VIKTIG INFORMASJON

  • Skal du klage på flere kontrollsanksjoner må du registrere disse hver for seg. Etter du har registrert din klage kan du trykke på linken under klageskjemaet for å laste siden på nytt.
  • Dersom du ble ilagt kontrollsanksjon samtidig som kjøretøyet ble tauet bort, kan dette registreres i en og samme klage.
  • Du mottar automatisk en e-post på adressen som blir oppgitt under utfylling av vårt skjema straks etter du har registrert klagen. Sjekk at du har mottatt denne etter din klage er registrert. Om den ikke ligger i din innboks, kan det være at den ligger i spam-mappen. Om du ikke har mottatt e-posten, ta kontakt med oss.
  • Merk at virksomheten vil kommentere saken innen tre uker fra saken er registrert. Dersom du ønsker å gi merknader til virksomhetens dokumentasjon, må du gjøre dette senest innen fem uker fra dagen klagen blir registrert. Du kan selv laste opp dokumentasjon og eventuell kommentar i saken via våre nettsider.
  • Klageskjemaet fungerer dessverre ikke optimalt med noen nettbrett og mobiltelefoner. Det kan hjelpe å snu telefonen 90 grader så den blir «liggende» og ikke «stående». Fungerer ikke dette, kan du forsøke med vanlig PC.
  • Nytteløse klagetilfeller: Parkeringsklagenemnda har for enkelte sakstyper/anførsler prinsipielt avgjort at en klage åpenbart ikke vil føre frem. I tilfeller der det er snakk om helt spesielle situasjoner som for eksempel i en akutt nødsituasjon, kan fører likevel vinne frem med klagen. Situasjonen bør i så fall dokumenteres. Sakstypene nedenfor er det altså nytteløst å klage over. Trykk på teksten/boksene under for å få frem utfyllende informasjon:
Det nytter ikke å klage på en kontrollsanksjon hvis billetten eller parkeringstillatelsen ikke lå godt synlig i frontruten. Har billetten /tillatelsen falt ned på gulvet, eller den kun ligger delvis synlig, nytter det ikke å dokumentere at det er betalt/at en har tillatelse i ettertid.
Hovedregelen ved elektronisk betaling og registrering er at fører selv er ansvarlig for å taste inn korrekt informasjon, herunder kjennemerke og takstsone. Dette gjelder der applikasjonen eller nettsiden som benyttes gir en kvittering, bekreftelse eller anledning til å kontrollere at informasjonen som er tastet inn stemmer.  Dette innebærer at en anførsel om slike tilfeller ikke vil føre frem. Motsetningsvis, er de tilfellene der det ikke gis en anledning til å kontrollere at informasjonen man tastet inn stemmer. Her har nemnda funnet at virksomheten må ta risikoen for eventuelle feil.

En misforståelse som har vært vanlig, er at alle har et visst antall minutter på seg før kontrollsanksjon kan ilegges. Dette er ikke korrekt. Du får en rimelig frist til å betale og sette deg inn i parkeringsvilkårene. Denne fristen kan således variere fra noen sekunder til noen minutter, avhengig av avstanden til automat, førers førlighet og liknende.

Det nytter heller ikke å klage dersom du har stått parkert utenfor oppmerket felt, eller har parkert med ett hjul utenfor feltet / inn i neste felt. Dette gjelder selv om årsaken til at du parkerer feil er at de andre bilene på rekka har slurvet med sin parkering.

Etter parkeringsforskriften kan det ilegges sanksjon tidligst 5 minutter etter utløpt parkeringstid. Klager som begrunnes med at du finner det urimelig å bli ilagt kontrollsanksjon etter disse 5 minuttene er gått fordi du kun var noen minutter for sen etter disse, gis ikke medhold.