«Nemnda skal avgjøre klagen på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og vilkår på det enkelte parkeringsområde. Nemnda kan helt eller delvis sette til side kontrollsanksjon dersom det vil virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å opprettholde den».

Parkeringsforskriften § 52 første ledd første og annet punktumNemndas avgjørelse

Nemndspraksis om rimelighet

Nemndspraksis som omhandler rimelighet relatert til helse/sykehus/legevakt

Sakslisten under er saker som ikke er generelle/prinsipielle, men saker hvor nemnda etter en konkret vurdering har funnet at enten faller innenfor eller utenfor “urimelighet” etter parkeringsforskriften § 52 første ledd annet punktum.

Sak 10298 – 18.03.19 – varm kaffe

Klager har forklart at hennes ett år gamle sønn hadde fått en kopp med varm kaffe over seg og at hun derfor tok han til legevakten. Videre forklarte hun at billetten ikke kom med en gang, men at hun tenkte at betalingen var registrert på bilnummeret. Hun tenkte  ikke på at hun ikke hadde registrert kjennemerke på automaten. Virksomheten har ikke motsagt klagers anførsel om at billetten ikke blir skrevet ut umiddelbart, og nemnda bemerket at det ikke fremgår av dokumentasjonen i saken at bilfører får beskjed på automaten at billetten skrives ut eller på annen måte gjøres oppmerksom på at man må vente. Nemnda uttalte at klager ikke burde antatt at betalingen var i orden, men hadde forståelse for at klager var i en stresset situasjon. Det fremgår av legeerklæringen at barnet har fått «lunken» kaffe på høyre underarm, men klager mener dette kan skyldes en misforståelse da det var snakk om varm kaffe. Nemnda fant særlig å legge vekt på barnets alder, og at situasjonen potensielt kan være alvorlig. Noe som også understøttes av at det av erklæringen følger at det er satt opp ny dybdevurdering 2 dager etter besøket.  

Nemnda fant etter en konkret helhetsvurdering at klager i denne saken har forsøkt å gjøre opp for seg og forholdt seg slik en aktsom fører kan forventes å forholde seg under slike omstendigheter, slik at det ville være urimelig å opprettholde kontrollsanksjonen.

Sak 13952 – 04.11.19 – utløpt parkeringsbillett, epilepsi

Sekretariatet bemerker: Klager hadde i saken anført at hun jobbet i avlastning for barn og unge, og at hun var på tur med en bruker som fikk et epileptisk anfall. Klager vedla en bekreftelse fra kommunen som bekreftet hendelsesforløpet.

Nemnda fant det i saken dokumentert at kjøretøyet var hensatt med en utløpt billett. Kontrollsanksjonen kunne etter dette rutinemessig ilegges etter parkeringsforskriften § 36 første ledd, jf. parkeringsforskriften § 31 annet ledd.

Imidlertid har klager i saken anført at brukeren hun fulgte fikk et epilepsianfall, slik at hun var forhindret fra å flytte kjøretøyet innen utløpstiden på billetten, da hun måtte gi nødvendig helsehjelp (…). Nemnda fant etter dette å vurdere om kontrollsanksjonen måtte oppheves dersom det ville virke urimelig å opprettholde den, jf. parkeringsforskriften § 52 første ledd annet punktum.

Nemnda påpekte at det av sakens opplysning ikke fremkommer hvorvidt klager hadde anledning til å registrere parkeringen elektronisk, slik at man kunne tatt høyde for forsinkelser. Nemnda fant uavhengig av dette forhold at brukerens tilstand i dette foreliggende tilfellet, etter nemndas syn, var av en slik karakter at det ikke var påregnelig for bilfører at et anfall kunne forekomme. Nemnda fant også å legge vekt på at anfallet skjedde kort tid før billettens utløp samt at de på dette tidspunktet var på vei til kjøretøyet.

