FJERNING AV MOTORVOGN

Fjerning av kjøretøy kan foretas etter flere lover og forskrifter. Nemnda behandler kun fjerning av kjøretøy foretatt med hjemmel i parkeringsforskriften. For at fjerning skal kunne foretas må det være nødvendig. Nærmere vilkår står beskrevet i forskriften. Både den som forestår fjerning og den som rekvirerer fjerning ansvarlige for at vilkårene for fjerning er oppfylt. Ved fjerning skal nødvendig dokumentasjon for kravet, for eksempel fotobevis, sikres og på forespørsel fremlegges for fører/eier (§43).

Dersom motorvogn blir fjernet, skal eier eller fører av motorvognen, så snart som mulig varsles om fjerningen og grunnlaget for denne, hvor motorvognen er blitt plassert samt kostnadene som har påløpt/kan påløpe i forbindelse med fjerningen. Eventuell kostnad for uavhentede motorvogner kan ikke påløpe fører eller eier av motorvogn før vedkommende har fått eller burde fått kunnskap om dette. (§39) Motorvogn som er fjernet, skal etter forespørsel, utleveres til eieren selv om påløpte fjerningskostnader ikke er betalt. (§40)

Etter parkeringsforskriftens § 44 første ledd annet punktum kan påførte kostnader ved fjerning av motorvogn klages inn for virksomheten som har fjernet eller fått fjernet motorvognen. Dette innebærer at eier/fører kan velge om man ønsker å klage til virksomheten som fjernet kjøretøyet eller til virksomheten som har rekvirert dette. Virksomheten skal forberede saken i samsvar med forvaltningsloven § 33. Alle klager skal realitetsbehandles.

Etter parkeringsforskriften § 45 kan fører/eier klage på fjerning foretatt etter parkeringsforskriften til Parkeringsklagenemnda etter å ha sendt klage til den som foretok eller rekvirerte fjerningen først. Virksomheten vil få oversendt klagen til uttalelse og har 21 dager til å komme med tilsvar i saken. Virksomheten må dokumentere at fjerningen er foretatt i tråd med forskriften. Bilder av skiltingen på stedet, kopi av fjerningsbegjæring/fjerningsdokument, klagers brev til virksomheten og virksomhetens svar er som oftest nødvendig dokumenter som må fremlegges.

Kostnader ved behandling i Parkeringsklagenemnda.

Å klage til Parkeringsklagenemnda er kostnadsfritt for klager. Virksomheten blir fakturert med et gebyr for behandling av saken, et gebyr for eventuelle saker som trekkes av virksomheten og et gebyr for eventuelle saker som tapes av virksomheten. Det antas at jo bedre saksbehandling som gjøres av virksomhetene i første omgang, desto færre saker vil virksomhetene tape eller måtte trekke i nemnda. Satsene er regulert i Forskrift om brukerfinansiering av Parkeringsklagenemnda.