gyldighetsområdet skal fremgå av kontrakten partene har for leie av p-plass.

Sak 16715 – 20.07.2020

Nemnda uttalte generelt at når man får en elektronisk parkeringstillatelse som gjelder for et bestemt parkeringsområde, bør en aktsom fører forstå at parkeringsbeviset ikke er gyldig andre steder, selv om man befinner seg på samme adresse. (…) Da skiltet videre angir at man må ha elektronisk registrert kjennemerke eller P-bevis, fant nemnda at en aktsom fører burde forstått at det var egne tillatelser for disse plassene.

Sak 12902 – 26.08.2019

Nemnda viste til parkeringsbeviset klager har lagt ved, og at det sto på denne at den gjaldt sone gul, rød, inne i kjeller. 

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at når man får utstedt et parkeringsbevis til å gjelde på en konkret adresse og for eksempel i et parkeringshus eller kjeller, bør en normalt aktsom fører forstå at parkeringsbeviset ikke er gyldig andre steder, selv om man befinner seg på samme adresse.

Anskaffet p-tillatelse etter ileggelsen

Sak 106 – 27.03.2017

Nemnda fant det dokumentert at kjøretøyet ved kontroll ikke hadde gyldig fremlagt parkeringstillatelse for området. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at parkeringstillatelse anskaffet etter ileggelsen ikke kvalifiserer til frafall.

Definisjoner / En billett er ikke et p-bevis / Kan ikke kjøpe billett til reservert plass

Sak 899 – 21.06.2017

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at ordet «reservert» utfra en alminnelig språklig forståelse tilsier at plassen er reservert en konkret gruppe, og at plassen således ikke er tilgjengelig for allmenheten ved å betale på p-automaten.

Nemnda fant det dokumentert at klager hadde parkert på reservert plass uten gyldig parkeringstillatelse, og at kontrollsanksjonen var å anse som rettmessig ilagt, jf. parkeringsforskriften § 36, første ledd.

En billett er ikke en p-tillatelse

Sak 1747 – 07.08.2017

Nemnda uttalte prinsipielt at et parkeringsbevis eller en parkeringstillatelse ikke er det samme som en parkeringsbillett. Nemnda bemerket at en naturlig språklig forståelse av «Reservert parkering mot gyldig p-bevis» ikke kan medføre at billett fra automat eller en betaling til Easypark vil være et gyldig p-bevis.

Mottatt tillatelsen fra andre

Sak 3133 – 15.11.2017

Nemnda uttalte prinsipielt at det er førers eget ansvar å påse at den p-tillatelsen som legges i frontruten er gyldig for parkering. Dette inkluderer både kontroll av datoen på p-tillatelsen og hvilket område p-tillatelsen er gyldig for. Prinsippet endres ikke av at p-tillatelsen er mottatt fra noen andre.

Utfylling av p-tillatelse

Sak 13993 – 22.10.2019

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det måtte være åpenbart for en normalt aktsom fører at en parkeringstillatelse som er endret på klart ikke er å anse som gyldig. Dersom klager ikke forstår hvordan parkeringstillatelsen skal fylles ut burde han kontakte virksomheten. Nemnda bemerket videre at det er angitt «Gjelder fra dato (…) til dato (…)» på tillatelsen, slik at en normalt aktsom fører burde forstå hvordan parkeringstillatelsen skal fylles ut på korrekt måte. Nemnda viste til at det på parkeringstillatelsen klager har fylt ut tydelig fremgår at det er foretatt endring av dato.

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at enhver resirkulering av parkeringstillatelse klart må anses som ugyldig såfremt ikke annet fremgår av parkeringsvilkårene på stedet. Dersom en skulle tillate slik bruk av parkeringstillatelser vil det medføre at systemet med bruk av parkeringstillatelser, og hensynet bak en slik praksis, kan undergraves. Nemnda viste også til at det forhold at man er gjest på stedet og i utgangspunktet har rett til å parkere på stedet, ikke gjør det urimelig å opprettholde en kontrollsanksjon når fører har brutt parkeringsvilkårene på stedet.

Sak 14867 – 04.02.2020

Nemnda viste innledningsvis til at det fremgikk av klagers forklaring at hun startet utfyllingen med klokkeslettet der datoen skal stå, før hun endret til dato og deretter klokkeslett. Nemnda påpekte at p-tillatelsen dermed var endret, og at det står på p-tillatelsen med uthevet skrift: «Det er ikke tillat å rette allerede påført tekst!». Nemnda viste i denne sammenheng til at det så ut til at flere av tallene på datoen og klokkeslettet så ut til å være endret.

Nemnda viste til at en konsekvens av å godta slike endringer og evt. gjenbruk av tillatelse, vil være at systemet med bruk av parkeringstillatelser samt hensynet bak en slik praksis, kan undergraves. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det ikke er tillatt å endre allerede påført tekst på en p-tillatelse.