Sak 14005 – 06.11.19 – dødsfall i familie, tilkalt av sykehuset, forholdet var dokumentert

Det fremgår av sakens dokumenter at klager hadde betalt til feil takstgruppe med EasyPark og at klagers kjøretøy derfor sto i strid med parkeringsvilkårene på stedet og kunne ilegges kontrollsanksjon, jf. parkeringsforskriften § 36 første ledd. Nemnda uttalte at fører ved bruk av elektronisk registrering i utgangspunktet plikter å kontrollere at man registrerer korrekt informasjon, herunder korrekt takstgruppe. Nemnda bemerket at det normalt kreves at fører sjekker takstgruppen som gjelder på området og ikke bare stoler på appens stedplassering da denne kan være noe unøyaktig. Nemnda viste til at betjenten som utfører kontroll ikke vil finne gyldig betaling eller registrering ved bruk av feil takstgruppe.

På bakgrunn av dokumentasjonen om at klagers far døde forholdsvis kort tid etter ileggelsen, fant nemnda å måtte vurdere om kontrollsanksjonen etter parkeringforskriften § 52, helt eller delvis kunne settes til side fordi det ville virke urimelig å opprettholde den. Nemnda fant at klager i dette konkrete tilfellet hadde oppført seg som en normalt aktsom fører. Nemnda viste til at klager hadde blitt tilkalt av sykehuset med beskjed om at hun måtte skyndte seg, det forhold at klager hadde betalt, men til feil takstkode samt at forholdet rundt dødsfallet var dokumentert. Nemnda fant på bakgrunn av det ovenfor nevnte at kontrollsanksjonen skulle settes til side fordi det ville være urimelig å opprettholde den i dette konkrete tilfellet.

Sak 10232 – 14.02.19 – fulgte etter ambulansen med hennes mann som hadde hatt hjertestans

Nemnda fant innledningsvis grunn til å bemerke at det på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon ikke kunne sies å være tale om en situasjon som var av så akutt karakter at bestemmelsene for nødrett trer inn.

Vurderingstemaet blir etter dette hvorvidt kontrollsanksjonen etter parkeringsforskriften § 52, helt eller delvis kunne settes til side fordi det ville virke urimelig å opprettholde den. Klager har forklart at hennes mann hadde hatt hjertestans, og at hun fulgte etter ambulansen. Hun forklarte videre at hun ankom plassen i mørket og at hun parkerte etter skiltet som viste til besøksparkering.

Det er ubestridt av partene at det på rekken klager sto parkert er skiltet med parkering for ansatte mot gyldig parkeringsbevis fremlagt for kontroll, men nemnda fant etter en helhetsvurdering i denne konkrete saken at det ville virke urimelig å opprettholde kontrollsanksjon. Nemnda fant det avgjørende at klager befant i seg i en stressende situasjon, og at hun hadde betalt for parkeringen.

Man må ta høyde for forsinkelser i helsevesenet

Sak 12225 – 26.06.19

Nemnda uttalte innledningsvis at området var tydelig skiltet og at partene ikke syntes å være uenige om dette.

Nemnda fant at klager ikke har dokumentert at situasjonen var av så akutt karakter at bestemmelsene for nødrett trer inn. Nemnda vurderte deretter om det ville være urimelig å opprettholde ileggelsen på bakgrunn av situasjonen klager befant seg i. Nemnda fant derfor grunn til å vurdere om kontrollsanksjonen etter parkeringsforskriften § 52 helt eller delvis kunne settes til side fordi det ville virke urimelig å opprettholde den.

Nemnda viste til at slike plasser nærme inngangen med så kort maks p-tid, normalt er ment for av-og påstigning. Nemnda fant det sannsynliggjort at klager hadde vært på plassen lenger enn planlagt p-tid, men fant å måtte vurdere om klager hadde tatt tilstrekkelig høyde for forsinkelser, som er svært vanlig innen helsevesenet. Nemnda viste til klagers utskrift over besøk på sykehuset, der samtlige besøk var på minst 30 minutter, og kunne ikke se at klager hadde tatt høye for forsinkelse ved parkering på denne plassen med maks 15 minutters parkeringstid. Nemnda viste også til virksomhetens skiltplan i parkeringsregisteret på vegvesen.no, og at det der fremkom at det var flere alternative plasser på området med langt lenger tillatt p-tid som klager kunne benyttet seg av.

