FJERNING AV MOTORVOGN

Fjerning av kjøretøy kan foretas etter flere lover og forskrifter. Parkeringsklagenemnda
behandler kun fjerning av kjøretøy foretatt med hjemmel i parkeringsforskriften
(se §§ 38,42). For at fjerning skal kunne foretas må det være nødvendig.
Nærmere vilkår står beskrevet i forskriften. Både den som forestår fjerning og
den som rekvirerer fjerning er ansvarlige for at vilkårene for fjerning er
oppfylt. Ved fjerning skal nødvendig dokumentasjon for kravet, for eksempel
fotobevis, sikres og på forespørsel fremlegges for fører/eier (§43).

Dersom motorvogn blir fjernet, skal eier eller fører av motorvognen, så snart som
mulig varsles om fjerningen og grunnlaget for denne, hvor motorvognen er blitt
plassert samt kostnadene som har påløpt/kan påløpe i forbindelse med
fjerningen. Eventuell kostnad for uavhentede motorvogner kan ikke påløpe fører
eller eier av motorvogn før vedkommende har fått eller burde fått kunnskap om
dette (§39). Motorvogn som er fjernet, skal etter forespørsel, utleveres til
eieren selv om påløpte fjerningskostnader ikke er betalt (§40).

Etter parkeringsforskriftens § 44 første ledd annet punktum kan påførte kostnader ved
fjerning av motorvogn klages inn for den som har fjernet eller fått fjernet
motorvognen. Dette innebærer at eier/fører kan velge om man ønsker å klage til
virksomheten som fjernet kjøretøyet eller til virksomheten/styret/vedkommende
som har rekvirert fjerning. Virksomheten skal forberede saken i samsvar med
forvaltningsloven § 33. Alle klager skal realitetsbehandles.

Etter parkeringsforskriften § 45 kan fører/eier klage på fjerning foretatt etter
parkeringsforskriften til Parkeringsklagenemnda etter å ha sendt klage til den
som foretok eller rekvirerte fjerningen først. Virksomheten vil få oversendt klagen
til uttalelse og har 21 dager til å komme med tilsvar i saken. Virksomheten må
dokumentere at fjerningen er foretatt i tråd med forskriften. Bilder av
skiltingen på stedet, bilder av kjøretøyet ved fjerningen, kopi av
fjerningsbegjæring/fjerningsdokument, klagers brev til virksomheten og
virksomhetens svar er som oftest nødvendig dokumenter som må fremlegges.

Kostnader ved behandling i Parkeringsklagenemnda.

 

Det er i utgangspunktet kostnadsfritt for klager å klage til Parkeringsklagenemnda.
Nemnda kan unntaksvis pålegge klager å betale sakskostnader. Innklaget
virksomhet blir fakturert med et gebyr for behandling av saken, et gebyr for
eventuelle saker som trekkes av virksomheten (minnelig løsning) og et gebyr
for eventuelle saker som tapes av virksomheten.
 Satsene er regulert i Forskrift om brukerfinansiering av Parkeringsklagenemnda.