Det samme prinsippet er gjentatt i prinsippavgjørelse, sak 14881, der nemnda uttalte generelt at «en parkeringstillatelse ikke er å anse som gyldig dersom allerede påført tekst eller dato er endret. Nemnda fant at klager hadde vært uaktsom ved å ha endret på parkeringstillatelsen/kortet, og at kjøretøyet sto i strid med skiltede parkeringsvilkår».

Sak 14955 – 13.02.2020 – må fylle inn korrekt dato

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at en parkeringstillatelse, -bevis eller lignende åpenbart må være påført korrekt dato for å være gyldig. Nemnda viste videre til at det er fører som bærer risikoen for at korrekt dato er fylt ut, og videre for at ileggelse kan finne sted om feil dato er påskrevet. Nemnda bemerket også at det er førers ansvar å påse at kjøretøyet står parkert i henhold til skiltede vilkår, og at det tydelig fremgår av gjestekortet at det kun er «gyldig når det er korrekt utfylt».

Nemnda presiserte i prinsippavgjørelse, sak 15604, at en p-tillatelse med påført gyldighetsdato lengre enn tillatt dato også måtte anses som ugyldig.

Sak 9266 – 16.11.2018

Nemnda viste til at det fremgår av parkeringstillatelsen at den kun er gyldig i ferdig utfylt original. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at en parkeringstillatelse ikke er gyldig dersom den bare er delvis utfylt. Bilens registreringsnummer var ikke utfylt.

Nemnda viste til at fører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er parkert i samsvar med reguleringen på stedet, og at klager har parkert i strid med denne reguleringen ved å parkere uten gyldig parkeringstillatelse.

Betaling i applikasjon er ikke p-tillatelse

Sak 9715 – 10.12.2018

Det fremgår av dokumentasjonen i saken at plassen klager sto parkert er skiltet med reservert for kunder og ansatte mot gyldig elektronisk p-tillatelse. Nemnda uttalte at ordet «reservert» ut fra en alminnelig språklig forståelse tilsier at plassen er reservert en konkret gruppe, og at plassen således ikke er tilgjengelig for allmennheten ved å betale på automaten eller elektronisk i applikasjon. Nemnda påpekte at en naturlig språklig forståelse av «Reservert parkering mot gyldig elektronisk p-tillatelse» ikke kan medføre at billett fra automat eller betaling i applikasjon vil være en gyldig tillatelse. Nemnda fant at skiltingen var tydelig, slik at en aktsom fører burde forstått at hun ikke kunne parkere på plassen uten gyldig elektronisk parkeringstillatelse. 

Det er ubestridt av partene i saken at klager ikke hadde en slik elektronisk tillatelse på ileggelsestidspunktet, og nemnda kom etter dette frem til at kontrollsanksjonen var rettmessig ilagt jf. parkeringsforskriften § 36 første ledd.

Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning. I liknende saker, hvor klager har parkert på plass reservert for motorvogn med elektronisk parkeringstillatelse og betalt for parkeringen på automat eller i applikasjon, kan sekretariatet for fremtiden fatte vedtak på samme premisser.

Kopi av p-tillatelse

Sak 878 – 14.06.2017

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at der det klart fremkommer at det er foretatt en kopiering av en gyldig parkeringstillatelse og kopien legges i kjøretøyet som parkeringsbevis, må denne anses ugyldig så fremt ikke annet er bestemt av vilkår på stedet. En konsekvens av å godta slike kopier av tillatelse, vil være at systemet med bruk av parkeringstillatelser kan undergraves.

Sak 609 – 21.06.2017

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at en kopiert parkeringstillatelse ikke er gyldig, og fant det sannsynliggjort at parkeringen var et brudd på parkeringsforskriften § 31 andre ledd.

Overskriving på p-tillatelse

Sak 217 – 23.03.2017

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at der det klart fremkommer at det er foretatt endringer, overstrykninger eller annen form for resirkulering av parkeringstillatelse, må denne anses ugyldig så fremt ikke annet er bestemt av vilkår på stedet.

Utløpt p-tillatelse under parkeringstiden

Sak 15596 – 23.03.2020

Nemnda viste til klagers forklaring i saken og at klager ikke enda hadde mottatt tillatelsen for 2020 da han dro på ferie.

Nemnda bemerket i den sammenheng at klager kunne tatt visse forholdsregler før han dro på ferie og eksempelvis kontaktet virksomheten i forkant for å høre om hvordan han skulle gå frem. Når fører likevel velger å la kjøretøyet stå parkert på stedet, bærer han selv risikoen for at gyldig registrering foreligger under hele parkeringstiden. Nemnda fant også å bemerke at klager etter egen forklaring kom hjem 5.01, og at ileggelsen fant sted 10.01, slik at klager klart kunne bebreides for at gyldig tillatelse ikke forelå ved kontroll.

Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning, og at sekretariatet i fremtiden kan fatte vedtak på samme premisser når den parkerende ikke har sørget for å inneha gyldig parkeringstillatelse for hele parkeringstiden.