Nemnda fant etter en konkret helhetsvurdering at kontrollsanksjonen i dette tilfellet ikke kunne tilsidesettes av rimelighetsårsaker. Nemnda fant at klagers kjøretøy sto i strid med den skiltede reguleringen, idet kjøretøyet var hensatt over maks tillatt p-tid. Nemnda fant at klager kunne bebreides for overtredelsen, og at kontrollsanksjonen var rettmessig ilagt, jf. parkeringsforskriften § 36 første ledd.

“To foreldre”

Sekretariatet bemerker: Nemnda har i saker hvor det er tale om barn hos legevakten blant annet lagt vekt på at det var to foreldre til stede. I ett tilfelle har skaden subjektivt fremstått som såpass alvorlig at det var forståelig at det ble betalt til feil automat/takstsone.

Sak 13620 – 23.10.19 – datter på legevakten, stort skadepotensiale, to foreldre

Sekretariatet bemerker: Saken gjaldt et barn  med to foreldre til stede hos legevakten. Forholdene var dokumenterte.

Nemnda fant det ikke dokumentert at kontrollsanksjonen burde oppheves basert på nødrett idet det var to voksne på stedet. Nemnda fant videre å vurdere hvorvidt det ville urimelig å opprettholde kontrollsanksjonen jf. parkeringsforskriften § 52.

Nemnda fant det avgjørende at klagers kone har vist betalingsvilje og foretatt betaling til Romerike helsebygg, selv om det var betalt til uteområdet. ​Nemnda viste til at klagers datter skal ha falt 1 meter med hodet først, og blødd fra nese og munn. En slik skade på et så lite barn kan fremstå som veldig alvorlig før man får en medisinsk kyndig person til å undersøke barnet. Det er videre ved hodeskader vanskelig å vurdere hvor alvorlig skaden kan være og skadepotensialet er såpass stort at det i det foreliggende må anses rimelig å akseptere at klagers kone ikke kontrollerte takstgruppen med det som fremgikk av automaten på stedet. Nemnda la også vekt på dokumentasjonen fra legevakten som bekrefter forholdene. Nemnda fant dermed at det ville være urimelig å opprettholde kontrollsanksjonen etter § 52.

Nemnda fant dermed at det ville være urimelig å bebreide klager for overtredelsen i dette tilfellet, og at kontrollsanksjonen som følge av dette måtte settes til side.

Sak 11200 – 21.05.19 – sønn på legevakten, feil takstsone, to foreldre

Sekretariatet bemerker: Saken gjaldt et barn som hadde skadet seg med to foreldre til stede hos legevakten. Dokumentasjon fra legevakten var ikke fremlagt.

Nemndas flertall, nemndas leder og bransjens representant, fant under tvil likevel å legge avgjørende vekt på at klager har forklart at begge foreldrene var med på legevakten. Virksomheten har forklart at automatene er satt opp ved inngangen til legevakten, og nemnda kom etter dette frem til at det ikke var urimelig å forvente at i alle fall en av foreldrene kontrollerte takstsonen på automaten for å påse at betalingen ble registrert med korrekt informasjon. Det forhold at det er betalt for parkeringen vil ikke få betydning for utfallet i saken, da det er klart at man på avgiftsregulert plass må betale for det området man parkerer. 

Nemndas mindretall, Forbrukerrådets representant, dissenterte i avgjørelsen idet hun fant det urimelig å opprettholde kontrollsanksjonen i dette konkrete tilfellet, jf. parkeringsforskriften § 52.

Sak 13214 – 17.10.19 – datter på legevakten, feil takstsone, to foreldre

Sekretariatet bemerker: Saken gjaldt et barn som hadde skadet seg med to foreldre til stede hos legevakten. Dokumentasjon fra legevakt var ikke fremlagt.

Nemnda vurderte videre hvorvidt det ville virke urimelig å opprettholde kontrollsanksjonen etter parkeringsforskriften § 52. 

Nemnda uttalte at det er forståelig at situasjonen ble opplevd som stressende for klager. Nemnda flertall, nemndas leder og bransjens representant, fant det imidlertid avgjørende at klager hadde foretatt registrering til en takstgruppe hun var klar over ikke var riktig, og at hun heller ikke hadde kontaktet virksomheten om problemet. Idet begge foreldrene var på stedet og datteren allerede var brakt inn til legevakten av hennes mann, fant ikke flertallet at dette ville være urimelig å kreve av en normalt aktsom fører.

Forbrukerrådets representant dissenterte i avgjørelsen da hun mente det ville være urimelig å opprettholde sanksjonen i dette konkrete tilfellet.

I de aller fleste tilfeller vil saker hvor det blir anført at det forelå nødrett, eller en nødrettslignende situasjon, i realiteten være en vurdering av rimelighet etter parkeringsforskriften § 52 første ledd annet punktum, da det faller utenfor nødrett i straffelovens forståelse. Dette vil alltid være en konkret vurdering. Vi viser derfor også til nemndas praksis som omhandler rimelighet, som du finner under fanen «Rimelighet».

Generell informasjonSekretariatets bemerkning
Innhold
  • Nødrett
  • Motorhavari

Nødrett

Utgangspunkt – Nødrett / Nødrettsliknende situasjon

Sak 2468 – 19.09.17

Nemnda fant det sannsynliggjort at klager har diabetes type 1. Nemnda uttalte på generelt grunnlag at flere faktorer må vurderes der nødrett eller en nødrettsliknende situasjon er anført. Disse faktorene inkluderer blant annet hvorvidt situasjonen var utenfor førers kontroll, og hvorvidt fører kunne forventes å ha tatt i betraktning muligheten for situasjonen før føring av motorvogn. Det legges også vekt på hvorvidt fører hadde mulighet til å unngå eller overvinne følgene av situasjonen.

I tilfeller hvor fører har fått føling må vurderingen være hvorvidt fører var forhindret fra å ta forhåndsregler som vil hindre følingen. Nemnda fant at klager ikke har dokumentert at han var forhindret fra å ta forhåndsregler som ville stanset følingen, for eksempel ved å ha med seg noe søtt han kunne spise ved tegn på føling (følingsmat). Nemnda viste til at fører var kjent med sin sykdom før han førte motorvognen, og at man i slike tilfeller har rimelig grunn til å ta forhåndsregler.

Utgangspunkt – Force majeure

Sak 2478 – 19.09.17 – snøstorm i Oslo

Sekretariatet bemerker: Klager hadde i saken anført at han grunnet snøstorm måtte ta en annen bil da hans el-bil manglet vinterdekk. Han hadde glemt å registrere parkering på el-bilen.

Nemnda uttalte prinsipielt at der fører ikke klarer å oppfylle vilkårene for parkering, er det ikke tilstrekkelig å legge en lapp i frontruten for å få tillatelse til å parkere. Nemnda viste generelt til at det ved en vurdering av force majeure må vurderes hvorvidt situasjonen var utenfor førers kontroll, hvorvidt fører kunne forventes å ha ansett situasjonen som mulig før den inntraff og hvorvidt fører kunne forventes å overvinne følgene av situasjonen.

Nemnda fant i dette tilfellet at fører ikke hadde forsøkt i tilstrekkelig grad å overvinne følgene av det inntrufne snøværet. Problemet kunne for eksempel vært overvunnet ved å kontakte parkeringsvirksomheten, som kunne gitt informasjon om muligheten for registrering av to kjøretøy. Nemnda bemerket for øvrig at snø i april ikke er uvanlig i Norge.

Akuttsituasjoner må dokumenteres tilstrekkelig

Sak 17754 – 30.10.20

Nemnda hadde forståelse for klagers situasjon, men viste til at det ofte forekommer at man er stresset ved parkering utenfor sykehus, uten at det er et skjellig argument for ikke å ha kontrollert inntastingen tilstrekkelig.

Nemnda påpekte generelt at klager må kunne sannsynliggjøre en eventuell anførsel om at det forelå en nødrettslignende situasjon, og at klager i denne saken ikke hadde gjort dette selv på forespørsel. Nemnda fant etter dette at det ikke ville være urimelig å opprettholde kontrollsanksjonen jf. parkeringsforskriften § 52.