Flere vilkår (p-tillatelse og betaling)

Sak 20151 – 17.06.2021
Nemnda uttalte på generelt grunnlag at en normalt oppmerksom fører burde kunne
forstå at man både må ha p-tillatelse og betale avgift ved parkering, der det er stilt vilkår
om dette, ved f.eks. på en plass skiltet med: «Parkering kun med fremlagt p-kort og
betalt Easypark».

Spesialtillatelse – Ikke tilstrekkelig med vanlig ansattavtale eller å betale avgift

25233 – 13.12.2022

Nemnda uttalte, på generelt grunnlag, at en naturlig språklig forståelse av «spesialtillatelse» tilsier at man trenger en spesiell tillatelse for å parkere på området, og at det ikke er tilstrekkelig å ha en vanlig ansattavtale, eller å betale avgift for å kunne parkere der.

Nemnda viste videre til at det sjeldent er skiltet med parkeringsregulering på gresset slik som her, og at fører i så måte har en ekstra oppfordring til å kontrollere at man oppfyller de skiltede vilkårene for å kunne parkere der. Nemnda uttalte at det er førers ansvar å påse at kjøretøyet er parkert i tråd med skiltede vilkår, og at en har en gyldig p-avtale for området det parkeres på.

Boligsoneparkering

Beboerkort / boligsonekort / beboerparkering / boligsoneparkering.

Sekretariatets merknad: Ikke alle sakene om beboerparkering/boligsoneparkering er prinsippavgjørelser, men gir uttrykk for en fast praksis. Den faste praksisen slår fast at man selv er ansvarlig for å fornye og betale for ny parkeringstillatelse for beboerparkering/boligsoneparkering, så lenge dette er opplyst av parkeringsvirksomheten, for eksempel på deres nettsider.

Sak 18683 – 02.02.2021

Nemnda uttalte på generelt grunnlag at man som bruker av tjenester som beboerparkering/boligsoneparkering, må påse at gyldig avtale foreligger og er betalt før man parkerer, jf. parkeringsforskriften § 27, jf. § 29. Nemnda påpekte at man er selv er ansvarlig for at man har gyldig beboerkort/boligsonekort der dette er påkrevet. Dette betyr at man også er ansvarlig for å registrere og betale for parkeringstillatelse for boligsoneparkering, og påse at denne er behandlet og gyldig før man parkerer. Dersom søknad for beboerparkering/boligsoneparkering ikke er innvilget på tidspunktet, må bilfører finne annen lovlig parkering.

Sak 793 – 01.06.2017

Nemnda la til grunn at klagers kjøretøy ved kontroll sto hensatt på strekning skiltet parkering mot avgift eller beboerkort. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at brukere av beboerparkering burde være kjent med at det stilles krav til forhåndsbetaling for at tillatelsen skulle være gyldig, da det fremgår av nettsiden til virksomheten at beboerkortet må fornyes hvert år, og at man selv er ansvarlig for at man har gyldig beboerkort. Det fremgår også i forskrift om beboerparkering i Oslo kommune at innehaver plikter å ha gyldig tillatelse til enhver tid.

Nemnda uttalte at sekretariatet i fremtiden kan avgjøre saker der det klages på manglende informasjonsbrev om fornyelse av beboerkort og utsendelse av giro.

Sak 4436 – 15.01.2018

Samme utfall som i sak 4253.

Nemnda uttalte videre at det legges til grunn at samtlige som inngikk avtale i prøveordningen for beboerparkering i Oslo kommune for 2017, fikk informasjon om at kortet kun vil være gyldig frem til den faste ordningen trådte i kraft. Nemnda uttalte videre prinsipielt at kunngjøringen av endringen i dagspressen, sett i sammenheng med informasjonen gitt ved inngåelse av avtalen, må anses tilstrekkelig for at klager må være ansvarlig for at avtalen ikke var fornyet.

Endelig uttalte nemnda på generelt grunnlag at bilfører/eier ikke kan regne med å få innvilget fornyet beboerkort. Hver søknad skal behandles i henhold til forskrift om beboerparkering , og det kan derfor ikke legges til grunn at man kan parkere på slike plasser i den tiden man venter på utfall av en fornyet søknad.

Sak 19 – 22.02.2017 og sak 21 – 22.02.2017

Nemnda la til grunn at klager var kjent med at det stilles krav til forhåndsbetaling for at tillatelsen skulle være gyldig, og at klager ved kontroll ikke hadde gyldig tillatelse, da han ikke hadde betalt. I denne sammenhengen likestilles elektronisk p-kort med fysisk p-kort.

Parkert i boligsone, betalt avgift

Sak 24829 – 25.10.2022

Nemnda uttalte, på generelt grunnlag, at man ikke kan betale parkeringsavgift på en plass som gjelder beboere med parkeringskort. For å kunne parkere lovlig på plassen, uttalte nemnda at man må inneha gyldig parkeringstillatelse.