Nødrett – praksis.

Sekretariatets merknad: Sakene under «praksis» er ikke prinsippavgjørelser, men konkrete saker som gir uttrykk for hva nemnda vurderer ved anførsler om nødrett.

Sak 256 – 19.04.17 – to voksne, et barn. Forholdene var ikke dokumenterte.

Klager anførte at hun hadde sykt barn og måtte på Jessheim helsestasjon. Hun parkerte på parkeringsplassen foran inngangen til helsestasjonen på grunn av stress og fordi barnet gråt. Hun anførte at hun kun stanset på stedet i omkring 4 minutter, fordi hun fulgte barnet og ektefellen inn. Klager ba endelig om at kontrollsanksjonen ble opphevet på grunn av nødssituasjon og at virksomheten hadde fotografert en annen bil enn hennes. 

Nemnda uttalte at det å følge mann og sykt barn inn på helsestasjonen ikke anses å være en nødssituasjon, og at dette ikke kan medføre at klager fritas fra å følge parkeringsreguleringen på stedet. Nemnda fant at det ikke forelå noen dokumentasjon eller annet bevis som underbygger klagers anførsel om at det var tale om en nødssituasjon.

Straffelovens regler legges til grunn

Sak 729 – 22.05.17 – samboer fikk føling, parkerte på HC-plass og gikk inn for å handle

Klager anførte at det var tale om en akuttsituasjon, og at han derfor parkerte slik han gjorde. Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at straffelovens vurdering av nødrett legges til grunn ved vurderingen av om det forelå en nødssituasjon. Etter straffeloven er det et krav for at nødrett skal kunne påberopes, at den fare som truer ikke kan avverges på annen rimelig måte. Dette innebærer at det må foreligge en ekstraordinær eller akutt situasjon.

Hvis nødrett kan dokumenteres, må vurderingen av om kontrollsanksjonen skal kunne frafalles med grunnlag i nødretten, være en avveining mellom andre handlingsalternativer, alvorlighetsgraden av situasjonen og tidsperspektivet for bilfører. Det er bilfører som må sannsynliggjøre dette.

Nemnda påpekte at det ikke forelå noen dokumentasjon eller annet bevis som underbygger klagers anførsel om at det var tale om en akuttsituasjon.

Sak 1183 – 22.06.17

Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at straffelovens vurdering av nødrett legges til grunn ved vurderingen av om det forelå en nødsituasjon. Etter straffeloven er det et krav for at nødrett skal kunne påberopes, at den fare som truer ikke kan avverges på annen rimelig måte. Dette innebærer at det må foreligge en ekstraordinær eller akutt situasjon.

Hvis nødrett kan dokumenteres, må vurderingen av om kontrollsanksjonen skal kunne frafalles med grunnlag i nødretten, være en avveining mellom andre handlingsalternativer, alvorlighetsgraden av situasjonen og tidsperspektivet for bilfører. Det er bilfører som må sannsynliggjøre dette.

Nemnda påpekte at det ikke forelå noen dokumentasjon eller annet bevis som underbygger klagers anførsel om at det var tale om en akuttsituasjon.

Sak 15844 – 26.05.20 – var ikke vedvarende

Nemnda påpekte også på generelt grunnlag at en eventuell nødrett som oppstår når man ankommer et område, ikke nødvendigvis vedvarer i hele perioden et kjøretøy er parkert. Nemnda fant det heller ikke urimelig å opprettholde sanksjonen.

Motorhavari

Må fjernes snarest mulig

Sak 1830 – 14.08.17

Nemnda uttalte prinsipielt at motorkjøretøy som pga. motor-, kollisjon- eller annen skade blir hensatt i strid med skilt eller oppmerking snarest mulig må fjernes av bilfører. Om nødvendig må serviceassistanse tilkalles for å fjerne kjøretøyet.

Bensinmangel

Sak 20551 – 14.09.21

Alminnelig nemndspraksis.

Motorkjøretøy som er stanset grunnet motorskade, flatt batteri eller lignende og blir hensatt i strid med skiltet regulering på stedet, må snarest mulig fjernes fra plassen av bilfører. Om nødvendig må serviceassistanse tilkalles for å fjerne kjøretøyet, og kjøretøyet bør snarest sikres med varseltrekant. Nemnda bemerket at bilfører også bør kontakte parkeringsvirksomheten og melde fra om situasjonen dersom man oppdager at kjøretøyet vil være parkert i strid med vilkårene på området i tiden hvor man ikke får flyttet kjøretøyet.

Nemnda presiserte at motorstans grunnet bensinmangel, i seg selv ikke er å regne som trafikal stans som bilfører ikke har herredømme over. Bilfører som oppdager at kjøretøyet er i ferd med å gå tom for drivstoff bør snarest hensette kjøretøyet på egnet og lovlig sted slik at man unngår farlige situasjoner.

Nemnda fant etter en samlet vurdering det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at det var tale om en nødvendig trafikal stans. ​Nemnda bemerket at det er partenes eget ansvar å sannsynliggjøre egne anførsler, og nemnda viste til at klager var gitt anledning til å fremlegge bekreftelse eller dokumentasjon på forholdet. Nemnda fant at klager i alle tilfelle burde ha tatt kontakt med parkeringsvirksomheten da hun opplevde problemer med kjøretøyet. Dersom kjøretøyet stanset grunnet bensinmangel, er dette et forhold som fører selv bærer risikoen for da dette er påregnelig for fører som har plikt til å følge med på bensinmåleren.

Forskjellsbehandling

“Andre har fått medhold for liknende saker”

Sak 2852 – 19.10.17

Nemnda uttalte prinsipielt at anførsler om at andre har fått medhold i sin klage til virksomheten ikke skaper noen rett til at klager også skal få medhold, med mindre det kan sannsynliggjøres en usaklig forskjellsbehandling. Nemnda bemerket at grunnlaget for medhold i andre saker i de fleste tilfeller vil være ukjent for nemnda og at det alltid må foretas en konkret og enkeltstående vurdering av hver sak.

Nemnda viste på bakgrunn av det ovenstående til at det ikke kan sies å være urimelig og opprettholde vedtaket, selv om klagers svoger ved en feil hadde fått medhold i sin sak. Det forhold at virksomheten har begått en feil ved behandlingen av en annen sak, kan ikke sies å være usaklig forskjellsbehandling.

“Sanksjonerte ikke andre som overtrådte vilkårene på stedet”

Sak 1349 – 21.06.17

Klager mente at det var mange andre på stedet som også parkerte på grusen som ikke hadde fått kontrollsanksjon og at dette var forskjellsbehandling.

Nemnda uttalte at plassmangel ikke gir adgang til å fravike vilkårene for parkering. Nemnda bemerket videre at det forhold at man parkerer ulovlig som en følge av at andre gjør det, ikke gjør parkeringen mindre ulovlig. Som bilfører må man rette seg etter de til enhver tid gjeldende parkeringsbestemmelser og skiltede vilkår.

Nemnda viste på generelt grunnlag til at virksomhetene håndhever parkeringsbestemmelsene med grunnlag av de ressurser de har til rådighet. Det at en virksomhet ikke kan reagere på enhver overtredelse, og den forskjellsbehandling dette måtte innebære var etter nemndas syn ikke urimelig.

Nemnda fant saken av prinsipiell betydning. I saker der kjøretøy åpenbart har parkert utenfor anvist plass i strid med parkeringsforskriften § 24 første ledd, kan sekretariatet for fremtiden fatte vedtak på samme premisser.

Forskjellsbehandling

Sak 584 – 10.05.17

Nemnda bemerket at parkeringsvaktene kontrollerer ulike områder, og at dersom andre kjøretøy har parkert på angjeldende sted i ettertid vil de ikke bli ilagt kontrollsanksjon før parkeringsvakten eventuelt returnerer til stedet.  Nemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at det forhold at andre kjøretøy ikke blir ilagt kontrollsanksjon ikke endrer vilkårene for parkering på stedet. Det er bilførers ansvar å påse at gyldig tillatelse til enhver tid foreligger godt synlig for kontroll.